Skip to content

Skip to table of contents

Sa Se Plas Kot Nou Ador Zeova!

Sa Se Plas Kot Nou Ador Zeova!

‘Zel pou to lakaz pou devor mwa kouma laflam.’ZAN 2:17.

KANTIK: 127, 118

1, 2. (a) Dan lepase kotsa bann serviter Zeova ti ador Li? (b) Kouma Zezi ti konsider tanp Zerizalem? (c) Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

DEPI bien lontan, bann serviter Bondie finn touletan ador Li dan bann plas presi. Par exanp, li posib ki Abel ti ofer Zeova bann sakrifis lor enn lotel. (Zen. 4:3, 4) Noe, Abraam, Izaak, Zakob, ek Moiz ti konstrir bann lotel. (Zen. 8:20; 12:7; 26:25; 35:1; Ex. 17:15) Zeova ti donn lord bann Izraelit pou aranz tabernak. (Ex. 25:8) Plitar zot ti mont enn tanp pou ador Zeova. (1 Ler. 8:27, 29) Apre ki zot ti retourne depi lexil dan Babilonn, bann Zwif ti rasanble dan bann sinagog regilierman. (Mark 6:2; Zan 18:20; Zist. 15:21) Dan premie siek, bann Kretien ti reini dan lakaz bann frer ek ser. (Zist. 12:12; 1 Kor. 16:19) Azordi, bann serviter Zeova dan lemond antie zwenn ansam dan plizir milye Lasal kot fer renion, pou aprann ek pou ador Zeova.

2 Zezi ti ena enn gran respe pou tanp Zeova ki ti trouv dan Zerizalem. So lamour pou sa tanp-la ti telman for ki sa ti fer so bann disip rapel seki enn ekrivin Psom ti dir: ‘Zel pou to lakaz pou devor mwa kouma laflam.’ (Ps. 69:9; Zan  2:17) Dan lepase ti apel tanp Zerizalem “lakaz Zeova,” me zordi nou pa servi sa lexpresion-la dan mem sans pou bann Lasal. (2 Kro. 5:13; 33:4) Malgre sa, nou bizin ena respe pou sa bann plas kot nou ador Bondie la. An rapor avek sa, nou pou examinn de-trwa prinsip Labib dan sa lartik-la. Nou pou gete kouma nou bizin konport nou dan Lasal, kouma pou gard zot dan enn bon leta, ek kouma nou kapav fer bann don pou konstriksion bann Lasal. *

NOU RESPE POU PLAS KOT NOU ADOR ZEOVA

3-5. Ki pase dan Lasal bann Temwin Zeova, ek kouma nou bizin konsider nou bann renion?

3 Lasal kot fer renion, se plas kot bann dimounn dan landrwa zwenn pou ador Zeova. Bann renion ki fer sak semenn dan Lasal, se enn parmi bann dispozision ki Zeova pran pou nouri nou lor plan spiritiel. Se laba mem ki nou gagn lankourazman ek bann linstriksion atraver so lorganizasion. An realite se Zeova ek Zezi ki invit nou pou asiste sa bann renion-la. Alor, fode zame nou konsider linvitasion pou manz ‘lor latab Zeova’ kouma enn kitsoz banal.1 Kor. 10:21.

4 Pou Zeova, li inportan ki nou zwenn ansam pou ador Li ek ankouraz nou kamarad. Akoz sa, atraver lapot Pol, Li ankouraz nou pou pa abandonn nou bann renion. (Lir Ebre 10:24, 25.) Nou pa pou montre respe pou Zeova si nou rat bann renion pou enn wi pou enn non. Pou montre ki kantite nou kontan Li ek apresie bann renion, nou pou prepar nou bien ek partisipe avek tou nou leker.Ps. 22:22.

5 Fason nou konport nou pandan renion ek fason nou pran swin nou Lasal montre ki kantite respe nou ena pou sa plas-la. An realite, nou konportman ena enn lien direk avek nom Bondie parski bien souvan ena so nom lor lansegn bann Lasal.—Konpar avek 1 Lerwa 8:17.

6. Ki sertin inn dir lor nou bann Lasal ek bann ki asiste renion? (Get zimaz koumansman lartik.)

6 Souvan bann dimounn ki pa Temwin remarke ki nou ena boukou respe pou nou bann Lasal. Par exanp, enn misie ki res Turquie dir: “Mo ti bien inpresione par propte ek lord ki ena dan Lasal bann Temwin Zeova. Bann dimounn bien abiye, ena enn sourir lor zot figir, ek zot ti bien akey mwa. Sa ti vremem inpresionn mwa.” Sa misie-la inn koumans asiste renion regilierman ek li pa’nn tarde pou pran batem. Dan enn lavil an Indonésie, enn kongregasion ti organiz enn zourne port-ouvert avan linogirasion zot nouvo Lasal. Zot ti invit bann fonksioner gouvernman ek bann vwazin. Lemer lavil ti vini. Li ti bien inpresione par sa batiman-la, so striktir ek so zoli zardin. Li ti dir: “Propte sa lasal-la reflekte zot lafwa.”

Nou konportman kapav montre ki nou pena respe pou Bondie (Get paragraf 7, 8)

7, 8. Ki kitsoz inportan bann ki asiste renion bizin pa bliye?

7 Se Zeova ki invit nou pou asiste bann renion. Alor nou bizin montre nou respe pou Li par nou konportman, nou labiyman, ek nou kwafir. Selman, fode pa nou tom dan bann lextrem. Sertin montre zot tro strik alor ki lezot tro rilax, koumadir zot kot zot. Li vre  ki Zeova anvi ki tou dimounn ki vinn Lasal santi zot alez. Me anmemtan, personn parmi nou pa anvi distrer lezot dan ninport ki fason. Ala kifer nou pa pou abiye dan enn fason tro dekontrakte, avoy bann mesaz, koze pandan renion, ek mem manze ouswa bwar. Bann paran bizin explik zot zanfan ki Lasal se pa enn plas pou zwe ouswa met paryaz galope.Ekle. 3:1.

8 Kan Zezi ti trouv bann dimounn pe fer komers dan tanp, li ti telman ankoler ki li ti pous zot. (Zan 2:13-17) Dan nou bann Lasal, nou ador Zeova ek nou aprann lor Li. Okenn laktivite komersial pena so plas dan Lasal.—Konpar avek Neemia 13:7, 8.

KONSTRIKSION BANN LASAL

9, 10. (a) Kouma lorganizasion Zeova ede pou konstrir bann Lasal, ek ki rezilta sa finn ena? (b) Ki dispozision finn pran pou ed bann kongregasion ki pena ase fon pou konstrir enn Lasal?

9 Lorganizasion Zeova donn boukou depenn pou kapav konstrir bann Lasal kot fer renion. Se bann volonter ki desinn plan, konstrir ek fer renovasion sa bann Lasal-la. Ki rezilta sa finn amene? Depi 1Novam 1999, nou finn konstrir plis ki 28,000 zoli Lasal pou bann kongregasion dan lemond antie. Savedir ki pandan sa 15 dernie lane-la, an mwayenn, nou’nn konstrir sink Lasal par zour.

10 Kan ena pou konstrir enn nouvo lasal, lorganizasion Zeova avoy bann volonter ek servi bann kontribision. Sa dispozision-la baze lor sa prinsip Labib-la: Bann ki dan labondans kapav ed bann ki pena, pou ki “ena egalite.” (Lir 2 Korintien 8:13-15.) San sa dispozision-la, zame sa bann kongregasion-la pa ti pou ena ase fon pou konstrir enn Lasal par zotmem.

11. Ki sertin frer ek ser inn dir lor zot nouvo Lasal, ek ki to resanti?

11 Enn kongregasion dan Costa Rica ti profit sa dispozision-la. Get seki zot ti ekrir: “Kan nou debout devan nou Lasal, nou ena linpresion nou pe reve! Nou pa’le krwar! Dan zis wit zour, konstriksion nou zoli lasal ti termine net! Sa finn posib gras-a benediksion Zeova, bann dispozision ki so lorganizasion inn pran, ek soutien nou bann frer ek ser. Sa Lasal-la se vremem enn kado, enn bizou ki ena boukou valer, ki Zeova inn donn nou. Nou extra kontan!” Eski sa pa fer to leker kontan kan to tann sa bann parol-la ek kan to kone ki dan boukou landrwa, bann frer ek ser pe resanti mem lazwa? Bien  souvan, kouma konstriksion termine, Lasal ranpli avek bann dimounn ki anvi konn plis lor nou Kreater. Alor pena dout, Zeova pe beni konstriksion sa bann Lasal-la!Ps. 127:1.

12. Kouma to kapav ede dan konstriksion bann Lasal?

12 Boukou frer ek ser inn gagn enn gran lazwa kan zot finn partisip dan konstriksion bann Lasal. Me si nou pa kapav ede lor enn santie konstriksion, ki nou kapav fer? Nou tou nou ena privilez pou soutenir sa bann proze-la kan nou fer bann don ek sa donn laglwar Zeova. Dan lepok Biblik, zel ki pep Bondie ti ena pou vre ladorasion ti pous zot pou fer bann don pou soutenir bann proze konstriksion. Li parey pou nou osi zordi.Ex. 25:2; 2 Kor. 9:7.

NETWAYAZ LASAL

13, 14. Ki bann prinsip Labib montre ki nou bizin gard nou Lasal prop ek an-ord?

13 Enn fwa ki’nn fini ranz enn Lasal, bizin gard li prop ek an-ord. Koumsa li pou reflekte bann kalite ek personalite Zeova, nou Bondie ki kontan lord. (Lir 1 Korintien 14:33, 40.) Labib asosie seki sin ek pirte spiritiel avek propte fizik. (Rev. 19:8) Alor, si enn dimounn anvi ki Zeova aksepte so ladorasion, li bizin ena osi enn bon lizienn.

14 Si nou respekte sa bann prinsip-la ek gard nou Lasal touletan prop ek an-ord, nou pa pou onte pou invit bann dimounn asiste renion. Kifer? Parski nou kone ki seki zot pou trouve li an-akor avek seki nou prese. Zot pou trouve osi ki nou ador enn Bondie ki sin, ki biento pou pirifie later pou fer  li vinn enn paradi.Iza. 6:1-3; Rev. 11:18.

15, 16. (a) Kifer li pa touletan fasil pou gard Lasal prop, me kifer li inportan nou fer li? (b) Kouma netwayaz Lasal organize dan nou kongregasion, ek ki privilez sakenn parmi nou ena?

15 Pou sertin dimounn, netwayaz ena enn gran linportans alor ki pou lezot li pa sa kantite inportan la. Kifer? Se akoz fason ki zot inn grandi ek lanvironnman kot zot inn viv. Sertin res dan bann landrwa kot ena boukou lapousier, ouswa kot bann semin sal ek ranpli ar labou. Lezot viv dan bann landrwa kot pa gagn ase delo ouswa prodwi netwayaz. Me, ninport kotsa nou viv ouswa ki lopinion dimounn dan nou landrwa ena lor propte, nou bizin gard nou Lasal prop ek an-ord. Sa batiman-la port nom Zeova, ek se plas kot nou ador Li.Det. 23:14.

16 Nou pa kapav netway nou Lasal kan nou anvi ek kouma nou gagne. Bizin ena enn bon organizasion. Sak komite bann ansien bizin fer enn program netwayaz ek fer sir ki ena ase prodwi ek lekipman pou gard Lasal dan enn bon kondision. Ena sertin netwayaz ki bizin fer apre sak renion, me ena lezot pa osi souvan. Alor, bann ansien pou veye ki tou mars dan lord ek ki nanye pa neglize. Tou bann manb kongregasion ena privilez pou korpere pou ki Lasal res prop.

ANTRETENIR NOU LASAL

17, 18. (a) Dan lepase, kouma pep Zeova ti antretenir bann plas kot ti fer vre ladorasion? (b) Kifer bizin gard bann Lasal dan enn bon leta?

17 Bann serviter Zeova fer osi bann reparasion pou gard zot Lasal dan enn bon leta. Par exanp, Yeoash, Lerwa Zida, ti donn bann pret lord pou servi bann kontribision “pou fer bann reparasion dan lakaz [Zeova], kot ti bizin.” (2 Ler. 12:4, 5) Plis ki 200 an plitar, Lerwa Yoshiya, li osi ti servi bann kontribision pou finans bann reparasion neseser dan tanp.Lir 2 Kronik 34:9-11.

18 Dapre rapor sertin biro nasional, bann dimounn an zeneral pa abitie antretenir bann batiman ouswa bann lekipman. Dan sa bann pei-la, kitfwa boukou pena lexperyans ouswa zot pena ase mwayin pou fer sa travay-la. Me, si nou negliz lantretien enn Lasal, batiman-la kapav deteryore ek sa li pa pou enn bon temwaniaz pou bann dimounn dan landrwa. Me, kan bann manb kongregasion fer tou seki zot kapav pou gard Lasal dan enn bon leta, sa donn loner Zeova. Anplis, sa permet pou ekonomiz don nou bann frer-ser.

Fode pa negliz netwayaz ek lantretien Lasal (Get paragraf 16, 18)

19. Ki to bien deside pou fer an rapor avek bann batiman kot nou ador Zeova?

19 Lasal kot fer renion se enn Lasal ki’nn dedie pou Zeova. Li ni pou enn dimounn ni pou enn kongregasion. Bann prinsip Labib ki nou’nn examine ed nou fer tou seki nou kapav pou ki sa batiman-la donn laglwar Zeova. Nou tou dan kongregasion kapav fer nou par pou montre respe pou sa bann batiman-la. Kouma? Kan nou fer bann don pou konstriksion bann nouvo Lasal, ek kan nou donn nou letan ek lenerzi pou gard bann Lasal prop ek dan enn bon leta. Kan nou fer sa, nou montre nou zel ek respe pou plas kot nou ador Zeova, parey kouma Zezi.Zan 2:17.

^ par. 2 Sa lartik-la koz sirtou lor bann Lasal kot fer renion. Me bann prinsip ki nou pou examine aplik osi ar bann Lasal Lasanble ek lezot batiman ki servi pou ador Bondie.