Skip to content

Skip to table of contents

Viv An-Akor Avek Lapriyer Model—2em Parti

Viv An-Akor Avek Lapriyer Model—2em Parti

“Zot Papa kone ki zot bizin.”MAT. 6:8, NW.

1-3. Kouma enn ser ti sir ki Zeova kone ki li bizin?

LANA zame pa pou bliye seki ti arive an 2012, kan li ti al l’Allemagne. Li ti santi ki Zeova ti reponn de lapriyer presi ki li ti fer. Pandan so long traze dan trin pou al lareopor, li ti fer enn premie lapriyer. Li ti demann Zeova fer li zwenn enn kikenn avek ki li kapav rann temwaniaz. Kan li’nn ariv lareopor, li’nn aprann ki so vol inn ranvwaye pou landemin. Ki li pou fer? Li’nn fini servi preske tou so kas, ek li pena okenn plas pou al reste. Lana fer enn deziem lapriyer ek demann Zeova so led.

2 Apenn Lana fini priye ki li tann enn kikenn dir: “E Lana, ki to fer la twa?” Sa garson ki pe koz ar li la, se so kamarad lekol. Li pe al l’Afrique du Sud, so mama ek so granmer inn vinn kit li lareopor. Kan Lana rakont zot seki’nn arive, mama-la, ki apel Elke, invit li pou vinn res kot zot. Zot poz li kestion lor kestion konsernan so bann krwayans ek so servis pionie.

3 Landemin gramatin, apre enn bon ti-dezene, Lana  kontign reponn zot bann kestion lor Labib. Li pran tou bann ransegnman neseser pou ki enn kikenn kapav vizit zot. Lana inn reisi rant kot li san okenn problem, ek li touzour pionie permanan. Li’nn santi ki Zeova, Bondie “ki ekout lapriyer” ti kone ki li bizin, inn diriz bann levennman, ek inn ed li.Ps. 65:2.

4. Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

4 Kan nou dan problem, kitfwa nou pa trouv sa difisil pou kriye ver Zeova ek demann Li so led. Anplis, Zeova kontan pou ekout siplikasion so bann fidel serviter. (Ps. 34:15; Prov. 15:8) Me si nou medit lor lapriyer model, kitfwa nou pou remarke ki ena lezot kitsoz pli inportan, ki parfwa nou bliye mansione dan nou lapriyer. Par exanp, anou gete kouma kat dernie reket sa lapriyer-la konsern nou relasion avek Zeova.Lir Matie 6:11-13.

“DONN NOU AZORDI DIPIN KI NOU BIZIN”

5, 6. Kifer li inportan nou priye pou nou dipin toulezour, mem si nou pa mank manze?

5 Remarke ki Zezi ansegn nou pou demann “dipin ki nou bizin,” pa zis dipin ki “mo” bizin. Victor, enn sirveyan sirkonskripsion dan l’Afrique, dir: “Souvan mo remersie Zeova avek tou mo leker ki mo madam ek mwa nou pena pou trakase kouma nou pou gagn nou prosin repa, ouswa kisannla pou pey nou lakaz. Toulezour nou bann frer pran nou bien swin. Me mo priye pou bann ki ed nou kapav fer fas ar bann presion ekonomik ki zot gagne.”

6 Kitfwa nou, nou pa mank manze, me boukou nou bann frer viv dan lamizer ouswa finn afekte par bann katastrof. Li vre ki nou bizin priye pou zot, me fode pa nou res lebra krwaze. Nou bizin azir an-akor avek nou lapriyer. Par exanp, nou kapav partaz seki nou ena avek zot. Nou kapav fer osi bann kontribision regilierman pou soutenir travay ki pe fer dan lemond antie. Nou kone ki sa bann kontribision-la ed osi nou bann frer ki dan difikilte.1 Zan 3:17.

7. Kouma Zezi inn ed nou konpran ki fode pa nou “trakase pou dime”?

7 Kan Zezi ti koz lor nou dipin toulezour, sirman li ti fer referans ar bann kitsoz ki nou bien bizin pou viv. Li ti dir ki si Bondie abiy bann ti-fler ki pouse dan karo, “eski Li pa pou abiy zot ankor pli zoli ki sa? Ala zot lafwa mins la! Alor pa bizin zot trakase pou demann zotmem, . . . ‘Ki nou bizin met lor nou?’” Pou termine, li redonn sa konsey inportan la: “Pa bizin trakase pou dime.” (Mat. 6:30-34) Si sak zour nou ena seki nou bizin pou viv, nou pou kontant nou avek sa; nou pa pou al rod plis. Bann kitsoz ki nou bizin inplik osi enn plas pou reste, enn travay ki permet nou pran swin nou fami, ek sazes pou pran bann bon desizion kan nou ena problem lasante. Selman si nou priye zis pou sa bann kitsoz-la, sa pou montre ki nou pa ekilibre. Ena bann kitsoz pli inportan ki sa, bann kitsoz spiritiel.

8. Bann parol Zezi konsernan nou dipin toulezour rapel nou ki kitsoz? (Get zimaz koumansman lartik.)

8 Bann parol Zezi konsernan nou dipin toulezour rapel nou enn lot kitsoz ki li ti dir: “Dimounn pa viv zis ar dipin, me ar tou bann parol ki sorti dan labous [“Zeova,” NW].” (Mat. 4:4) Alor nou bizin kontign priye pou ki Zeova kontign donn nou nouritir spiritiel dan ler ki bizin.

 “PARDONN NOU, NOU BANN DET”

9. Kifer nou bann pese zot koumadir “bann det”?

9 Zezi ti dir: “Pardonn nou, nou bann det.” (Mat. 6:12, NW) Dan enn lot lokazion li ti dir: “Pardonn nou, nou pese.” (Lik 11:4) Kifer dan enn verse Zezi dir “det” ek dan lot verse li dir “pese”? Latour Degard 1951 ti explike, kan nou pese kont lalwa Bondie se koumadir nou ena enn det anver Li. Akoz nou pese, Bondie kapav tir nou lavi. Li kapav anlev lape ki Li’nn donn nou, koup tou bon relasion ki nou ena avek Li. Nou dwa Li lamour, ek nou montre sa par nou lobeisans. Latour Degard-la azoute: “Kan nou fer pese, nou pa pe ranbours Li sa det-la; nou pa pe montre lamour anver Bondie.”1 Zan 5:3.

10. Ki sel mwayin permet nou gagn pardon nou bann pese, ek kouma nou bizin konsider sa?

10 Sak zour nou bizin ki Zeova pardonn nou. Sel mwayin legal ki permet nou gagn pardon nou bann pese, se laranson. Mem si sa fer apepre 2,000 an ki Zezi inn sakrifie so lavi, sak zour nou bizin apresie sa kado-la koumadir se zordi ki nou’nn gagn sa. Pri ki’nn peye pou sa ranson-la “ena telman enn gran valer,” ki okenn imin inparfe zame pa ti pou kapav pey sa. (Lir Psom 49:7-9; * 1 Pier 1:18, 19.) Fode zame nou aret remersie Zeova pou sa kado extraordiner-la! Anplis dan lapriyer model, lexpresion “nou pese,” olie “mo pese” rapel nou ki parey kouma nou, tou nou bann frer ek ser bizin laranson. Li kler ki Zeova pa anvi nou pans zis nou tousel. Me Li anvi ki nou pans osi relasion ki lezot ena avek Li, parmi ena bann ki’nn fer pese kont nou. Bien souvan se pa bann pese grav. Me kan nou dispoze pou pardone, nou montre ki nou vremem kontan nou bann frer ek ser. Nou montre osi nou rekonesans anver Zeova ki pardonn nou.Kol. 3:13.

Si to anvi gagn pardon Bondie, alor pardonn lezot (Get paragraf 11)

11. Kifer li inportan nou dispoze pou pardone?

11 Malerezman, parski nou inparfe,  parfwa li arive nou gard rankinn kan enn kikenn inn ofans nou. (Lev. 19:18) Si nou fann sa koze-la partou-partou, lezot kapav pran nou par ek sa pou kree divizion dan kongregasion. Si nou les sa sitiasion-la al kouma li ale, sa montre ki nou pena rekonesans pou mizerikord Bondie ek laranson. Si nou pa dispoze pou pardone, nou Papa pou aret aplik valer sakrifis so Garson dan nou ka; Li pa pou pardonn nou. (Mat. 18:35) Zezi ti donn plis detay lor la deswit apre ki li ti donn lapriyer model. (Lir Matie 6:14, 15.) Finalman pou ki Bondie pardonn nou, nou bizin fer tou pou pa fer bann pese grav.1 Zan 3:4, 6.

“PA LES NOU TOM DAN TANTASION”

12, 13. (a) Ki ti ariv Zezi zis apre so batem? (b) Kifer nou pa kapav blam lezot kan nou tom dan tantasion? (c) Ki Zezi inn prouve kan li’nn res fidel ziska lamor?

12 Pou konpran kifer nou bizin demann Zeova “pa les nou tom dan tantasion,” anou get seki ti ariv Zezi zis apre so batem. Lespri Bondie ti gid li dan dezer. Kifer? Pou ki ‘Diab tant li.’ (Mat. 4:1; 6:13) Eski sa etonn nou? Pa si nou konpran rezon prinsipal kifer Bondie ti avoy so Garson lor later. Li ti avoy Zezi pou regle bann kestion ki ti souleve kan Adan ek Ev ti rezet drwa ki Li ena pou dirize. Par exanp, eski ena kitsoz ki pa bon ar fason ki Bondie inn kree bann dimounn? Eski enn imin parfe kapav soutenir souverennte Bondie mem si Satan met bann tantasion devan li? Eski bann dimounn pou pli bien si zot diriz zot par zotmem? (Zen. 3:4, 5) Pou reponn sa bann kestion-la ti bizin les letan pase. Anmemtan sa ti pou montre tou bann kreatir intelizan, dan lesiel ek lor later, ki Zeova so fason dirize pli bon.

13 Zeova enn Bondie ki sin, alor zame Li pa pou tant personn pou fer lemal. Okontrer, se Satan Lediab ki tant nou ek met tou kalite piez devan nou. (Mat. 4:3, NW). Selman, se sak dimounn ki deside si li pou les li tante ouswa non. (Lir Zak 1:13-15.) Sak fwa ki Satan ti tant li, Zezi deswit ti rezet so tantasion kan li ti sit Parol Bondie. Se koumsa ki li’nn montre ki li soutenir souverennte Zeova. Me Satan pa ti les tonbe. Li ti atann “enn prosenn lokazion” pou tant li. (Lik 4:13) Malgre tou bann piez ki li’nn instale, Satan pa’nn reisi gagn li. Kan Zezi inn soutenir souverennte Zeova, li’nn prouve ki enn imin parfe kapav res fidel mem dan pli pir sitiasion ki kapav ena. Me, Satan pa’nn aret la. Li pe esey tant osi bann disip Zezi, parmi ena to’si.

14. Ki nou bizin fer pou pa tom dan tantasion?

14 Kestion an rapor avek drwa ki Zeova ena pou dirize, ankor touzour an sispans zordi. Akoz sa, Zeova pe permet Satan servi sa lemond-la pou tant nou. Bondie pa met bann tantasion devan nou. Okontrer, Li fer nou konfians ek Li anvi ed nou. Me Li respekte nou liberte pou swazir ek les nou deside par noumem si nou anvi res fidel anver Li ouswa non. Si nou pa anvi tom dan tantasion, ena de kitsoz ki nou bizin fer: Res pros avek Zeova ek kontign priye. Kouma Zeova reponn nou lapriyer?

Res for lor plan spiritiel ek gard to zel dan to minister (Get paragraf 15)

15, 16. (a) Sit sertin tantasion ki nou bizin reziste. (b) Si nou tom dan tantasion, kisannla ki responsab?

15 Gras-a so lespri sin, ki bien pwisan, Zeova donn nou lafors pou reziste kont bann tantasion. Par mwayin so Parol Labib ek so kongregasion, Li met nou an gard kont bann sitiasion ki nou  bizin evite, kouma par exanp, depans tro boukou letan, larzan ek lenerzi dan bann kitsoz initil. Espen ek Janne res dan enn pei bien ris dan l’Europe. Pandan plizir lane, zot ti servi kouma pionie permanan dan enn rezion zot pei kot ti bizin plis proklamater. Me zot inn bizin aret zot servis kan zot inn gagn zot premie zanfan, ek asterla zot ena enn deziem zanfan. Espen dir: “Asterla ki nou nepli kapav pas mem kantite letan dan nou bann aktivite teokratik kouma lontan, souvan nou priye Zeova pou ki nou pa tom dan tantasion. Nou demann Zeova ed nou pou res for lor plan spiritiel ek gard nou zel dan nou minister.”

16 Pornografi, se enn lot tantasion ki bien an vog zordi. Kan nou tom dan sa piez-la, nou pa kapav met sa lor ledo Satan. Kifer? Parski Satan ek so lemond pa kapav fors nou pou fer enn kitsoz ki nou pa anvi. Sertin finn tom dan sa piez-la parski zot finn nouri bann move panse. Me si plizir milye nou bann frer ek ser inn reisi reziste sa tantasion-la, kifer nou, nou pa pou kapav?1 Kor. 10:12, 13.

‘SAP NOU DAN LAME SA KIKENN KI MOVE-LA’

17. (a) Kouma nou pou montre ki nou anvi Zeova sap nou dan lame sa kikenn ki move-la? (b) Ki soulazman zis deryer laport?

17 Kouma nou pou montre ki nou anvi Zeova ‘sap nou dan lame sa kikenn ki move-la’? Se kan nou fer zefor pou “pa fer parti dan lemond [Satan].” Nou bizin pa “kontan lemond [Satan], ni bann kitsoz materyel” dan sa lemond-la. (Zan 15:19, NW; 1 Zan 2:15-17) Sa se enn vre lalit. Me, mazine ki kantite nou pou soulaze kan Zeova pou tir Satan ek sa move lemond-la! Selman, fode pa nou bliye enn kitsoz: Satan bien-bien ankoler parski depi ki’nn zet li lor later, li kone pa res boukou letan. Alor, li esey tou mwayin pou fer nou dezobeir Zeova. Ala kifer nou bizin kontign priye pou ki Zeova sap nou dan lame Satan.Rev. 12:12, 17.

18. Si nou anvi trouv lemond Satan detrir, ki nou bizin kontign fer?

18 Eski to ti pou kontan viv dan enn lemond kot pena Satan? Alor kontign priye pou ki Rwayom Bondie sanktifie nom Zeova ek realiz so volonte lor later. Kont lor Zeova pou to gagn seki to bizin lor plan fizik ek spiritiel. Fer tou pou viv an-akor avek lapriyer model.

^ par. 10 Psom 49:7-9: Personn parmi zot zame pa pou kapav peye pou sov lavi enn frer ouswa donn Bondie enn ranson pou li; pri ki peye pou sov zot lavi ena telman enn gran valer, ki zame li pou ase; pou ki li viv pou touletan, ek pa trouv lafos.”