Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Oktob 2015

Servi Zeova San les Nou Distrer

Servi Zeova San les Nou Distrer

“Mari . . . ti kontign ekout seki [Zezi] ti pe dir. Mart . . . ti okipe ar enn kantite louvraz.”LIK 10:39, 40NW.

KANTIK: 94, 134

1, 2. Kifer Zezi ti kontan Mart, me ki erer Mart ti fer ki montre ki li pa ti parfe?

KAN to mazinn Mart, Lazar so ser, kouma to ti pou dekrir so personalite? Labib dir ki Mart ti enn bon kamarad ar Zezi, ek ki Zezi ti kontan li. Biensir, Zezi pa ti kontan ek respekte zis Mart tousel. Par exanp, Mart so ser, setadir Mari, li osi li ti enn bon kamarad ar Zezi. Ek Zezi ti bien kontan so prop mama, ki ti apel Mari li osi. (Zan 11:5; 19:25-27) Alor, kifer Zezi ti kontan Mart?

2 Zezi ti kontan Mart parski li ti bon ek zenere, ek li ti osi travay dir. Me pli inportan, Zezi ti kontan li parski li ti ena enn lafwa bien for. Li ti krwar tou seki Zezi ti ansegne, ek li pa ti ena okenn dout ki Zezi limem Mesi ki ti promet. (Zan 11:21-27) Me selman, Mart pa ti parfe. Parey kouma nou tou, li ti fer bann erer. Par exanp, enn zour kan Zezi ti al kot zot, Mart ti ankoler  ar so ser, Mari, ek Mart ti demann Zezi pou koriz Mari. Mart ti dir: “Segner, eski sa pa fer twa nanye ki mo ser inn les mwa tousel pou fer tou sa travay-la? Dir li vinn ed mwa.” (Lir Lik 10:38-42.) Kifer Mart ti dir sa, ek ki nou kapav aprann ar repons ki Zezi ti donn li?

MART TI LES LI DISTRER

3, 4. Kifer Zezi ti felisit Mari, ek ki leson Mart finn aprann? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

3 Zezi ti bien apresie ki Mart ek Mari ti invit li kot zot, ek li ti anvi servi sa letan-la pou ansegn zot bann verite bien inportan. Mari deswit ti vinn asiz devan Zezi, ek ti “ekout seki li ti pe dir.” Mari ti anvi aprann tou seki li ti kapav avek nou Gran Ansegnan. Mart osi ti kapav fer parey pou ekout Zezi. Pena okenn dout ki Zezi ti pou felisit Mart si li ti aret tou seki li ti pe fer pou ekout li.

4 Me Mart ti les li distrer. Li ti okipe pou prepar enn repa spesial pou Zezi ek pou fer boukou lezot kitsoz pou ki Zezi pas enn bon moman. Me kan li finn trouve ki Mari pa ti pe ed li, Mart ti ankoler, ek li’nn al plengn ar Zezi. Selman, Zezi ki kone ki Mart ti pe rod fer tro boukou kitsoz. Akoz sa li’nn dir li: “Mart, Mart, to pe trakase ek to pe fatig twa ar boukou kitsoz.” Zezi finn osi dir li ki mem enn sinp repa ti pou ase. Lerla Zezi ti felisit Mari parski li ti bien ekout li. Li ti dir: “Mari li, li’nn swazir pli bon porsion, ek personn pa pou kapav anlev sa ar li.” Kitfwa Mari ti bliye seki li ti manze sa zour-la, me pena dout ki zame li pa finn bliye seki li ti aprann ar Zezi ek fason ki Zezi ti felisit li. Plis ki 60 an apre, lapot Zan ti ekrir: “Zezi ti bien kontan Mart ek so ser.” (Zan 11:5) Sa bann parol-la montre ki Mart ti aksepte kan Zezi ti koriz li avek amour ek li finn servi Zeova avek fidelite toutlong so lavi apre.

5. Kifer li difisil azordi pou res konsantre lor bann kitsoz ki pli inportan, ek ki kestion nou pou reponn?

5 Ena boukou plis kitsoz ki kapav distrer nou dan nou servis pou Zeova azordi ki dan lepok Biblik. Latour Degard 15 Mars 1959, an Franse, ti averti bann frer ek ser pou pa les teknolozi distrer zot dan zot servis. Mem dan sa lepok-la, li paret ki toulezour ti ena bann nouvo kitsoz. Bann kitsoz kouma bann magazinn bien atiran, radio, fim, ek televizion ti vinn bien popiler. Latour Degard ti dir ki plis nou vinn pros avek lafin sa sistem-la, “bann distraksion pou ogmante.” Zordi, ena pli boukou kitsoz ki kapav distrer nou ki avan. Ki nou kapav fer pou imit Mari ek pou res konsantre lor nou servis pou Zeova?

PA EXPLWAT SA LEMOND-LA NET

6. Kouma bann serviter Zeova finn servi teknolozi?

6 Bann serviter Zeova finn servi teknolozi ki ena dan lemond pou pres bonn nouvel. Par exanp, avan ek pandan Premie Lager Mondial, zot ti zwe « Photo-Drame de la Création. » Zot ti  servi bann diapozitiv ek bann ti fim an kouler ek avek son, pou pres avek bann milyon dimounn dan boukou pei. Ver lafin « Photo-Drame, » ti montre kouma lemond pou dan lape kan Zezi Kris pou regn lor later. Plitar, bann serviter Zeova ti servi radio pou fer bann milyon dimounn lor later antie tann mesaz lor Rwayom Bondie. Zordi, nou servi ordinater ek Internet pou zwenn bann dimounn ninport kotsa zot ete, mem dan bann landrwa bien lwin.

Pa les bann kitsoz ki pa inportan distrer nou ek anpes nou servi Zeova (Get paragraf 7)

7. (a) Kifer li danzere pou explwat sa lemond-la net? (b) Ki bann danze nou bizin fer bien atansion? (Get not.)

7 Labib averti nou kont danze ki ena kan nou explwat sa lemond-la net. Par exanp, kan nou pas tro boukou letan avek bann kitsoz ki sa lemond-la ofer. (Lir 1 Korintien 7:29-31.) Sertin parmi sa bann kitsoz-la pa move, me zot kapav fer nou perdi boukou letan. Par exanp, kitfwa nou kontan lir bann liv, get televizion, vizit bann plas interesan, fer shoping, ek ransegne lor bann dernie teknolozi ouswa bann kitsoz ki kout ser. Boukou kontan chat lor Internet, avoy mesaz ek e-mail, ouswa res azour avek linformasion ouswa rezilta spor. Me sertin nepli kapav sanpas sa bann kitsoz-la. * (Get not.) (Ekleziast 3:1, 6) Si nou pas tro boukou letan pou fer bann kitsoz ki pa inportan, nou riske akord mwins latansion bann kitsoz ki pli inportan, setadir nou servis pou Zeova.Lir Efezien 5:15-17.

8. Kifer li bien inportan ki nou pa kontan bann kitsoz ki ena dan sa lemond-la?

8 Satan fer tou seki li kapav pou atir nou ar bann kitsoz ki ena dan so lemond ek distrer nou pou anpes nou servi Zeova. Se seki Satan ti fer  dan premie siek ek li fer sa plis ankor dan nou lepok. (2 Timote 4:10) Alor nou bizin examinn noumem pou kone kouma nou konsider bann kitsoz dan lemond ek fer bann sanzman si bizin. Labib dir nou ki fode pa nou ena lamour pou bann kitsoz ki ena dan lemond. Okontrer, nou bizin fer nou lamour pou Zeova res for. Si nou fer sa, li pou pli fasil pou obeir Zeova ek pou res pros ar Li.1 Zan 2:15-17.

RES KONSANTRE LOR SEKI PLI INPORTAN

9. Ki Zezi ti ansegn so bann disip, ek kouma li’nn donn zot lexanp?

9 Parey kouma Zezi ti ansegn Mart avek bonte pou pa les li distrer ar boukou kitsoz, li ti ansegn so bann disip mem leson. Li ti ankouraz zot pou res konsantre lor zot servis pou Zeova ek So Rwayom. (Lir Matie 6:22, 33.) Zezi limem finn les nou enn bon lexanp. Li pa ti ena boukou kitsoz, ek li pa ti ena lakaz ouswa terin.Lik 9:58; 19:33-35.

10. Ki bon lexanp Zezi finn les nou?

10 Zezi pa ti les nanye distrer li dan so laktivite predikasion. Par exanp, kan li ti fek koumans prese, bann lafoul dan Kapernaom ti anvi ki li pas plis letan dan zot lavil. Ki li ti fer? Li ti res konsantre lor so servis. Li ti dir: “Mo bizin anons Bonn Nouvel Rwayom Bondie dan lezot lavil osi; akoz samem Bondie finn avoy mwa.” (Lik 4:42-44, NW.) Zezi ti mars bann long distans pou pres bonn nouvel ek pou ansegn otan dimounn ki posib. Li ti enn zom parfe, me kanmem, li ti fatige ek li ti bizin repoze parski li ti travay bien dir.Lik 8:23; Zan 4:6.

Zezi ti ansegn nou ki si nou rod boukou kitsoz materyel, sa kapav distrer nou dan nou servis pou Bondie

11. Ki Zezi ti fer kan enn misie ti demann li pou regle so problem personel? Ki leson Zezi ti ansegn so bann disip?

11 Plitar, kan Zezi ti ansegn so bann disip enn leson inportan, enn misie ti koup so konversasion ek ti dir: “[Ansegnan], dir mo frer donn mwa mo par leritaz.” Zezi pa ti esey regle problem personel sa misie-la. Zezi pa ti les li distrer kan li ti pe ansegn so bann disip. Ofet, li’nn servi sa lokazion-la pou ansegn zot enn leson: Si zot rod boukou kitsoz materyel, sa kapav distrer zot dan zot servis pou Bondie.Lik 12:13-15.

12, 13. (a) Kifer sertin Grek ti bien inpresione par seki Zezi ti fer dan Zerizalem? (b) Kouma Zezi ti reazir kan Filip ti demann li pou zwenn sa bann dimounn-la?

12 Bann dernie zour ki Zezi ti lor later ti bien difisil. (Matie 26:38; Zan 12:27) Li ti kone ki li ti pou bizin pas par boukou soufrans ek mor. Li ti osi kone ki li ti ena ankor boukou travay pou fer avan so lamor. Par exanp, Dimans  le 9 Nizan, Zezi ti rant dan Zerizalem lor enn bourik. Lafoul ti akeyir li kouma zot Lerwa. (Lik 19:38) Landemin, avek kouraz Zezi ti zet andeor tanp bann komersan malonet ki ti pe vann bann kitsoz bien ser pou kokin bann dimounn.Lik 19:45, 46.

13 Sertin Grek, ki ti vinn selebre Pak dan Zerizalem, ti trouv seki Zezi ti fer ek zot ti bien inpresione. Alor, zot ti demann Filip si zot ti kapav zwenn Zezi. Me Zezi pa ti pe rod gagn led ar personn pou defann li devan so bann lennmi. Li ti kone ki pli inportan. Li ti res konsantre lor volonte Zeova, setadir ki li ti bizin donn so lavi an sakrifis. Akoz sa li ti rapel so bann disip ki biento li ti pou mor ek bann ki pou swiv li pou bizin dispoze pou sakrifie zot lavi zot osi. Li ti dir: “Seki kontan so lavi pou perdi li, seki pa atase ar so lavi dan lemonn kot nou pe viv, pou gard li pou touletan.” Me Zezi ti promet osi ki so “Papa pou onor” so bann disip ek pou donn zot lavi eternel. Pena dout ki Filip ti kapav donn bann grek sa mesaz ankourazan la.Zan 12:20-26.

14. Mem si Zezi ti met predikasion an premie dan so lavi, ki li ti fer sir?

14 Kan Zezi ti lor later, travay prinsipal ki li ti ena pou fer se pres bonn nouvel. Mem si li ti santre so lavi lor predikasion, li pa ti zis fer sa. Par exanp, li ti asiste omwin enn maryaz, kot li ti transform delo an enn divin bon kalite. (Zan 2:2, 6-10) Li ti aksepte linvitasion pou al manze kot so bann kamarad ek kot lezot ti ki interese ar bonn nouvel. (Lik 5:29; Zan 12:2) Pli inportan ankor, souvan Zezi ti pran letan pou priye, medite ek repoze.Matie 14:23; Mark 1:35; 6:31, 32.

“TIR TOU PWA”

15. Dapre lapot Pol, ki bann Kretien bizin fer, ek kouma li’nn les enn bon lexanp pou nou?

15 Lapot Pol ti dir ki bann Kretien kouma bann atlet ki galoup enn long parkour. Pou ki zot reisi terminn zot parkour, zot ti bizin tir tou pwa ki kapav fer zot ralanti ouswa aret zot. (Lir Ebre 12:1.) Lapot Pol limem li ti les enn bon lexanp. Li ti kapav vinn ris ek seleb antan ki enn sef relizie Zwif, me li ti abandonn sa karyer-la pou konsantre li lor “bann kitsoz ki pli inportan.” Li ti travay bien dir pou prese ek pou vwayaze dan boukou pei, parmi ti ena Siri, Lazi Miner, Masedwann, ek Zide. Pol ti gard bien dan so lespri so rekonpans pou al viv dan lesiel pou touletan. Li ti dir: “Mo bliye bann kitsoz ki par deryer ek mo met tou mo lafors pou avans ver bann kitsoz ki devan, mo pe kontign galoupe avek lobzektif pou gagn  sa pri-la.” (Filipien 1:10; 3:8, 13, 14, NW.) Pol pa ti marye, ek sa ti ed li pou “kontign servi Lesegner, san ki nanye distrer [li].”1 Korintien 7:32-35NW.

Pol ti abandonn so karyer pou konsantre li lor “bann kitsoz ki pli inportan”

16, 17. Ki nou marye ouswa non, kouma nou kapav swiv lexanp Pol? Kouma Mark ek Claire inn swiv so lexanp?

16 Parey kouma Pol, sertin serviter Zeova azordi swazir pou res selibater pou zot kapav fer plis dan zot servis pou Zeova. (Matie 19:11, 12) Bann selibater souvan ena mwins responsabilite familial ki bann dimounn marye. Me ki nou marye ouswa non, nou tou nou kapav “tir tou pwa” ki riske distrer nou dan nou servis pou Zeova. Kitfwa nou bizin fer bann sanzman dan nou bann labitid pou ki nou pa perdi letan ek koumsa nou pou kapav fer plis dan nou servis pou Zeova.

17 Par exanp, Mark ek Claire, ki’nn grandi dan pays de Galles, ti koumans fer pionie zis apre ki zot inn terminn lekol. Apre zot maryaz, zot ti kontign zot servis pionie. Me zot ti anvi fer plis. Mark rakonte: “Nou finn kapav sinplifie nou lavi kan nou ti kit nou lakaz kot ti ena trwa lasam ek nou travay part-time pou ki nou kapav rant dan servis konstriksion internasional.” Sa fer 20 an ki zot pe vwayaze dan plizir parti l’Afrique pou ede dan konstriksion bann Lasal kot fer renion. Parfwa zot ti ena bien tigit kas, me Zeova touletan ti pran zot swin. Claire dir: “Nou gagn enn gran satisfaksion sak zour ki nou pase dan nou servis pou Zeova. Sa finn permet nou fer boukou kamarad, ek nou pa mank nanye. Nou pa kapav konpar sa tigit kitsoz ki nou finn kite la ar lazwa ki nou gagne kan nou servi Zeova aplintan.” Boukou serviter aplintan ena mem santiman. *—Get not.

18. Ki bann kestion nou kapav poz noumem?

18 Eski to panse ki to kapav ena plis lazwa dan to servis pou Zeova? Eski ena bann kitsoz ki distrer twa ek anpes twa konsantre lor seki pli inportan? Si wi, ki to kapav fer? Kitfwa to kapav amelior fason ki to lir ek etidie Labib. Prosin lartik pou explik twa kouma to kapav fer sa.

^ par. 17 Get osi biografi Hadyn ek Melody Sanderson dan lartik: « Faisons ce que nous savons être juste. » (Latour Degard 1Mars 2006, an Franse) Zot ti ena enn biznes ki ti pe mars bien dan l’Australie, me zot ti abandonn sa pou rant dan servis aplintan. Lir seki’nn ariv zot kan zot ti nepli ena kas pandan zot servis misioner dan l’Inde.