Skip to content

Skip to table of contents

Eski To Konsians enn Bon Gid?

Eski To Konsians enn Bon Gid?

“Lobzektif sa lord-la se lamour ki sorti dan enn leker pir ek enn bon konsians.”1 TIM. 1:5NW.

KANTIK: 57, 48

1, 2. Kisannla finn donn bann dimounn enn konsians, ek kifer nou kapav rekonesan pou sa kapasite-la?

NOU Bondie, Zeova, finn kree bann dimounn avek kapasite pou swazir, setadir, zot ena liberte pou fer bann swa. Bondie finn donn premie koup imin enn gid ki ena enn gran valer pou zot ek zot desandan. Li ti donn zot enn konsians, setadir kapasite pou fer diferans ant seki bon ek seki move. Kan nou servi nou konsians kouma bizin, sa kapav ed nou pou fer seki bon ek rezet seki move. Alor, nou konsians li enn prev ki Bondie kontan nou ek Li anvi ki tou dimounn fer seki bon.

2 Zordi osi, tou dimounn ena enn konsians. (Lir Romin 2:14, 15.) Mem si boukou dimounn pa aplik bann prinsip Labib, ena kanmem sertin ki souvan fer seki bon ek rezet seki move. Konsians boukou dimounn anpes zot fer bann kitsoz ki bien move. Mazine kouma lemond ti pou ete si personn pa ti ena enn konsians! Nou ti pou tann bann kitsoz pli pir ankor ki asterla. Me, nou bien rekonesan ki Bondie finn donn bann dimounn enn konsians!

3. Kouma nou konsians kapav ed nou dan kongregasion?

 3 Laplipar dimounn pa pans pou form zot konsians. Selman, bann serviter Zeova anvi ki zot konsians travay kouma bizin parski sa kapav enn gran led pou favoriz linite dan kongregasion. Nou anvi ki nou konsians fer nou rapel bann prinsip Labib konsernan seki bon ek seki move. Me, pou form ek servi nou konsians, li pa ase ki nou zis aprann seki Labib dir. Nou bizin kontan bann prinsip Bondie ek ena lafwa ki sa bann prinsip-la bon pou nou. Pol ti ekrir: “Lobzektif sa lord-la se lamour ki sorti dan enn leker pir ek enn bon konsians ek enn lafwa ki pa ipokrit.” (1 Tim. 1:5, NW.) Kan nou form nou konsians ek nou ekout li, nou lamour pou Zeova ek nou lafwa pou vinn pli for. Fason ki nou servi nou konsians pou montre ki kantite nou pros avek Zeova ek sa pou montre ki kantite nou anvi fer Li plezir. Nou konsians montre osi ki kalite dimounn nou ete vremem.

4. Kouma nou kapav form nou konsians?

4 Me, kouma nou kapav form nou konsians? Nou bizin etidie Labib regilierman, medit lor seki nou lir ek demann Zeova pou ed nou aplik seki nou finn aprann. Sa fer nou konpran ki li pa ase ki nou zis ogmant nou konesans ek aprann bann lalwa. Kan nou etidie Labib, sa pou fer nou konn Zeova pli bien. Nou pou konn pli bien so personalite, so bann kalite, seki Li kontan ek seki Li pa kontan. Amezir ki nou aprann plis lor Zeova, tigit-tigit nou konsians pou rekonet pli vit seki Li trouv bon ouswa move. Plis nou form nou konsians, plis nou pou pans parey kouma Zeova.

5. Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

5 Selman, nou kapav demann noumem: Kouma enn konsians ki’nn bien forme kapav ed nou kan nou bizin pran bann desizion? Kouma nou kapav respekte konsians lezot Kretien? Ek kouma nou konsians kapav motiv nou pou fer seki bon? Anou get trwa domenn kot nou bizin ena enn konsians ki bien forme: (1) lasante, (2) divertisman, ek (3) nou laktivite predikasion.

MONTRE NOU REZONAB

6. Ki bann desizion nou bizin pran konsernan nou lasante?

6 Labib ankouraz nou pou evit bann pratik ki danzere ek pou montre nou rezonab dan nou bann labitid, par exanp, konsernan manze ek bwar. (Prov. 23:20; 2 Kor. 7:1) Kan nou obeir bann konsey ki ena dan Labib, sa kapav ed nou pou protez nou lasante dan enn sertin fason. Me sa pa pou anpes nou vieyi ek tom malad. Ki bann desizion kitfwa nou pou bizin pran? Dan sertin pei, bann dimounn kapav gagn bann tretman ki disponib dan lopital. Ouswa zot kapav swazir pou al get enn lot dokter ki pou donn zot bann medsinn ouswa bann tretman natirel. Souvan bann biro nasional gagn bann let ki bann frer ek ser finn ekrir pou gagn ransegnman lor sertin tretman. Boukou demande: “Eski enn serviter Zeova kapav aksepte enn tretman koumsa?”

7. Kouma nou kapav pran bann bon desizion konsernan bann tretman medikal?

7 Ni biro nasional, ni bann ansien pena lotorite pou pran bann desizion medikal pou enn Kretien, mem si li demann zot seki li bizin fer. (Gal. 6:5) Biensir, bann ansien kapav montre enn Kretien seki Zeova dir pou ed li pran enn bon desizion. Par exanp, Bondie finn donn nou lord pou “pa pran disan.” (Zist. 15:29, NW.) Sa lord-la bien kler ek li ed  enn Kretien pou konpran ki li pa kapav aksepte bann tretman medikal ki servi disan ouswa enn parmi so kat konpozan prinsipal. Kan enn Kretien konn sa, so konsians kapav ed li kan li bizin deside si li pou aksepte bann ti fraksion disan, setadir bann sibstans ki pli tipti ki sorti dan sa kat konpozan prinsipal ki ena dan disan la. * Ki lezot konsey Labib done pou ed nou pran bann bon desizion konsernan bann tretman medikal?

8. Kouma Filipien 4:5 kapav ed nou an rapor avek nou lasante?

8 Proverb 14:15 dir: “Enn kikenn ki mank lexperyans, krwar tou seki li tande, me enn dimounn ki ena enn bon zizman, fer atansion kot li met so lipie.” Pou linstan, kitfwa pena okenn tretman ki existe pou sertin maladi. Akoz sa, li bon ki nou fer atansion ar bann swadizan tretman ki geri tou kitsoz. An zeneral, se zis bann rimer. Pol ti ekrir: “Les zot tou kone ki zot bann dimounn rezonab.” (Fil. 4:5, NW.) Enn dimounn rezonab pa pou pas tou so letan okip so lasante ek met bann kitsoz spiritiel enn kote. Si nou fer nou lasante vinn enn priorite dan nou lavi, nou riske vinn bann dimounn egois. (Fil. 2:4) Se bann kitsoz spiritiel ki pli inportan, ek nou bizin ena enn latitid rezonab an rapor avek lasante.Lir Filipien 1:10.

Eski to inpoz to fason panse lor lezot? (Get paragraf 9)

9. Kouma Romin 14:13, 19 kapav ed nou pou pran bann desizion konsernan lasante, ek ki kitsoz kapav met linite kongregasion an danze?

9 Enn Kretien ki rezonab pa pou inpoz so fason panse lor lezot. Dan enn pei an Europe, enn koup ti ankouraz boukou frer ek ser pou pran bann fortifian ek pou swiv enn sertin rezim. Zot ti reisi konvink sertin frer ek ser, me lezot ti refize. Plitar bann ki finn swiv konsey sa koup-la pa finn gagn rezilta ki zot ti pe atann ek boukou parmi zot pa ti kontan. Sa koup-la ti ena drwa pou deside pou zotmem si zot pou swiv enn rezim ek pran bann fortifian. Me eski li ti rezonab ki zot met linite kongregasion an danze akoz bann swin medikal? Lontan, bann Kretien dan lavil Rom ti ena diferan lopinion lor sertin manze ek sertin selebrasion. Ki konsey Pol ti donn zot? Li ti dir zot: “Pou enn dimoun, enn zour pli sakre ki enn lot; pou enn lot, toulezour parey. Sakenn parmi nou bizin ariv so prop konviksion dan so leker.” Li inportan ki nou pa vinn enn obstak ki kapav fer lezot tonbe.Lir Romin 14:5, 13, 15, 19, 20.

10. Kifer nou bizin respekte desizion personel lezot? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

10 Li kapav arive ki nou pa konpran desizion ki enn frer ouswa enn ser inn pran lor enn kitsoz personel. Me fode pa ki  nou ziz li vit-vit ouswa nou fors li pou sanz so desizion. Kitfwa so konsians ankor “feb” ek li bizin kontign form li, ouswa so konsians sansib dan sertin domenn. (1 Kor. 8:11, 12) Li posib osi ki se nou konsians ki pa ase forme. Lor bann size kouma bann swin medikal, sakenn bizin pran so prop desizion, ek asim so responsabilite pou seki arive apre.

SWAZIR BANN BON DIVERTISMAN

11, 12. Ki konsey Biblik nou bizin rapel kan nou swazir enn divertisman?

11 Zeova finn kree bann dimounn dan enn fason ki zot kapav apresie bann divertisman. Salomon ti ekrir ki ena enn “letan pou riye” ek “enn letan pou danse.” (Ekle. 3:4) Selman, pa tou pastan ki fer nou dibien, ki fer nou rilax, ek ki redonn nou lafors. Li pa pou bon osi ki nou pas tro boukou letan dan bann divertisman. Me kouma nou konsians kapav ed nou pou swazir bann bon divertisman?

12 Labib averti nou kont “seki laser prodir.” Sa inplik “limoralite sexiel, linpirte, kondwit devergonde, lidolatri, pratik spiritis, laenn, bagar, zalouzi, kriz koler, dispit, divizion, sekt, anvie lezot, soulezon, bann fet kot pena okenn kontrol, ek bann kitsoz ki parey.” Pol ti ekrir ki “bann ki pratik sa bann kitsoz-la pa pou erit Rwayom Bondie.” (Gal. 5:19-21, NW.) Akoz sa, nou kapav demann noumem: ‘Eski mo konsians ed mwa pou rezet bann spor ki agresif, ki violan, ki favoriz enn lespri konpetision, ouswa ki fer mwa ena enn tandans pou vinn fanatik? Eski mo konsians averti mwa kan mo tante pou get enn fim kot ena bann senn pornografik, ouswa bann fim ki ankouraz limoralite, soulezon, ouswa bann pratik spiritis?’

13. Kouma konsey ki ena dan 1 Timote 4:8 ek Proverb 13:20 kapav ed nou konsernan bann divertisman?

13 Bann prinsip Labib kapav ed nou pou form nou konsians an rapor avek bann divertisman. Par exanp, Labib dir ki “lantrennman fizik li itil pou enn tigit kitsoz.” (1 Tim. 4:8, NW.) Boukou dimounn finn trouve ki sa fer zot dibien ek ed zot pou gagn enn bon lasante kan zot fer lexersis regilierman. Si nou anvi fer lexersis an group, eski nou kapav fer li avek ninport kisannla? Proverb 13:20 dir nou: “Enn kikenn ki mars avek bann dimounn ki ena lasazes pou gagn lasazes, me enn kikenn ki gagn zafer avek bann dimounn bet, sa pou mal fini pou li.” Eski sa pa fer nou konpran ki nou bizin servi nou konsians ki forme par Labib pou swazir bien nou bann divertisman?

14. Kouma enn zenn ti aplik bann prinsip ki ena dan Romin 14:2-4?

14 Christian ek Daniela ena de tifi adolesan. Christian rakonte: “Pandan nou Ladorasion an Fami, nou ti koz lor bann divertisman. Nou ti dakor ki ena bann divertisman ki korek, me ena osi lezot ki pa bon. Kisannla nou kapav konsider kouma bann bon frekantasion? Enn parmi nou bann tifi ti dir nou ki dan so lekol, pandan rekreasion, li ti ena linpresion ki sertin zenn Temwin ti ena enn move konportman. Li’nn santi li oblize pou azir parey kouma zot. Nou finn fer li rezone pou li konpran ki nou tou ena enn konsians, ek ki nou bizin les nou konsians gid nou pou swazir seki nou pou fer ek avek kisannla.”—Lir Romin 14:2-4.

To konsians ki’nn forme par Labib kapav ed twa pou evit bann danze (Get paragraf 14)

15. Kouma Matie 6:33 kapav ed nou an rapor avek bann divertisman?

15 Komie letan eski to pase dan bann divertisman? Eski bann aktivite kouma  renion, predikasion ek letid Labib enn priorite dan to lavi? Ouswa divertisman ki to priorite? Ki pli inportan pou twa? Zezi ti dir: “Alor, avan tou kitsoz, kontign rod Rwayom Bondie ek so zistis, ek zot pou gagn osi tou sa bann lezot kitsoz-la.” (Mat. 6:33, NW.) Kan to deside kouma to pou servi to letan, eski to konsians fer twa rapel konsey ki Zezi inn done?

MOTIVE POU FER BANN BON AKSION

16. Kouma nou konsians kapav ankouraz nou pou prese?

16 Enn konsians ki bien forme pa zis met nou angard kont bann move kitsoz. Li motiv nou osi pou fer bann bon aksion. Parmi sa bann bon aksion-la ena predikasion lakaz-lakaz ek temwaniaz informel. Se seki Pol so konsians ti pous li pou fer. Li ti ekrir: “Enn obligasion lor mwa pou fer sa. Maler lor mwa si mo pa anons Bonn Nouvel.” (1 Kor. 9:16) Kan nou imit Pol, nou pou ena enn konsians kler, parski nou kone nou pe fer seki drwat. Kan nou pres bonn nouvel avek lezot, nou pou ed zot pou fer zot konsians travay. Pol ti dir: “Kan nou fer konn laverite, nou rekomann noumem devan Bondie, pou vinn enn bon lexanp pou konsians tou dimounn.”2 Kor. 4:2NW.

17. Kouma enn zenn ser ti azir an-akor avek so konsians?

17 Kan Jacqueline ti ena 16 an, li ti fer biolozi dan lekol. Dan so klas, zot ti pe aprann lor teori levolision. Li dir: “Mo konsians pa ti permet mwa pou partisipe dan klas kouma mo ti abitie fer. Mo pa ti kapav soutenir sa teori-la. Mo ti al get mo profeser pou explik li mo pozision. Mo ti etone ar so reaksion. Li ti bien amikal ek li ti donn mwa lokazion pou koz lor kreasion devan klas.” Jacqueline ti gagn enn gran satisfaksion kan li’nn ekout ek azir an-akor avek so konsians ki’nn forme par Labib. Eski twa osi to konsians pous twa pou fer seki drwat?

18. Kifer li inportan ki nou ena enn bon konsians?

18 Nou lobzektif se pou viv an-akor avek bann prinsip ek bann lalwa Zeova. Pou nou reisi fer sa, nou konsians kapav bien itil. Kan nou etidie ek medit lor Parol Bondie regilierman ek aplik seki nou aprann, nou pou form nou konsians. Lerla, sa zoli kado ki Bondie inn donn nou la, pou vinn enn bon gid dan nou lavi antan ki Kretien!

^ par. 7 Get « Questions des lecteurs » dan Latour Degard 15 Zin 2004, paz 29-31, an Franse.