Skip to content

Skip to table of contents

Dan ki Fason Zeova Montre Nou ki Li kontan Nou?

Dan ki Fason Zeova Montre Nou ki Li kontan Nou?

“Gete ki kantite nou Papa kontan nou!”1 ZAN 3:1NW.

KANTIK: 91, 13

1. Lor ki kitsoz lapot Zan ankouraz bann Kretien pou reflesi, ek kifer?

LI INPORTAN ki nou reflesi lor bann parol lapot Zan ki trouv dan 1 Zan 3:1. Li ti dir: “Gete ki kantite nou Papa kontan nou!” Atraver sa bann parol-la, lapot Zan ti pe ankouraz bann Kretien pou reflesi ki kantite Bondie kontan zot ek kouma Li montre so lamour pou zot. Kan nou medit lor tousala, sa pou ogmant nou lamour pou Li ek nou pou vinn pli pros ar Li.

2. Kifer sertin trouv sa difisil pou konpran ki Zeova kontan zot?

2 Malerezman, sertin pa konpran kouma Bondie kapav kontan zot. Zot panse ki Bondie pa gagn traka bann dimounn. Kitfwa zot krwar ki Bondie zis met bann lalwa ek pini bann ki pa obeir Li. Akoz bann fos lansegnman, sertin panse ki Bondie pena leker ek ki li inposib nou kontan Li. Lezot panse ki Bondie kontan tou dimounn, mem si zot reisi obeir Li ouswa non. Me kan to’nn etidie Labib, to’nn aprann ki Zeova so kalite prinsipal se lamour. Se samem ki’nn pous Li pou donn so Garson an sakrifis pou nou. (Zan 3:16; 1 Zan 4:8) Me li kapav difisil pou to konpran ki kantite Zeova kontan twa akoz bann move lexperyans ki to’nn fer dan to lavi.

3. Ki pou ed nou konpran lamour ki Zeova ena pou nou?

 3 Dan ki fason Zeova montre nou ki Li kontan nou? Nou pou gagn repons sa kestion-la kan nou konpran relasion ki ena ant Zeova ek bann dimounn. Se Limem ki’nn kree nou. (Lir Psom 100:3-5.) Akoz sa Labib apel Adan “garson Bondie,” ek Zezi ti ansegn so bann disip pou apel Zeova “nou Papa ki dan lesiel.” (Lik 3:38; Mat. 6:9, NW.) Alor Zeova se nou Papa, ek Li kontan nou parey kouma enn bon papa kontan so bann zanfan.

4. (a) Ki diferans ena ant Zeova ek bann papa imin? (b) Ki nou pou examine dan sa lartik-la ek dan prosin lartik?

4 Pou sertin dimounn, li difisil pou trouv zot papa kouma enn kikenn ki ena lamour. Kitfwa zot ena bann move souvenir zot lanfans parski zot papa ti tret zot dan enn move fason. Me Zeova zame pa azir koumsa avek so bann zanfan. Li meyer Papa ki nou kapav ena. (Ps. 27:10) Kan nou kone ki kantite Zeova kontan nou ek gagn nou traka, sa pou fer nou vinn pli pros ar Li. (Zak 4:8) Dan sa lartik-la nou pou examinn kat fason kouma Zeova inn montre ki Li kontan nou. Dan prosin lartik, nou pou examinn kat fason kouma nou kapav montre ki nou kontan Li.

ZEOVA ENA LAMOUR EK LI ZENERE

5. Ki Pol ti dir bann abitan Atenn konsernan Bondie?

5 Kan lapot Pol ti Atenn, dan Lagres, li ti remarke ki sa lavil-la ti ranpli ar bann zidol. Bann abitan laba ti panse ki zot bann bondie ek zot bann dees inn donn zot lavi ek tou seki zot bizin. Akoz sa Pol ti ekrir: “Bondie ki finn kre lemonn ek tou seki lor la, . . . limem ki donn lavi, ki fer respire, ki donn tou kiksoz. . . . Par li nou viv, nou ena mouvman, nou ena lexistans.” (Zist. 17:24, 25, 28) Zeova donn nou tou seki nou bizin pou viv ek pou profit lavi. Reflesi lor sertin kitsoz ki Li’nn donn nou parski Li kontan nou.

6. Ki kalite plas Zeova inn donn nou pou reste? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

6 Par exanp, Zeova “finn donn limanite later pou li viv.” (Ps. 115:15, 16) Bann siantis inn al dan lespas pou rod bann lezot planet ki parey kouma later. Mem si zot finn dekouver plizir planet, zot pa’nn reisi trouv enn planet kouma later ki ena tou seki bizin pou ki enn dimounn kapav viv. Alor, li paret ki later li inik parmi tou bann kreasion Bondie. Zeova pa’nn zis donn nou tou seki nou bizin pou viv, me Li’nn osi donn nou enn zoli later, ki konfortab ek ki an sekirite pou nou kapav profit lavi. (Iza. 45:18) Sa montre ki kantite Zeova kontan nou.Lir Zob 38:4, 7 *; Psom 8:3-5.

7. Kouma fason ki Zeova inn kree nou montre ki Li vremem kontan nou?

7 Enn lot fason ki Zeova inn montre so lamour pou nou se kan Li’nn kree nou avek kapasite pou imit Li. (Zen. 1:27) Savedir ki nou kapav resanti lamour ki Li ena pou nou ek apre sa montre nou lamour pou Li. Zeova kone ki sa pou rann nou zwaye. Apre tou, enn zanfan bien kontan kan li resanti ki so bann paran kontan li. Rapel osi ki Zezi  ti ansegn nou ki nou pou ere si nou pros ar nou Papa, Zeova. (Mat. 5:3) Zeova “donn nou tou kitsoz an-abondans pou nou plezir.” Alor, sa montre ki Li zenere ek ki Li bien kontan nou.1 Tim. 6:17, NW; Ps. 145:16.

ZEOVA ANSEGN NOU LAVERITE

8. Kifer nou anvi Zeova ansegn nou?

8 Bann papa kontan zot zanfan ek pa anvi ki lezot anbet zot zanfan. Me boukou paran azordi pa reisi gid zot zanfan kouma bizin parski zotmem zot finn rezet bann prinsip ki ena dan Labib. Akoz sa, souvan dan lafami pena lazwa ek zot dan konfizion. (Prov. 14:12) Parkont, Zeova gid so bann zanfan dan meyer fason ki kapav ena parski Limem “Bondie laverite.” (Ps. 31:5, NW.) Li kontan pou ansegn nou laverite lor Li ek kouma pou ador Li. Li osi montre nou meyer fason viv. (Lir Psom 43:3.) Alor, ki verite Zeova finn ansegn nou, ek kouma sa montre ki Li kontan nou?

Bann papa Kretien imit Zeova kan zot ansegn zot zanfan laverite ek ed zot pou ena enn relasion avek zot Papa ki dan lesiel (Get paragraf 8-10)

9, 10. Kouma Zeova inn montre ki Li kontan nou kan Li’nn ansegn nou laverite (a) lor Li? (b) lor so proze pou nou?

9 Premierman, Zeova ansegn nou laverite lor Li. Li anvi ki nou aprann konn Li. (Zak 4:8) Akoz sa, Li’nn fer nou konn so nom, ki aparet plis ki tou lezot nom dan Labib. Zeova inn fer nou konn osi so bann kalite. Kan nou obzerv tou bann kitsoz ki Li’nn kree, nou aprann lor so pwisans ek so sazes. (Rom. 1:20) Ek kan nou lir Labib, nou aprann lor lazistis Zeova ek ki kantite Li ena lamour pou nou. Amezir ki nou aprann konn zoli personalite ki Zeova ena, nou pou santi nou pli pros ar Li.

10 Zeova ansegn nou lor so proze osi. Li fer nou kone ki nou form parti dan so fami. Li osi explik nou seki Li anvi nou fer, pou ki nou travay dan linite ek lape avek bann manb so fami. Labib fer nou bien konpran ki Bondie pa finn kree nou avek kapasite pou deside par noumem seki bon ek seki move. (Zer. 10:23) Zeova kone ki pli bon pou nou. Ek kan nou aksepte so lotorite ek nou obeir Li, nou pou anpe ek nou pou satisfe dan nou lavi. Zeova inn ansegn nou sa verite bien inportan la parski Li kontan nou.

11. Ki promes Zeova inn fer nou ki montre ki Li kontan nou ek Li gagn nou traka?

11 Enn papa ki ena lamour bien trakase pou lavenir so bann zanfan, parski li anvi ki zot ena enn lavi ki ena sans. Malerezman, boukou dimounn azordi trakase pou lavenir, ouswa zot perdi zot letan pourswiv bann lobzektif ki pou fer zot gagn bann bienfe tanporer. (Ps. 90:10) Nou vremem rekonesan ki nou Papa, Zeova, pa’nn zis ansegn nou kouma pou ena enn lavi ki ena sans, me Li’nn osi promet nou enn zoli lavenir.

ZEOVA GID EK DISIPLINN SO BANN ZANFAN

12. Kouma Zeova ti esey ed Kain ek Barouk?

12 Kan Zeova ti trouve ki Kain ti pe al fer enn kitsoz ki bien move, Li ti esey ed Kain ek ti dir li: “Kifer to ankoler koumsa ek to figir tris? Si to koumans fer seki bon, eski to pa pou regagn mo faver?” (Zen. 4:6, 7) Malerezman, Kain pa’nn aksepte led Zeova ek li’nn gagn bann move konsekans. (Zen. 4:11-13) Kan Barouk, sekreter Zeremi, ti santi li fatige ek dekouraze, Zeova ti konsey li ek ti ed li pou trouv so vre problem. Barouk pa ti reazir kouma Kain. Okontrer,  li ti aksepte konsey Zeova, ek li’nn reisi gagn lavi sov.Zer. 45:2-5.

13. Kifer Zeova permet so bann serviter fidel pas par bann leprev?

13 Lapot Pol ti ekrir: “[Zeova] koriz dimoun ki li kontan, li disiplinn sak garson ki li akeyir.” (Ebre 12:6) Me disiplinn pa vedir zis pinision. Dan Labib, ena boukou lexanp bann serviter fidel ki Zeova inn forme pou vinn bann meyer dimounn. Par exanp Zozef, Moiz ek David ti pas par bann sitiasion bien difisil. Dan sa bann moman-la, Zeova ti avek zot. Ek seki zot ti aprann pandan zot bann leprev finn ed zot kan Zeova ti donn zot bann pli gran responsabilite. Kan nou lir dan Labib kouma Zeova inn soutenir ek inn form so pep, nou santi ki vremem Zeova kontan nou.Lir Proverb 3:11, 12. *

14. Kan nou fer seki pa bon, kouma Zeova montre ki Li kontan nou?

14 Disiplinn ki Zeova donn nou permet nou trouv enn lot laspe so lamour. Kan Zeova disiplinn bann ki’nn fer seki pa bon ek kan zot aksepte ek zot repanti, Labib dir ki Zeova pou pardonn zot, parski “so pardon bien gran.” (Iza. 55:7) Ki sa vedir? David ti dekrir pardon ki Zeova manifeste pou montre nou ki kantite Li ena mizerikord. Li ti dir: “Limem ki pardonn tou to fot ek ki geri tou to bann maladi. Li reklam to  lavi depi dan tom ek Li kouronn twa ar lamour fidel ek mizerikord. Parey kouma landrwa kot soley leve li bien lwin ar landrwa kot soley kouse, parey osi Li finn met nou bann pese bien lwin ar nou.” (Ps. 103:3, 4, 12, NW.) Zeova disiplinn nou ek gid nou dan diferan fason. Eski to tarde pou fer bann sanzman? Li bon ki touletan to rapel ki Zeova disiplinn nou parski Li kontan nou.Ps. 30:5.

ZEOVA PROTEZ NOU

15. Sit enn lot fason kouma Zeova montre ki Li kontan nou.

15 Enn papa ki ena lamour pou protez so fami kont bann danze. Se seki nou Papa Zeova fer pou nou. Enn ekrivin Psom ti dir sa konsernan Zeova: “Li protez lavi so bann fidel; Li sap zot dan lame bann move dimounn.” (Ps. 97:10, NW.) Reflesi lor la: parey kouma vit-vit to pou protez to lizie parski zot ena boukou valer pou twa, Zeova osi pa tarde pou protez so pep parski zot ena boukou valer pou Li.—Lir Zekaria 2:8. *

16, 17. Kouma Zeova ti protez so pep dan lepase, ek kouma Li ankor pe fer sa azordi?

16 Enn fason kouma Zeova protez so pep se atraver bann anz. (Ps. 91:11) Dan enn sel lanwit, enn anz ti touy 185,000 solda Asirien ek ti sap pep Bondie. (2 Ler. 19:35) Dan premie siek, bann anz ti liber lapot Pier, Pol ek lezot ki ti dan prizon. (Zist. 5:18-20; 12:6-11) Azordi osi Zeova ankor protez so pep. Pa tro lontan, ti ena enn gran lager dan enn pei l’Afrique. Pei-la ti anba-lao akoz lager, vol, viol, ek krim. Mem si okenn parmi nou bann frer pa’nn mor, boukou ti perdi tou seki zot ti ena. Me zot ti santi ki Zeova kontan zot ek zot ti kone ki Li ti pe pran zot swin. Malgre zot soufrans, zot ti dan lazwa. Kan enn reprezantan biro mondial ti vizit zot ek ti demann bann frer ek ser zot nouvel, zot ti dir: “Granmersi Zeova, tou korek!”

17 Parfwa, Zeova inn permet ki so bann serviter fidel, kouma Etienn, mor dan lame bann lennmi. Me, Bondie protez so pep an zeneral kan Li averti zot dan ler ki bizin kont bann manigans Satan. (Efe. 6:10-12) Nou trouv sa bann lavertisman-la dan so Parol ek bann piblikasion ki pibliye par so lorganizasion. Par exanp, nou aprann ki bann danze ena kan nou servi Internet, kan nou kontan larzan, ek kan nou kontan bann divertisman ki imoral ek violan. Alor, li kler ki Zeova bien kontan nou ek anvi protez nou.

ENN GRAN PRIVILEZ

18. Ki to resanti kan to kone ki Zeova kontan twa?

18 Kan Moiz ti reflesi lor tou sa bann lane ki li’nn servi Zeova la, li ti sir ki Zeova ti kontan li. Li ti dir: “Rasazie nou gramatin avek to lamour fidel, pou ki nou kriye avek lazwa ek nou rezwir pandan tou nou bann zour.” (Ps. 90:14, NW.) Se enn benediksion ki nou kapav konpran ek resanti lamour ki Zeova ena pou nou. Li vremem enn gran privilez ki Zeova kontan nou! Nou ena mem santiman ki lapot Zan, ki ti dir: “Gete ki kantite nou Papa kontan nou!” 1 Zan 3:1NW.

^ par. 6 Zob 38:4, 7: Kot to ti ete kan mo ti fer fondasion later? Dir mwa, si to panse to konpran. Letan bann zetwal gramatin ti kriye ansam dan lazwa, ek tou bann garson Bondie ti koumans loue Li bien for?”

^ par. 13 Proverb 3:11, 12: 11 Mo garson, pa rezet disiplinn Zeova, ek pa gagn degou pou so reprimann, 12 parski Zeova repran enn kikenn ki Li kontan, parey kouma enn papa repran so garson ki li kontan.”

^ par. 15 Zekaria 2:8: “Parski samem ki Zeova Sef bann larme pe dir, apre ki Li’nn gagn laglwar, Li’nn avoy mwa ar bann nasion ki ti pe fer piyaz ar zot: ‘Seki tous zot, pe tous mo lagrin lizie.’”