LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Oktob 2015

Dan sa magazinn-la ena bann lartik letid apartir 30 Novam ziska 27 Desam 2015.

Eski To Trouv Lame Bondie dan To Lavi?

Ki “lame” Bondie souvan reprezante dan Labib?

“Donn Nou Plis Lafwa”

Eski se zis par noumem ki nou kapav devlop lafwa?

Servi Zeova San les Nou Distrer

Preske 60 an avan, Latour Degard ti predir enn kitsoz ki finn realize dan enn fason extraordiner.

Kontign Medit lor Bann Kitsoz Spiritiel

Eski to kapav kontign nouri twa lor plan spiritiel si to pena enn Labib?

“Kontign Ena enn Gran Lestim pou Bann Zom Koumsa”

Kisannla bann asistan dan diferan komite ki dirize par Komite Santral? Ki zot fer?

LIFE STORY

Vinn Pros ar Bondie, sa li Bon pou Mwa

Kan li ti ena nef an, Sarah Maiga ti aret grandi lor plan fizik, me pa lor plan spiritiel.

“Enn Dimounn Naif Krwar Tou Seki Li Tande”

Kouma nou kapav idantifie bann foste, fos zistwar, frod, ek lezot fos linformasion ki nou kapav lir lor Internet?