Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Oktob 2015

Kontign Medit lor Bann Kitsoz Spiritiel

Kontign Medit lor Bann Kitsoz Spiritiel

“Reflesi lor sa bann kitsoz-la; absorb twa net ladan, pou ki tou dimounn trouv bien to bann progre.”1 TIMOTE 4:15NW.

KANTIK: 57, 52

1, 2. Kouma bann dimounn diferan ar bann zanimo?

SERVO bann dimounn li inik. Par exanp, bann dimounn ena kapasite pou aprann enn lang. Ek enn lang permet nou lir, ekrir, koze, ek konpran seki nou tande. Li osi permet nou priye ek loue Zeova par bann kantik. Tousala fer nou diferan ar bann zanimo. Bann siantis pa arive konpran kouma nou servo kapav fer sa bann kitsoz extraordiner la.

2 Nou kapasite pou servi enn lang se enn kado ki Zeova inn donn nou. (Psom 139:14; Revelasion 4:11) Li’nn osi donn nou enn lot kado ki fer nou diferan ar bann zanimo. Bondie inn kree bann dimounn “dan so resanblans.” Nou ena liberte pou swazir, setadir liberte pou pran nou prop desizion. Ek nou kapav swazir pou servi nou kapasite pou koze pou servi ek loue Zeova.Zenez 1:27.

3. Ki Zeova finn donn nou pou fer nou vinn saz?

3 Zeova inn donn nou Labib pou montre nou kouma  nou kapav servi Li ek loue Li. Labib an antie ou an parti disponib dan plis ki 2,800 lang. Kan nou medit lor seki Labib dir, nou pou kapav koumans ena mem fason panse ki Bondie. (Psom 40:5; 92:5; 139:17) Ek bann panse Zeova fer nou vinn saz ek gid nou pou gagn lavi eternel.Lir 2 Timote 3:14-17.

4. Ki savedir medite, ek ki bann kestion nou pou examine?

4 Medite vedir konsantre lor enn kitsoz ouswa reflesi bien ek an profonder lor la. (Psom 77:12; Proverb 24:1, 2) Nou tir plis profi kan nou medit lor seki nou aprann lor Zeova ek Zezi. (Zan 17:3) Dan sa lartik-la nou pou reponn sa bann kestion-la: Dan ki fason nou bizin lir pou ki li pli fasil pou medite? Lor ki kitsoz nou kapav medite? Ek ki kapav ed nou pou medite regilierman ek pou kontan fer sa?

TIR PROFI AR SEKI TO PE ETIDIE

5, 6. Ki kapav ed twa rapel ek konpran pli bien seki to lir?

5 Eski to’nn remarke ki ena sertin kitsoz to kapav fer san ki to bizin reflesi avan, par exanp respire, marse, ouswa pedal enn bisiklet? Malerezman, li arive ki parfwa to lir san reflesi. Kitfwa to kapav mem reflesi lor enn lot kitsoz anmemtan ki to pe lir. Ki to kapav fer pou ki sa pa arive? Li inportan ki to konsantre twa lor seki to pe lir ek reflesi seki sa vedir. Apre sa, kan to fini lir enn paragraf ouswa enn soutit dan enn piblikasion, fer enn poz ek medit lor seki to’nn fek lir. Reflesi lor seki to’nn aprann, ek fer sir ki to’nn vremem konpran seki to’nn lir.

Kan to lir Labib ase for, sa pou ed twa konsantre pli bien ek pou rapel pli boukou kitsoz

6 Bann siantis inn dekouver ki li pli fasil pou rapel enn kitsoz kan nou lir li ase for. Nou Kreater konn sa, ek se akoz samem ki Li ti dir Zozie lir liv Lalwa “dousman,” setadir, lir li enn fason pou ki limem li kapav tande. (Lir Zozie 1:8. *) Kan to lir Labib koumsa, sa pou ed twa konsantre pli bien ek pou rapel pli boukou kitsoz.

7. Ki pli bon moman nou kapav medit lor seki nou lir dan Labib? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

7 Nou bizin fer boukou zefor pou medite ek konsantre lor seki nou pe etidie. Akoz sa li pli bon ki to fer sa dan enn ler ki to pa fatige ek dan enn plas trankil, kot pena boukou kitsoz ki pou distrer twa. David, ki ti ekrir sertin Psom, ti medite kan li ti lor so lili alor ki li pa ti pe gagn somey aswar. (Psom 63:6) Zezi, ki ti parfe, ti swazir bann plas trankil pou li kapav medite ek priye.Lik 6:12.

 MEDIT LOR BANN BON KITSOZ

8. (a) Lor ki kitsoz nou kapav medite? (b) Ki Zeova resanti kan nou koz lor Li avek lezot?

8 Apart bann kitsoz ki to lir dan Labib, ena osi lezot kitsoz ki to kapav medite. Par exanp, kan to trouv enn parmi bann kitsoz extraordiner ki Zeova inn kree, fer enn poz ek demann tomem: ‘Ki sa ansegn mwa lor Zeova?’ Kan to medit lor bann kitsoz koumsa, sa pou pous twa pou remersie Zeova dan lapriyer. Ek kan to avek lezot, to pou anvi partaz to santiman avek zot. (Psom 104:24; Zistwar Bann Apot 14:17) Zeova kontan ek Li akord nou so latansion kan nou medite, priye, ek koz lor Li avek lezot. Labib donn nou sa lasirans-la: “Finn ekrir enn liv souvenir devan Li, pou bann ki ena lakrint pou Zeova ek pou bann ki medit lor so nom.”Malaki 3:16.

Eski to medit lor fason ki to kapav ed to bann etidian Labib? (Get paragraf 9)

9. (a) Lor ki kitsoz Pol ti ankouraz Timote pou medite? (b) Lor ki kitsoz nou kapav medite kan nou pe prepar nou pou nou minister?

9 Lapot Pol ti dir Timote medite kouma so fason koze, azir, ek ansegne ti ena enn linflians lor lezot. (Lir 1 Timote 4:12-16.) To’si to kapav medit lor sa bann kitsoz-la. Par exanp, to bizin pran letan pou medite kan to pe prepar twa pou fer enn letid Labib. Mazinn to etidian ek esey trouv enn kestion ouswa enn lexanp ki pou ed li progrese. Kan to prepar twa dan sa  fason-la, to prop lafwa pou vinn pli for ek to pou vinn enn ansegnan Labib ki efikas ek ki antouziast. To pou osi tir profi kan to medite avan ki to sorti predikasion. (Lir Ezra 7:10. *) Kitfwa to kapav lir enn sapit dan liv Zistwar Bann Apot ek sa pou ed twa gagn plis zel dan to minister. To kapav osi medit lor bann verse Labib ki to pe pans pou servi sa zour-la ek lor piblikasion ki to pe pans pou ofer. (2 Timote 1:6) Pans bann dimounn dan teritwar ek seki to kapav dir pou fer zot interese. Kan to prepar twa koumsa, to pou kapav servi Labib dan enn fason efikas pou rann temwaniaz ar lezot.1 Korintien 2:4.

Les bann kitsoz ki to’nn lir tous to leker, ek remersie Zeova pou bann bon kitsoz ki to pe aprann

10. Lor ki bann lezot bon kitsoz nou kapav medite?

10 Lor ki kitsoz to kapav medite ankor? Si to pran not pandan bann diskour ek dan lasanble, pran letan pou reget zot apre. Kan to fer sa, demann tomem: ‘Ki mo finn aprann dan Parol Bondie ek ar so lorganizasion?’ To kapav osi medit lor bann lartik ki paret sak mwa dan Latour Degard ek Réveillez-vous ! ek osi bann dernie piblikasion ki nou’nn gagne dan lasanble. Kan to lir lAnnuaire, fer enn poz apre ki to’nn lir enn lexperyans, reflesi lor la, ek les seki to’nn lir tous to leker. Kan to lir nou bann piblikasion, kitfwa to pou anvi soulign bann pwin inportan ouswa ekrir enn ti not dan bann lamarz. Sa pou ed twa kan to prepar twa pou al fer enn vizit, enn diskour, ouswa enn vizit pastoral. Me seki pli inportan, si to arete ek to medit lor seki to pe lir, to pou les bann kitsoz ki to’nn lir ase letan pou tous to leker. To pou gagn letan osi pou priye Zeova pou remersie Li pou bann bon kitsoz ki to pe aprann.

MEDIT LOR PAROL BONDIE SAK ZOUR

11. Lor ki liv li pli inportan nou medite, ek kouma sa pou ed nou? (Get not osi.)

11 Biensir, Labib se liv pli inportan lor ki nou bizin medite. Me ki pou arive si enn zour to nepli gagn drwa ena enn Labib? * (Get not.) Personn pa pou kapav anpes twa medit lor bann kitsoz ki to rapel, kouma par exanp to bann verse ouswa bann to kantik prefere. (Zistwar bann Apot 16:25) Lespri sin Bondie pou ed twa rapel bann kitsoz ki to finn aprann, ek samem ki pou ed twa res fidel.Zan 14:26.

12. Kouma nou kapav fer enn program pou nou lektir Labib toulezour?

 12 Kouma nou kapav fer enn program pou nou lektir Labib toulezour? Kitfwa sertin zour to kapav lir ek medit lor lektir Labib ki fer toule semenn pou Lekol Minister Teokratik. Bann lezot zour to kapav lir bann Levanzil Matie, Mark, Lik, ek Zan ek medit lor seki Zezi ti dir ek fer. (Romin 10:17; Ebre 12:2; 1 Pier 2:21) Nou ena osi enn piblikasion ki rakont bann levennman dan lavi Zezi, dan lord ki zot inn deroule. Sa piblikasion-la kapav ed twa pou tir plis profi kan to lir bann Levanzil.Zan 14:6.

KIFER LI BIEN INPORTAN POU MEDITE?

13, 14. Kifer li inportan nou kontign medit lor Zeova ek Zezi, ek ki sa pou pous nou pou fer?

13 Kan enn Kretien medit lor Zeova ek Zezi, sa kapav ed li pou gagn matirite ek pou gard enn lafwa bien for. (Ebre 5:14; 6:1) Enn kikenn ki pa tro pran letan pou reflesi lor Bondie, tigit-tigit pou perdi so relasion avek Zeova ouswa mem riske rezet Zeova alafin. (Ebre 2:1; 3:12) Zezi ti averti nou ki si nou pa ekout, ouswa aksepte, Parol Bondie avek “enn leker bon ek onet,” nou pa pou “gard” li dan nou. Okontrer, fasilman kan bann “traka, larises ek plezir lavi vini, li touf [nou].”Lik 8:14, 15.

14 Alor, anou kontign medit lor Labib ek aprann konn Zeova pli bien. Sa pou pous nou pou imit so bann kalite ek so personalite pli bien. (2 Korintien 3:18) Nou kapav kontigne aprann plis lor nou Papa ki dan lesiel ek imit Li pou touletan. Pena pli gran loner ki sa!Ekleziast 3:11.

Kan to medit lor Zeova ek Zezi, sa pou ed twa res zele pou laverite

15, 16. (a) Ki bienfe to finn gagne kan to’nn medit lor Zeova ek Zezi? (b) Kifer li difisil parfwa pou medite, me kifer nou bizin kontign fer zefor pou medite?

15 Kan to medit lor Zeova ek Zezi, sa pou ed twa pou res zele pou laverite. To zel pou ankouraz to bann frer ek ser ek osi bann dimounn ki to zwenn dan predikasion. Ek kan to medit lor seki Zeova inn fer kan Li’nn donn Zezi an ranson, to pou kontign akord linportans to bann bon relasion avek Bondie. (Romin 3:24; Zak 4:8) Mark, enn frer ki res l’Afrique du Sud ek ki’nn pas trwa-z-an dan prizon akoz so lafwa, dir: “Nou kapav konpar meditasion ar enn lavantir bien interesan. Plis nou medit lor bann kitsoz spiritiel, plis nou pou dekouver bann nouvo kitsoz lor nou Bondie, Zeova. Parfwa kan mo santi mwa inpe dekouraze ouswa trakase pou lavenir, mo pran mo Labib ek mo medit lor enn pasaz. Mo santi ki sa vremem fer mwa dibien.”

16 Lavi dan sa lemond-la li telman  ranpli ar bann kitsoz ki kapav distrer nou ki li bien difisil pou trouv letan pou medit lor Labib. Patrick, enn frer ki res l’Afrique, dir: “Mo latet parey kouma enn bwat mail ki ranpli ar enn kantite linformasion. Ki mo anvi sa bann linformasion-la ouswa non, mo bizin verifie zot toulezour. Kan mo fouy seki ena dan mo lespri, souvan mo trouv ‘bann panse ki fatig mwa,’ ek mo bizin priye Zeova lor la avan ki mo kapav medite avek enn lespri trankil. Se vre ki sa pran inpe letan avan ki mo kapav medit lor bann kitsoz spiritiel, me sa fer mwa santi mwa pli pros avek Zeova. Sa prepar mo lespri pou konpran pli bien laverite.” (Psom 94:19, not) Nou vremem gagn boukou bienfe kan nou lir ek medit lor Labib toulezour.Zistwar Bann Apot 17:11.

KOUMA POU TROUV LETAN?

17. Kouma to kapav trouv letan pou medite?

17 Sertin lev boner gramatin pou lir, medite, ek priye. Ena ki kontan fer li pandan zot poz midi. Kitfwa pou twa, meyer moman pou lir Labib se dan lasware ouswa avan to al dormi. Sertin kontan lir Labib dan gramatin ek relir avan zot al dormi. (Zozie 1:8) Seki pli inportan, se “servi bien nou letan,” setadir, pran letan ki nou abitie servi pou fer bann kitsoz ki pa tro inportan ek konsakre sa pou medit lor Parol Bondie toulezour.Efezien 5:15, 16.

18. Ki Labib promet bann ki medit lor Parol Bondie toulezour ek ki aplik seki zot aprann?

18 Labib promet nou ki Zeova pou beni tou bann ki medit lor so Parol ek ki fer zefor pou aplik seki zot aprann. (Lir Psom 1:1-3.) Zezi ti dir: “Bienere . . . seki ekout laparol Bondie e obeir li!” (Lik 11:28) Me pli inportan ankor, kan nou medit lor Parol Zeova toulezour, sa pou ed nou pou azir dan enn fason ki donn Zeova loner. Si nou fer sa, Zeova pou fer nou gagn lazwa asterla ek lavi eternel dan lemond nouvo.Zak 1:25; Revelasion 1:3.

^ par. 6 Zozie 1:8: “Fode pa ki sa liv Lalwa la res lwin ar to labous, ek to bizin lir li dousman lanwit-lizour, pou ki to swiv bien tou seki finn ekrir ladan; parski lerla to pou reisi dan seki to fer ek lerla to pou azir avek sazes.”

^ par. 9 Ezra 7:10: “Parski Ezra ti’nn prepar so leker pou examinn Lalwa Zeova, ek pou met li an pratik, ek pou ansegn bann regleman ek bann zizman ki ena ladan an Izrael.”

^ par. 11 Get lartik « Nous avons lutté pour rester spirituellement forts » dan Latour Degard 1Desam 2006.