LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Ziliet 2015

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir 31 Out ziska 27 Septam 2015.

Zot Ti Port Zot Volonter Pou Servi—Dan la Russie

Lir lor bann selibater ek bann koup ki’nn al res la Russie pou servi kot bizin proklamater. Zot inn aprann pou kont plis lor Zeova!

Travay, pou Fer Nou Paradi Spiritiel Vinn Pli Zoli!

Eski paradi spiritiel ek tanp spiritiel se mem zafer? Ki ete “paradi” ki Pol ti trouve dan “trwaziem lesiel”?

Servi Zeova Pandan “Bann Zour Difisil”

Kouma to kapav gard enn lafwa solid ek res aktif dan servis Zeova? Get lexanp bann serviter aze dan lepase ki ti servi Bondie avek lazwa.

“Zot Delivrans Pe Aprose”!

Ki mesaz nou pou anonse apre gran detres koumanse? Ki pou ariv bann Kretien ki pou al dan lesiel pandan sa lepok-la?

Eski Li Inportan ki Lezot Remark To Travay?

Lexanp Betsalel ek Oholiab ed nou konpran enn kitsoz bien inportan: Zeova remark nou travay, mem si personn par remarke.

Res Fidel ar Rwayom Bondie

Kouma bann Kretien kapav form zot lespri ek zot konsians pou res fidel ar Zeova ek so Rwayom?

Sa Se Plas Kot Nou Ador Zeova!

Kouma nou montre respe pou bann plas kot nou ador Zeova? Kouma gagn larzan pou konstrir ek antretenir bann Lasal?

Eski To Ti Kone?

Labib dir ki dan sertin landrwa Later Promiz ti ena bann lafore. Me zordi kan sertin trouv bann gran-gran terin vag dan sa pei-la, zot demann zot si vremem ti ena bann lafore laba.