Skip to content

Skip to table of contents

Li Ti Kontan Bann Dimounn

Li Ti Kontan Bann Dimounn

“Mo ti sirtou bien atase avek bann dimounn.”PROV. 8:31.

1, 2. Ki prev nou ena ki Zezi bien kontan bann dimounn?

PENA okenn kreasion apart Garson premie ne Bondie ki montre a ki pwin sazes Zeova li extraordiner. Sa Garson-la limem ki “zouvriye kalifie” ki’nn travay kot-a-kot avek so Papa. Mazinn lazwa ek satisfaksion ki Zezi ti resanti amezir ki so Papa “ti prepar lesiel” ek “ti etabli bann fondasion later.” Li ti apresie tou bann kitsoz ki so Papa ti kree, me li “ti sirtou bien atase avek bann dimounn.” (Prov. 8:22-31) Depi koumansman, avan mem ki li vinn lor later, Zezi ti ena enn gran lafeksion pou bann imin.

2 Plitar, Garson premie ne Bondie ti dispoze pou “renons tou” ek vinn lor later antan ki enn imin. Li’nn fer sa pou “donn so lavi kouma enn ranson pou boukou.” Koumsa li’nn prouv so fidelite ek so lamour pou so Papa ek so gran lamour pou “bann dimounn.” (Fil. 2:5-8; Mat. 20:28) Vremem li bien kontan bann imin! Lor later, bann mirak ki li ti fer gras-a pwisans Bondie montre sa lamour-la. Sa bann mirak-la donn nou enn lide bann kitsoz extraordiner  ki Zezi pou fer biento lor later antie.

3. Ki nou pou examine asterla?

3 Lor later, Zezi inn kapav osi “anons bonn nouvel Rwayom Bondie.” (Lik 4:43) Li ti kone ki se sa Rwayom-la ki pou sanktifie nom so Papa ek pou regle tou bann problem limanite, enn sel fwa pou tou. Alor, sa pa etonn nou ki toutlong so predikasion li ti fer osi bann mirak. Se bann prev ki montre ki li vremem interese avek bann dimounn. Me kifer sa bann mirak-la konsern nou? Parski bann leson ki nou pou aprann pou fortifie nou lesperans ek nou konfians dan lavenir. Anou examinn kat mirak Zezi.

‘PWISANS BONDIE TI AR ZEZI POU LI FER GERIZON’

4. Ki ti arive kan Zezi ti zwenn enn misie ki ena lalep?

4 Pandan so minister, Zezi ti al dan rezion Galile. Laba dan enn lavil, li zwenn enn dimounn ki fer pitie pou gete. (Mark 1:39, 40) Misie-la dan enn leta ki fer per. Li ena lalep ek so maladi inn ariv enn staz bien avanse. Lik, ki ti enn dokter, konfirm sa kan li dir ki sa dimounn-la “ti kouver ar lalep.” (Lik 5:12) Kan misie-la trouv Zezi, li “tom dan so lipie ek so fron tous later. Li sipliy Zezi: ‘Segner, si to oule, to kapav pirifie mwa.’” Li san poursan sir ki Zezi ena pouvwar pou geri li. Me seki li bizin kone se, eski Zezi ena dezir pou geri li? Kouma Zezi pou reazir? Ki li pe panse kan li pe get sa misie ki’nn defigire la? Eski li pou ena mem reaksion ki bann Farizien san leker, ki pena okenn pitie pou bann dimounn ki gagn lalep? Ki to ti pou fer twa?

5. Ki ti pous Zezi geri enn misie ki ena lalep?

5 Li paret ki misie-la pa’nn kriye: “Inpir, inpir,” parey kouma Lalwa ti demande. Me Zezi pa ti repros li. Okontrer, li ti interese ar sa misie-la ek ti anvi ed li. (Lev. 13:43-46) Nou pa kone exakteman ki ti pe pase dan lespri Zezi, me nou kone ki ti ena dan so leker. Avek enn gran konpasion, li fer enn kitsoz inkrwayab. Li avoy so lame, li tous misie-la. Avek enn lavwa ferm, me ranpli ar lamour li dir: “Wi, mo anvi! Mo pirifie twa. Deswit so lalep disparet.” (Lik 5:13, NW) Li kler ki pwisans Zeova ti avek Zezi, pa zis pou li fer sa mirak-la me osi pou montre ki kantite li kontan bann dimounn.Lik 5:17.

6. Kifer bann mirak Zezi ti extraordiner, ek ki sa montre nou?

6 Pwisans Bondie ti permet Zezi fer diferan kalite mirak extraordiner. Li pa ti geri zis lalep, me osi tou sort kalite maladi ek andikap. Labib dir: “Lafoul ti emerveye ler zot trouv bann mie koze, bann andikape geri, bwate marse ek bann aveg trouv kler.” (Mat. 15:31) Pou geri bann dimounn, Zezi pa ti bizin fer okenn loperasion, ni okenn gref. Li ti geri parti lekor ouswa sa organn ki ti malad lamem! Li ti geri bann dimounn deswit ek parfwa, mem si zot ti dan enn lot landrwa. (Zan 4:46-54) Ki sa bann mirak-la montre? Ki Zezi, antan ki Lerwa dan lesiel, pena zis pouvwar me li ena osi dezir pou tir tou maladi, enn sel fwa pou tou. Kan nou aprann lor fason ki Zezi ti tret lezot, sa fer nou ena konfians ki dan lemond nouvo, sa profesi Labib-la pou akonpli: “Li pou ena pitie pou bann ti-dimounn ek pou bann  pov.” (Ps. 72:13) Lerla, li pou akonpli dezir so leker, setadir ed tou bann ki pe soufer.

“DEBOUT! RAMAS TO NAT, MARSE”

7, 8. Ki finn arive avan ki Zezi zwenn enn misie paralize dan Betzata?

7 De-trwa mwa inn pase depi ki Zezi inn geri sa misie ki ti ena lalep la dan Galile. Kan li’nn kit sa landrwa-la, li’nn al dan Zide kot li’nn kontign pres bonn nouvel lor Rwayom Bondie. Pena dout ki leker plizir milye dimounn finn touse kan zot finn tann so mesaz ek resanti lamour ki li ena pou zot. Li kler ki Zezi ti anvi anons bonn nouvel bann pov. Li ti anvi proklam delivrans pou bann ki an kaptivite ek soulaz bann ki ena enn gran sagrin dan zot leker.Iza. 61:1, 2; Lik 4:18-21.

8 Nou dan mwa Nizan. Pou obeir lord ki so Papa ti done, Zezi al Zerizalem pou fet Pak. Lavil Zerizalem ranpli ar dimounn. Zot tou finn vini pou selebre sa fet spesial-la. Ver lenor tanp, ena enn pisinn ki apel Betzata. Laba, Zezi zwenn enn misie ki pa kapav marse.

9, 10. (a) Kifer bann dimounn ti al pisinn Betzata? (b) Ki mirak Zezi ti fer kot sa pisinn-la, ek ki sa ansegn nou? (Get zimaz koumansman lartik.)

9 Boukou dimounn malad ek andikape ti al Betzata. Kifer? Zot ti krwar ki si enn dimounn malad rant dan sa pisinn-la kan delo azite, li pou geri. Alor, mazinn dezespwar, langwas, ek sagrin ki ti ena kot sa pisinn-la! Tou dimounn ti vinn la avek enn sel lespwar: regagn zot lasante. Me Zezi ti enn zom parfe, li pa ti bizin gerizon. Kifer li’nn vinn la alor? Ki’nn pous li pou vinn la? Se so lamour pou bann dimounn. Avek enn leker ranpli ar konpasion, Zezi koste ar enn misie ki ti malad depi bien lontan avan mem ki li vinn lor later.Lir Zan 5:5-9.

10 Mazinn dezespwar ek tristes dan lizie sa misie-la kan Zezi demann li: “To anvi gagn to gerizon?” Wi, li anvi. Me kouma li pou geri? Pena personn pou pran li ek met li dan pisinn-la. Lerla, Zezi donn misie-la lord pou fer enn kitsoz ki paret inposib. Li dir li: “Debout, ramas to nat, marse.” Deswit misie-la deboute, ramas so nat ek koumans marse! Sa mirak-la prouve dan enn fason extraordiner tou seki Zezi pou fer dan lemond nouvo! Atraver sa mirak-la, nou trouv osi konpasion Zezi. Li ti al rod bann dimounn ki bizin led. So lexanp bizin pous nou pou kontign rod bann dimounn dan nou teritwar ki demoralize akoz bann kitsoz terib ki pe arive dan lemond.

“KISANNLA FINN TOUS MO LINZ?”

11. Kouma Mark 5:25-34 montre ki Zezi ti ena konpasion pou bann ki malad?

11 Lir Mark 5:25-34. Pandan 12 an, sa madam-la ti viv dan laont. So maladi ti afekte so lavi antie, li pa ti kapav mem al dan tanp pou servi Bondie. Li’nn soufer dan lame boukou dokter ek li’nn depans tou so kas. Malerezman, tousala ti dan vid. So maladi ti vinn pli grav ankor. Me, enn zour, li’nn gagn enn lot lide pou retrouv so lasante. Li rant dan enn lafoul pou li kapav koste pre ar enn misie ki apel Zezi ek tous so linz. (Lev. 15:19, 25) Zezi santi enn lafors kit li, alor li demande kisannla inn tous li. Madam-la  gagn per, li tranble kouma enn fey. “Li tom azenou devan Zezi, li dir li tou laverite.” Zezi kone ki se so Papa ki’nn geri sa madam-la. Alor avek bonte li dir li: “Mo tifi, to lafwa finn sov twa; al anpe; to finn gagn to gerizon.”

Par so bann mirak, Zezi inn prouve ki li vremem interese ar nou ek nou bann problem (Get paragraf 11, 12)

12. (a) Dapre seki nou’nn examine ziska ler, kouma to pou dekrir Zezi? (b) Ki lexanp Zezi inn lese pou nou?

12 Sa tous nou leker kan nou trouve kouma Zezi ena lamour pou bann dimounn, sirtou bann ki malad. Enn bel diferans avek Satan, ki anvi fer nou krwar ki nou pa vo nanye, ek ki personn pa kontan nou! Par so bann mirak, Zezi inn prouve dan enn fason bien kler ki li vremem interese ar nou ek ar nou bann problem. Nou bien rekonesan ki nou ena enn Lerwa ek enn Gran Pret ki kontan nou koumsa! (Ebre 4:15) Kitfwa li pa fasil pou konpran santiman bann ki pe soufer akoz enn maladi kronik, sirtou si zame noumem nou’nn pas par la. Me Zezi ti konpran bann ki malad, mem si zame limem li’nn malad dan so lavi. Lexanp Zezi bizin pous nou pou fer tou seki nou kapav pou imit so lamour.1 Pier 3:8.

“ZEZI PLORE”

13. Ki rezireksion Lazar aprann nou lor Zezi?

13 Kan Zezi trouv bann dimounn dan lapenn, so leker fermal. Get seki ti arive kan li ti trouv lezot pe sagrin ek plore pou lamor so bon kamarad Lazar. Li ‘osi li plore, so leker sere,’ mem si li kone ki zis apre li pou resisit Lazar. (Lir Zan 11:33-36.) Zezi pa ti onte pou montre so lemosion. Bann dimounn ti kapav trouve ki kantite li kontan Lazar ek so fami. Se so lamour  ki ti pous li pou servi pouvwar ki Bondie ti donn li pou resisit so kamarad!Zan 11:43, 44.

14, 15. (a) Kouma nou kone ki Zeova ena enn gran dezir pou tir tou soufrans? (b) Kifer lexpresion ‘tom souvenir’ bien apropriye?

14 Labib dir ki Zezi “reprezant exakteman natir Bondie.” (Ebre 1:3) Alor, par so bann mirak, li ti montre ki li ek so Papa ena dezir pou tir tou soufrans ki maladi ek lamor finn amene. Labib mansionn zis de-trwa rezireksion, me Zeova ek Zezi ena dezir pou fer boukou plis ki sa. Zezi ti dir: ‘Ler pe vini kot tou dimounn ki dan tom souvenir pou tann so lavwa ek pou sorti.’Zan 5:28, 29.

15 Lexpresion ‘tom souvenir’ bien apropriye, parski sa ena enn rapor avek souvenir Bondie. Nou Bondie Tou-Pwisan, Limem Kreater liniver. Alor Li ena kapasite pou rapel tou ti detay lor nou bann fami ek kamarad ki’nn mor, sa inplik osi zot personalite ek zot bann kalite. (Iza. 40:26) Zeova pena zis kapasite pou rapel tousala, me Li ek so Garson toulede ena osi dezir pou fer sa. Rezireksion Lazar ek lezot rezireksion ki mansione dan Labib montre seki pou arive biento partou lor later dan lemond nouvo.

KI NOU APRANN AR BANN MIRAK ZEZI?

16. Ki privilez boukou Kretien ki res fidel pou gagne?

16 Si nou res fidel, kitfwa nou pou gagn lokazion temwin enn parmi bann pli gran mirak dan listwar, setadir travers vivan gran detres! Zis apre Armagedonn, nou pou trouv boukou mirak ankor ki pou permet tou dimounn gagn enn bon lasante. (Iza. 33:24; 35:5, 6; Rev. 21:4) Fer vizion to pe trouv bann dimounn pe zet zot linet, badinn, sez roulant, laparey pou tande, ek lezot kitsoz ki zot nepli bizin. Zeova pou donn tou bann ki travers Armagedonn enn bon lasante, parski enn gran travay pe atann zot. Zot pou bizin for ek fit pou transform later antie pou fer li vinn enn zoli paradi.Ps. 115:16.

17, 18. (a) Pou ki rezon Zezi ti fer bann mirak? (b) Kifer to bizin fer tou seki to kapav pou rant dan lemond nouvo?

17 Bann gerizon ki Zezi inn fer dan lepase ankouraz bann manb “gran lafoul” zordi. Sa fortifie zot lesperans ki biento pou ena enn gerizon total. (Rev. 7:9) Zot revel nou osi ki kantite Garson premie ne Bondie ti kontan bann dimounn. (Zan 10:11; 15:12, 13) Konpasion ki Zezi ti ena reflet lamour ki Zeova ena pou sakenn so bann serviter.Zan 5:19.

18 Maler, soufrans ek lamor, samem nou tande zordi. (Rom. 8:22) Akoz sa nou bien bizin lemond nouvo, kot tou dimounn pou ena enn lasante parfe, parey kouma Bondie inn promet. Malaki 4:2 donn nou lasirans ki tou bann ki pou geri pou “sot-sote kouma bann vo bien gra,” telman zot pou kontan ek soulaze parski zot inn delivre ar linperfeksion. Se nou rekonesans pou Zeova ek nou lafwa dan so bann promes ki bizin pous nou pou fer tou seki nou kapav pou rant dan lemond nouvo. Tou bann mirak ki Zezi inn fer kan li ti lor later, se zis enn avangou bann gran benediksion ki pou ena dan lavenir kan li pou regne. Kan nou konn sa, sa vremem donn nou enn bel kouraz!