Skip to content

Skip to table of contents

Eski To Rapel?

Eski To Rapel?

Eski to’nn lir bien bann dernie nimero Latour Degard? Alor, gete si to kapav reponn sa bann kestion-la:

Eski bann Kretien bizin priye Zezi Kris?

Non. Zezi limem ti montre nou priye Zeova, ek li’nn donn lexanp kan li’nn priye so Papa. (Mat. 6:6-9; Zan 11:41; 16:23) So bann disip osi ti priye Bondie, pa Zezi. (Zist. 4:24, 30; Kol. 1:3)1/1, paz 14.

Ki nou kapav fer sak lane pou prepar nou pou Memoryal?

Enn kitsoz ki nou kapav fer, se lir bann porsion Labib ki’nn prevwar pou sa levennman-la. Nou kapav fixe osi lobzektif pou fer plis dan nou minister. Li bon osi nou pran letan pou priye ek reflesi lor lesperans ki Bondie inn donn nou.15/1, paz 14-16.

Ki ti ariv de prizonie Ezipsien ki ti rakont Zozef zot bann rev bizar?

Zozef ti dir sef bann ki servi divin Faraon ki li pou re-gagn so plas. Me li ti dir sef boulanze ki Faraon pou fer touy li ek pandi li lor enn poto. Toule-de interpretasion Zozef ti realize. (Zen. 40:1-22)1/2, paz 12-14.

Ki kado sirpriz bann frer dan Japon ti gagne?

Zot ti gagn enn ti liv Levanzil Matie ki sorti dan Traduction du monde nouveau. Zot finn propoz sa liv-la dan predikasion, ek boukou dimounn ki pa tro konn Labib inn aksepte sa.15/2, paz 3.

Ki bann kondision ti existe dan premie siek ki’nn permet bonn nouvel progrese?

Dan lanpir Romin ti ena enn peryod lape ki ti apel Pax Romana kot pa ti toler okenn rebelion. Gras-a bann bon larout, bann premie Kretien ti kapav vwayaze. Laplipar dimounn ti koz lang Grek, alor li ti fasil pou pres ar tou dimounn, mem ar bann Zwif ki ti disperse partou dan lanpir Romin. Anplis, bann Kretien ti kapav servi lalwa Romin pou defann zot drwa pou pres bonn nouvel.15/2, paz 20-23.

Kifer bann vre Kretien pa fer fet Pak?

Zezi ti donn so bann disip linstriksion pou komemor so lamor, pa so rezireksion. (Lik 22:19, 20)1/3, paz 8.

Sa bann dernie lane-la, kifer bien rar nou bann piblikasion inn mansionn bann “type” ek bann “antitype”?

Labib koz lor sertin personaz kouma bann type ek montre ki zot ena enn pli gran sinifikasion. Nou trouv enn lexanp dan Galat 4:21-31. Si Labib pa dir nanye, nou pa pou fer okenn interpretasion. Me, nou kapav tir leson ar bann personaz ouswa bann levennman ki mansione dan Labib. (Rom. 15:4)15/3, paz 17-18.

Kifer bout papiris ki’nn dekouver dan enn vie depotwar dan Lezip, li inportan?

Dan dernie siek ki’nn pase, finn dekouver enn bout papiris kot ena bann porsion Levanzil Zan. Kitfwa finn ekrir sa de-trwa dizenn lane apre ki Zan inn ekrir so levanzil. Sa konfirme ki seki ena dan Labib azordi li exakt ek nou kapav fer li konfians.1/4, paz 10-11.

Kan exkli enn kikenn ki’nn fer pese ek ki pa repanti, kifer se enn dispozision ranpli ar lamour?

Labib montre ki dispozision pou exkli enn dimounn se enn mezir sever. Me sa kapav amenn bann bienfe. (1 Kor. 5:11-13) Sa onor nom Bondie, protez kongregasion ki sin, ek kapav fer dimounn-la realize ki kantite so pese grav.15/4, paz 29-30.