Skip to content

Skip to table of contents

“Si Kingsley Kapav Fer Sa, Mo’si Mo Kapav!”

“Si Kingsley Kapav Fer Sa, Mo’si Mo Kapav!”

DESWIT kouma Kingsley santi enn kikenn tap so zepol, li koumans so lektir Labib. Se so premie devwar dan Lekol Minister Teokratik. Li pronons sak mo bien kouma bizin, li pa rat okenn silab. Me atann! Kifer li pa pe get ditou dan so Labib?

Kingsley res Sri Lanka, ek li aveg. Anplis, li pa tann bien ek li pa kapav bouze san so fotey roulant. Me kouma li’nn aprann konn Zeova, ek inn kalifie li pou partisip dan Lekol Minister Teokratik? Les mo explik zot.

Kan premie fwa mo ti zwenn Kingsley, seki ti inpresionn mwa, se ki kantite li ti swaf laverite. Li ti’nn deza etidie avek plizir Temwin avan, ek so liv Konesans Ki Amenn ver Lavi pu Tuletan an Bray, ti’nn depay-depaye. * Kan mo ti propoz li pou rekoumans etidie, li’nn aksepte. Me ti ena de problem.

Dabor, Kingsley ti viv dan enn home pou bann dimounn aze ek andikape. Akoz tapaz ek parski Kingsley pa ti tann bien, mo ti bizin koz bien for pou li tann mwa. An realite sak semenn, tou dimounn dan home ti kapav tann nou letid!

Deziemman, pandan sak letid Kingsley pa ti  kapav lir ek konpran boukou kitsoz. Pou ki li tir maximum profi, Kingsley ti prepar so letid bien. Alavans, li ti lir ek relir seki nou pou etidie. Li ti rod bann verse dan so Labib an Bray. Apre sa, li ti reflesi ki repons li pou done pou sak kestion. Sa metod-la inn bien marse. Pandan letid, li ti asiz anba lor enn nat, li ti krwaz so de lipie. Sak fwa li ti explik enn kitsoz ki li’nn aprann, li ti tap sali plizir fwa ek li ti koze for-for. Bien vit, nou’nn koumans etidie de fwa par semenn, ek sak letid ti dir de-z-er tan!

ASISTE RENION EK PARTISIPE

Kingsley ek Paul

Kingsley ti bien anvi asiste renion, me sa pa ti enn kitsoz fasil. Li ti bizin enn kikenn pou tir li ek met li dan so fotey roulant, dan loto, ek dan Lasal. Me dan kongregasion sakenn so tour ti donn koudme pou ed li, ek zot ti konsider sa kouma enn privilez. Pandan renion, Kingsley ti gard touzour enn ti oparler pre kot so zorey. Li ti ekout avek boukou latansion, ek ti mem fer bann komanter!

Apre ki li’nn etidie pandan enn sertin tan, Kingsley ti deside pou met so nom dan Lekol. De semenn avan so premie lektir Labib, mo ti demann li si li’nn bien pratike. Avek lasirans, li ti dir mwa: “Wi Frer, mo’nn pratik preske 30 fwa.” Mo’nn felisit li pou so bann zefor ek mo’nn demann li si mo kapav ekout so lektir. Li’nn ouver so Labib an Bray, li’nn met so ledwa lor tex-la, ek li’nn koumans lir. Me mo’nn remarke ki li pa ti pe bouz so ledwa. An realite, li ti aprann sa porsion Labib-la par-ker!

Mo pa ti’le krwar. Mo larm inn koumans koule. Mo ti demann Kingsley kouma li’nn kapav rapel tousala, alor ki li’nn pratike zis 30 fwa. Li’nn reponn mwa: “Non, mo’nn pratike preske 30 fwa par zour.” Pandan plis ki enn mwa, Kingsley ti asiz lor so nat, ti lir ek relir sa pasaz Labib-la ziska ki li konn sa par-ker.

Anfin zour pou li fer so devwar inn arive! Kan Kingsley inn fini, zot tou ti bien kontan dan kongregasion. Zot ti tap enn gran lame pou li. Boukou inn mem plore kan zot inn trouv so kouraz. Enn proklamatris ki ti aret fer devwar parski li ti telman per, ti demann pou remet so nom dan lekol. Kifer? Li dir: “Si Kingsley kapav fer sa, mo’si mo kapav!”

Apre ki li’nn etidie Labib pandan trwa-z-an, Kingsley ti pran batem le 6 Septam 2008, pou montre ki li’nn vwe so lavi ar Zeova. Li’nn res enn Temwin fidel ziska so lamor le 13 Me 2014. Kingsley ti sir ki dan Paradi, li pou kapav kontign servi Zeova avek enn lafors ek enn lasante parfe. (Iza. 35:5, 6)—Rakonte par Paul McManus.

^ par. 4 Pibliye an 1995; nepli disponib zordi.