Skip to content

Skip to table of contents

Zot Ti Port Zot Volonter Pou Servi—Dan la Russie

Zot Ti Port Zot Volonter Pou Servi—Dan la Russie

AN 1991, bann Temwin Zeova dan la Russie ti extra kontan. Gouvernman ti kennsel linterdiksion ki ti ena depi bien lontan lor zot laktivite ek ti rekonet zot kouma enn relizion ofisiel. Sa lepok-la, bien tigit dimounn ti pou panse ki enn zour kantite Temwin dan sa pei-la ti pou miltipliye par dis. Azordi ena apepre 170,000 proklamater dan la Russie! Parmi bann ki travay dir dan sa rekolt spiritiel la, ena bann frer ek ser ki’nn sorti lezot pei. (Mat. 9:37, 38) Anou fer konesans avek sertin.

BANN FRER EDE POU FORTIFIE BANN KONGREGASION

Lane ki ti kennsel linterdiksion dan la Russie, Matthew ki res Grande-Bretagne ti ena 28 an. Sa mem lane-la, dan enn diskour ki li ti ekoute lasanble, ti dir ki bizin led dan bann kongregasion l’Europe de l’Est. Lorater ti mansionn kongregasion Saint-Pétersbourg dan la Russie kot pa ti ena okenn ansien, zis enn sel asistan ministeryel. Malgre sa, bann proklamater sa kongregasion-la ti pe kondir plizir santenn letid! Matthew dir: “Apre sa diskour-la, mo pa’nn aret pans lor la Russie. Alor, mo’nn priye Zeova konsernan mo dezir pou al servi laba.” Li’nn ramas so kas, vann laplipar so bann dibien, ek an 1992 li’nn al la Russie. Ki’nn arive laba?

Matthew

Matthew dir: “Lang, se enn bann difikilte ki mo’nn bizin fer fas. Li ti difisil pou mo fer enn bon konversasion lor Labib.” Enn lot difikilte ki Matthew ti gagne, se rod enn lakaz. Li dir: “Mo pa rapel ki kantite fwa mo’nn bizin demenaze vit-vit.” Malgre bann difikilte ki li’nn gagne koumansman, Matthew dir: “Al la Russie se meyer desizion ki mo’nn pran dan mo lavi.” Li explike: “Dan mo servis isi, mo’nn aprann kont plis lor Zeova ek mo’nn trouve kouma Li’nn gid mwa dan plizir fason.” Plitar, Matthew ti nome kouma ansien ek pionie spesial. Asterla, li pe servi dan biro nasional ki pre ar Saint-Pétersbourg.

An 1999, Hiroo, ki ti ena 25 an, ti gagn so diplom Lekol Formasion Ministeryel dan Japon. Ek  enn so bann instrikter ti ankouraz li pou al servi dan enn lot pei. Hiroo ti aprann ki bien bizin led dan la Russie ek li’nn koumans aprann lang Ris. Li’nn fer osi enn lot kitsoz. Li dir: “Mo’nn al la Russie pou sis mwa. Mo ti kone liver bien dir laba. Akoz sa mo’nn ale an Novam pou kone si mo pou kapav tini freser.” Apre ki li’nn reisi pas liver laba, li’nn retourn Japon. Li’nn amenn enn lavi bien sinp pou li ramas ase larzan pou retourn la Russie, sann fwa la pou al viv laba.

Hiroo ek Svetlana

Sa fer 12 an ki Hiroo pe res la Russie ek li’nn servi dan diferan kongregasion. Parfwa ti ena plis ki 100 proklamater dan sertin kongregasion, ek li tousel ti ansien. Dan enn kongregasion, sak semenn limem ti pe fer laplipar size dan Renion Servis. Li ti pe kondir Lekol Minister Teokratik, Letid Latour Degard, ek sink diferan Letid-de-Liv. Li ti fer osi boukou vizit pastoral. Kan li repans sa bann lane-la, Hiroo dir: “Mo ti bien kontan pou ed bann frer ek ser fortifie zot lafwa.” Ki lefe sa finn ena lor li kan li’nn al servi kot bien bizin led? Hiroo dir: “Avan mo al la Russie, mo ti deza pe servi kouma ansien ek pionie. Me depi ki mo’nn vinn la, mo santi ki mo relasion avek Zeova inn pran enn lot dimansion. Mo’nn aprann pou kont plis lor Li dan sak laspe mo lavi.” An 2005, Hiroo inn marye avek Svetlana, ek ansam zot pe kontign servi kouma pionie.

Michael ek Olga avek Marina ek Matthew

Matthew, 34 an, ek so frer Michael, 28 an, res Canada. Kan zot ti vizit la Russie, zot ti inpresione par kantite dimounn interese ki ti asiste renion. Me pa ti ena boukou frer pou diriz bann renion. Matthew dir: “Dan kongregasion ki mo ti vizite ti ena 200 asistan, me ti ena zis enn ansien aze, ek enn asistan ministeryel ki ti diriz tou bann renion. Kan mo’nn trouv sa sitiasion-la mo’nn anvi al servi laba pou donn sa bann frer-la enn koudme.” Alor, li’nn al res la Russie an 2002.

Kat-r-an plitar, Michael osi inn al la Russie ek li’nn trouve ki bien bizin frer laba. Antan ki asistan ministeryel li ti ena responsabilite pou okip piblikasion, teritwar ek kont kongregasion. Li ti bizin osi fer travay ki normalman sekreter kongregasion fer. Apart sa, ti demann li pou fer bann diskour, ede pou organiz bann lasanble ek donn enn koudme dan konstriksion bann Lasal kot fer renion. An realite, mem zordi bann kongregasion ankor bizin led. Michael, ki asterla enn ansien, inn bizin travay dir pou asim sa bann responsabilite-la. Me li dir: “Mo finn gagn enn gran satisfaksion pou ed bann frer. Se meyer fason pou viv mo lavi!”

Antretan, Matthew inn marye avek Marina, ek Michael inn marye avek Olga. Toulede koup, ansam avek lezot proklamater, pe kontign ed bann kongregasion ki pe ogmante de zour an zour.

BANN SER ZELE DONN KOUDME DAN REKOLT

Tatyana

An 1994, kan Tatyana ti ena 16 an, sis pionie spesial ki sorti République Tchèque, Pologne, ek Slovaquie ti vinn servi dan so kongregasion dan l’Ukraine. Kan Tatyana mazinn zot, sa fer li boukou plezir. Li dir: “Zot ti bann pionie zele, abordab, zanti ek zot ti bien konn Labib.” Li ti trouve kouma Zeova ti beni zot lespri sakrifis, ek li ti dir ar limem: ‘Mo anvi vinn kouma zot.’

Lexanp sa bann pionie-la ti motiv Tatyana. Alor pandan vakans lekol, li ti al pres ansam avek lezot proklamater dan bann teritwar bien lwin dan l’Ukraine ek Biélorussie kot zame pa’nn prese avan. Telman li’nn kontan sa predikasion-la ki li’nn desid pou al la Russie pou fer plis dan so minister. Dabor, li’nn ale pou enn tigit letan pou vizit enn ser ki’nn al viv laba, ek rod enn travay ki pou permet li fer so  servis. Apre, an 2000, li’nn demenaze pou al res la Russie. Eski sa sanzman-la ti fasil pou li?

Tatyana dir: “Mo pa ti ena ase kas pou lwe enn lapartman. Akoz sa mo ti bizin lwe enn lasam kot bann dimounn. Li pa ti fasil pou res ansam avek lezot. Ti ena bann moman kot mo ti anvi retourn kot mwa. Me Zeova inn touletan ed mwa pou trouve ki, tanki mo kontign mo servis mo pou gagn bann bienfe.” Azordi, Tatyana pe servi kouma misioner dan la Russie. Li dir: “Bann lane ki mo’nn pase lwin ar mo pei inn fer mwa gagn enn gran lexperyans ek boukou kamarad. Me pli inportan, sa bann lane-la inn fer mo lafwa vinn pli for.”

Masako

Masako, enn ser ki sorti Japon ek ki ena enn tipe plis ki 50 an, ti touletan ena dezir pou vinn misioner. Me akoz so bann problem lasante li ti panse zame li pou kapav fer sa. Me kan so lasante inn koumans ameliore, li’nn desid pou al la Russie pou ede dan travay rekolt. Li pa ti fasil pou li trouv enn bon lakaz ek enn bon travay. Me gras-a bann kour Zapone ki li’nn done ek bann ti travay netwayaz, li’nn kapav kontign fer pionie. Ki finn ed li res dan so servis?

Apre 14 an dan la Russie, Masako dir: “Lazwa ki mo gagne dan mo servis konpans ninport ki leprev mo bizin fer fas. Pres dan bann teritwar kot bien bizin proklamater inn fer mwa ena enn lavi bien aktif ek interesan. Pou mwa, se enn mirak kan mo’nn trouve par momem kouma pandan tou sa bann lane-la, Zeova inn veye ki mo ena manze, linz, ek enn plas pou reste.” Masako pa’nn servi zis kot ti bizin plis proklamater an Russie, me li’nn fer pionie osi dan Kirghizistan. Anplis, li’nn ede dan bann group etranze kouma Angle, Sinwa, ek Wigour. Asterla li pe fer pionie dan Saint Pétersbourg.

BANN FAMI EDE EK GAGN BENEDIKSION

Inga ek Mikhail

Akoz bann difikilte ekonomik, souvan bann fami deplase pou al dan enn lot pei pou amelior zot sitiasion. Me parey kouma Abraam ek Sara, sertin fami Kretien finn deplase pou zot kapav fer plis pou Zeova. (Zen. 12:1-9) Anou get lexanp Mikhail ek  Inga, enn koup ki res l’Ukraine. Zot inn kit zot pei pou al servi dan la Russie an 2003. Kouma zot inn ariv laba, zot inn zwenn bann dimounn ki swaf laverite.

Mikhail rakonte: “Enn zour nou ti pres dan enn teritwar kot okenn Temwin pa’nn prese avan. Enn misie aze ti ouver so laport ek ti demann nou: ‘Eski zot bann predikater?’ Nou ti dir li wi. Lerla li ti dir: ‘Mo ti kone ki zot pou vini enn zour. Li pa posib ki bann parol Zezi pa realize.’ Apre misie-la ti lir Matie 24:14.” Mikhail azoute: “Dan sa landrwa-la, nou ti zwenn osi enn ti group apepre dis madam ki ti dan relizion Batist. Zot ti bann dimounn sinser ki ti pe rod laverite. Sa bann madam-la ti ena liv Vivre éternellement, ek toule wikenn zot ti servi sa pou etidie Labib. Pandan plizir lertan, nou finn reponn zot bann kestion ek nou’nn sant bann kantik avek zot. Apre nou’nn dine ansam. Se enn parmi bann pli zoli lexperyans ki mo’nn fer.” Ki bienfe Mikhail ek Inga inn gagne kan zot inn al servi dan bann landrwa kot bizin proklamater? Zot dir ki sa inn fer zot vinn pli pros ar Zeova, zot lamour pou bann dimounn inn grandi ek zot ena enn lavi ki fer zot gagn boukou satisfaksion. Zordi sa koup-la pe servi dan sirkonskripsion.

Oksana, Aleksey, ek Yury

Yury ek Oksana, se enn koup ki sorti l’Ukraine, zot ena inpe plis ki 30 an ek zot garson Aleksey ena 13 an. An 2007, zot ti vizit biro nasional la Russie. Lor enn map zot ti remarke ki ena bann gran teritwar ki pa form parti okenn kongregasion. Oksana dir: “Apre ki nou’nn get sa map-la, nou’nn realize ki ti bien bizin proklamater la Russie. Sa inn ed nou pou pran desizion pou al res laba.” Ki kitsoz inn ed zot ankor? Yury dir: “Kan nou’nn lir bann lartik kouma « Pouvez-vous vous rendre utile à l’étranger ? » ki ena dan nou bann piblikasion, sa finn ed nou boukou. * Nou ti vizit landrwa kot biro nasional la Russie ti ankouraz nou pou ale. Laba nou ti rod enn lozman ek enn travay.” An 2008, lafami ti demenaze pou al la Russie.

Koumansman li ti bien difisil pou trouv enn travay, ek plizir fwa, nou’nn bizin sanz-sanz lapartman. Yury dir: “Souvan nou ti priye pou nou pa dekouraze, ek apre nou ti kontign prese. Nou ti ena konfians ki Zeova pou soutenir nou. Nou finn trouve kouma Zeova pran nou swin kan nou met so Rwayom an premie. Sa servis-la inn fer nou fami vinn pli solid.” (Mat. 6:22, 33) Ki lefe sa finn ena lor zenn Aleksey? Oksana dir: “Sa finn bien ed li. Li’nn vwe so lavi ar Zeova ek inn pran batem laz nef an. Kan li trouve kouma bien bizin proklamater, sa pous li pou fer pionie tanporer pandan so bann vakans lekol. Se enn gran lazwa pou trouve ki li bien kontan so minister ek li bien zele.” Azordi, Yury ek Oksana pe servi kouma pionie spesial.

“MO SEL REGRE”

Tou seki sa bann proklamater-la inn dir montre enn kitsoz bien kler: Si to anvi fer plis dan to minister ek al servi dan enn lot landrwa, li inportan to met tou to konfians an Zeova. Li vre ki bann ki al servi kot bizin plis proklamater fer fas ar sertin difikilte. Selman, zot gagn osi boukou lazwa kan zot zwenn bann dimounn ki interese ar laverite. Eski to kapav al ede dan enn teritwar kot ankor bizin proklamater? Si to desid pou fer sa, kitfwa to pou ena mem santiman ki Yury, ki dir: “Mo sel regre, se ki mo pa’nn fer sa pli boner.”

^ par. 20 Get Latour Degard 15 Oktob 1999, paz 23-27, an Franse.