Skip to content

Skip to table of contents

Lekris—Limem Pwisans Bondie

Lekris—Limem Pwisans Bondie

“Lekris limem . . . pwisans Bondie.”1 KOR. 1:24.

1. Kifer Pol ti kapav dir ki ‘Lekris limem pwisans Bondie’?

ZEOVA inn montre so pwisans atraver Zezi Kris dan bann fason extraordiner. Dan bann Levanzil, nou trouv bann detay konsernan sertin mirak ki Zezi ti fer. Kan nou lir sa, nou lafwa vinn pli for. (Mat. 9:35; Lik 9:11) Li kler ki se atraver Zezi ki Bondie inn montre so pwisans. Akoz samem lapot Pol ti kapav dir: “Lekris limem . . . pwisans Bondie.” (1 Kor. 1:24) Me ki lefe so bann mirak kapav ena lor nou?

2. Ki nou aprann ar bann mirak Zezi?

2 Lapot Pier dir ki Zezi ti fer bann mirak, ouswa bann “mervey.” (Zist. 2:22) Sa bann mirak-la donn nou enn lide bann mirak pli extraordiner ankor ki li pou fer pandan Regn Mil An. Kan sa pou arive, bann dimounn partou lor later pou gagn bann bienfe! Bann mirak ki Zezi ti fer ed nou osi pou konpran pli bien so personalite ek personalite so Papa. Anou examinn sertin mirak ki Zezi ti fer ek gete ki lefe sa kapav ena lor nou asterla, ek dan lavenir.

 ENN MIRAK KI ANSEGN NOU LOR ZENEROZITE

3. (a) Explike dan ki sitiasion Zezi ti fer so premie mirak. (b) Kouma Zezi ti montre so zenerozite dan Kana?

3 Zezi ti fer so premie mirak dan enn maryaz dan Kana, an Galile. Sa zour-la, nouvo-nouvel marye kitfwa pa ti atann ki pou ena sa kantite invite-la. Resevwar bien bann invite ti enn devwar pou zot. Mem si nou pena tou detay, seki nou kone se ki pa ti ena ase divin pou tou dimounn. Alor sirman sa nouvo koup-la ti santi zot bien anbarase. Parmi bann invite, ti ena Mari, mama Zezi. Pena dout ki pandan bann lane ki’nn pase, Mari finn reflesi lor tou bann profesi ki koz lor so garson. Ek li ti kone ki pou apel Zezi, “Garson Bondie Treo.” (Lik 1:30-32; 2:52) Eski li’nn demann Zezi pou ed sa koup-la parski li ti kone ofon limem ki li ena pouvwar pou fer mirak? Antouka li kler ki Mari ek Zezi ti anvi ed sa bann nouvo marye la. Alor, par enn mirak, Zezi ti fer apepre 100 galon (380 L) delo vinn “bon divin.” (Lir Zan 2:3, 6-11.) Eski li ti oblize fer sa? Non. Me li’nn fer sa parski li ti interese ar lezot ek li ti pe imit so Papa ki bien zenere.

4, 5. (a) Ki nou aprann ar premie mirak Zezi? (b) Mirak ki ti ena dan Kana ansegn nou ki kitsoz konsernan lavenir?

4 Par enn mirak, Zezi ti fourni enn bon divin an gran kantite pou tou bann invite. Ki sa mirak-la ansegn nou? Pou Zezi ek so Papa, santiman bann dimounn ena enn gran linportans. Ni li, ni Zeova pa krap ouswa peng. Asterla, mazine kouma dan lemond nouvo Zeova pou servi so pwisans pou donn “tou bann pep” lor later bann bon manze an-abondans!Lir Izai 25:6. *

5 Reflesi lor la! Biento Zeova pou donn nou tou seki nou vremem bizin ek pou satisfer nou bann dezir. Tou dimounn pou gagn enn bon lakaz ek pou kapav profit bann manze bien nourisan. Kan nou mazinn tou bann bon kitsoz ki Zeova pou donn nou an-abondans dan Paradi, eski sa pa fer nou leker ranpli ar lazwa?

Nou pe imit Zezi kan nou donn nou letan (Get paragraf 6)

6. Kouma Zezi ti servi so pouvwar, ek kouma nou kapav montre ki nou ena mem latitid ki li?

6 Zame Zezi inn servi so pouvwar pou satisfer so prop dezir. Nou rapel bien kouma Satan ti tant li pou fer bann ros vinn dipin. Me Zezi ti refize, li pa ti get so prop lintere. (Mat. 4:2-4) Pourtan, li pa ti ezite pou servi so pouvwar pou ed lezot. Kouma nou kapav ena mem latitid ki li? Li ti ankouraz bann serviter Bondie pou “pran labitid done.” (Lik 6:38, NW) Eski nou kapav montre nou zenerozite  kan nou invit lezot kot nou pou pran enn repa? Apre renion, eski nou dispoze pou donn nou letan enn kikenn ki bizin led, par exanp ekout enn frer repet so devwar? Eski nou kapav ed bann ki gagn difikilte dan zot minister? Nou montre ki nou zenere parey kouma Zezi kan nou pa ezite pou donn lezot seki nou kapav lor plan materyel ek spiritiel.

“TOU DIMOUNN MANZE VANT PLIN”

7. Tanki sa sistem-la existe, ki pou ena touletan?

7 Lamizer touletan finn existe. Zeova ti dir bann Izraelit ki “touletan pou ena bann dimounn pov dan pei.” (Det. 15:11) Plizir siek plitar, Zezi ti dir: ‘Pou touzour ena bann pov parmi zot.’ (Mat. 26:11) Eski Zezi ti pe rod dir ki touletan pou ena dimounn mizer lor later? Non. Seki li ti pe rod dir se ki, tanki sa sistem koronpi la existe, touletan pou ena dimounn mizer. Kan nou examinn bann mirak ki Zezi inn fer, sa donn nou kouraz. Kifer? Parski sa bann mirak-la donn nou enn lide kouma lavi pou ete dan lemond nouvo. Sa lepok-la pa pou ena lamizer, tou dimounn pou manze vant plin!

8, 9. (a) Ki ti pous Zezi pou nouri plizir milye dimounn? (b) Kouma sa mirak-la tous twa?

8 Enn ekrivin Psom ti dir lor Zeova: “To ouver to lame, ek to satisfer dezir tou seki vivan.” (Ps. 145:16) Kan li ti lor later, ‘Lekris, pwisans Bondie,’ souvan ti ouver so lame, ek ti satisfer dezir so bann disip. Li pa ti fer sa zis pou montre so pwisans, me parski li ti vremem interese ar lezot. Anou examinn Matie 14:14-21. (Lir.) Bann disip vinn get Zezi ek dir li ranvway lafoul pou zot kapav al aste manze pou zotmem. Li vre ki bann disip ti fin. Me zot ti dir sa sirtou parski zot ti ena pitie pou lafoul ki’nn kit lavil pou swiv Zezi apie. (Mat. 14:13) Ki Zezi pou fer?

9 Avek zis sink dipin ek de pwason, Zezi nouri apepre 5,000 zom, san kont bann fam ek bann zanfan. Eski sa pa tous twa kan to panse kouma Zezi inn servi so pouvwar pou nouri bann fami antie, parmi ti ena osi bann zanfan? Tou dimounn ti “manze vant plin.” Sa montre ki ti ena manze an-abondans. Zezi pa’nn donn sa lafoul-la enn ti-bout dipin zis pou fer zot labous kontan. Me li’nn donn zot enn repa ki pou fer zot gagn lafors pou retourn kot zot. (Lik 9:10-17) Mem apre ki tou dimounn inn manze, bann disip ti ramas 12 panie ranpli ar bann bout dipin ki’nn reste!

10. Dan lavenir, ki sanzman pou ena an rapor avek lamizer?

10 Zordi plizir milyon dimounn viv dan lamizer akoz bann dirizan malonet, ki touletan pe rod gagn plis. Mem sertin nou bann frer pa manze “vant plin.” Me biento, bann dimounn obeisan pou viv dan enn lemond kot pa pou ena koripsion ek lamizer. Si to ti ena pouvwar, eski to pa ti pou satisfer dezir tou dimounn? Bondie Tou-Pwisan pena zis kapasite me Li ena osi dezir pou tir tou soufrans, ek se seki Li pou fer biento. Vremem, nou delivrans deryer laport!Lir Psom 72:16. *

11. Kifer to sir ki biento Kris pou servi so pwisans lor later antie, ek ki sa pous twa pou fer?

11 Kan li ti lor later, Zezi ti fer bann mirak zis dan enn ti teritwar, lor enn ti peryod letan setadir trwa-z-an edmi. (Mat. 15:24) Me pandan so Regn Mil An, so  teritwar pou al ziska dan kat kwin later. (Ps. 72:8) Bann mirak ki li’nn fer donn nou lasirans ki li ena kapasite ek dezir pou servi so pwisans pou nou bien. Mem si nou pa kapav fer mirak, nou kapav servi nou letan ek nou lafors pou atir latansion bann dimounn lor bann promes ki ena dan Parol Bondie. Nou ki ena sa konesans-la, eski nou pa santi ki nou ena enn det, enn responsabilite pou fer lezot konn sa? (Rom. 1:14, 15) Kan nou medit lor la, sa pous nou pou partaz bon nouvel lor Rwayom Bondie.Ps. 45:1; 49:3.

KONTROL BANN LAFORS LANATIR

12. Kifer nou sir ki Zezi konpran san poursan kouma later fonksione?

12 Avek so “zouvriye kalifie” akote Li, Bondie inn kree later ek tou bann kitsoz ki lor la. (Prov. 8:22, 30, 31; Kol. 1:15-17) Savedir ki Zezi konpran san poursan kouma later fonksione. Li kone kouma pou bien servi ek distribie bann resours later.

Ki inpresionn twa ar fason ki Zezi ti servi so pwisans pou fer mirak? (Get paragraf 13, 14)

13, 14. Donn enn lexanp pou montre kouma Kris ena kontrol lor bann lafors lanatir.

13 Lor later Zezi ti montre ki ‘limem pwisans Bondie’ kan li ti kontrol bann lafors lanatir. Par exanp anou gete ki Zezi ti fer kan enn sel kou, enn gran koudvan ti leve lor lamer ek lavi so bann disip ti an danze. (Lir Mark 4:37-39.) Enn biblis dir: “Mo Grek [ki’nn servi pou “koudvan” dan Mark 4:37], se enn mo ki servi pou enn gran tanpet ouswa enn siklonn. Zame servi sa mo-la pou dekrir enn sinp ti divan . . . me plito enn siklonn ki vini avek bann gro-gro niaz nwar, loraz, divan, gro lapli, ek ki voltiz tou anba-lao.” Matie dekrir sa tanpet-la kouma “enn gro divan.”Mat. 8:24.

14 Mazinn sa senn-la: Bann gro vag pe kraz lor bato-la, delo pe fwete partou. Bato-la pe balote dekote ek enn gro divan pe soufle bien for. Malgre sa Zezi dan gran somey. Apre enn long zourne predikasion, li mor ar fatig. So lekor pe demann repo. Me bann disip zot, zot pe panike, zot pe per. Zot al lev Zezi ek zot dir li: “Nou pe mor!” (Mat. 8:25) Ki Zezi fer? Li leve ek li donn lord divan ek lamer: “Res trankil, kalme twa.” (Mark 4:39) Deswit labriz tonbe, letan kalme. Zezi vremem inn montre so pwisans!

15. Kouma Zeova inn montre ki Li kapav kontrol bann lafors lanatir?

15 Me kotsa Kris inn gagn tou sa pwisans-la? Se avek Zeova Limem. Alor, sa montre ki Bondie Tou-Pwisan ena full kontrol lor bann lafors lanatir. Anou get de-trwa lexanp. Avan Deliz, Zeova ti dir: “Dan zis set zour, mo pou fer lapli tonbe lor later pandan 40 zour ek 40 nwit.” (Zen. 7:4) Dan Exod 14:21 osi nou lir: “Zeova ti fer lamer rekile par enn gran divan ki sorti les.” Ek dan Yona 1:4 nou lir: “Zeova ti avoy enn gran divan lor lamer, ek telman tanpet-la ti for ki bato-la ti pre pou savire.” Sa donn nou kouraz kan nou kone ki Zeova kapav kontrol bann lafors lanatir. Nou kapav sir ki lavenir nou planet li dan enn bon lame.

16. Kifer sa rekonfort nou kan nou kone ki Zeova ek Zezi ena pouvwar pou kontrol bann lafors lanatir?

16 Sa bien rekonfort nou kan nou reflesi lor pouvwar extraordiner ki nou Kreater ek so “zouvriye kalifie” ena. Pandan Regn Mil An, tou bann dimounn pou viv an sekirite lor later. Dan lemond nouvo, personn pa pou blese ouswa pou trouv lamor dan bann katastrof natirel, kouma siklonn, sounami, volkan, ouswa tranbleman-deter. Nou leker kontan kan nou mazinn lepok kot nou pa pou per  okenn katastrof, parski “latant Bondie [pou] avek bann dimounn”! (Rev. 21:3, 4, NW) Nou kapav sir ki Zeova pou donn Zezi pouvwar pou kontrol bann lafors lanatir pandan so Regn Mil An.

IMIT BONDIE EK KRIS ASTERLA MEM

17. Sit enn fason kot nou kapav imit Bondie ek Kris asterla mem.

17 Biensir, nou pa kapav anpes bann katastrof natirel arive. Zis Zeova ek Zezi ki kapav fer sa. Me nou’si nou ena enn sertenn pouvwar. Kouma nou servi sa? Enn fason se kan nou aplik Proverb 3:27. (Lir. *) Kan nou bann frer pe soufer, nou kapav rekonfort zot ek soutenir zot lor plan fizik, emosionel, ek spiritiel. (Prov. 17:17) Par exanp, nou kapav ed zot apre enn katastrof natirel. Apre ki enn siklonn ti kraz so lakaz, get seki enn vev ti dir: “Mo bien-bien rekonesan anver lorganizasion Zeova, pa zis pou led materyel me osi pou led spiritiel ki zot inn donn mwa.” Enn ser selibater ti boulverse ek ti nepli kone ki pou fer kan so lakaz ti andomaze apre enn siklonn. Me get seki li dir apre ki li’nn gagn led: “Extra seki zot inn fer! Mo pena mo pou exprim mo santiman . . . Mersi Zeova!” Nou extra kontan ki nou form parti enn gran fami frer-ser, ki interese sinserman avek lezot. Me seki fer nou pli kontan ankor, se ki Zeova ek Zezi vremem pran nou swin.

18. Ki to resanti kan to kone pou ki rezon Zezi inn fer bann mirak?

18 Pandan so minister, Zezi ti prouve ki limem “pwisans Bondie.” Me ki ti pous li pou fer tousala? Zame li’nn servi so pouvwar pou inpresionn lezot ouswa dan so prop lavantaz. Okontrer, bann mirak ki li’nn fer montre ki vremem li kontan bann dimounn. Nou pou aprann plis lor la dan prosin lartik.

^ par. 4 Izai 25:6: “Dan sa montagn-la, Zeova, Sef bann larme pou fer enn gran repa pou tou bann pep, kot pou ena bann bon manze, bon divin, bann bon repa plin avek lamwel, ek bon divin ki’nn filtre.”

^ par. 10 Psom 72:16: “Pou ena lagrin sereal an-abondans lor later; lao lor bann montagn, pou ena enn gran labondans. So frwi pou parey kouma dan Liban, ek bann dimounn dan lavil pou fleri kouma bann plant lor later.”

^ par. 17 Proverb 3:27: Pa refiz fer lebien anver bann dimounn ki merit sa, si li dan to pouvwar pou fer li.”