Skip to content

Skip to table of contents

Lafore Biriya dan Galile

Eski To Ti Kone?

Eski To Ti Kone?

Eski vremem dan ansien Izrael ti ena sa kantite lafore ki Labib mansione la?

LABIB dir ki dan sertin landrwa Later Promiz ti ena bann gran lafore ek enn “kantite” pie. (1 Ler. 10:27; Zozie 17:15, 18) Me zordi kan sertin trouv bann gran-gran terin vag dan sa pei-la, zot demann zot si vremem ti ena bann lafore laba.

Enn grap fig sycomore

Enn liv (Life in Biblical Israel) explike ki “bann lafore dan ansien Izrael ti boukou pli gran ki zordi.” Preske partou dan bann rezion kot ena montagn, ti ena bann pie pin d’Alep (Pinus halepensis), bann gran pie chêne (Quercus calliprinos), ek bann pie térébenthine (Pistacia palaestina). Dan rezion Sefela, enn rezion ant bann montagn ek lakot Mediterane, ti ena enn kantite pie fig sycomore (Ficus sycomorus).

Liv Bann plant dan Labib (an Angle) dir ki ena sertin plas asterla dan Izrael kot pena pie ditou. Liv-la explike ki sa finn arive tigit par tigit. Li dir: “Bann zom pa’nn aret andomaz lanatir, sirtou pou agrandi zot plantasion ek gagn plis patiraz pou zot zanimo, me osi pou gagn materyo pou konstrir ek pou alim dife.”