Skip to content

Skip to table of contents

Nou Kapav Gard Nou Pirte!

Nou Kapav Gard Nou Pirte!

“Netway zot lame ek pirifie zot leker.”ZAK 4:8.

1. Ki kitsoz bann dimounn konsider kouma normal?

NOU pe viv dan enn lemond bien imoral. Par exanp dan boukou pei, bann dimounn konsider omosexialite ek bann relasion sexiel ant de dimounn ki pa marye, kouma bann kitsoz normal. Mem bann fim, liv, sante, ek piblisite ankouraz sa kalite lavi-la. (Ps. 12:8) Telman ena limoralite partou, ki kitfwa nou demann noumem: ‘Eski vremem mo kapav amenn enn lavi ki fer Bondie plezir?’ Avek lasirans nou kapav dir: Wi, bann vre Kretien kapav gard zot pirte avek led Zeova.Lir 1 Tesalonisien 4:3-5.

2, 3. (a) Kifer nou bizin rezet bann move dezir? (b) Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

2 Premie kitsoz nou bizin fer pou gard nou pirte, se rekonet ki nou bizin rezet bann dezir imoral. Bann panse ek bann dezir imoral zot kouma labwet ki atir enn pwason. Si enn Kretien pa rezet sa bann dezir-la deswit, sa kapav atir ek antrenn li ziska li retrouv li inn maye dan lamson. Pese kapav paret telman atiran ki bann move dezir koumans  devlope dan so leker, a enn pwin ki li pa pou ezite pou komet limoralite kouma enn lokazion prezante. Se koumsa ki “dezir . . . donn nesans pese.”Lir Zak 1:14, 15.

3 Li bon nou pran letan pou reflesi kouma enn move dezir kapav devlope bien vit ek vinn enn pese. Me, si nou pa les bann move dezir pran rasinn dan nou leker, nou pa pou fer bann kitsoz imoral ek nou pa pou gagn bann move konsekans! Eski sa pa ankouraz nou kan nou konn sa? (Gal. 5:16) Anou get trwa kitsoz ki pou ed nou lite kont bann move dezir: nou lamitie avek Zeova, konsey ki trouv dan so Parol, ek led bann Kretien ki ena lexperyans.

“APROS ZOT AR BONDIE”

4. Kifer li inportan ki nou apros nou ar Zeova?

4 Labib donn tou bann ki anvi “apros zot ar Bondie” sa konsey-la: “Netway zot lame ek pirifie zot leker.” (Zak 4:8) Si nou lamitie avek Zeova ena boukou valer, dan tou laspe nou lavi nou pou fer zefor pou fer Li plezir. Sa inplik osi nou bann panse. Si nou bann panse prop, onorab, ek merit louanz, nou leker osi pou prop. (Ps. 24:3, 4; 51:6; Fil. 4:8) Zeova kone nou inparfe, Li kone nou ena tandans pou devlop bann move dezir. Me nou rekonet ki sa fer so leker fermal kan nou nouri bann move panse, olie ki nou fer tou pou rezet zot. (Zen. 6:5, 6) Si nou reflesi lor la, nou pou pli determine ankor pou rezet bann panse imoral.

5, 6. Kouma lapriyer kapav ed nou lite kont bann move dezir?

5 Nou montre ki nou kont net lor Zeova kan nou demann Li ed nou pou lite kont bann move panse. Kan nou apros ar Zeova dan lapriyer, Li osi Li apros ar nou. Li pa ezite pou donn nou so lespri sin. Se sa ki donn nou lafors pou rezet bann panse imoral ek gard nou pirte. Alor, fer Zeova kone ki to bien anvi ki meditasion to leker fer Li plezir. (Ps. 19:14) Eski avek limilite, to demann Li examinn to leker ek gete si ena kit ‘move dezir’ ouswa tandans ki kapav fer twa komet enn pese? (Ps. 139:23, 24) Eski regilierman to sipliy Li pou ed twa gard to lintegrite devan ninport ki tantasion?Mat. 6:13.

6 Avan to ti konn laverite, kitfwa to ti kontan pratik bann kitsoz ki Zeova kondane. Li posib ki to ankor pe lite kont sa bann move dezir-la. Me Zeova kapav ed twa pou fer bann sanzman ki bizin pou to kontign servi Li dan enn fason ki fer Li plezir. Anou pran lexanp Lerwa David. Apre ki li ti komet ladilter avek Bat-sheba, li ti repanti ek ti sipliy Zeova: “Kree dan mwa enn leker prop ek met enn nouvo lespri dan mwa, enn lespri ferm.” (Ps. 51:10, 12) Mem si nou ena bann dezir imoral ki bien pwisan ek ki bien anrasine, Zeova kapav met dan nou leker enn dezir pou obeir Li, ki boukou pli for. Li kapav gid nou pou obeir so bann komannman ek lerla gagn bann bienfe kan nou swiv zot. Li kapav osi ed nou kontrol nou bann panse pou ki zot pa dominn nou.Ps. 119:133.

Si enn move dezir pe koumans devlope dan to leker, derasinn li deswit (Get paragraf 6)

‘MET LAPAROL AN-PRATIK’

7. Kouma Parol Bondie kapav protez nou kont bann panse imoral?

7 Enn fason ki Zeova reponn nou lapriyer  se par mwayin so Parol, Labib. Sazes ki ena dan Parol Bondie, “avan tou li pir.” (Zak 3:17) Si nou lir Labib toulezour ek nou medit lor la, sa pou protez nou lespri kont bann panse imoral. (Ps. 19:7, 11; 119:9, 11) Anplis, bann lexanp ek bann konsey presi ki ena dan Labib kapav ed nou rezet bann move dezir.

8, 9. (a) Ki’nn amenn enn zenes pou komet limoralite sexiel avek enn fam imoral? (b) Sit bann sitiasion kot fode pa nou inior lavertisman ki ena dan Proverb sapit 7.

8 Dan Proverb 5:8 nou lir: “Res bien lwin ar [sa fam imoral la]; pa al pre ar lantre so lakaz.” Proverb sapit 7 montre danze ki ena kan nou inior sa konsey-la. Li rakont zistwar enn zenes ki al fer enn ti letour pre kot lakaz enn fam imoral. Pe koumans fer nwar. Dan kwin lari, enn fam ki abiye kouma enn prostitie, pe deboute. Li apros ar zenes-la, may li, anbras li ek dir li bann parol pou sedwir li. Zenes-la koumans ena bann move dezir dan so leker, li pa kapav reziste. Li komet limoralite sexiel mem si li pa ti ena lintansion fer sa kan li ti kit so lakaz. Me asterla akoz so mank lexperyans ek bon zizman, li bizin viv avek konsekans so move  aksion. Si selman li ti res lwin ar sa fam-la!Prov. 7:6-27.

9 Eski parfwa nou’si nou mank bon zizman, ek nou met nou dan bann sitiasion ki kapav fer nou devlop bann move dezir? Par exanp, bien tar aswar, sertin senn televizion zwe bann fim imoral. Ki pou arive si nou pas letan sanz-sanz senn pou gete ki pe zwe? Eski nou ena tandans pou klik lor ninport ki link lor Internet ouswa al lor bann chat room? Eski nou al lor bann sit kot ena bann piblisite imoral ek bann linvitasion pou get pornografi? Dan bann sitiasion koumsa nou kapav tap avek enn zimaz ki fer nou ena bann move dezir. Sa kapav afebli nou determinasion pou gard nou pirte.

10. Kifer li danzere pou flirte? (Get zimaz koumansman lartik.)

10 Labib donn nou bann konsey lor fason ki nou bizin konport nou avek bann dimounn lot sex. (Lir 1 Timote 5:2.) Sa bann konsey-la fer nou konpran ki fode pa enn Kretien flirte. Ena sertin panse ki, tanki pena okenn kontak fizik, li pa grav pou ena enn konportman romantik, kouma par exanp fer bann zes ouswa zet bann ti regar. Me si de dimounn flirte, sa kapav evey dan zot bann panse imoral ki riske amenn zot komet limoralite sexiel. Sa finn arive dan lepase, ek li kapav arive ankor.

11. Ki bon lexanp Zozef inn lese?

11 Zozef inn les nou enn bon lexanp. Kan madam Potifar ti pe fer so zes pou sedwir li, Zozef ti repous li. Me madam Potifar ti insiste. Pa ti ena enn zour ki ti pase san ki li ti dir Zozef res ar li. (Zen. 39:7, 8, 10) Dapre enn Biblis, se koumadir madam Potifar ti pe dir Zozef: “‘Anou res enn tigit tousel’ dan lespwar ki [Zozef] pou fer premie pa.” Selman, Zozef ti bien deside pou pa donn li pie ouswa toler so bann lavans. Bann zes ki madam Potifar ti fer pa ti marse avek Zozef! Li pa ti les bann move dezir pran rasinn dan so leker. Letan madam Potifar ti ris linz Zozef ek fors li pou gagn bann relasion sexiel avek li, Zozef ti azir deswit. “Li ti les so linz dan so lame ek ti sove ti al deor.”Zen. 39:12.

12. Kouma nou kone ki seki nou gete ena enn lefe lor nou leker?

12 Zezi ti donn nou enn lavertisman: Seki nou gete ena enn lefe lor nou leker ek kapav fer nou devlop bann move dezir. Li ti dir: “Tou dimounn ki [“kontign,” NW] get enn fam ek anvi li, finn deza komet ladilter dan so leker.” (Mat. 5:28) Rapel seki ti ariv Lerwa David. “Depi lor twa so lakaz, [David] ti trouv enn madam pe begne.” (2 Sam. 11:2) Olie li vir so figir, li’nn kontign get li. Vire-tourne li’nn kontign pans madam-la. Sa finn pous li pou anvi madam enn lot dimounn, ek amenn li pou komet ladilter.

13. Kifer nou bizin ‘fer enn lalians avek nou lizie,’ ek kouma nou kapav fer sa?

13 Pou rezet bann panse imoral, nou bizin “fer enn lalians avek [nou] lizie,” parey kouma Zob. (Zob 31:1, 7, 9) Nou bizin bien deside pou kontrol nou lizie. Fode zame nou get enn dimounn avek bann panse imoral. Si nou lizie tap lor bann zimaz imoral, ki li lor computer, lor enn pano piblisite, enn magazinn ouswa ninport kotsa, deswit nou bizin vir nou figir.

14. Ki nou bizin fer pou gard nou pirte?

 14 Dapre seki nou’nn examine ziska ler, eski to’nn idantifie bann domenn kot to bizin fer plis zefor pou lite kont bann dezir imoral? Si wi, alor pa tarde pou fer bann sanzman. Si to obeir bann konsey Zeova, to pou evit tom dan limoralite sexiel ek to pou gard to pirte.Lir Zak 1:21-25.

“APEL BANN ANSIEN”

15. Si to pe lite kont bann dezir imoral, kifer li inportan to al rod led?

15 Si to pe lite kont bann dezir imoral, koz avek enn Kretien ki ena lexperyans, ki kapav donn twa bann bon konsey baze lor Labib. Biensir, li pa fasil pou koz sa kalite problem-la avek lezot. Me, pran kouraz, al rod led. Enn Kretien ki ena matirite kapav ouver to lizie ek ed twa pou realize ki kantite sa problem-la grav. (Prov. 18:1; Ebre 3:12, 13) Sa kapav ed twa fer bann sanzman ki bizin pou to prezerv to lamitie avek Zeova.

16, 17. (a) Kouma bann ansien kapav ed bann ki pe lite kont bann move dezir? Donn enn lexanp. (b) Kifer li inportan pou bann ki get pornografi rod led deswit?

16 Se bann ansien dan kongregasion ki sirtou bien kalifie pou ed nou. (Lir Zak 5:13-15.) Pandan boukou lane, enn zenn frer ki res Brésil ti pe lite kont bann move dezir. Li rakonte: “Mo ti kone ki mo bann panse pa ti fer Zeova plezir, me mo ti tro onte pou dir lezot seki mo resanti.” Erezman enn ansien dan so kongregasion inn remarke ki li ena enn problem, ek inn ankouraz li pou al demann led. Zenn frer-la dir: “Mo ti etone kan mo ti trouve ki kantite bann ansien ti montre zot bon anver mwa ek ti konpran mwa. Mo pa ti merit sa. Zot ti ekout bien kan mo ti rakont zot mo problem. Zot ti servi Labib pou rasir mwa ki Zeova ankor kontan mwa, ek zot ti priye pou mwa. Apre sa, li ti pli fasil pou mo aksepte bann konsey Biblik ki zot ti donn mwa.” Plizir lane apre ki li’nn bien progrese, li dir: “Mo realize ki kantite li inportan nou demann led olie ki nou rod sarye nou fardo nou tousel.”

17 Si to ena bann move dezir parski to’nn pran labitid get pornografi, alor li bien inportan ki to rod led deswit. Plis to tarde, plis ena enn risk ki sa bann move dezir-la ‘forme ek donn nesans pese.’ Si sa arive, sa pou fer ditor lezot ek zet dezoner lor nom Zeova. Me, boukou inn aksepte led bann ansien parski zot ena enn gran dezir pou fer Zeova plezir ek pou res dan so kongregasion.Zak 1:15; Ps. 141:5; Ebre 12:5, 6.

FER TOU POU GARD TO PIRTE!

18. Ki to bien deside pou fer?

18 Pli ale, lemond Satan pe tom deplizanpli ba lor plan moral. Parkont, bann serviter Zeova pe kontign fer zefor pou rezet bann panse imoral ek gard enn nivo moralite bien ot. Kan Zeova trouv sa, pena dout ki Li bien fier! Alor, anou bien deside pou res pros avek Zeova ek aksepte direksion ki Li donn nou atraver so Parol ek so kongregasion. Si nou fer sa, depi asterla mem, nou pou ena lazwa ek enn konsians kler. (Ps. 119:5, 6) Dan lavenir, apre ki Satan pou detrir, nou pou kapav viv pou touletan dan enn lemond ki’nn pirifie, kot pa pou ena so move linflians.