DEPI 1992, Komite Santral finn swazir bann ansien ki ena lexperyans ek matirite pou ed zot akonpli zot travay. * (Get not.) Sa bann ansien-la zot bann manb “lezot brebi,” ek zot bien soutenir Komite Santral. (Zan 10:16) Zot asiste bann renion ki fer toule semenn dan komite kot inn met zot. Zot asiste sa bann renion-la pou donn bann ransegnman ki bizin ek osi bann sigzesion. Komite Santral pran bann desizion final, me se sa bann frer-la ki ede pou ki tou deroul dapre sa bann desizion-la. Zot dispoze pou fer ninport ki travay ki donn zot. Sa bann frer-la akonpagn bann manb Komite Santral dan bann lasanble spesial ek internasional. Parfwa zot osi gagn responsabilite pou al vizit bann biro nasional antan ki bann reprezantan biro mondial.

Enn parmi bann frer ki’nn gagn sa privilez-la depi 1992 dir: “Kan mo fer travay ki’nn donn mwa, sa permet bann manb Komite Santral konsantre plis lor bann kitsoz spiritiel.” Enn lot frer ki’nn servi kouma enn asistan Komite Santral pandan 20 an dir: “Sa ti vremem enn gran privilez, bien plis ki mo ti kapav mazine.”

Komite Santral donn boukou responsabilite sa bann frer-la ek zot apresie servis sa bann frer fidel ki travay dir la. Anou “kontign ena enn gran lestim pou bann zom koumsa.”Fil. 2:29NW.

^ par. 2 Get lankadre “Bann Responsabilite ki Komite Santral Ena” ki trouv dan sapit 12 dan liv Rwayom Bondie Pe Regne! pou gagn enn rezime bann responsabilite ki sa sis komite ki dirize par Komite Santral la ena.