Skip to content

Skip to table of contents

Servi Zeova Pandan “Bann Zour Difisil”

Servi Zeova Pandan “Bann Zour Difisil”

ERNST, ki ena inpe plis ki 70 an, dir: “Zour an zour, mo lasante pe deteryore.” * Eski to’si to dan sa sitiasion-la? Si avek laz to santi to kouraz pe diminie ek to nepli ena enn bon lasante, sirman to konpran bien bann parol ki ena dan Ekleziast sapit 12. Verse 1 dir ki la vieyes se “bann zour difisil.” Me sa pa vedir ki to’nn kondane pou viv enn lavi malere. Okontrer to ankor kapav servi Zeova dan lazwa ek ena enn lavi ki fer twa gagn boukou satisfaksion.

GARD ENN LAFWA SOLID

Frer ek ser aze, rapel ki zot pa tousel dan zot bann leprev. Labib mansionn bann serviter Zeova ki aze, ki’nn konn bann mem difikilte. Par exanp, Izaak, Zakob, ek Aiya ti aret trouv kler. (Zen. 27:1; 48:10; 1 Ler. 14:4) Sara ti santi ki li “nepli ena lafors.” (Zen. 18:11, 12) Lerwa David “ti pe kontign gagn fre” mem si ti met boukou linz lor li. (1 Ler. 1:1) Barzilay ti nepli kapav apresie gou manze ek son lamizik mem si li ti bien ris. (2 Sam. 19:32-35) Abraam ek Naomi toulede ti bien sagrin apre lamor zot konzwin.Zen. 23:1, 2; Rit 1:3, 12.

Ki finn ed sakenn parmi zot pou res fidel ar Zeova ek gard zot lazwa? Dan so vie zour, Abraam “ti vinn pwisan par so lafwa” parski li ti krwar dan bann promes Bondie. (Rom. 4:19, 20, NW.) Nou’si nou bizin ena enn lafwa solid. Pou nou ena enn lafwa koumsa, sa pa depann lor nou laz, nou kapasite ouswa nou sitiasion. Par exanp, mem si Zakob ti feb, ti aret trouv kler, ek ti bizin res lor lili, li ti montre ki li ena enn lafwa solid dan bann promes Bondie. (Zen. 48:1-4, 10; Ebre 11:21) Ines, enn ser ki ena 93 an, soufer akoz li nepli ena lafors dan so bann misk. Pourtan li dir: “Toulezour mo santi ki Zeova beni mwa. Toulezour mo pans Paradi ek sa donn mwa lespwar.” Li vremem ena enn latitid pozitif, pa vre?

To kapav fortifie to lafwa kan to priye, examinn Parol Bondie, ek asiste bann renion. Profet Daniel ki ti aze, ti priye regilierman trwa fwa par zour ek ti kontign etidie Parol Bondie. (Dan. 6:10; 9:2) Ana, enn vev aze, ti touletan dan tanp. (Lik 2:36, 37) Alor kan to asiste bann renion ek partisipe otan ki to kapav, se pa zis twa ki pou gagn rekonfor, me to pou rekonfort lezot osi. Ek mem si to pa kapav fer boukou, Zeova kontan ekout to bann lapriyer.Prov. 15:8.

Ankouraz lezot

Boukou parmi nou bann frer ek ser aze ki fidel ti pou kontan si zot kapav trouve, lir, ek asiste bann renion. Me deplizanpli sa vinn difisil pou zot, kitfwa mem inposib. Alor, si to dan sa sitiasion-la, ki to kapav fer? Servi bien tou bann mwayin ki disponib pou fortifie to lafwa. Sertin ki pa kapav deplase pou al lasal, ekout renion par telefonn. Inge, enn ser ki ena 79 an pa tro trouv kler. Me li reisi prepar so bann renion gras-a bann fotokopi an gro karakter ki enn frer dan so kongregasion inprime pou li.

Kitfwa to ena enn kitsoz ki lezot ti pou kontan ena—letan. Eski to kapav servi sa letan-la pou ekout bann anrezistreman Labib, bann piblikasion, diskour ek dram odio? To kapav osi telefonn to bann frer ek ser pou partaz enn parol ankourazan ek koumsa sakenn ‘ankouraz zot kamarad.’Rom. 1:11, 12.

RES AKTIF DAN SERVIS BONDIE

Pres laparol

Avek enn regre, Christa, enn ser ki ena apepre 85 an dir: “Terib sa kan to nepli aktif kouma avan.” Malgre zot sitiasion, kouma bann ki aze kapav gard zot lazwa? Peter, ki ena 75 an dir: “Gard enn latitid  pozitif. Aret pans bann kitsoz ki to nepli kapav fer, me apresie seki to kapav fer.”

Eski to’nn reflesi lor bann form predikasion ki to ankor kapav fer? Heidi, enn ser ki ena plis ki 80 an nepli kapav al prese lakaz par lakaz kouma avan. Me, li’nn aprann servi enn computer pou li kapav ekrir bann let. Sertin proklamater aze koumans bann konversasion lor enn ban dan zardin ouswa lor bistop. Si to res dan enn home, eski to kapav pres avek bann dokter, bann ners ki okip twa, ek lezot rezidan? Koumsa to kapav kree to prop “teritwar.”

Montre lospitalite

Mem dan so vie zour, Lerwa David ti anvi fer tou pou favoriz vre ladorasion. Li ti fer bann donasion ek organiz bann volonter pou konstriksion tanp. (1 Kro. 28:11–29:5) Twa osi parey, li bon to interese ar predikasion ki pe fer dan lemond antie ek soutenir sa travay-la. Eski to soutenir bann pionie ouswa bann proklamater zele dan to kongregasion? To kapav fer sa kan to ena bann parol ankourazan, kan to ofer zot enn kado ouswa invit zot pou pran enn ti rafresisman. Dan to lapriyer to kapav mansionn osi bann zenn ek bann fami, bann ki dan servis aplintan, bann ki malad, ek bann ki ena bann gran responsabilite.

Pa bliye ki twa ek seki to pe fer pou Zeova ena boukou valer. Zame nou Papa ki dan lesiel pou rezet nou bann frer ek ser aze. (Ps. 71:9) Zeova bien kontan twa. Biento, mem si nou laz ogmante nou pa pou konn bann zour difisil ki bann dimounn aze kone zordi. Okontrer, nou pou ena full lenerzi ek enn lasante parfe pou kontign servi Zeova pou leternite!

^ par. 2 Sertin nom finn sanze.