Skip to content

Skip to table of contents

Eski Li Inportan ki Lezot Remark To Travay?

Eski Li Inportan ki Lezot Remark To Travay?

BETSALEL ek Oholiab ti bien konn travay konstriksion. Kan zot ti esklav dan Lezip, zot ti rans fer brik. Me depi sa, plizir lane inn pase. Asterla, zot pou vinn bann artizan premie grad. Zot inn gagn enn gran responsabilite: diriz konstriksion tabernak. (Ex. 31:1-11) Zot pou fer bann travay inpresionan. Me bien tigit dimounn pou gagn lokazion admir bote zot travay. Eski sa ti pou dekouraz zot? Eski sa ti vremem inportan ki bann dimounn remark zot travay? Eski pou twa li inportan ki lezot remark to travay?

BANN TRAVAY MANIFIK KI ZIS DE-TRWA INN TROUVE

Sertin meb ouswa dekorasion dan tabernak ti bann veritab sedev. Anou pran par exanp bann seribin an-or lor kouvertir lars lalians. Lapot Pol dekrir zot kouma “bann seribin dan zot laglwar.” (Ebre 9:5, NW.) Alor, mazine ki kantite sa bann skilptir an-or la ti zoli!Ex. 37:7-9.

Si zordi ti dekouver bann seribin ki Betsalel ek Oholiab ti fer, pena dout ki zot plas ti pou dan bann pli gran mize. Koumsa, bann milye dimounn ti pou kapav apresie zot bote. Me lepok zot ti fer sa, komie dimounn vremem inn trouv travay zot lame? Sa bann seribin-la ti dan landrwa ki Pli Sin dan tabernak. Alor se zis gran pret ki ti kapav trouv zot enn fwa par an, zour Propisiasion. (Ebre 9:6, 7) Se akoz sa ki bien tigit dimounn inn gagn lokazion trouv zot travay.

GAGN SATISFAKSION SAN KI DIMOUNN DONN NOU LAGLWAR

Mazine ki kantite lapenn Betsalel ek Oholiab inn pran pou fer sa bann travay artis extraordiner-la. Pourtan, bien tigit dimounn inn trouv zot travay. Ki to ti pou resanti si to ti dan zot plas? Azordi, bann dimounn ena santiman ki zot inn reisi akonpli kitsoz, zis kan sertin donn zot loner ek ladmirasion. Pou zot, se sa ki determine si zot travay vo lapenn ouswa non. Me, pou bann serviter Zeova, li diferan. Parey kouma Betsalel ek Oholiab, se kan nou fer volonte Zeova ek gagn so faver ki nou resanti enn gran satisfaksion.

 Dan lepok Zezi, souvan bann sef relizie ti fer bann lapriyer pou inpresionn lezot. Me, Zezi ti montre enn lot fason fer: Priye avek tou nou leker, pa pou lizie dimounn, ek pa atann ki lezot donn nou laglwar. ‘Lerla, to Papa ki trouv tou seki to fer an sekre pou rekonpans twa.’ (Mat. 6:5, 6) Li kler ki seki pli inportan, se pa seki lezot panse, me seki Zeova panse lor nou lapriyer. Se so lopinion ki fer nou lapriyer ena valer. Li parey osi pou tou seki nou fer dan so servis. Se pa bann gran-gran felisitasion ki montre ki nou travay ena valer, me se plito kan li fer plezir Zeova ‘ki trouv tou seki nou fer an sekre.’

Kan ti fini ranz tabernak, enn niaz “ti koumans kouver latant renion, ek laglwar Zeova ti ranpli tabernak.” (Ex. 40:34) Sa montre dan enn fason bien kler ki Zeova ti aprouv travay ki ti fer! Dapre twa, ki Betsalel ek Oholiab ti resanti sa moman-la? Mem si zot nom pa ti grave lor bann kitsoz ki zot ti fer, pena dout ki zot ti gagn enn gran satisfaksion pou kone ki Bondie ti beni tou zot zefor. (Prov. 10:22) Sirman sa ti fer zot leker kontan kan, lane apre lane, zot ti trouve ki pe servi bann kitsoz ki zot inn fer pou ladorasion Zeova. Kan zot pou resisite dan lemond nouvo, nou sir ki Betsalel ek Oholiab pou extra kontan pou aprann ki ti servi tabernak pandan preske 500 an!

Mem si personn pa trouv seki nou fer avek limilite ek lespri sakrifis, Zeova trouve!

Azordi dan lorganizasion Zeova ena ki travay dan stidio, ena bann artis, mizisien, fotograf, tradikter, ek ekrivin. Me zot res anonim. Dan enn sertin sans, personn “pa trouv” seki zot fer. Nou kapav dir mem zafer pou travay ki pe fer dan plis ki 110,000 kongregasion dan lemond antie. Par exanp, personn pa trouv frer ki okip kont kongregasion kan li ranpli tou bann form, sak lafin dimwa. Personn pa trouv sekreter konpil rapor servis kongregasion. Personn pa kone ki sa frer ouswa ser ki’nn fer enn reparasion dan Lasal la.

Alafin zot lavi, Betsalel ek Oholiab pa ti ena okenn koup, meday, ouswa zot nom ekrir lor enn plak, pou montre lezot tou seki zot inn akonpli. Me zot ti ena enn kitsoz ki ena boukou plis valer—faver Zeova. Nou kapav sir ki Zeova ti remark zot travay! Alor, anou imit zot limilite ek zot lespri sakrifis.