Skip to content

Skip to table of contents

Eski To Pe Vinn enn Adilt Parey Kouma Kris?

Eski To Pe Vinn enn Adilt Parey Kouma Kris?

“Vinn bann . . . adilt ziska nivo grander Lekris.”EFE. 4:13.

KANTIK: 69, 70

1, 2. Ki lobzektif sak Kretien bizin fixe? Donn enn lexanp.

KAN enn madam swazir bann pli bon frwi dan bazar, li pa touletan swazir seki pli gro ouswa seki pli bomarse. Okontrer li pou swazir bann frwi ki santi bon, ki fre, ek bon pou lasante. Li pou swazir bann frwi ki’nn pare, setadir ki’nn mir.

2 Apre ki enn kikenn inn progrese ziska li’nn vwe so lavi ek batize, so relasion avek Bondie pou kontign grandi. So lobzektif se vinn enn Kretien ki ena matirite. Nou pa pe koz lor matirite fizik me plito lor matirite spiritiel. Lapot Pol ti anvi ki bann Kretien dan Efez grandi lor plan spiritiel. Akoz sa li ti ankouraz zot pou ‘vinn enn sel dan lafwa ek dan konesans exakt lor Garson Bondie, ek devlope pou vinn bann krwayan adilt ziska nivo grander Lekris.’Efe. 4:13.

3. Ki sitiasion ti ena dan kongregasion Efez ki nou kapav trouve zordi parmi pep Zeova?

3 Kongregasion Efez ti deza existe depi plizir lane kan Pol ti ekrir zot enn let. Boukou parmi bann Kretien ki ti dan  sa kongregasion-la ti deza ena lexperyans ek matirite spiritiel. Me, sertin ti bizin fer zot relasion avek Zeova vinn pli for. Li parey zordi. Ena boukou frer ek ser ki lontan dan laverite ek zot finn vinn bann Kretien ki ena matirite. Selman, sertin dan kongregasion pankor ariv sa nivo-la. Par exanp, sak lane ena bann dimounn par milye ki pran batem. Me sertin bizin kontign grandi lor plan spiritiel. Ki to kapav dir lor twa?Kol. 2:6, 7.

KOUMA ENN KRETIEN KAPAV GRANDI?

4, 5. Dan ki fason bann Kretien ki ena matirite kapav diferan, me ki kitsoz ki fer zot parey? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

4 Kan to al bazar ek to examinn bann frwi ki’nn mir, to pou remarke ki sak frwi diferan. Selman, ena bann kitsoz ki montre ki sa bann frwi-la inn mir. Li parey pou bann Kretien ki ena matirite. Kitfwa zot sorti dan diferan pei, lanvironnman, zot pena mem lasante, laz ek lexperyans. Zot personalite ek zot kiltir osi kapav diferan. Selman, tou bann ki grandi lor plan spiritiel devlop bann kalite ki montre ki zot ena matirite. Kouma?

5 Enn serviter Zeova ki ena matirite pou swiv lexanp Zezi, ki finn les nou enn model ‘pou swiv bien so tras.’ (1 Pier 2:21) Dapre Zezi, ki kitsoz ki pli inportan? Kontan Zeova avek tou nou leker, tou nou nam, tou nou lespri, ek kontan nou prosin kouma noumem. (Mat. 22:37-39) Enn Kretien ki ena matirite pou fer tou pou viv an-akor avek sa konsey-la. Dan so lavi toulezour, li montre ki seki pli inportan pou li, se so relasion avek Zeova ek lamour ki li ena pou lezot.

Bann Kretien aze kapav imit limilite Kris kan zot soutenir bann pli zenn frer ki pe diriz kongregasion (Get paragraf 6)

6, 7. (a) Sit sertin kalite ki montre ki enn Kretien ena matirite spiritiel. (b) Ki kestion li bon nou poz noumem?

6 Selman, lamour se zis enn parmi bann kalite ki enn Kretien ki ena matirite bizin manifeste. (Gal. 5:22, 23) Li bizin osi manifeste lezot kalite kouma douser, kontrol lor limem ek pasians. Sa bann kalite-la kapav ed li pou fer fas ar bann sitiasion difisil san ki li ankoler, ek osi pou andir bann gran desepsion san perdi lespwar. Dan so letid personel, li pou touletan rod bann prinsip Labib ki kapav ed li pou fer diferans ant seki bon ek seki move. Plitar, li pou pran bann desizion ki pou montre ki li ena matirite spiritiel. Par exanp, avan ki li pran enn desizion, li pou ekout so konsians ki forme par Labib. Enn Kretien ki ena matirite pou montre so limilite kan li rekonet ki bann prinsip ek bann direksion Zeova touletan meyer. * Li pres bonn nouvel avek zel ek li fer so par pou ki ena linite dan kongregasion.

7 Mem ki kantite letan nou pe servi Zeova, li bon nou demann noumem: ‘Eski ena bann domenn dan mo lavi kot mo kapav plis imit Zezi ek pou kontign progrese?’

“MANZE SOLID LI POU BANN ADILT”

8. Ki kantite Zezi ti konn Labib ek ti konpran li?

8 Zezi Kris ti bien konpran Parol Bondie. Mem kan li ti ena 12 an, li ti kapav koz lor bann Lekritir ar bann ansegnan dan tanp. “Tou seki ti tann li ti etone ar so lintelizans e so repons.”  (Lik 2:46, 47) Plitar, pandan so minister, Zezi ti sit bann pasaz Labib ar so bann opozan ek sa ti fer zot nepli kone ki pou dir.Mat. 22:41-46.

9. (a) Si enn dimounn anvi progrese lor plan spiritiel, ki bann labitid pou etidie li bizin ena? (b) Kifer nou bizin etidie Labib?

9 Enn Kretien ki anvi gagn matirite spiritiel pou swiv lexanp Zezi. Li pa pou kontant li ar enn konesans lao-lao lor Labib. Okontrer, regilierman li pou fouy bien fon dan Parol Bondie parski li kone ki “manze solid li pou bann adilt.” (Ebre 5:14) Li kler ki enn Kretien ki ena matirite pou anvi gagn enn “konesans exakt lor Garson Bondie.” (Efe. 4:13, NW.) Eski to rezerv letan toulezour pou lir Labib? Eski to ena enn program pou to letid personel? Eski to fer tou to posib pou rezerv letan sak semenn pou ladorasion an fami? Kan to pe examinn Parol Bondie, rod bann prinsip ki pou ed twa pou konpran pli bien fason panse Zeova ek so bann santiman. Apre, esey aplik sa bann prinsip-la, ek servi zot kan to ena pou pran bann desizion. Koumsa, to pou vinn pli pros ar Zeova.

10. Kouma enn Kretien ki ena matirite les konesans ki li’nn gagne inflians li dan so lavi toulezour?

10 Enn Kretien ki ena matirite bizin fer plis ki zis gagn enn konesans lor Labib. Li bizin kontan bann konsey ek bann prinsip Bondie. Enn fason pou montre sa lamour-la, se kan li fer volonte Zeova pas an premie dan so lavi olie ki so bann prop dezir. Anplis, sirman li fer zefor pou “abandonn” so ansien latitid ek kondwit. Amezir ki enn  Kretien fer sa bann sanzman-la, li pe met lor li nouvo personalite Kris ki’nn ‘kree dapre volonte Bondie dan vre lazistis ek fidelite.’ (Lir Efezien 4:22-24.) Li inportan nou rapel ki Bondie finn servi so lespri sin pou gid bann ekrivin Labib. Amezir ki enn Kretien ogmant so konesans ek so lamour pou bann prinsip Labib, li pe les lespri sin inflians so leker ek so lespri. Sa pou fer enn Kretien grandi lor plan spiritiel.

RES ANSAM DAN LINITE

11. Ki lexperyans Zezi ti fer kan li ti lor later?

11 Zezi ti enn zom parfe. Selman, kan li ti lor later, li ti antoure avek bann dimounn inparfe. Li’nn elve par bann paran inparfe ek li’nn viv pandan plizir lane avek so bann frer ek ser ki ti inparfe. Mem so bann disip bien pros ti les zot inflianse par lanbision ek tandans pou manipil lezot. Par exanp, lanwit avan ki Zezi ti mor, enn “diskision leve ant zot pou gete kisannla pli gran parmi zot.” (Lik 22:24) Me Zezi ti ena konfians ki so bann disip ti pou progrese ek zot ti pou form enn kongregasion bien ini. Sa mem swar-la, Zezi ti fer enn lapriyer pou ki ena linite parmi so bann zapot. Li ti demann so Papa ki dan lesiel: “Ki zot tou kapav vinn enn sel, parey kouma twa, Papa, to ini avek mwa ek mwa mo ini avek twa, pou ki zot osi zot ini avek nou.”Zan 17:21, 22NW.

12, 13. (a) Kouma Efezien 4:15, 16 met lanfaz lor linportans pou favoriz linite dan kongregasion? (b) Kouma enn frer inn aprann pou favoriz linite?

12 Enn serviter Zeova ki ena matirite fer tou pou ki ena linite dan kongregasion. (Lir Efezien 4:1-6, 15, 16.) Nou lobzektif, se ki pep Bondie “vinn ansam” ek ki zot tou korpere. Dapre Parol Bondie, pou ki ena sa linite-la, nou bizin ena limilite. Enn Kretien ki ena matirite pou fer zefor pou ki ena linite dan kongregasion, mem si li bizin siport linperfeksion lezot. Enn kikenn ki ena matirite pou travay pou linite, mem si li bizin siport bann defo lezot. Kouma to reazir kan enn frer ouswa enn ser fer enn erer? Kouma to pou reazir si enn kikenn dan kongregasion inn ofans twa? Eski to ena tandans pou met enn miray ki separ twa ek sa dimounn ki’nn ofans twa la? Ouswa eski to esey konstrir enn pon ant zot de? Enn Kretien ki ena matirite pou anvi fer zefor pou konstrir bann pon, pa bann miray.

13 Anou get lexanp Uwe. Dan lepase, li ti les linperfeksion so bann frer ek ser fer li ankoler. Lerla, li finn desid pou servi Labib ek liv Étude perspicace des Écritures pou etidie lor lavi David. Kifer lor David? Uwe explike: “David ti trouve ki sertin serviter Bondie ti ena enn move kondwit. Par exanp, Lerwa Sail ti esey touy li, sertin ti pe rod lapid li, ek mem so madam ti boufonn li. (1 Sam. 19:9-11; 30:1-6; 2 Sam. 6:14-22) Me kanmem sa, zame David pa finn les kondwit lezot diminie so lamour pou Zeova. David ti ena osi mizerikord, enn kalite ki mo bizin manifeste. Seki mo’nn aprann dan mo letid finn ed mwa pou sanz mo fason panse lor linperfeksion mo bann frer ek ser. Mo nepli gard enn lalis tou bann erer ki zot fer. Okontrer, mo fer boukou zefor pou ki ena linite dan kongregasion.” Eski twa osi to ena mem lobzektif,  setadir pou favoriz linite dan kongregasion?

SWAZIR BANN KAMARAD PARMI BANN KI FER VOLONTE BONDIE

14. Ki kalite dimounn Zezi ti swazir kouma so bann kamarad?

14 Zezi Kris ti amikal anver tou dimounn. Tou sort kalite dimounn ti alez avek li: misie, madam, zenn, vie, mem bann zanfan. Me, Zezi ti swazir bien so bann bon kamarad. Li ti dir so bann zapot ki ti fidel: “Zot mo bann kamarad si zot fer tou seki mo komann zot.” (Zan 15:14) Zezi ti swazir so bann bon kamarad parmi bann ki ti swiv li avek fidelite ek ti servi Zeova avek tou zot leker. Eski twa osi to swazir to bann bon kamarad parmi bann ki servi Zeova avek tou zot leker? Kifer eski sa li inportan?

15. Kouma bann zenn kapav gagn bann bienfe kan zot frekant bann Kretien ki ena matirite?

15 Boukou frwi, mir pli bien avek saler soley. Parey osi, lamour nou bann frer ek ser kapav ed twa pou progrese ziska to vinn enn Kretien ki ena matirite. Kitfwa to enn zenn ki pe deside ki to pou fer avek to lavi. Li pou pli saz si to frekant bann konpagnon Kretien ki ena boukou lexperyans dan servis Zeova ek ki favoriz linite dan kongregasion. Pandan boukou lane, kitfwa zot finn gagn bann problem dan zot lavi ouswa zot finn gagn boukou difikilte pou servi Zeova. Sa bann Kretien-la kapav ed twa pou swazir meyer lavi ki kapav ena. Lafeksion ek lankourazman sa bann frer ek ser-la kapav ed twa pou pran bann bon desizion par tomem ek pou to gagn matirite.Lir Ebre 5:14.

16. Kouma bann Kretien ki ena matirite dan kongregasion ti ed enn zenn ser?

16 Helga rapel ki pandan so dernie lane lekol, bann zelev dan so klas ti pe koz lor zot bann lobzektif pou lavenir. Boukou parmi zot ti anvi al liniversite pou zot kapav fer enn gran karyer plitar. Helga ti koz lor so sitiasion avek so bann kamarad dan kongregasion. Li rakonte: “Boukou parmi zot ti pli aze ki mwa ek zot finn bien ed mwa. Zot ti ankouraz mwa pou prese aplintan. Apre, mo finn reisi pas sink an dan servis pionie. Azordi, plizir lane apre, mo bien kontan ki mo finn profit mo zenes pou servi Zeova. Mo pena okenn regre.”

17, 18. Kouma nou kapav fer nou maximum pou servi Zeova?

17 Kan nou imit Zezi, sa pou ed nou pou kontign grandi lor plan spiritiel. Nou pou vinn pli pros avek Zeova, ek nou pou plis anvi servi Li otan ki nou kapav. Enn Kretien kapav fer so maximum pou Zeova kan li grandi lor plan spiritiel, setadir kan li vinn enn Kretien ki ena matirite. Zezi ti ankouraz so bann disip kan li’nn dir zot: “Fer ki zot lalimier briye devan bann dimounn, pou ki bannla kapav trouv zot bon travay ek donn laglwar zot Papa ki dan lesiel.”Mat. 5:16NW.

18 Kouma nou’nn aprann, enn Kretien ki ena matirite kapav ena enn bon linflians dan kongregasion. Enn Kretien pou montre osi ki li ena matirite spiritiel dan fason ki li servi so konsians. Kouma nou konsians kapav ed nou pou pran bann bon desizion? Ek kouma nou kapav respekte konsians nou bann frer ek ser? Nou pou examinn sa bann pwin-la dan prosin lartik.

^ par. 6 Par exanp, kapav demann bann frer aze ki ena lexperyans pou aret asim enn sertin responsabilite, ek demann zot pou soutenir bann zenn frer ki’nn gagn sa bann responsabilite-la.