Skip to content

Skip to table of contents

Prepar Twa Asterla Mem pou Viv dan Lemond Nouvo

Prepar Twa Asterla Mem pou Viv dan Lemond Nouvo

“Rekomann zot fer lebien, . . . ek zot pou gout vre lavi.”1 TIM. 6:18, 19.

KANTIK: 125, 40

1, 2. (a) Ki bann benediksion nou pe atann dan Paradi? (Get zimaz koumansman lartik.) (b) Ki bann benediksion spiritiel pou ena dan lemond nouvo?

“VRE LAVI.” Kan nou tann sa lexpresion-la, laplipar parmi nou pans lavi eternel dan Paradi lor later. Lapot Pol ti asosie “vre lavi” avek “lavi eternel.” (Lir 1 Timote 6:12, 19.) Se enn lavi ki fer nou gagn satisfaksion ek lazwa. Zordi li difisil pou mazine seki nou pou resanti kan toule gramatin nou pou leve fit, latet poze, ek san okenn traka. (Iza. 35:5, 6) Nou pou kapav pas letan avek nou fami ek nou bann kamarad, parmi ena bann ki pou resisite! (Zan 5:28, 29; Zist. 24:15) Nou pou gagn lokazion ogmant nou konesans lor lasians, ek devlop nou bann kapasite dan lamizik, larsitektir, ouswa lezot domenn.

2 Li vre ki nou pe atann sa bann benediksion-la avek inpasians. Me seki pou fer nou gagn plis lazwa dan lemond nouvo se bann benediksion spiritiel. Mazine kouma lavi pou ete kan nom Zeova pou sanktifie ek kan tou dimounn pou aksepte Li kouma zot Lerwa! (Mat. 6:9, 10) Sirman nou pou extra kontan kan nou pou trouv proze Zeova pou later  realize. Mazine osi kouma li pou pli fasil pou vinn pros avek Zeova amezir ki nou vinn parfe!Ps. 73:28; Zak 4:8.

3. Pou ki kitsoz asterla mem to bizin prepar twa?

3 To kapav sir ki Zeova pou donn twa tou sa bann benediksion-la, parski Zezi ti dir ki “pou Bondie tou kitsoz posib.” (Mat. 19:25, 26) Si to anvi rant dan lemond nouvo ek kontign viv mem apre Regn Mil An, se asterla mem ki to bizin “pran posesion” ouswa res atase ar to lesperans. To bizin viv dan enn fason ki montre to pe atann lafin sa move lemond-la ek asterla mem to bizin prepar twa pou viv dan lemond nouvo. Kouma to kapav fer sa?

PREPAR TWA ASTERLA MEM

4. Sit enn lexanp pou montre kouma to kapav prepar twa pou viv dan Paradi.

4 Fer koumadir to’nn desid pou al imigre dan enn lot pei. Kouma to pou prepar twa pou sa sanzman-la? Kitfwa to pou koumans aprann lang ek kiltir sa pei-la, ek mem gout sertin so bann pla. Otan ki posib, to pou esey viv koumadir to deza enn abitan sa pei-la. Apre tou, se koumsa ki to pou viv enn fwa ki to ariv laba. Dan mem fason, asterla mem to kapav prepar twa pou viv dan lemond nouvo. Kouma? Se kan, otan ki posib, to viv koumadir to deza dan Paradi. Anou get de-trwa fason kouma to kapav fer sa.

5, 6. Kan nou aprann soumet ar lorganizasion Zeova asterla mem, kouma nou pe prepar nou pou viv dan lemond nouvo?

5 Dan lemond nouvo, tou dimounn pou soutenir souverennte Zeova, setadir drwa ki Li ena pou dirize. Enn bel diferans avek bann dimounn zordi ki les zot inflianse par lemond Satan ek ki viv kouma zot, zot anvi! Pou sertin, se zot lindepandans ek zot preferans personel ki pli inportan. Anplis, zot panse zot pa bizin obeir Bondie. Me, ki sa finn amene? Maler, soufrans ek tristes. (Zer. 10:23) Sirman to pe atann avek inpasians lepok kot tou dimounn pou soumet ar souverennte Zeova!

6 Dan lemond nouvo li pou enn plezir pou travay anba direksion lorganizasion Zeova pou fer later vinn enn zoli paradi, ek pou ansegn bann resisite. Boukou travay pe atann nou! Me kouma to pou reazir si demann twa fer enn travay ki to pa kontan? Eski to pou obeir ek to pou donn to best pou fer sa travay-la? Sirman laplipar parmi nou pou dir wi! Me eski deza asterla mem, nou pe soumet ar direksion ki lorganizasion Zeova donn nou? Si nou pe fer li, alor nou pe prepar nou pou viv pou touletan dan lemond nouvo.

7, 8. (a) Kifer nou bizin ena lespri korperasion? (b) Ki sanzman sertin Kretien inn kone? (c) Ki nou kapav sir konsernan lavi dan lemond nouvo?

7 Pou prepar nou, nou bizin pa zis soumet ar lorganizasion Zeova. Me asterla mem nou bizin devlop enn lespri korperasion, ek aprann kontant nou avek seki nou gagne. Par exanp si lorganizasion demann twa fer enn lot form servis, kouma to reazir? Eski to dispoze pou korpere? Eski to kontant twa avek travay ki’nn donn twa ek to fer li avek lazwa? Si asterla mem nou korpere, nou pou ena mem latitid dan lemond nouvo. (Lir Ebre 13:17.) Kan bann Izraelit ti rant dan Later Promiz, Zeova ti fini dir zot ki porsion terin sakenn pou gagne an-eritaz. (Nonb 26:52-56; Zozie 14:1, 2) Zordi, personn pa kone kotsa Zeova  pou dir li al reste dan lemond nouvo. Selman, si nou’nn aprann korpere, ninport kotsa nou reste, nou pou satisfe ek nou pou kontan pou fer volonte Zeova.

8 Mazinn gran privilez ki nou pou ena pou viv dan lemond nouvo dirize par Rwayom Bondie! Alor, eski li pa vo lapenn nou korper avek lorganizasion Zeova asterla mem ek fer ninport ki travay ki konfie nou? Biensir, li kapav arive ki demann nou fer enn lot form servis. Par exanp, finn demann sertin manb fami Béthel l’États-Unis pou al servi dan bann teritwar. Zot pe apresie bann benediksion ki zot pe gagne dan lezot form servis aplintan. Akoz zot laz ouswa lezot sitiasion, finn demann osi sertin sirveyan pou al servi kouma pionie spesial. Si nou aksepte ninport ki servis, nou priye pou gagn led Bondie, ek nou fer tou seki nou kapav dan sa servis-la, nou pou ere. Nou pou gagn boukou benediksion mem dan sa bann dernie zour bien difisil la. (Lir Proverb 10:22. *) Kitfwa to’nn fini mazine ki kote to ti pou kontan viv dan paradi. Me ki pou arive si demann twa al res dan enn lot landrwa? To pou telman rekonesan to pe viv dan lemond nouvo, ki ninport ki kote to reste ek ninport ki travay to fer, to pou satisfe ek ere.Ne. 8:10.

9, 10. (a) Dan ki domenn kitfwa nou pou bizin ena pasians dan lemond nouvo? (b) Kouma nou kapav montre ki nou ena pasians asterla mem?

9 Dan lemond nouvo, kitfwa pou ena bann moman kot nou pou bizin ena pasians. Par exanp, to kapav tann dir ki sertin inn resisite, zot fami ek zot bann kamarad extra kontan. Me, twa to ankor pe atann kan to bann pros pou resisite. Si sa arive, eski to pou dan lazwa avek bann ki dan lazwa, ek to pou ena pasians pou atann? (Rom. 12:15) Si asterla mem nou ena pasians pou atann realizasion bann promes Zeova, plitar dan lemond nouvo osi nou pou ena pasians.Ekle. 7:8.

10 Enn lot fason pou prepar nou se kan nou atann avek pasians ki Zeova revel nou bann verite Biblik. Eski nou etidie an profonder ek atann ziska ki Zeova donn nou bann leklersisman tigit par tigit? Si wi, dan lemond nouvo li pou pli fasil pou atann avek pasians amezir ki Zeova donn nou bann linstriksion.Prov. 4:18; Zan 16:12.

11. Kifer nou bizin aprann pardone asterla mem, ek kouma sa pou ed nou dan lemond nouvo?

11 Nou kapav osi prepar nou pou viv dan lemond nouvo kan nou dispoze pou pardone. Pandan Regn Mil An, sa pou pran inpe letan avan ki nou tou, bann zis ek bann inzis, vinn parfe. (Zist. 24:15) Eski nou pou dispoze pou pardonn sakenn nou kamarad ek montre ki nou kontan zot? Si asterla mem to aprann pardone ek to viv dan lape avek lezot, to pa pou gagn okenn difikilte pou fer sa dan lemond nouvo.Lir Kolosien 3:12-14.

12. Kouma par nou fason viv nou montre ki nou pe atann lemond nouvo?

12 Dan lemond nouvo, kitfwa nou pa pou gagn tou seki nou anvi, deswit kouma nou anvi. Me nou pou satisfe ek apresie tou seki Zeova donn nou parski nou pe soumet avek so souverennte. An realite, nou pou kontign manifeste bann kalite ki Zeova pe ansegn nou zordi. Alor kan nou fer zefor  pou manifeste sa bann kalite-la asterla mem, nou pe prepar nou pou lavi eternel. Nou montre ki nou ena lafwa ek ki lemond nouvo, sa “lemond ki pe vini” la, li reel pou nou. (Ebre 2:5; 11:1) Anplis, nou montre ki kantite nou anvi viv dan sa lemond nouvo la!

GARD TO LIZIE FIXE LOR TO SERVIS POU ZEOVA

Partisip afon dan to minister

13. Ki kitsoz pou nou priorite dan lemond nouvo?

13 Anou get enn lot fason pou prepar nou pou viv dan Paradi. Li vre ki Zeova pou donn nou tou seki nou bizin an-abondans pou nou profit lavi. Me seki pou fer nou plis plezir, se nou relasion bien pros avek Zeova. (Mat. 5:3) Nou servis pou Li, samem pou priorite dan nou lavi ek nou pou fer sa avek plezir. (Ps. 37:4) Si asterla mem nou met Zeova an premie dan nou lavi, nou pe prepar nou pou vre lavi dan lavenir.Lir Matie 6:19-21.

14. Ki lobzektif spiritiel enn zenn kapav fixe pou prepar li pou viv dan lemond nouvo?

14 Kouma to kapav gagn plis lazwa pou servi Zeova? Enn fason se kan to fixe bann lobzektif spiritiel. Eski to enn zenn ki pans pou fer karyer dan servis Zeova? Alor, kifer to pa fer bann resers dan nou bann piblikasion ek gete ki diferan form servis aplintan ena? Eski to kapav fixe lobzektif pou fer enn form servis ladan? * Kitfwa to kapav koz avek sertin ki dan servis aplintan depi lontan. An realite, kan to fer karyer dan servis Zeova, to pe prepar twa pou viv dan lemond nouvo kot to pou kontign to servis. Anplis formasion ek lexperyans ki to pou gagne asterla pou servi twa dan Paradi.

Partisip dan bann laktivite teokratik

15. Ki lobzektif spiritiel bann proklamater kapav fixe?

15 Antan ki proklamater, ki bann lobzektif spiritiel to kapav fixe? To kapav fixe lobzektif pou vinn pli efikas dan enn sertin laspe to minister. Ouswa to kapav fer zefor pou konpran pli bien bann prinsip Labib ek gete kouma pou aplik zot dan to lavi. Eski to kapav amelior to lektir an piblik ouswa to bann diskour ek to bann komanter dan renion? Si to pran letan reflesi, sirman to pou trouv lezot lobzektif ki to kapav fixe. Kan to fixe bann lobzektif spiritiel, to pou pli motive pou partisip dan bann  laktivite teokratik. Ek to pe prepar twa pou viv dan lemond nouvo.

NOU’NN FINI KOUMANS GAGN BENEDIKSION ZORDI!

Montre ki to apresie bann kitsoz spiritiel

16. Kifer servi Zeova se meyer lavi ki ena?

16 Letan ki to pase pou prepar twa pou lemond nouvo, eski se enn letan perdi? Eski to pe rat kitsoz dan to lavi? Fode zame to pans sa! Servi Zeova, se meyer lavi ki to kapav ena! Nou pa servi Li parski kikenn inn fors nou ouswa zis pou nou kapav travers gran detres. An realite, se kan nou servi Zeova ki nou gagn plis lazwa parski se pou sa ki Li’nn kree nou. Pena nanye ki ena plis valer ki lamour ki Zeova ena pou nou ek fason ki Li gid nou. (Lir Psom 63:1-3.) Biensir nou pa bizin atann lemond nouvo pou profit bann benediksion spiritiel. Asterla mem nou kapav gout sa si nou servi Zeova avek tou nou leker. An realite, sertin parmi nou pe profit sa bann benediksion la depi plizir dizenn lane. Alor, par lexperyans nou kapav dir ki pena pli bon lavi ki sa!Ps. 1:1-3; Iza. 58:13, 14.

Rod bann konsey baze lor Labib

17. Dan Paradi, bann kitsoz ki nou kontan fer, ki plas zot pou ena?

17 Dan Paradi, nou pou gagn lokazion fer bann kitsoz ki interes nou ek ki nou kontan. Reflesi enn ti moman: Zeova pa ti pou kree nou avek dezir pou fer bann kitsoz ki nou kontan, si Li pa ti ena lintansion pou satisfer sa bann dezir-la. (Ekle. 2:24) Zeova promet ki ‘tou kreatir pou rasazie ek satisfe.’ (Ps. 145:16) Bann moman detant ek repo ena zot plas dan lavi. Me nou profit pli bien sa bann moman-la kan nou met Zeova an premie dan nou lavi. Dan lemond nouvo osi li pou parey. Alor, li bon ki asterla mem nou “rod Rwayom Bondie” avan tou kitsoz ek res konsantre lor bann benediksion ki nou gagne kan nou servi Zeova!Mat. 6:33.

18. Kouma to kapav montre ki to pe prepar twa pou viv dan lemond nouvo?

18 Dan lemond nouvo, nou pou konn enn lazwa ki zame nou’nn kone avan! Alor, montre ki kantite to anvi profit vre lavi kan asterla mem to prepar twa pou sa. Devlop bann kalite ki fer Bondie plezir ek trouv lazwa dan travay predikasion ki Li’nn donn twa. Fixe bann lobzektif dan to servis pou Zeova. Nou ena full konfians ki dan lemond nouvo Zeova pou realiz tou seki Li’nn promet. Alor, anou viv koumadir nou deza dan lemond nouvo!

^ par. 8 Proverb 10:22: “Se benediksion Zeova ki fer enn kikenn vinn ris, ek Li pa azout okenn douler avek sa.”

^ par. 14 Get liv Les jeunes s’interrogent. Réponses pratiques, Vol. 2, p. 311-318.