Skip to content

Skip to table of contents

“Zot Delivrans Pe Aprose”!

“Zot Delivrans Pe Aprose”!

“Drese, lev latet parski zot delivrans pe aprose.”LIK 21:28.

KANTIK: 133, 43

1. Ki bann levennman inn arive an 66 Nou Lepok? (Get zimaz koumansman lartik.)

MAZINE to dan lane 66 Nou Lepok ek to enn Kretien ki res Zerizalem. Dernieman, enn ta kitsoz inn arive. Dabor, gouverner Romin Florus inn kokin 17 talan dan trezor tanp. Sa finn fer bann Zwif revolte. Zot inn touy boukou solda Romin ek zot inn mem dir ki zot nepli anvi Rom diriz zot. Me, Lanpir Romin pa’nn perdi letan. Dan lespas trwa mwa, 30,000 solda dirize par gouverner Cestius Gallus inn barikad Zerizalem ek inn rant dan lavil. Kan bann Zwif rebel inn trouv sa, zot inn al kasiet dan fortres tanp. Me bann solda Romin inn koumans kas miray otour tanp pou rantre. Tou dimounn dan lavil pe koumans panike! Ki to resanti kan to trouv tousala pe arive?

2. Ki bann Kretien ti bizin fer an 66 Nou Lepok, ek ki’nn permet zot fer sa?

2 Pena dout ki sa fer twa rapel seki Zezi ti dir: “Kan zot pou trouv bann larme anserkle Zerizalem, lerla zot pou kone ki so lafin finn arive. Lerla dimounn Zide pou bizin sove al lor montagn, dimounn dan lavil pou bizin al lwin, ek seki dan lakanpagn fode pa rant dan lavil.” (Lik 21:20,  21) Kitfwa to demann tomem: ‘Kat-kote Zerizalem ena solda. Kouma mo pou obeir sa linstriksion-la?’ Me enn kitsoz to pa atann arive. Enn sel kout larme Romin kit Zerizalem ale! Parey kouma Zezi ti anonse, zot latak “finn rakoursi.” (Mat. 24:22) Asterla, semin ouver pou twa! Alor ansam avek lezot Kretien ki res Zerizalem ek dan lezanviron, deswit to sove, to travers larivier Zourdin, to al dan bann montagn. * Plitar, an 70 Nou Lepok, enn lot larme Romin retourn Zerizalem, ek sa fwa-la zot detrir lavil-la net. Me twa to’nn sape parski to’nn obeir Zezi.

3. Ki sitiasion bann Kretien biento pou bizin fer fas, ek ki nou pou examine dan sa lartik-la?

3 Dan enn tigit letan ankor, sakenn parmi nou pou bizin fer fas ar mem sitiasion. Zezi pa ti zis averti bann Kretien lor destriksion Zerizalem. Me, li ti servi bann levennman sa lepok-la pou explik seki pou arive kan enn sel kout ‘gran detres’ pou deklanse. (Mat. 24:3, 21, 29) Me ena enn bon nouvel: Pou ena “enn gran lafoul” ki pou travers sa gran katastrof mondial la. (Lir Revelasion 7:9, 13, 14.) Li bien inportan nou konpran seki Labib dir lor sa bann levennman ki pou arive la. Kifer? Parski nou lavi, nou delivrans depann lor la. Anou get an detay kouma zot konsern nou personelman.

GRAN DETRES KOUMANSE

4. Kouma gran detres pou koumanse, ek kouma sa pou arive?

4 Kouma gran detres pou koumanse? Li pou koumanse avek destriksion tou bann fos relizion ki liv Revelasion apel “Gran Babilonn, mama bann prostitie.” (Rev. 17:5-7) Kifer Labib konpar fos relizion ar enn prostitie? Se parski lor plan spiritiel, bann sef relizie inn fer prostitision avek bann dirizan sa lemond-la. Olie zot soutenir avek fidelite Zezi ek so Rwayom, zot finn donn tou zot soutien bann dirizan imin. Zot finn mem rezet bann prinsip Labib, zis pou gagn enn baking politik. Enn bel diferans avek bann Kretien ki pou al dan lesiel, ki’nn gard zot pirte kouma enn vierz! (2 Kor. 11:2; Zak 1:27; Rev. 14:4) Me kisannla pou detrir sa prostitie-la? Zeova pou fer “dis korn” ‘bebet sovaz kouler rouz’ realiz ‘so panse.’ Sa bebet-la reprezant Nations Unies. So “dis korn” reprezant tou bann pwisans politik ki existe zordi ek ki soutenir li.Lir Revelasion 17:3, 16-18.

5, 6. Kouma nou kone ki destriksion Gran Babilonn pa vedir ki tou bann manb fos relizion pou mor?

5 Kan Gran Babilonn pou detrir, eski savedir tou bann manb fos relizion osi pou mor? Non. Profet Zekaria ti ekrir seki enn kikenn ki ti dan fos relizion, pou dir sa moman-la: “‘Mo pa enn profet mwa. Mo zis enn zom ki kiltiv later, parski enn zom inn aste mwa kan mo ti zenn.’ Ek si kikenn demann li: ‘Ki sa bann blesir to ena ant to de zepol la?’ li pou reponn: ‘Se bann blesir ki mo’nn gagne dan lakaz mo bann kamarad.’” (Zek. 13:4-6) Alor, li posib ki mem sertin sef relizie pou abandonn zot fonksion ek pou pretann ki zame zot ti form parti sa bann fos relizion-la.

6 Ki pou ariv pep Bondie sa moman-la? Zezi explike: “Ek si Bondie pa ti finn rakoursi sa peryod letan-la,  personn pa ti pou viv. Me Li finn fer sa pou bann ki Li finn swazir.” (Mat. 24:22) Kouma nou’nn trouve, detres ki ti ena an 66 Nou Lepok “finn rakoursi.” Sa finn permet ‘bann ki Bondie finn swazir’ pou kit lavil ek sove. Dan mem fason, premie parti gran detres pou “rakoursi” akoz ‘bann ki Bondie inn swazir.’ Bondie pa pou permet ki bann pwisans politik, setadir “dis korn” exterminn so pep. Okontrer, pou ena enn ti peryod akalmi.

ENN PERYOD LEPREV EK ZIZMAN

7, 8. Ki lokazion nou pou gagne kan fos relizion pou detrir, ek kouma bann serviter Zeova pou montre ki zot diferan ar lezot pep?

7 Ki pou arive apre destriksion tou bann fos relizion? Se dan sa moman-la ki nou pou montre seki vremem ena dan nou leker. Mazorite dimounn pou al rod proteksion ek led ar bann lorganizasion imin, ki konpare ar “lagrot lor montagn.” (Rev. 6:15-17) Me, dan enn fason sinbolik, pep Bondie pou al kasiet dan plas ki Zeova inn prevwar. Dan premie siek, sa peryod akalmi-la pa ti enn moman pou tou bann Zwif konverti pou vinn Kretien. Okontrer, sa ti enn moman pou tou bann ki ti deza Kretien obeir lord Zezi ek kit Zerizalem pli vit posib. Parey, dan peryod akalmi ki pou ena pandan gran detres, nou pa kapav atann ki enn sel kout enn kantite dimounn pou vinn dan laverite. Okontrer, sa pou enn lokazion pou tou bann vre Kretien montre zot lamour pou Zeova ek soutenir bann frer Kris.Mat. 25:34-40.

8 Nou pa kone exakteman ki pou arive pandan sa peryod leprev-la. Me seki nou sir, se ki nou pou bizin fer sertin sakrifis. Dan premie siek, bann Kretien ti bizin les zot dibien, zot lakaz deryer zot, ek andir bann difikilte pou sap zot lavi. (Mark 13:15-18) Eski nou osi nou pou aksepte perdi nou bann dibien pou gard nou fidelite? Eski nou pou dispoze fer tou seki bizin pou montre ki nou atase ar Zeova? Pa bliye, pandan sa peryod-la, zis nou tousel lor later pou kontign ador Bondie ninport ki arive, parey kouma profet Daniel ti fer.Dan. 6:10, 11.

9, 10. (a) Ki mesaz pep Bondie pou anonse pandan gran detres? (b) Kouma bann lennmi pep Bondie pou reazir?

9 Gran detres pa pou enn lepok pou pres “bonn nouvel Rwayom Bondie.” Sa lepok-la pou’nn fini! Asterla, se “lafin” ki pe vini! (Mat. 24:14) Pep Bondie pou bizin anons enn mesaz kondanasion bien direk. Kitfwa nou pou anons bann dimounn ki move lemond Satan pe al fini net. Labib konpar sa mesaz-la ar lagrel kan li dir: “Boul lagrel ki pez [apepre enn talan, NW] ti tom lor bann dimounn depi lesiel. Bann dimounn ti insilte Bondie akoz sa fleo lagrel la telman ki li ti redoutab.”Rev. 16:21.

10 Nou bann lennmi pa pou kapav dir zot pa’nn tann sa mesaz-la. Profet Ezekiel ti ekrir seki Gog ki sorti Magog, setadir bann nasion ki pou form enn koalision, pou fer. Li dir: “Ala seki Souverin Segner Zeova dir: ‘Sa zour-la, to pou ena plin lide dan to lespri, ek to pou fer enn plan pou fer ditor. To pou dir: “Mo pou al atak enn pei kot pena okenn proteksion otour so bann abitasion. Mo pou atak bann ki pe viv  trankil, an sekirite, tou bann ki pe viv dan bann abitasion ki pa proteze par bann miray, bar, ouswa laport.” Se pou pran enn kantite dibien ek fer enn piyaz, pou atak bann landrwa ki lontan ti abandone, me kot asterla ena bann abitan. Ek pou atak enn pep ki’nn rasanble parmi tou bann nasion, ki finn ramas dibien ek larises, bann ki pe viv dan sant later.’” (Eze. 38:10-12) Dan enn fason sinbolik, pep Bondie pou “dan sant later” parski pa pou ena enn lot pep kouma zot lor later. Kan bann nasion pou trouv sa, zot pa pou kapav tini. Zot pou anvi atak bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel ek bann ki soutenir zot.

11. (a) Ki nou bizin rapel an rapor avek bann levennman ki pou ena pandan gran detres? (b) Kouma bann dimounn pou reazir kan zot pou trouv bann sign dan lesiel?

11 Ki pou arive apre? Labib pa dir nou exakteman dan ki lord bann levennman pou arive, me sertin levennman kitfwa pou arive anmemtan. Dan profesi ki li ti done konsernan lafin sa sistem-la, Zezi ti dir: “Pou ena bann sign dan soley, lalinn ek zetwal; lor later bann pei pou viv dan langwas; zot pa pou kone ki pou fer letan zot tann tapaz violan lamer ek fraka bann vag. Dimounn pou tom sek telman zot gagn per letan zot mazinn seki pe vinn lor later; bann pwisans dan lesiel pou tranble. Lerla zot pou trouv Garson Limanite [“vini,” NW] dan niaz, desann avek pwisans ek tou so laglwar.” (Lik 21:25-27; lir Mark 13:24-26.) Eski savedir vremem nou pou trouv bann sign ouswa bann levennman terifian dan lesiel? Nou bizin atann pou kone. Me seki nou kone, bann lennmi Bondie pou tranble ar laper ek pou panike kan zot trouv sa bann sign-la.

Nou pou ena enn latitid pozitif parski nou sir ki Zeova pou delivre nou! (Get paragraf 12, 13)

12, 13. (a) Ki pou arive kan Zezi pou vini “avek pwisans ek tou so laglwar”? (b) Kouma bann serviter Bondie pou reazir dan sa ler-la?

12 Ki Zezi pou fer kan li pou vini “avek pwisans ek tou so laglwar”? Li pou rekonpans bann ki fidel ek kondann bann ki pa fidel. (Mat. 24:46, 47, 50, 51; 25:19, 28-30) Dan levanzil Matie, Zezi ti donn plis detay lor la dan parabol bann brebi ek bann kabri. Li ti dir: ‘Kan Garson Limanite vini dan so laglwar avek tou bann anz, li pou asiz lor so tronn rwayal. Tou bann nasion pou rasanble devan li, ek li pou separ bann dimounn sakenn so kote, parey enn berze separ brebi ek kabri. Li pou met bann brebi, dan so kote drwat ek bann kabri dan so gos.’ (Mat. 25:31-33) Ki zizman bann brebi ek bann kabri pou gagne? Bann kabri pou konn enn destriksion eternel. “Me bann zis, zot pou gagn lavi eternel.”Mat. 25:46.

13 Kouma bann kabri pou reazir kan zot pou rann zot kont ki zot pou konn enn destriksion eternel? Zot “pou tap zot lestoma telman zot sagrin.” (Mat. 24:30, NW.) Me, kouma bann frer Kris ek zot bann konpagnon ki fidel, pou reazir dan sa moman-la? Avek full konfians an Zeova ek so Garson, zot pou swiv lord Zezi: “Kan tousala pou arive, drese, lev latet parski zot delivrans pe aprose.” (Lik 21:28) Dan sa ler-la, nou pou ena enn latitid pozitif parski nou sir ki Zeova pou delivre nou!

 ZOT BRIYE DAN RWAYOM BONDIE

14, 15. Ki rasanbleman pou ena apre ki Gog ki sorti Magog koumans atak pep Bondie, ek kouma sa rasanbleman-la pou arive?

14 Ki pou arive apre ki Gog ki sorti Magog koumans atak pep Bondie? Matie ek Mark toulede koz lor sa levennman-la: “[Garson Limanite] pou avoy so bann anz ek li pou rasanble dimounn ki li finn swazir partou kote, depi enn bout later ziska lot bout lesiel.” (Mark 13:27; Mat. 24:31) Sa rasanbleman-la pa fer referans ar premie sele bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel, ki’nn koumanse apartir Pantkot lane 33 Nou Lepok. Ni li fer referans ar sele definitif leres sa bann Kretien-la zis avan ki gran detres koumanse. (Mat. 13:37, 38; Rev. 7:1-4) Alor, ki ete sa rasanbleman ki Zezi mansione la? Se kan leres bann 144,000 ki ankor lor later pou gagn zot rekonpans pou al dan lesiel. (1 Tes. 4:15-17; Rev. 14:1) Sa pou arive enn sertin moman apre ki Gog ki sorti Magog koumans atak pep Bondie. (Eze. 38:11) Lerla sa bann parol Zezi la pou realize: “Bann ki finn res fidel pou briye kouma lalimier soley dan Rwayom zot Papa.”Mat. 13:43. *

15 Eski savedir bann ki pou al dan lesiel pou “anleve” parey kouma boukou relizion Kretien ansegne? Pou zot, Zezi pou retourne dan enn fason vizib pou diriz later ek pou “anlev” bann fidel avek zot lekor fizik. Me dan enn fason bien kler, Labib dir ki “sign Garson Limanite pou paret dan lesiel” ek Zezi pou “vini dan niaz.” (Mat. 24:30)  Sa de lexpresion-la montre ki retour Zezi pou invizib. Anplis, “laser ek disan pa kapav ena par dan Rwayom Bondie.” Akoz sa, bann ki mont dan lesiel pou bizin avan tou ‘sanze, dan enn miliem segonn, kan tronpet final sone.’ * (Lir 1 Korintien 15:50-53.) Alor, nou pa servi mo “anleve” pou koz lor sa rasanbleman-la parski li ena enn rapor avek enn fos lansegnman. Selman dapre Labib, Zezi pou rasanble leres bann Kretien ki pou al dan lesiel enn sel kout.

16, 17. Ki pou arive avan maryaz Lagno?

16 Enn fwa ki tou bann 144,000 inn fini mont dan lesiel, bann dernie preparasion pou maryaz Lagno kapav koumanse. (Rev. 19:9) Me enn lot kitsoz bizin arive avan sa levennman zwaye la. Rapel, zis avan ki leres bann 144,000 mont dan lesiel, Gog pou atak pep Bondie. (Eze. 38:16) Kouma pep Bondie ki lor later pou reazir? Zot pou paret koumadir enn pep ki pena personn pou defann zot. Kifer? Parski zot pou obeir bann linstriksion ki Zeova ti done dan lepok Lerwa Yeoshafat: “Zot pa pou bizin pran par dan sa lager-la. Pran zot pozision, debout anplas, ek gete kouma Zeova pou sap zot. Pa bizin per, pa bizin tranble, Zida ek Zerizalem.” (2 Kro. 20:17) Me dan lesiel pa pou ena mem reaksion. Revelasion 17:14 koz lor moman kot tou bann 144,000 pou deza dan lesiel. Konsernan bann lennmi Bondie, sa verse-la dir: “Zot pou konbat kont Lagno me Lagno pou bat zot parski limem Segner tou bann segner ek Lerwa tou bann lerwa. Avek li, bann ki Bondie finn apele ek swazire, bann fidel, pou osi vinker.” Alor, ansam avek bann 144,000, Zezi pou sap pep Bondie lor later.

17 Sa pou deklans lager Armagedonn, ki pou sanktifie nom Zeova. (Rev. 16:16) Sa lepok-la, tou bann ki konpare ar bann kabri pou konn enn destriksion eternel. Lemal pou disparet lor later ek gran lafoul pou travers parti final gran detres, vivan. Finalman pou ena maryaz Lagno, pli gran levennman ki mansione dan liv Revelasion. (Rev. 21:1-4) * Tou bann ki travers Armagedonn vivan pou gagn faver Bondie. Zot pou fer lexperyans so gran lamour ek so zenerozite. Nou pe atann sa zour-la avek inpasians. Sa pou vremem enn selebrasion grandioz!Lir 2 Pier 3:13.

18. Ki nou bizin bien deside pou fer akoz bann levennman ki pou arive biento?

18 Biento tou sa bann levennman-la pou arive. Alor, ki sakenn parmi nou bizin fer asterla mem? Lapot Pier reponn: “Si tou kitsoz pou bizin disparet dan sa fason la, alor ki kalite dimounn nou bizin ete? Zot bizin ena enn lavi sin ek respektab devan Bondie. Letan ki zot pe atann zour Lesegner [“Zeova,” NW] zot bizin fer tou zefor, . . . Akoz samem, mo bann bieneme, letan ki zot pe atann sa zour-la, fer tou seki zot kapav pou ki zot res san tas, san okenn pese ek ki Li trouv zot pe viv anpe avek Li.” (2 Pier 3:11, 12, 14) Alor, anou fer tou pou gard nou pirte ek soutenir Zezi Kris, Lerwa Lape.

^ par. 2 Get Latour Degard 1Avril 2012, paz 26-27.

^ par. 14 Get Latour Degard 15 Ziliet 2013, paz 13-14.

^ par. 15 Bann ki Bondie inn swazir, pa pou mont dan lesiel avek zot lekor fizik. (1 Kor. 15:48, 49) Sirman zot lekor pou disparet parey kouma lekor Zezi.

^ par. 17 Psom 45 osi donn sertin detay konsernan bann levennman ki pou deroule enn deryer lot. Dabor Lerwa al lager, apre selebre maryaz.