LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Out 2015

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir 28 Septam ziska 25 Oktob 2015.

LIFE STORY

“Tou Bann Lil Atraver Losean, Montre zot Kontantman”

Lir biografi Geoffrey Jackson, ki enn manb Komite Santral.

Medit lor Lamour Zeova Ki Dire pou Touletan

Kouma to kapav sir ki Zeova avek twa mem dan bann moman difisil?

Kontign Atann!

Nou ena de bon rezon pou res lor nou gard ziska lafin sa sistem-la.

Prepar Twa Asterla Mem pou Viv dan Lemond Nouvo

Ena boukou kitsoz komin ant pep Bondie ek bann ki pe al imigre dan enn lot pei.

Vey Bien To Frekantasion dan Bann Dernie Zour

To frekantasion se pa zis bann dimounn avek ki to pas boukou letan.

Ki Nou Aprann Ar Lexanp Zann?

Kouma li’nn sanz so lavi pou kapav swiv Zezi?

FROM OUR ARCHIVES

“Zeova Inn Amenn Zot la France pou Zot Konn Laverite”

Lakor imigrasion ki gouvernman la France ek Pologne ti sinie an Septam 1919 ti amenn bann konsekans.