Skip to content

Skip to table of contents

Ki Nou Aprann Ar Lexanp Zann?

Ki Nou Aprann Ar Lexanp Zann?

BOUKOU dimounn kone ki Zezi ti ena 12 zapot. Me kitfwa seki zot pa kone se ki parmi so bann disip ti ena osi bann madam ki’nn zwe enn rol inportan. Enn parmi ladan ti apel Zann.Mat. 27:55; Lik 8:3.

Ki rol Zann inn zwe dan minister Zezi, ek ki nou aprann ar so lexanp?

KISANNLA ZANN TI ETE?

Zann se ‘fam Souza ki ti administrater kot Erod.’ Li posib ki Souza ti an-sarz lakaz Erod Antipas. Zann ti enn parmi bann madam ki Zezi ti geri. Ansam avek lezot madam, li ti vwayaz avek Zezi ek so bann zapot.Lik 8:1-3.

Bann rabin Zwif ti ansegne ki bann madam pa gagn drwa frekant bann misie ki pa form parti dan zot fami. Pir ankor, zot pa ti gagn drwa vwayaz avek zot. An realite, bann misie pa ti mem sipoze koz avek bann madam. Me Zezi ti met sa bann tradision-la enn kote, ek li ti les Zann ek lezot madam akonpagn li ek so bann zapot.

Zann ti kone ki parski li ti mars avek Zezi ek so bann zapot, bann dimounn ti pou kritik li. Me li ti pre pou aksepte sa. Tou bann ki ti swiv Zezi ti bizin pare pou fer bann sanzman dan zot lavi toulezour. Zezi ti dir konsernan sa bann disip-la: “Seki ekout Parol Bondie ek met li an pratik samem mo mama ek mo bann frer.” (Lik 8:19-21; 18:28-30) Eski sa pa ankouraz twa pou kone ki Zezi bien pros ar tou bann ki fer sakrifis pou swiv li?

LI TI SERVI SO BANN DIBIEN POU EDE

Zann ek boukou lezot madam ankor ti servi “zot dibien” pou ed Zezi ek Ledouz. (Lik 8:3) Dapre enn ekrivin “Lik pa ti pe rod dir so bann lekter ki bann madam-la ti prepar manze, lav lasiet ek rakomod bann linz. Kitfwa zot ti fer li . . . , selman se pa sa ki Lik ti pe rod dir.” Li paret ki sa bann madam-la ti servi zot larzan ek zot dibien pou soutenir zot bann konpagnon.

Zezi ek so bann zapot pa ti travay pandan zot bann kanpagn predikasion. Alor, sirman zot pa ti ena ase larzan pou aste manze ek lezot kitsoz pou zot group apepre 20 dimounn. Bann  dimounn ti ofer zot lospitalite. Me, zot ti ena enn ‘lakes,’ seki montre ki zot pa ti touletan depann lor lospitalite lezot. (Zan 12:6; 13:28, 29) Kitfwa Zann ek lezot madam ti fer bann kontribision pou kouver zot depans.

Sertin pa dakor ki enn Zwiv ti kapav ena bann dibien. Me bann liv sa lepok-la dir ki enn Zwiv ti kapav gagn bann dibien dan plizir fason: (1) leritaz ki so papa inn les li apre so lamor, si pena okenn garson, (2) enn terin ki’nn donn li, (3) enn som larzan dan so kontra maryaz ki bizin donn li anka divors, (4) enn som larzan ouswa dibien ki li gagne apre lamor so misie, ouswa (5) dibien ki li’nn ramase par limem.

Pena dout ki bann disip Zezi ti donn seki zot kapav. Kitfwa parmi so bann disip ti ena bann madam ki ti bien ris. Sertin dir ki Zann ti ris parski li ti madam sa kikenn ki ti an-sarz lakaz Erod la. Se zis enn kikenn koumsa ki ti kapav donn Zezi enn linz ser, san okenn koutir. Enn ekrivin dir ki “madam enn peser pa ti pou kapav donn” enn linz koumsa.Zan 19:23, 24.

Labib pa presize si Zann ti fer bann don larzan. Selman li ti fer seki li kapav. Ki leson nou aprann? Se nou ki deside si nou anvi done ou non, ek ki nou pou done pou soutenir Rwayom Bondie. Me seki pli inportan pou Bondie, se fer seki nou kapav avek lazwa.Mat. 6:33; Mark 14:8; 2 Kor. 9:7.

KAN ZEZI TI MOR EK APRE

Kitfwa Zann ti la kan ti met Zezi amor. Ti ena osi lezot fam ‘ki ti swiv Zezi ek ti servi li dan Galile. Ti ena ankor boukou lezot fam ki ti mont avek li ziska Zerizalem.’ (Mark 15:41) Kan ti desann lekor Zezi lor poto pou al antere, ‘bann fam ki ti pe swiv li depi Galile ti trouv tom kot ti met so lekor. Apre sa zot retourne ek zot prepar bann delwil ek bann parfin.’ Lik dir ki sa bann madam-la se “Mari Madlenn, Zann ek Mari, mama Zak.” Apre saba, zot ti retourne ek zot ti trouv bann anz ki ti anons zot rezireksion Zezi.Lik 23:55–24:10.

Zann ek lezot madam ti fer seki zot kapav pou zot Segner

Li posib ki Zann ti parmi bann disip Zezi ki ti rasanble zour Lapankot 33 Nou Lepok dan Zerizalem. Parmi ti ena osi mama Zezi ek so bann frer. (Zist. 1:12-14) Akoz so misie ti travay pou Erod Antipas, sertin panse ki se Zann ki’nn donn Lik bann linformasion lor Erod, parski se zis Levanzil Lik ki mansionn nom Zann.Lik 8:3; 9:7-9; 23:8-12; 24:10.

Ki leson inportan nou aprann ar lexanp Zann? Li ti fer tou seki li kapav pou servi Zezi. Sirman li ti bien kontan ki so larzan inn kapav ed Zezi, Ledouz ek lezot disip pou vwayaze ek prese. Zann ti soutenir Zezi ek ti res fidel ar li, malgre bann leprev. Azordi li bon ki bann ser imit bon latitid ki Zann ti ena.