Skip to content

Skip to table of contents

Kontign Atann!

Kontign Atann!

“Mem si li tarde, kontign atann li!”ABA. 2:3.

KANTIK: 128, 45

1, 2. Ki latitid bann serviter Zeova inn touletan ena?

BANN serviter Zeova inn touletan atann avek pasians realizasion bann profesi. Par exanp, Zeremi ti profetize ki bann Babilonien pou detrir Zida, ek se seki ti arive an 607 Avan Nou Lepok. (Zer. 25:8-11) Izai ti anonse ki Zeova pou fer so pep retourne depi lexil kan li ti dir: “Tou bann ki kontign atann Li, zot dan lazwa.” (Iza. 30:18) Profet Mika osi ti koz lor bann promes Bondie an faver so pep. Avek determinasion li ti dir: “Mo pou kontign veye.” (Mika 7:7) Pandan plizir siek bann serviter Zeova inn atann osi realizasion bann profesi konsernan Lemesi ouswa Kris.Lik 3:15; 1 Pier 1:10-12. *

2 Azordi osi bann serviter Bondie ankor pe atann realizasion sertin profesi an rapor avek Lemesi. Gras-a Rwayom Mesianik, Zeova pou tir tou move dimounn ek Li pou delivre so pep dan sa lemond dirize par Satan la. Lerla, tou soufrans pou disparet. (1 Zan 5:19) Alor, anou kontign veye ek gard bien dan nou lespri ki lafin zis deryer laport!

3. Ki kestion kapav vinn dan nou lespri si nou pe atann lafin depi lontan?

 3 Nou pe atann kan volonte Bondie realize “lor later kouma dan lesiel.” (Mat. 6:10) Me sertin parmi nou pe atann lafin depi bien lontan. Ek sirman zot demann zotmem: ‘Eski nou ankor ena bann bon rezon pou kontign atann?’ Anou gete.

KIFER TO BIZIN KONTIGN ATANN?

4. Ki rezon inportan nou ena pou kontign veye?

4 Zezi limem ti donn lord so bann disip pou “kontign veye,” ek “gard zot lizie ouver.” (Mat. 24:42, NW; Lik 21:34-36) Alor, eski se pa enn rezon inportan pou kontign atann? Dan sa domenn-la, lorganizasion Zeova inn les nou enn bon lexanp. Bann piblikasion inn touletan rapel nou pou atann ek gard dan nou lespri prezans zour Zeova, ek fixe nou lizie lor lemond nouvo ki Bondie promet.Lir 2 Pier 3:11-13.

5. Kifer li bien inportan nou res lor nou gard zordi?

5 Si bann disip Zezi dan premie siek ti bizin kontign atann zour Zeova, alor mazine ki kantite li inportan pou nou zordi. Kifer? Parski nou pe viv pandan prezans Kris ek sign so prezans bien kler depi 1914. Kan nou trouv bann kondision dan lemond pe deteryore ek predikasion pe fer lor later antie, nou konpran ki nou pe viv “konklizion sa sistem-la.” (Mat. 24:3, 7-14, NW.) Zezi pa’nn dir komie letan bann dernie zour pou dire, alor li bien inportan nou res lor nou gard ek veye.

6. Kifer nou kapav atann ki bann kondision dan lemond pou kontign deteryore amezir ki lafin pe koste?

6 Kitfwa nou demann noumem: Kan Labib koz lor “konklizion sa sistem-la” eski li pe fer referans ar enn lepok dan lavenir kan bann kondision dan lemond pou pli degrade? Labib dir ki lemal pou ogmante “dan bann dernie tan.” (2 Tim. 3:1, 13; Mat. 24:21; Rev. 12:12) Mem si bann kondision dan lemond inn bien deteryore, nou kapav atann ki zot pou kontign deteryore.

7. Dapre Matie 24:37-39 kouma bann kondision dan lemond pou ete dan bann dernie zour?

7 Me kan nou dir deteryore, ziska ki pwin lemond pou deteryore avan “gran detres”? (Rev. 7:14, NW.) Eski nou bizin atann ki dan sak pei pou ena lager, ki personn pa pou ena enn bouse manze, ek ki dan sak lakaz pou ena dimounn malad? Dan bann kondision koumsa, mem bann dimounn ki pa interese ar Labib pou oblize admet ki bann profesi pe realize. Me Zezi ti dir ki laplipar dimounn pa pou “dout nanye,” zot pa pou mem remark so prezans. Zot pou amenn enn lavi normal, ziska ki zour Zeova vinn lor zot san ki zot atann. (Lir Matie 24:37-39.) Alor, fode pa nou atann ki bann kondision dan lemond pou vinn telman pir ki bann dimounn pou bizin rekonet ki lafin bien pre.Lik 17:20; 2 Pier 3:3, 4.

8. Ki kitsoz bien kler pou bann ki pe obeir lord Zezi pou “kontign veye”?

8 Dan enn lot kote, realizasion sign ki Zezi ti done, ti pou bizin ase kler pou kapte latansion bann disip ki pe obeir so lord pou “kontign veye.” (Mat. 24:27, 42, NW.) Ek se seki finn arive depi 1914. Diferan parti sa sign-la finn realize. Li kler ki azordi nou pe viv pandan “konklizion sa sistem-la.” Se enn peryod letan limite ki dire ziska ki sa move lemond-la fini detrir net.

9. Ki bann rezon nou ena pou atann lafin sa lemond-la?

 9 Alor, kifer bann Kretien bizin kontign atann zordi? Se parski nou anvi obeir lord Zezi. Anplis, avek nou lizie nou pe trouv sign so prezans pe realize. Nou krwar ki lafin bien pre. Me sa konfians-la pa baze zis lor seki nou tande, me plito lor bann prev solid ki Labib done. Ek sa bann prev-la pous nou pou res lor nou gard, pou kontign veye, ek atann lafin sa move lemond-la.

POU KOMIE LETAN ANKOR?

10, 11. (a) Kifer Zezi ti dir so bann disip ‘kontign veye’? (b) Ki Zezi ti dir so bann disip fer si dapre zot lafin pe tarde? (Get zimaz koumansman lartik.)

10 Boukou parmi nou pe atann zour Zeova depi bien lontan. Me mem komie letan inn pase, nou bizin kontign atann. Koumsa nou pou pre kan Zezi vinn detrir lemond Satan. Rapel seki Zezi ti dir so bann disip: “Get bien, vey bien [“kontign veye,” NW]; parski zot pa kone kan tousala pou arive. Li parey kouma enn dimounn ki pe parti; avan li kit so lakaz, li donn bann serviter lotorite pou azir, sakenn so latas ek li donn gardien lord pou veye. Akoz samem zot ou’si, veye, parski zot pa kone kan proprieter lakaz pou revini: aswar, damilie lanwit, letan kok sante, ouswa letan soley pe leve, pangar, enn kout li vini ek li trouv zot ape dormi. Saki mo pe dir zot, mo pe dir li pou zot tou: Veye.”Mark 13:33-37.

11 Bann disip ti konpran ki prezans Zezi inn koumanse an 1914 ek zot ti realize ki lafin kapav arive ninport kan. Alor zot inn koumans prepar zot, zot inn ogmant zot laktivite predikasion. Koumsa si lafin arive, zot inn pare. Me Zezi ti anonse ki li kapav vini plitar, “letan kok sante, ouswa letan soley pe leve.” Si sa arive, ki so bann disip pou bizin fer? Li ti dir: ‘Kontign veye.’ Alor, mem si nou pe atann depi lontan, sa pa vedir ki lafin bien lwin ouswa ki nou pa pou gagn lokazion trouv li.

12. Ki Abakouk ti demann Zeova ek kouma Bondie ti reponn li?

12 Anou examinn lexanp profet Abakouk ki ti gagn responsabilite pou anons destriksion Zerizalem. Avan li, lezot profet ti anons sa mesaz-la pandan plizir lane. Bann kondision ti degrade a enn pwin ki ‘bann move ti antour bann bon ek ti detourn lazistis.’ Alor, li pa etonan ki Abakouk ti demande: “A Zeova, ziska kan mo bizin kriye o-sekour?” Mem si Zeova pa’nn dir li exakteman kan pou ena sa destriksion-la, Li fer Abakouk sa promes-la: “Li pa pou an retar.” Ek Li demann Abakouk pou “kontign atann.”Lir Abakouk 1:1-4 *; 2:3. *

13. Ki latitid Abakouk ti kapav ena, ek kifer sa ti pou enn danze pou li?

13 Mazine ki Abakouk inn dekouraze. Li’nn fatige atann ek li pe dir: ‘Sa fer sipa komie letan mo pe tann koz destriksion Zerizalem. Si ena boukou letan ankor pou atann, ki mo pe fer? Li pa lozik mo  kontign anons sa destriksion-la. Lezot kapav fer sa dan mo plas.’ Ki ti pou arive si Abakouk ti rezonn koumsa? Li ti pou perdi faver Zeova ek kitfwa mem so lavi, kan bann Babilonien ti detrir Zerizalem!

14. Kifer nou sir ki si nou kontign atann, nou pa pou regrete?

14 Mazine to dan lemond nouvo. To pe reflesi kouma tou bann levennman ki ti anonse konsernan bann dernie zour, inn realize. Asterla to ena ankor plis konfians an Zeova ek to sir ki Li pou realiz tou seki Li’nn promet. (Lir Zozie 23:14. *) To pou bien rekonesan ki Zeova inn fixe bon moman pou amenn lafin ek inn touletan averti so pep pou kontign atann.Zist. 1:7; 1 Pier 4:7.

ATANN VEDIR AZIR!

Eski to pres bon nouvel avek zel? (Get paragraf 15)

15, 16. Kifer predikasion se laktivite pli inportan dan lepok ki nou pe viv?

15 Lorganizasion Zeova pou kontign rapel nou ki nou bizin res konsantre lor nou servis pou Zeova parski pa res boukou letan. Sa bann rapel-la pa zis ed nou pou res okipe dan servis Bondie. Me zot ed nou osi pou pa bliye ki nou pe viv lepok realizasion sign prezans Zezi. Lafin bien pre, alor ki nou bizin fer? Nou bizin kontign rod Rwayom Bondie ek so zistis avan tou kitsoz. Nou montre sa kan nou pres bon nouvel avek zel!Mat. 6:33; Mark 13:10.

16 Enn ser dir: “Kan nou pres bon nouvel lor Rwayom Bondie, nou . . . pe ede pou sap lavi bann dimounn ki pe al mor dan sa gran katastrof mondial ki pe vini la.” Ser-la kone ki li pe dir parski an 1945, kan bato Wilhelm Gustloff ti koule, li ek so mari ti parmi bann sirvivan. Sa se enn parmi bann pli gran katastrof maritim ki’nn arive dan listwar. Plizir milye dimounn ti perdi lavi. Mem dan enn sitiasion koumsa, enn dimounn kapav bliye ki kitsoz vremem inportan. Ser-la rapel kouma enn madam ti pe kriye-plore: “Mo bann valiz! Mo bann valiz! Mo bann bizou! Ayo, tou mo bann bizou anba dan kabinn. Mo’nn perdi tou!” Parkont, plizir pasaze ti pre pou riske zot lavi pou sap bann dimounn ki ti tom dan sa lamer glase ki otour zot la. Parey kouma sa bann pasaze ki pa egois la, nou’si nou fer tou seki nou kapav pou ed bann dimounn.  Nou bizin touletan rapel ki nou predikasion li irzan. Avan ki li tro tar, nou bizin ed maximum dimounn pou gagn lavi sov dan sa katastrof mondial ki pe vini la.

Eski to pran bann bon desizion ek pa les nanye fer twa bliye ki pa res boukou letan? (Get paragraf 17)

17. Ki bann rezon nou ena pou krwar ki lafin kapav arive ninport ki moman?

17 Bann levennman ki pe arive partou dan lemond montre dan enn fason kler ki bann profesi Labib pe realize ek ki lafin bien pre. Alor fode pa nou panse ki res boukou letan avan ki “dis korn” ek ‘bebet sovaz’ ki mansione dan Revelasion 17:16 atak Gran Babilonn, lanpir mondial tou bann fos relizion. Se Bondie ki pou “met dan zot leker” lide pou atak bann fos relizion, ek sa kapav arive bien vit, ninport ki moman! (Rev. 17:17) Lafin sa move lemond-la pa lwin! Akoz sa, nou bizin swiv lavertisman ki Zezi inn done: ‘Pran kont pou ki zot leker pa angourdi par tou sort kalite kitsoz, par labwason ek bann difikilte lavi. Sinon gran zour la pou tom lor zot san ki zot atann, parey kouma enn piez.’ (Lik 21:34, 35; Rev. 16:15) Alor, anou res lor nou gard ek res bien okipe dan servis Zeova. Nou sir ki Li pou “azir an faver bann ki kontign atann Li.”Iza. 64:4.

18. Ki kestion nou pou examine dan prosin lartik?

18 Amezir ki nou pe atann lafin sa move lemond-la, anou swiv konsey ki disip Zid done: “Me zot, mo bann kamarad, zot bizin kontigne ed zot kamarad pou konstrir lor mesaz ki Bondie finn donn zot. Zot bizin priye avek led lespri sin, gard zot touzour dan lamour Bondie; atann nou Segner Zezi Kris ki pou donn zot lavi eternel.” (Zid 20, 21) Alor, kouma nou kapav montre ki nou anvi viv dan lemond nouvo ki Bondie inn promet ek ki nou pe atann sa avek inpasians? Se seki nou pou examine dan prosin lartik.

^ par. 1 To kapav trouv enn lalis bann profesi konsernan Lemesi ek zot realizasion dan liv Ki la Bible enseigné vrai-mem? paz 200.

^ par. 12 Abakouk 1:1-4: “Enn deklarasion ki profet Abakouk ti gagne dan enn vizion: A Zeova, ziska kan mo bizin kriye o-sekour san ki to tande? Ziska kan mo bizin demann led kont laviolans, san ki to sap mwa? Kifer to fer mwa trouv tou seki move? Ek kifer to toler bann dimounn dominer? Kifer ena zis piyaz ek violans devan mwa? Ek kifer partou ena lager ek diskision koumsa? Lalwa inn paralize ek zame pena lazistis. Move dimounn inn antour bon dimounn; ala kifer lazistis inn detourne.”

^ par. 12 Abakouk 2:3: “Parski letan fixe pou vizion-la realize, pankor arive. Vit-vit li pe al ver so realizasion, ek li pa pou koz manti. Mem si li tarde, kontign atann li; parski li pou realize vremem. Li pa pou an retar.”

^ par. 14 Zozie 23:14: “Asterla, gete! Mo pre pou mor ek zot bien kone avek tou zot leker ek tou zot nam ki dan tou bann promes ki Zeova zot Bondie inn fer, pena enn sel ki pa finn akonpli. Tou finn realize pou zot. Pena enn sel parol ladan ki pa finn akonpli.”