Skip to content

Skip to table of contents

Viv An-Akor Avek Lapriyer Model—1e Parti

Viv An-Akor Avek Lapriyer Model—1e Parti

“Ki to nom sanktifie.”MAT. 6:9.

1. Kouma nou kapav servi lapriyer ki ena dan Matie 6:9-13 dan predikasion?

BOUKOU dimounn konn lapriyer Notre Père par-ker. Dan predikasion, souvan nou mansionn sa lapriyer-la pou ed bann dimounn konpran ki Rwayom Bondie se enn gouvernman bien reel, ki pou amenn bann sanzman extraordiner lor later. Ouswa, nou sit premie parti pou montre ki Bondie ena enn nom ek ki bizin sanktifie sa nom-la, setadir “konsider [li] kouma sin.”Mat. 6:9, not, NW.

2. Kouma nou kone ki Zezi pa ti anvi nou repet lapriyer model mo pou mo, sak fwa nou priye?

2 Eski Zezi anvi ki nou repet sa lapriyer-la mo pou mo parey kouma boukou dimounn fer? Non. Zis avan li donn sa lapriyer model la, li ti dir: “Kan to priye pa bizin rabase.” (Mat. 6:7) Dan enn lot lokazion, li ti re-mansionn sa lapriyer-la, me li pa ti servi mem-mem mo. (Lik 11:1-4) Zezi inn montre nou ki kitsoz nou bizin demande ek dan ki lord nou bizin demann sa. Ala kifer apel sa lapriyer model.

3. Ki bann kestion to kapav demann tomem amezir nou examinn lapriyer model?

 3 Dan sa lartik-la ek dan prosin lartik, nou pou examinn lapriyer model bout par bout. Amezir nou fer sa, demann tomem: ‘Kouma sa lapriyer-la kapav ed mwa amelior mo bann lapriyer? Me pli inportan ankor, eski mo pe viv an-akor avek sa lapriyer-la?’

“NOU PAPA LAO DAN LESIEL”

4. Ki lexpresion “nou Papa” rapel nou, ek dan ki sans Zeova Li “Papa” tou bann ki ena lesperans pou viv lor later?

4 Zezi servi lexpresion “nou Papa,” olie “mo Papa.” Sa rapel nou ki nou form parti enn gran fami “bann frer ek ser,” ki bien kontan zot kamarad. (1 Pier 2:17) Eski se pa enn gran privilez sa? Bann Kretien ki pou al dan lesiel kapav apel Zeova “Papa,” parski Li’nn adopte zot kouma so bann garson. (Rom. 8:15-17) Bann ki pou viv pou touletan lor later, zot osi zot kapav apel Zeova “Papa.” Kifer? Parski Li’nn donn zot lavi, ek Li donn zot tou seki zot bizin. Me kan eski zot pou vinn bann zanfan Bondie? Se apre ki zot inn vinn parfe ek inn res fidel dan leprev final.Rom. 8:21; Rev. 20:7, 8.

5, 6. Ki pli gran kado bann paran kapav donn zot zanfan, ek ki sak zanfan bizin fer avek sa kado-la? (Get zimaz koumansman lartik.)

5 Bann paran donn zot zanfan enn zoli kado kan zot montre zot zanfan kouma priye, ek ed zot pou konsider Zeova kouma enn Papa ki interese ar zot. Enn sirveyan sirkonskripsion dan l’Afrique du Sud, dir: “Depi ki nou bann tifi inn ne, mo ti priye avek zot toule swar, amwin ki mo pa la. Souvan nou bann tifi dir ki zot pa rapel mo pou mo sa bann lapriyer-la. Me seki zot rapel se latmosfer ki ti ena kan nou ti koz avek nou Papa Zeova, kalm ek sekirite ki zot ti resanti, ek kouma sa moman-la ti enn moman sakre. Kan zot inn kapav koumans priye par zotmem, mo’nn ankouraz zot pou fer zot lapriyer for, pou mo kapav tann zot dir Zeova seki zot panse ek seki zot resanti. Sa ti enn bon lokazion pou kone seki ena dan zot leker. Koumsa, mo ti kapav montre zot ki bann kitsoz inportan dan lapriyer model zot kapav azoute, pou ki zot lapriyer ena plis sans ek vinn pli profon.”

6 Sa pa etonn nou ki sa bann tifi-la inn fer bann bon progre. Asterla zot inn marye ek ansam avek zot misie, zot pe servi Zeova aplintan. Alor, pli gran kado ki bann paran kapav donn zot zanfan, se ed zot pou devlop enn lamitie solid avek Zeova. Biensir, sak zanfan ena responsabilite pou prezerv sa lamitie-la. Sa inplik aprann kontan nom Bondie ek ena enn gran respe pou sa nom-la.Ps. 5:11, 12; 91:14.

“KI TO NOM SANKTIFIE”

7. Antan ki pep Bondie ki privilez nou ena, ek ki nou bizin demande dan nou lapriyer?

7 Nou ena vremem enn gran privilez. Nou pa zis konn nom Bondie, me nou enn “pep ki port so nom.” (Zist. 15:14; Iza. 43:10) Dan nou lapriyer nou dir: “Ki to nom sanktifie.” An-akor avek sa lapriyer-la, nou demann Zeova ed nou osi pou evit fer ouswa dir ninport ki kitsoz ki kapav zet dezoner lor so nom. Nou pa’le resanble sertin dan premie siek ki pa ti pratik  seki zot ti ansegne. Lapot Pol ti dir: “Akoz zot, lezot nasion blasfem nom Bondie.”Rom. 2:21-24.

8, 9. Donn enn lexanp ki montre kouma Zeova beni bann ki fer tou pou sanktifie so nom.

8 Nou anvi fer tou seki nou kapav pou sanktifie nom Bondie. Apre lamor so mari, enn ser dan Norvège ti retrouv li tousel pou elve so garson de-z-an. Li dir: “Sa ti enn moman bien difisil dan mo lavi. Mo ti priye toulezour, preske sak lertan, pou gagn lafors pou gard mo lekilib afektif. Mo pa ti anvi pran enn move desizion ouswa ena enn move kondwit ki kapav donn Satan lokazion provok Zeova. Mo ti anvi sanktifie so nom, ek mo ti anvi ki mo garson retrouv so papa dan Paradi.”Prov. 27:11.

9 Eski Zeova inn ekout so lapriyer? Wi. Li’nn gagn soutien ek lankourazman ki bizin kan li’nn frekant regilierman bann frer ek ser. Sink an plitar, li’nn marye avek enn ansien. Azordi so garson ena 20 an, ek li enn frer. Ser-la dir: “Mo extra kontan ki mo mari inn ed mwa pou grandi mo garson.”

10. Kouma nom Bondie pou sanktifie enn sel fwa pou tou?

10 Kouma nom Bondie pou sanktifie enn sel fwa pou tou? Se kan Zeova pou tir tou bann ki dezonor Li ek ki rezet volonterman so souverennte. (Lir Ezekiel 38:22, 23. *) Lerla tigit par tigit tou dimounn pou vinn parfe. Nou pe atann avek inpasians moman kot tou kreatir vivan dan lesiel ek lor later, pou donn loner nom Bondie! Alafin nou Papa “pou regn lor tou.”1 Kor. 15:28.

“FER TO REGN VINI”

11, 12. An 1876, ki Zeova ti ed bann vre Kretien pou konpran?

11 Avan Zezi mont dan lesiel, so bann zapot ti demann li: “Segner, eski asterla mem ki to pou remet rwayom Izrael dibout?” Par so repons, Zezi ti montre ki pa ti ankor ler pou zot kone kan Rwayom Bondie pou koumans regne. Olie sa, li ti demann zot pou fixe zot latansion lor travay predikasion ki bien inportan. (Lir Zistwar Bann Apot 1:6-8.) Selman, Zezi ti ansegn zot priye pou ki Rwayom Bondie vini ek pou atann sa avek inpasians. Alor, depi lepok bann zapot, se seki bann Kretien inn kontign fer.

12 Kan ti ariv ler pou Zezi koumans regne dan lesiel, Zeova ti ed so pep konpran ki lane sa ti pou arive. An 1876, Charles Russell ti ekrir enn lartik ki ti paret dan magazinn Le scrutateur de la Bible. Tem sa lartik-la se: “Letan Fixe Bann Nasion: Kan Li Pou Fini?” (an Angle). Li ti explike ki “letan fixe bann nasion” ki Zezi ti anonse dan so profesi, se samem sa “set tan” ki mansione dan profesi Daniel la. Sa lartik-la ti explike ki sa peryod letan-la ti pou fini an 1914. *Dan. 4:16; Lik 21:24.

13. Ki ti arive an 1914, ek depi sa, bann levennman ki ena dan lemond montre ki kitsoz?

 13 An 1914, lager ti eklate dan l’Europe ek bien vit bann lezot nasion dan lemond inn inplike ladan. Apre lager, an 1918, ti ena bann gran lafaminn ek enn lepidemi lagrip ki ti touy pli boukou dimounn ki lager limem. Tousala montre ki “sign” prezans invizib Zezi ti’nn koumans realize ek ki li’nn vinn Lerwa. (Mat. 24:3-8; Lik 21:10, 11) Nou ena ase prev ki montre ki se an 1914 ki Zezi inn gagn “enn kouronn,” ek li’nn sorti “kouma enn vinker pou [konplet, NW] so viktwar.” (Rev. 6:2) Li’nn lager kont Satan ek so bann demon dan lesiel, ek li’nn zet zot lor later. Depi sa, limanite finn trouv realizasion sa bann parol-la: “Maler pou later ek lamer, parski Diab finn desann kot zot. Li bien-bien ankoler, parski li kone ki letan kourt.”Rev. 12:7-12.

14. (a) Kifer li inportan nou kontign priye ki Rwayom Bondie vini? (b) Ki privilez nou ena zordi?

14 Profesi ki trouv dan Revelasion 12:7-12 explik nou kifer, depi ki Zezi inn vinn Lerwa, finn koumans ena bann kitsoz terib koumsa lor later. An realite, Lerwa Rwayom Bondie inn koumans regne dan lesiel, me lor later Satan pe kontign dirize. Tanki Zezi pa konplet so viktwar ek tir tou lemal lor later, nou bizin kontign priye pou ki Rwayom Bondie vini. Kouma nou pou montre ki nou viv an-akor  avek nou lapriyer? Se kan nou pran par dan realizasion enn laspe bien inportan “sign” prezans Zezi, setadir predikasion bonn nouvel. Zezi ti anonse: “Bonn nouvel Rwayom Bondie pou anonse partou dan lemond, kouma enn temwaniaz pou tou bann nasion; lerla lafin pou vini.”Mat. 24:14.

“REALIZ TO VOLONTE LOR LATER”

15, 16. Kan nou priye pou ki volonte Bondie fer lor later, kouma nou kapav viv an-akor avek sa reket-la?

15 Volonte Bondie ti pe fer dan enn fason parfe lor later avan rebelion, inn gagn apepre 6,000 an. Zeova ti donn limanite enn bon depar. Ala kifer Li ti kapav dir: “Tou ti bien bon.” (Zen. 1:31) Malerezman, Satan finn rebele ek depi sa, finn ena bien tigit dimounn ki finn fer volonte Bondie. Me zordi nou ena enn gran privilez! Nou pe viv dan enn lepok kot apepre wit milyon Temwin pa pe zis priye pou ki volonte Bondie realize lor later, me zot pe fer tou pou viv an-akor avek sa reket-la. Zot montre sa par fason ki zot amenn zot lavi ek par zot zel dan predikasion.

Eski to pe ed to bann zanfan pou fer volonte Bondie? (Get paragraf 16)

16 Par exanp, enn ser ki ti misioner dan l’Afrique ek ki ti batize an 1948 dir: “Souvan mo priye pou ki bann Temwin reisi rant an kontak avek bann dimounn ki kouma bann brebi ek ed zot konn Zeova avan ki li tro tar. Anplis, avan ki mo rann temwaniaz enn dimounn, mo demann Zeova sazes ki bizin pou tous so leker. Ek konsernan bann brebi ki’nn gagn laverite, mo priye ki Zeova beni zefor ki nou fer pou ed zot.” Nou pa etone ki sa ser 80 an la inn gagn boukou sikse dan so minister! Li’nn ed boukou dimounn pou vinn dan laverite. Eski sa pa fer twa pans sertin ki’nn fer latet-lipie pou fer volonte Bondie, malgre zot laz?Lir Filipien 2:17NW.

17. Ki to resanti kan to pans seki biento Zeova pou fer pou realiz so volonte lor later?

17 Tanki bann lennmi Rwayom Bondie pa disparet, nou pou kontign priye pou ki volonte Bondie realize lor later. Volonte Bondie pou realize dan enn fason pli konple kan bann milyar dimounn pou resisite. Zezi ti dir: ‘Pa etone kan zot tann sa, parski ler pe vini kot tou dimounn ki dan tom souvenir pou tann so lavwa ek zot pou sorti.’ (Zan 5:28, 29) Mazinn lazwa ki nou pou resanti kan nou pou akeyir nou bann fami ek kamarad ki pou resisite! Bondie “pou souy tou larm dan [nou] lizie.” (Rev. 21:4) Laplipar parmi bann resisite pou bann “inzis,” setadir bann ki pa’nn gagn lokazion konn laverite lor Zeova ek Zezi. Sa pou enn gran privilez pou ed zot konn volonte Bondie ek proze ki Li ena pou zot! Koumsa, zot pou kapav gagn “lavi eternel.”Zist. 24:15, NW; Zan 17:3.

18. Ki limanite pli bizin?

18 Pou ki ena lape ek larmoni dan liniver, fode ki sa trwa premie reket dan lapriyer model la realize dan enn fason konple: Rwayom Bondie vini, li sanktifie nom Zeova, ek realiz so volonte lor later. Se samem ki limanite pli bizin. Antretan, ena lezot kitsoz ki nou bizin zordi. Zezi ti mansionn sa dan kat lezot reket dan lapriyer model. Nou pou koz lor la dan prosin lartik.

^ par. 10 Ezekiel 38:22, 23: 22 Mo pou avoy lepidemi ek mo pou vers disan pou exekit mo zizman lor li. Mo pou avoy enn lapli toransiel, lagrel, dife, ek souf lor li ek lor so bann troup, ek lor boukou pep ki ansam avek li. 23 Vremem, mo pou glorifie mwa, mo pou sanktifie mwa ek mo pou fer boukou nasion konn mwa; ek zot pou bizin kone ki momem Zeova.”

^ par. 12 Pou gagn plis ransegnman kouma sa profesi-la inn realize an 1914, get liv Ki la Bible enseigné vraimem? paz 215-218.