Skip to content

Skip to table of contents

Vey Bien To Frekantasion dan Bann Dernie Zour

Vey Bien To Frekantasion dan Bann Dernie Zour

“Bann move frekantasion gat bann bon labitid.”1 KOR. 15:33NW.

KANTIK: 73, 119

1. Dan ki lepok nou pe viv?

NOU pe viv bann zour bien difisil. Labib apel lepok ki’nn koumanse depi 1914, “bann dernie tan.” Depi sa lane-la, limanite inn konn “bann moman difisil,” bann maler ki zame li’nn kone avan. (2 Tim. 3:1-5) Labib ti anonse ki pli ale, bann kondision pou vinn pli pir lor later. Li dir: “Bann fos krwayan ek bann sarlatan pou touzour fer progre dan lemal.”2 Tim. 3:13.

2. Ki kalite distraksion ena dan lemond zordi? (Get zimaz koumansman lartik.)

2 Pou detann zot, boukou dimounn get bann fim violan, imoral, demoniak ouswa zot pratik sa bann kitsoz-la. Par exanp, Internet, bann program ouswa bann fim dan televizion, bann liv ek magazinn souvan prezant laviolans ek limoralite kouma bann kitsoz normal. Dan sertin pei, bann kitsoz ki lontan ti sok bann dimounn, inn vinn legal asterla. Me sa pa vedir ki Bondie aksepte sa bann kondwit-la.Lir Romin 1:28-32.

3. An zeneral, kouma bann dimounn konsider bann ki viv dapre prinsip Bondie?

 3 Dan premie siek, bann disip Zezi ti rezet bann distraksion malprop. Akoz sa ek akoz zot bon kondwit, bann dimounn ti denigre zot ek ti persekit zot. Lapot Pier ti dir: “Asterla bann payin etone parski zot [bann Kretien] refiz partisip dan sa bann move kondwit-la ek bannla insilte zot.” (1 Pier 4:4) Zordi osi parey. Lemond konsider bann ki viv dapre prinsip Bondie kouma bann dimounn bizar. Anplis, “tou dimounn ki vremem oule viv dan Lekris pou gagn persekision dan zot lavi.”2 Tim. 3:12.

“BANN MOVE FREKANTASION GAT BANN BON LABITID”

4. Ki konsey Labib donn nou konsernan sa lemond-la?

4 Labib konsey bann ki anvi fer volonte Bondie ki fode pa zot kontan lemond ek so bann pratik. (Lir 1 Zan 2:15, 16.) Larelizion, politik ek bann zafer komersial, parmi ena bann media, tousala dan lame Satan Lediab, ‘bondie sa lemond-la.’ (2 Kor. 4:4; 1 Zan 5:19) Alor, antan ki Kretien nou bizin vey bien nou bann frekantasion. Ena enn koze ki dir: Kan frekant lisien gagn pis. Parol Bondie osi dir sa verite bien inportan la: “Pa les dimounn anbet zot: Bann move frekantasion gat bann bon labitid.”1 Kor. 15:33NW.

5, 6. Ki bann dimounn nou bizin evit frekante, ek kifer?

5 Pou nou pa perdi nou bann bon labitid, fode pa nou frekant bann dimounn ki pratik move kitsoz. Kan nou dir move frekantasion nou pa pe dir zis bann dimounn ki pa servi Zeova. Parmi ena osi bann Kretien ki dir zot ador Zeova, me ki volonterman dezobeir so bann lalwa. Si sa bann Kretien-la koumans pran enn move lapant ek zot pa repanti, fode pa nou kontign frekant zot.Rom. 16:17, 18.

6 Si nou frekant bann ki dezobeir lalwa Bondie, kitfwa nou pou ena tandans imit zot zis pou ki zot aksepte nou. Par exanp, si nou frekant enn dimounn ki ena enn kondwit imoral, kitfwa nou pou tante pou komet limoralite. Se seki finn ariv sertin nou bann frer ek ser ek zot inn exkli parski zot pa’nn repanti. (1 Kor. 5:11-13) Zot kapav vinn kouma bann dimounn ki Pier dekrir, amwin zot repanti.Lir 2 Pier 2:20-22.

7. Kisannla nou bizin swazir kouma nou bann kamarad pros?

7 Mem si nou anvi azir bien avek tou dimounn, nou pa pou vinn kamarad pros avek bann ki pa swiv lalwa Bondie. Par exanp, li pa bon ki enn Kretien selibater sorti avek enn kikenn ki pa servi Zeova, ki pa fidel ar Bondie ek ki pa respekte so bann prinsip. Seki pli inportan se pa ki nou gagn faver bann ki pa obeir so lalwa, me plito ki nou gagn faver Bondie. Alor, se zis bann ki fer volonte Bondie ki bizin nou bann kamarad pros. Zezi ti dir: “Dimounn ki fer volonte Bondie, limem mo frer, limem mo ser, limem mo mama.”Mark 3:35.

8. Ki konsekans bann Izraelit inn gagne akoz zot move frekantasion?

8 Move frekantasion amenn move konsekans. Anou get seki ti ariv bann Izraelit. Avan ki zot rant dan Later Promiz, Zeova ti met zot an gard kont bann abitan sa pei-la. Li ti dir zot: “Fode pa zot prostern devan zot bondie  ouswa les bannla inflians zot pou servi zot bondie. Fode pa zot fer parey kouma bannla. Okontrer, zot bizin demoli ek kraz zot bann poto sakre. Se Zeova zot Bondie ki zot bizin servi.” (Ex. 23:24, 25) Me laplipar Izraelit pa’nn obeir bann linstriksion Bondie, zot finn vinn infidel. (Ps. 106:35-39) Akoz sa, plitar Zezi ti dir nasion Izrael: “Gete! to lakaz pou abandone.” (Mat. 23:38) Zeova ti rezet zot ek ti donn so benediksion kongregasion Kretien ki ti fek forme.Zist. 2:1-4.

VEY BIEN LOR SEKI TO LIR EK GETE

9. Kifer laplipar kitsoz ki sa lemond-la propoze pou gete ouswa lir kapav danzere pou bann Kretien?

9 Laplipar program ek fim lor televizion, bann sit Internet, ouswa bann liv sa lemond-la zot danzere pou bann Kretien. Kifer? Parski zot kapav gat nou bann bon relasion avek Zeova. Zot lobzektif se pa pou ogmant nou lafwa dan Zeova ek so bann promes, me plito pou fer nou kontan lemond Satan. Alor, nou bizin vey bien lor seki nou swazir pou gete, lir ouswa ekoute. Sinon nou kapav koumans kontan “bann zwisans lemond.”Tit 2:12.

10. Biento ki pou ariv tou seki sa lemond-la propoz nou pou lir ouswa gete?

10 Biento, lemond Satan pou disparet. Alor tou seki li propoz nou pou lir ouswa gete ek ki danzere pou bann Kretien, pou nepli existe. Labib dir: “Lemond avek so bann dezir pe al fini, me bann ki fer volonte Bondie pou viv pou touzour.” (1 Zan 2:17) Enn ekrivin Psom osi ti sante: “Bann ki pratik lemal pou elimine, bann ki finn met zot konfians dan [Zeova, NW] zot pou posed later.” Apre li ti azoute: “Bon dimounn pou erit later, ek zot pou viv enn lavi prosper ek pezib.” Pou komie letan? Li reponn: “Bann ki swiv bon sime pou posed later ek viv lor la pou touletan.”Ps. 37:9, 11, 29.

11. Kouma Bondie donn so pep tou seki zot bizin pou ogmant zot lafwa?

11 Kontrerman ar lemond, seki lorganizasion Zeova prodir dan bann dernie zour, ankouraz nou pou ena enn kondwit ki kapav fer nou gagn lavi eternel. Dan enn lapriyer, Zezi ti dir: “Ki ete lavi eternel? Se dekouver ki tomem vre Bondie ek ki Zezi Kris, Limem ki to finn avoye.” (Zan 17:3) Atraver so lorganizasion, nou Papa ki dan lesiel donn nou tou seki nou bizin pou ogmant nou lafwa. Nou ena enn kantite magazinn, brosir, liv, video ek osi nou sit Internet ki ankouraz nou pou kontign servi Bondie. Anplis, nou examinn bann size ki baze lor Labib dan bann lasanble ek dan bann renion ki fer toule semenn dan plis ki 110,000 kongregasion. Sa lansegnman-la fer nou lafwa dan Bondie ek so bann promes vinn pli solid.Ebre 10:24, 25.

MARYE ZIS “AVEK ENN KRETIEN” KI DAN LAVERITE

12. Ki sa vedir marye zis “avek enn Kretien” ki dan laverite?

12 Enn Kretien selibater pou fer bien atansion kan li bizin swazir enn kikenn pou marye. Konsey ki Labib done li kler: “Pa al asosie zot avek bann non-krwayan. Kouma seki drwat kapav fer partner ar seki move? Ou bien, kouma lalimier kapav asosie li ar teneb?” (2 Kor. 6:14) Dapre Labib enn serviter Zeova bizin marye zis “avek enn Kretien” ki dan laverite, setadir avek enn  serviter Zeova ki’nn vwe so lavi, ki’nn batize ek ki pe viv an-akor avek bann prinsip Labib. (1 Kor. 7:39) Kan to marye avek enn kikenn ki kontan Zeova, li kapav ed twa res fidel anver Bondie.

13. Ki komannman Bondie ti donn bann Izraelit konsernan maryaz?

13 Zeova kone ki pli bon pou so bann serviter. Seki Li panse lor maryaz zame pa’nn sanze. Par exanp konsernan bann nasion alantour, Zeova ti donn bann Izraelit sa komannman-la par mwayin Moiz: “Fode pa to fer okenn lalians avek zot par maryaz. Fode pa to marye to tifi ar so garson, ek fode pa to marye to garson ar so tifi. Parski li pou fer to garson aret swiv mwa pou ador lezot bondie. Ek lerla Zeova pou bien ankoler kont twa, ek Li pa pou tarde pou detrir twa.”Det. 7:3, 4.

14, 15. Ki’nn ariv Salomon parski li pa’nn pran kont komannman Zeova?

14 Kan Salomon ti vinn lerwa Izrael, li ti priye pou gagn sazes, ek Zeova ti reponn so lapriyer. Bann dimounn ti konn li kouma enn lerwa ki ena enn gran sazes, ki ti pe diriz enn nasion bien prosper. Par exanp, kan Larenn Sheba ti vizit Salomon, li ti dir: “Mo pa’nn rod krwar seki mo’nn tande ziska ki mo vini ek mo trouve avek mo prop lizie. Ek gete! Mem lamwatie ladan zot pa’nn dir mwa. To sazes ek to prosperite depas tou seki mo finn tande.” (1 Ler. 10:7) Me lexanp Salomon montre osi ki arive kan enn Kretien pa ekout komannman Bondie ek marye avek enn kikenn ki pa servi Zeova.Ekle. 4:13.

15 Malgre tou seki Bondie ti fer pou li, Salomon pa ti pran kont sa komannman-la. Li ti “kontan boukou madam etranze” ki pa ti ador Zeova. Finalman li ti ena 700 madam ek 300 konkibinn. Ki konsekans li finn gagne? Dan so vie zour, so bann madam “ti detourn so leker pou li swiv lezot bondie, . . . ek Salomon ti koumans fer seki move devan lizie Zeova.” (1 Ler. 11:1-6) Tigit par tigit, parey kouma karya, so bann move frekantasion inn koumadir manz so sazes ek finalman li’nn tonbe, li’nn tourn ledo ar Zeova. Eski se pa enn lavertisman pou bann Kretien ki pe pans marye avek enn kikenn ki pa kontan Zeova?

16. Ki konsey Labib donn enn serviter Zeova ki so konzwin pa dan laverite?

16 Me ki pou arive si enn kikenn vinn enn serviter Zeova, alor ki so konzwin pa dan laverite. Labib dir: “Bann madam, zot osi, soumet ar zot mari. Mem si sertin mari pa krwar Parol Bondie, zot pou kapav benefisie atraver konportman zot fam.” (1 Pier 3:1) Li vre ki sa bann parol-la aplik sirtou ar bann ser, me zot aplik osi ar bann frer. Konsey ki Labib done li kler: To bizin enn bon konzwin ek viv an-akor avek bann prinsip Bondie lor maryaz. Boukou inn aksepte laverite kan zot inn trouv zot konzwin sanze apre ki zot inn met an pratik bann konsey ki Labib done.

FREKANT BANN KI KONTAN ZEOVA

17, 18. Kifer Noe ek bann Kretien dan premie siek inn gagn lavi sov?

17 Si bann move frekantasion gat bann bon labitid, lekontrer osi vre. Bann bon frekantasion amenn bann bon rezilta. Anou pran lexanp Noe. Li ti antoure ar move dimounn. Me selman, li pa ti anvi vinn pros ar zot. Sa lepok-la “Zeova ti trouve ki bann  dimounn ti pe fer boukou move kitsoz lor later ek dan zot leker zot ti touletan pe pans seki move.” (Zen. 6:5) Alor, Bondie ti deside pou avoy enn deliz lor later antie pou detrir sa move lemond-la. Me, “Noe ti enn dimounn drwat. Parmi bann dimounn ki ti pe viv dan so lepok, li ti san repros. Noe ti mars avek vre Bondie.”Zen. 6:7-9.

18 Noe pa ti perdi letan avek bann dimounn ki pa ti ena okenn respe pou Zeova. Okontrer, li ek tou so fami ti bien okipe avek travay ki Bondie ti donn zot. Zot ti ranz enn lars ek Noe “ti enn predikater lazistis.” (2 Pier 2:5) Noe ti pas letan avek so fami, alor zot ti ena bann bon frekantasion. Zot ti fer bann laktivite ki fer Zeova plezir. Rezilta: Noe ek so fami inn reisi travers Deliz. Nou tou zordi lor later, nou bann desandan Noe. Alor nou bizin rekonesan ki li, so madam, so bann garson, ek zot madam finn obeir Zeova ek inn rezet bann move frekantasion. Li parey pou bann Kretien fidel dan premie siek. Zot pa ti frekant bann dimounn ki pa ti kontan Zeova. Zot finn obeir Bondie ek gras a sa zot finn reisi sape kan Zerizalem ti detrir an 70 Avan Nou Lepok.Lik 21:20-22.

Bann bon frekantasion donn nou enn avan gou kouma sa pou ete dan lemond nouvo (Get paragraf 19)

19. Ki nou bizin fer pou gagn faver Bondie?

19 Antan ki bann adorater Zeova, nou bizin imit Noe ek so fami ek bann Kretien premie siek. Nou bizin res lwin ar sa move lemond kot nou pe viv la. Partou lor later nou ena bann frer ek ser par milyon. Nou kapav pas letan avek zot ek fer zot vinn nou bann kamarad. Si nou res pros ar bann ki les zot gide par sazes Bondie, zot pou ed nou ‘res ferm dan lafwa’ pandan sa bann dernie zour difisil la. (1 Kor. 16:13; Prov. 13:20) Zis mazine ki pe atann nou! Si nou vey lor nou bann frekantasion dan sa bann dernie zour-la, nou pou kapav travers vivan sa move lemond-la. Nou pou rant dan lemond nouvo ki Zeova inn promet nou! Pa res boukou letan avan ki sa arive!