Skip to content

Skip to table of contents

Kouma Nou Kapav Montre ki Nou Kontan Zeova?

Kouma Nou Kapav Montre ki Nou Kontan Zeova?

“Nou kontan nou kamarad parski Bondie finn kontan nou anpremie.”1 ZAN 4:19.

KANTIK: 56, 138

1, 2. Kouma Bondie inn ansegn nou kouma pou kontan Li?

MEYER fason ki enn papa kapav ansegn so bann zanfan se par so prop lexanp. Lapot Zan ti ekrir ki “nou kontan nou kamarad parski Bondie finn kontan nou anpremie.” (1 Zan 4:19) Alor, li kler ki nou Papa, Zeova, inn donn nou pli bon lexanp ki ena lor lamour ek sa ansegn nou kouma pou kontan Li.

2 Dan ki fason Bondie “finn kontan nou anpremie”? Lapot Pol ti dir: “Ala kimanier Bondie prouve ki kantite lamour li ena pou nou: letan nou ti ankor peser, Lekris finn mor pou nou.” (Rom. 5:8) Zeova, nou Papa ki ena lamour, finn donn so Garson an ranson pou liber nou ar pese ek lamor. Sa kado ki ena gran valer la permet nou vinn pros ar Zeova ek montre ki nou kontan Li. Kan Zeova finn fer sa sakrifis-la, Li’nn ansegn nou seki lamour ete vremem. Kan nou ena lamour, nou zenere ek nou pa egois.1 Zan 4:10.

3, 4. Kouma nou montre ki nou kontan Bondie?

3 Zeova so kalite prinsipal se lamour. Alor nou konpran kifer Zezi ti dir ki pli gran komannman se: “To bizin kontan Zeova to Bondie avek tou to leker ek avek tou to nam ek avek tou to lespri ek avek tou to lafors.” (Mark 12:30, NW.) Zeova anvi ki  nou kontan Li avek ‘tou nou leker.’ Zeova pou sagrin si nou kontan enn lot dimounn ouswa enn lot kitsoz plis ki Li. Me, fode pa ki nou lamour pou Zeova li zis enn santiman. Li atann osi ki nou kontan Li avek ‘tou nou lespri’ ek avek ‘tou nou lafors.’ Savedir ki nou bizin kontan Li avek tou nou kapasite mantal ek fizik.Lir Mika 6:8. *

4 Kouma nou kapav montre ki nou vremem kontan nou Papa ki dan lesiel? Nou bizin kontan zis Li tousel. Parey kouma Zezi ti dir, nou bizin kontan Zeova avek tou nou lafors, nou bann santiman ek nou kapasite mantal. Dan lartik avan nou ti get kat fason kouma Zeova inn montre ki kantite Li kontan so bann zanfan. Asterla, anou gete kouma nou kapav montre ek ogmant nou lamour pou Zeova.

MONTRE NOU REKONESANS ANVER ZEOVA

5. Kan nou reflesi lor tou seki Zeova inn fer pou nou, ki nou anvi fer?

5 Kan to gagn enn kado, ki to fer? Sirman to montre ki to ena rekonesans. Anplis, si sa kado-la ena enn gran valer pou twa, to pou bien servi li. Lapot Zak ti ekrir: “Tou zoli don ek tou kado parfe sorti lao, parski li sorti kot Papa tou lalimier ki dan lesiel, ki pa sanze kouma mouvman lonbraz sanze.” (Zak 1:17, NW.) Zeova inn donn nou tou seki nou bizin pou viv ek pou ki nou dan lazwa. Eski sa pa pous twa pou montre ki to kontan Li?

6. Ki bann Izraelit ti bizin fer si zot ti anvi ki Zeova kontign beni zot?

6 Zeova ti donn bann Izraelit bann bon kitsoz. Pandan plizir siek, Li ti gid zot atraver so bann lalwa ek ti donn zot tou seki zot ti bizin pou viv. (Det. 4:7, 8) Bann Izraelit ti kapav montre zot rekonesans pou Zeova kan zot ti obeir sa bann lalwa-la. Par exanp, kan zot ti fer bann sakrifis pou Zeova, zot ti bizin donn Li “pli bon parmi bann premie frwi mir” dan zot pei. (Ex. 23:19) Bann Izraelit ti kone ki Zeova ti pou kontign beni zot si zot ti obeir Li ek si zot ti fer tou seki zot kapav pou servi Li.Lir Deteronom 8:7-11. *

7. Kouma nou kapav servi nou “bann kitsoz ki ena valer” pou montre nou lamour pou Zeova?

7 Nou osi nou kapav montre Zeova ki nou kontan Li kan nou donn Li nou “bann kitsoz ki ena valer.” (Prov. 3:9) Nou fer sa kan nou servi seki nou ena pou donn Li loner. Par exanp, nou kapav fer bann kontribision pou soutenir predikasion ki fer dan nou teritwar ek dan lemond antie. Mem si nou ena tigit ouswa boukou kitsoz lor plan materyel, nou tou nou kapav servi seki nou ena pou montre Zeova ki nou kontan Li. (2 Kor. 8:12) Me, ena osi lezot fason kouma nou kapav montre nou lamour pou Zeova.

8, 9. Donn enn lexanp kouma nou montre ki nou kontan Zeova kan nou fer konfians so bann promes.

8 Zezi ti ansegn nou pou kontign rod  Rwayom Bondie avan tou kitsoz ek pa gagn traka konsernan manze ek linz. Li ti dir ki nou Papa kone ki nou bizin vremem. (Mat. 6:31-33) Nou fer Zeova konfians ek nou kone ki Li pou realiz sa promes-la. Apre tou, kan nou kontan enn kikenn, nou fer li konfians. Ofet, plis nou fer Zeova konfians, plis nou pou montre ki nou kontan Li. (Ps. 143:8) Alor li bon ki nou demann noumem: ‘Eski mo bann lobzektif ek fason ki mo servi mo letan ek mo lenerzi montre ki vremem mo kontan Zeova? Eski toulezour mo kont lor Zeova pou gagn seki mo bizin?’

9 Enn kretien ki apel Mike ti montre so lamour ek so konfians an Zeova. Kan li ti zenn, touletan li ti anvi al prese dan enn lot pei. Mem si apre, li’nn marye ek li’nn gagn de zanfan, li ti ankor ena sa dezir-la. Kan Mike ek so fami ti lir lor bann frer ek ser ki ti al servi kot bizin plis led, zot ti desid pou sinplifie zot lavi. Zot ti vann zot lakaz pou al res dan enn pli tipti lakaz. Mike ti osi diminie so travay ek ti aprann kouma li kapav kontrol so travay depi enn lot pei atraver Internet. Rezilta: Mike ek so fami ti reisi al servi dan enn lot pei ek zot ti bien kontan predikasion laba. Mike dir: “Nou finn trouve ki kantite bann parol Zezi dan Matie 6:33 zot vre.”

MEDIT LOR SEKI ZEOVA ANSEGN NOU

10. Parey kouma Lerwa David, kifer li bon nou medit lor seki nou aprann lor Zeova?

10 Apepre 3,000 an avan, kan Lerwa David ti medit lor seki li ti trouve dan lesiel, li ti ekrir: “Lesiel pe anons laglwar Bondie ek li pe rakont bann kitsoz ki Li finn fer avek so lame.” Apre sa li ti dir: “Lalwa Zeova li parfe, li fer nou nam reviv. Nou kapav ena konfians dan rapel Zeova, li fer enn dimounn ki pena lexperyans gagn lasazes.” Kan David ti medit lor bann lalwa Zeova ki ranpli ar sazes ek bann zoli kitsoz ki Li’nn kree, li ti vinn pli pros ar Zeova ek ti anvi montre ki li kontan Zeova. Li ti dir: “Les bann parol ki sorti dan mo labous ek meditasion mo leker fer twa plezir, A Zeova twa ki mo gran Ros ek mo Sover.”Ps. 19:1, 7, 14NW.

11. Kouma nou kapav servi konesans ki Zeova inn donn nou pou montre nou lamour pou Li? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

11 Azordi, Zeova ansegn nou boukou kitsoz lor Limem, lor so proze, lor so kreasion ek lor so Parol. Lemond ankouraz bann dimounn pou kontign aprann, me souvan bann long letid fer zot perdi zot lamour pou Bondie. Parkont, Zeova pa zis ankouraz nou pou gagn enn konesans, me Li osi ed nou pou gagn lasazes. Li anvi nou servi seki Li ansegn nou pou nou prop bienfe ek osi pou ed lezot. (Prov. 4:5-7) Bondie anvi “ki tou sort kalite dimounn gagn lavi sov ek gagn enn konesans exakt lor laverite.” (1 Tim. 2:4, NW.) Alor, nou pou montre ki nou kontan Zeova kan nou pres lor so Rwayom avek tou nou leker ek ed lezot pou konpran so proze pou limanite.Lir Psom 66:16, 17.

12. Ki enn zenn ser ti dir lor enn kado ki Zeova ti donn li?

12 Mem bann zenn kapav medit lor tou seki Zeova inn donn zot ek ansegn zot. Shannon ankor rapel seki li ti resanti pandan enn lasanble ki li ti asiste kan li ti ena 11 an avek so ser ki ti ena 10 an. Sa lasanble-la ti ena tem: « l’Attachement à Dieu. » Pandan enn sesion, ti demann tou bann zenn, parmi ti ena Shannon ek so ser, pou asiz dan enn seksion spesial. O-koumansman Shannon ti inpe per, me apre li ti extra kontan kan sak zenn ti gagn enn liv an kado: « Les jeunes s’interrogent—Réponses pratiques. » Ki lefe sa finn ena  lor Shannon? Li dir: “Se lerla ki mo’nn realize ki Zeova Li enn kikenn reel ek ki Li bien-bien kontan mwa. Nou vremem bien kontan ki nou gran Bondie, Zeova, donn nou bann zoli kado parfe!”

AKSEPTE KONSEY EK DISIPLINN BONDIE

13, 14. Kouma nou bizin reazir kan Zeova disiplinn nou, ek kifer?

13 Labib rapel nou: “Zeova repran enn kikenn ki Li kontan, parey kouma enn papa repran so garson ki li kontan.” (Prov. 3:12) Kan nou aksepte disiplinn Zeova ek nou les Li form nou, nou aprann fer seki drwat ek nou ena lape. Biensir, “tou disiplinn kan nou pe gagn li, pa paret enn kitsoz ki donn lazwa, me enn kitsoz ki tris.” (Ebre 12:11, NW.) Kanmem sa, kouma nou bizin reazir kan Zeova disiplinn nou? Fode zame nou rezet konsey Zeova ouswa kontign ankoler si nou pa’nn kontan seki nou finn tande. Nou lamour pou Zeova pou pous nou pou ekout Li ek fer bann sanzman ki bizin.

14 Dan lepok Malaki, boukou Zwif pa ti apresie konsey Zeova. Zot pa ti kas latet si bann sakrifis ki zot ti ofer pa ti fer Zeova plezir. Akoz sa Zeova ti bizin donn zot bann konsey bien sever. (Lir Malaki 1:12, 13. *) Ofet plizir fwa Zeova ti donn zot bann konsey me zot ti refiz pou ekout Li. Alor Li ti dir zot: “Mo pou avoy malediksion lor zot, ek mo pou fer zot bann benediksion vinn bann malediksion.” (Mal. 2:1, 2) Li kler ki si nou refiz ekout bann konsey Zeova ouswa nou panse ki li pa inportan, nou pou perdi so lamitie.

Swiv bann konsey Zeova olie swiv bann tandans sa lemond-la (Get paragraf 15)

15. Ki fason panse nou bizin rezete?

15 Lemond Satan ankouraz bann dimounn pou vinn egois, setadir pou pans  zis zotmem. Boukou pa kontan kan koriz zot ouswa kan dir zot seki zot bizin fer. Sertin ekout bann konsey zis akoz zot bizin fer li. Fode pa nou fer koumsa. Labib ankouraz nou pou “aret fer parey kouma sa sistem-la.” Okontrer, nou bizin konpran seki Zeova anvi nou fer ek fer bann kitsoz ki fer Li plezir. (Rom. 12:2, NW.) Atraver so lorganizasion, Zeova donn nou bann konsey dan ler ki bizin. Par exanp, nou gagn bann rapel lor fason ki nou bizin konport nou avek enn dimounn lot sex, kouma nou bizin swazir nou bann kamarad ek nou bann divertisman. Kan nou pre pou aksepte disiplinn Zeova ek nou fer bann sanzman pou fer Li plezir, nou montre ki nou rekonesan ek ki nou vremem kontan Li avek tou nou leker.Zan 14:31; Rom. 6:17.

KONT LOR ZEOVA POU ED NOU EK POU PROTEZ NOU

16, 17. (a) Kifer nou bizin esey konn seki Zeova panse avan ki nou pran enn desizion? (b) Ki bann Izraelit ti fer olie ki zot fer Zeova konfians?

16 Bann ti zanfan kont lor zot paran pou ed zot ek protez zot. Mem bann adilt kitfwa demann zot paran led. Zot realize ki mem si zot kapav pran zot prop desizion, zot paran kapav donn zot bann bon konsey. Li parey osi lor plan spiritiel. Nou Papa, Zeova, les nou pran nou bann prop desizion. Me, nou touletan demann Li so led ek fer tou pou konn seki Li panse avan ki nou pran enn desizion. Kifer? Se parski nou fer Li konfians ek nou kontan Li. Si nou kont lor Zeova, Li pou donn nou so lespri sin pou ed nou fer seki drwat.Fil. 2:13.

17 Dan lepok Samiel, bann Izraelit ti perdi lager kont bann Filistin. Pep Bondie ti bien bizin led ek proteksion. Me olie ki zot demann Zeova seki zot bizin fer, zot ti dir: “Anou pran Lars Lalians Zeova avek nou ek anou al Shilo, pou ki li avek nou ek li sap nou dan lame nou bann lennmi.” Ki ti arive apre? “Ti ena enn gran masak; dan kote bann Izraelit, 30,000 solda ti mor. Anplis, bann lennmi ti pran Lars Lalians.” (1 Sam. 4:2-4, 10, 11) Bann Izraelit ti panse si zot zis amenn Lars Zeova avek zot, Zeova ti pou ed zot ek protez zot. Me zot pa’nn demann Zeova led ni esey konn seki Li panse. Okontrer, zot inn fer seki zot ti panse bon, ek sa finn fer zot soufer boukou.Lir Proverb 14:12. *

18. Ki Labib ansegn nou lor konfians ki nou kapav ena an Zeova?

18 Enn ekrivin Psom, ki ti kontan Zeova ek ki ti kont lor Li, ti ekrir: “Atann Bondie, parski mo pou loue Li kouma mo Gran Sover. Mo Bondie, mo dezespere. Akoz sa mo rapel twa.” (Ps. 42:5, 6, NW.) Eski twa osi to ena mem santiman pou Zeova? Eski to santi twa pros ar Li ek to fer Li konfians? To kapav aprann pou fer Li plis konfians. Labib dir nou: “Fer Zeova konfians avek tou to leker ek pa fie lor to prop lintelizans. Dan tou seki to fer, mazinn Li, ek Li, Li pou fer to bann semin vinn drwat.”Prov. 3:5, 6.

19. Kouma to pou montre Zeova ki to kontan Li?

19 Kan Zeova finn kontan nou an premie, Li finn ansegn nou kouma nou bizin kontan Li. Nou bizin touletan rapel tou seki Li’nn fer pou nou ek ki kantite Li kontan nou. Anou montre Zeova ki nou kontan Li avek tou nou leker, tou nou nam, tou nou lespri ek tou nou lafors.Mark 12:30.

^ par. 3 Mika 6:8: “Li finn dir twa, dimounn ki’nn fer ar lapousier, ki kitsoz ki bon. Ek ki Zeova pe demann twa an retour, sinon pou pratik lazistis, pou kontan fidelite, ek pou mars avek to Bondie dan enn fason modes?”

^ par. 6 Deteronom 8:7-11: Parski Zeova to Bondie pe amenn twa dan enn bon pei, enn pei kot ena bann ti larivier, ek bann lasours delo ki pe pas dan bann vale ek bann rezion kot ena boukou montagn, enn pei kot ena dible ek lorz, kot ena bann karo rezin, bann pie fig ek bann pie grenad, enn pei kot ena delwil zoliv ek dimiel, enn pei kot to pou gagn manze an-abondans ek to pa pou mank nanye, enn pei kot ena feray dan bann ros ek kot to pou tir kwiv dan montagn, 10 Kan to’nn fini manze ek ki to vant ranpli, to bizin loue Zeova to Bondie pou sa bon pei ki Li finn donn twa la. 11 Fer atansion ki to pa bliye Zeova to Bondie, ek ki lerla to aret swiv so bann komannman ek so bann zizman ek so bann lalwa ki mo pe donn twa lord pou swiv zordi.”

^ par. 14 Malaki 1:12, 13: 12 Me zot finn mank respe kan zot finn dir, ‘Latab Zeova li enn kitsoz polie, ek so frwi, so manze li enn kitsoz ki kapav meprize. 13 Zot inn osi dir ‘Gete! Nou’nn plin!’ ek zot finn lev nene avek sa,” Zeova Sef bann larme finn dir. “Ek zot amenn bann zanimo ki zot finn kokin, bann zanimo bwate ek malad. Wi, zot amenn sa kouma enn ofrand! Eski mo bizin aksepte seki zot finn amene?” ala seki Zeova dir.”

^ par. 17 Proverb 14:12: “Ena enn semin ki paret drwat devan enn dimounn, me alafin li amenn ver lamor.”