Skip to content

Skip to table of contents

Vey Bien—Satan Pe Anvi Devor Twa!

Vey Bien—Satan Pe Anvi Devor Twa!

“Veye kouma bizin! Zot lennmi Diab pe fer letour kouma enn lion feros [“ki pe kriye,” NW]; li pe rod kikenn pou devore.”1 PIER 5:8.

1. Explike kouma enn kreatir spiritiel inn vinn Satan.

ENN lepok, li ti ena bann bon relasion avek Zeova. Me enn sertin moman, sa kreatir spiritiel-la inn anvi bann dimounn ador li. Olie li rezet sa move dezir-la, li’nn nouri li. Li’nn les li grandi ziska ki li donn nesans pese. (Zak 1:14, 15) Nou pa konn so vre nom, me nou konn li kouma Satan. Li pa’nn res dan laverite. Li’nn rebele kont Zeova ek li’nn vinn “papa bann manter.”Zan 8:44.

2, 3. Bann expresion kouma “Satan,” “Diab,” “serpan orizinel,” ek “dragon,” ki zot aprann nou lor pli gran lennmi Zeova?

2 Depi so rebelion, Satan inn montre ki limem pli gran lennmi Zeova, ek osi lennmi limanite. Bann tit ki’nn donn Satan montre ki kantite li move. Satan vedir “Opozan.” Sa montre ki sa move anz-la pa soutenir souverennte Zeova, setadir drwa ki Li ena pou dirize. Okontrer li ena laenn pou regn Bondie ek avek tou so lafors li lager kont sa. Tou seki li anvi, se trouv souverennte Zeova tonbe.

3 Revelasion 12:9 apel li Diab, ki vedir “Kalomniater.” Sa rapel nou kouma Satan ti gat repitasion Zeova kan li ti dir  Li enn manter. Lexpresion ‘serpan orizinel’ fer nou rapel zour kot Satan ti servi enn serpan dan zardin Edenn pou tronp Ev. Lexpresion “gro dragon” fer nou pans enn mons ki fer per, ki kriel ek feros. Sa dekrir bien Satan ki pe fer tou pou anpes proze Zeova realize ek detrir pep Bondie.

4. Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

4 Li kler ki Satan limem pli gran menas pou nou lintegrite. Ala kifer Labib konsey nou pou gard nou bon sans. Li dir: “Veye kouma bizin! Zot lennmi Diab pe fer letour kouma enn lion feros, li pe rod kikenn pou devore.” (1 Pier 5:8) Dan sa lartik-la nou pou examinn trwa laspe personalite Satan. Nou pou trouve osi kifer li inportan nou protez nou kont sa lennmi ki pena okenn pitie la.

SATAN BIEN PWISAN

5, 6. (a) Donn bann lexanp pou montre ki bann kreatir spiritiel, zot “bien pwisan.” (b) Dan ki sans Satan ena ‘pouvwar pou touy dimounn’?

5 Bann kreatir spiritiel ouswa bann anz, zot “bien pwisan.” (Ps. 103:20) Zot siperyer ar bann dimounn. Alor zot ena enn gran lintelizans ek enn gran pwisans. Biensir bann anz fidel servi zot lafors pou fer lebien. Par exanp, enn fwa, enn anz ti touy 185,000 solda Asirien—enn kitsoz inposib pou enn sel dimounn, ek difisil mem pou enn larme. (2 Ler. 19:35) Dan enn lot lokazion, enn anz ti servi so pwisans ek so bann kapasite extraordiner pou liber bann zapot Zezi dan prizon. Anz-la ti ouver tou laport, ti les bann zapot sorti, ek ti referm laport. Tousala ti pase san ki bann gard devan laport ti rann zot kont!Zist. 5:18-23.

6 Si bann kreatir fidel servi zot pwisans pou fer lebien, Satan li, li servi so pwisans pou fer ditor. Ek pa bizin dir ki kantite pwisans ek linflians li ena! Labib dir ki limem ‘sef lemond’ ek ‘bondie sa lemond-la.’ (Zan 12:31; 2 Kor. 4:4) Satan Lediab ena osi ‘pouvwar pou touy dimounn.’ (Ebre 2:14) Sa pa vedir ki li touy tou bann dimounn dan enn fason direk. Selman li’nn kontaminn lemond avek so lespri kriminel. Anplis, kan Ev inn krwar manti ki Satan inn koze ek kan Adan inn dezobeir Bondie, pese ek lamor inn fane partou. (Rom. 5:12) Se dan sa sans-la ki Satan Lediab ena ‘pouvwar pou touy dimounn.’ Akoz samem Zezi apel li “enn asasin.” (Zan 8:44) Eski to pa panse nou ena enn lennmi bien pwisan?

7. Kouma bann demon inn montre ki zot bien pwisan?

7 Kan nou opoz nou ar Satan, nou opoz nou osi ar tou bann ki dan so kote ek ki konteste drwa ki Bondie ena pou diriz liniver. Parmi ena tou bann anz ki’nn rebele kont Bondie, setadir bann demon. (Rev. 12:3, 4) Plizir fwa sa bann demon-la inn montre zot lafors extraordiner kan zot inn tourmant bann dimounn ek fer zot bien soufer. (Mat. 8:28-32; Mark 5:1-5) Fode zame to souzestim pouvwar sa bann demon-la ek “sef bann demon.” (Mat. 9:34, NW) San Zeova, zame nou pa pou kapav gagn viktwar lor Satan.

SATAN BIEN KRIEL

8. (a) Ki lobzektif Satan ena? (Get zimaz koumansman lartik.) (b) Dapre seki to obzerve, kouma sa lemond-la reflekte latitid kriel Satan?

8 Lapot Pier konpar Satan ar ‘enn lion feros ki pe kriye.’ Dapre enn liv referans, mo Grek ki’nn tradir par “kriye,” dekrir “enn zanimo sovaz ki pe kriye parski li bien fin.” Sa montre bien  latitid kriel ki Satan ena, pa vre? Mem si lemond antie dan so lame, zame so vant plin. Li anvi gagn ankor plis viktim. (1 Zan 5:19) Lemond kouma enn “ti gajak” pou li. An realite, so lizie lor “pla prinsipal,” setadir bann Kretien ki pou al dan lesiel ek bann ‘lezot brebi’ ki pe soutenir zot. (Zan 10:16; Rev. 12:17) Lobzektif Satan se devor pep Zeova. Bann persekision ki’nn ena kont bann disip Zezi depi premie siek ziska zordi, montre ki kantite Satan li kriel.

9, 10. (a) Pou anpes proze Bondie realize, kouma Satan ti atak nasion Izrael? (Donn bann lexanp.) (b) Kifer Satan ti viz nasion Izrael? (c) Azordi, ki Satan resanti kan enn serviter Zeova fer pese?

9 Pou anpes proze Bondie realize, ena enn lot fason ankor ki Satan montre ki kantite li kriel. Enn lion afame pena okenn pitie pou zanimo ki li devore. Avan li touy zanimo-la, li pa resanti okenn konpasion, ek apre, li pena enn sou regre. Satan osi parey. Li pena okenn pitie pou bann ki li devore. Anou pran lexanp bann Izraelit. Mazine komie fwa, parey kouma enn lion ki pe atann an kasiet pou atake, Satan ti pe atann kan bann Izraelit pou tom dan piez limoralite ek sede devan dezir pou gagn plis. Kan to lir seki’nn ariv Zimri ek Geazi, eski to “trouve” kouma sa lion-la pe riye pou fet so viktwar?Nonb 25:6-8, 14, 15; 2 Ler. 5:20-27.

Satan riye kan enn serviter Zeova fer pese (Get paragraf 10)

10 Satan ti viz sirtou nasion Izrael. Kifer? Parski se dan sa nasion lamem ki Lemesi ti pou sorti, ek se limem ki ti pou detrir Satan ek prouve ki Zeova ena tou drwa pou dirize. (Zen. 3:15) Satan pa ti anvi ki nasion Izrael gagn faver Zeova. Alor li’nn fer tou pou fer zot fer pese ek kontaminn zot. Eski to panse li ti sagrin kan David ti komet ladilter, ouswa kan Moiz ti perdi privilez pou rant dan Later Promiz? Zame! Okontrer, Satan kas enn gran riye kan enn serviter Zeova fer pese. An realite, sa bann viktwar-la se sirman bann kitsoz ki Lediab servi pou provok Zeova.Prov. 27:11.

11. Kifer Satan ti viz Sara?

11 Satan ti ena enn gran laenn sirtou  pou fami kot Lemesi ti pou sorti. Par exanp, anou get seki ti arive zis apre ki Zeova ti dir Abraam ki li pou vinn “enn gran nasion.” (Zen. 12:1-3) Kan Abraam ek Sara ti dan Lezip, Faraon ti fer amenn Sara dan so pale pou fer li vinn so madam. Me, Zeova ti protez Sara ek ti sap li. (Lir Zenez 12:14-20. *) Ti ariv mem sitiasion dan Gerar, enn tipe avan nesans Izaak. (Zen. 20:1-7) Eski se Satan ki ti deryer tousala? Rapel ki Sara ti kit Our, enn lavil ris pou al res dan bann latant. Alor, eski li posib ki Satan ti rod tant li avek bann gran pale Faraon ek Abimelek? Ouswa, eski Satan ti atann ki Sara trayir so misie ek mem Zeova ek komet ladilter kan li marye ar enn sa bann lerwa-la? Labib pa dir nanye lor la. Me nou ena bann bon rezon pou panse ki Lediab ti pou extra kontan si Sara ti perdi privilez pou donn nesans enn desandans ki ti pou vinn enn anset Lemesi. Sa pa ti pou fer li nanye si bon repitasion sa madam-la gate, li perdi so bann bon relasion avek Zeova, ek so maryaz kase. Vremem, Satan bien kriel!

12, 13. (a) Apre nesans Zezi, kouma Satan inn montre ki li kriel? (b) Azordi, ki li resanti pou bann zenn ki pe servi Zeova?

12 Zezi inn ne plizir siek apre Abraam. Pa panse ki Satan ti trouv li kouma enn tibaba bien kokas! Li ti bien kone ki sa tibaba-la pou grandi ek pou vinn Lemesi. Zezi ti parti prinsipal desandans Abraam ek plitar se limem ki pou ‘detrir bann travay Lediab.’ (1 Zan 3:8) Eski Satan ti panse ki li pou al tro lwin si li pran lavi enn tibaba? Non, parski li pa kas latet ki bon, ki pa bon. An realite, li pa’nn ezite pou azir dan ka Zezi, mem si li ti enn zanfan. Kouma li’nn fer sa?

13 Kan bann astrolog dir Lerwa Erod ki ‘lerwa bann Zwif inn fek ne,’ li bien ankoler ek li bien deside pou touy zanfan-la. (Mat. 2:1-3, 13) Pou fer sir ki travay-la fer, li donn lord pou touy tou garson ki ena de-z-an ouswa mwins, ki res dan Betleem ek dan so bann distrik. (Lir Matie 2:13-18.) Zezi ti reisi sap dan sa gran masak-la. Me ki sa aprann nou lor nou lennmi Satan? Lavi bann dimounn pena okenn valer pou li. Li pena okenn santiman mem pou bann zanfan. Satan vremem ‘enn lion feros ki pe kriye.’ Fode zame nou bliye ki kantite li kriel!

SATAN BIEN KONN ANBET DIMOUNN

14, 15. Kouma eski Satan avegle lespri boukou dimounn?

14 Sel fason ki Satan kapav detourn bann dimounn ar Zeova, nou Bondie ki ena lamour, se kan li anbet zot. (1 Zan 4:8) Li anbet bann dimounn pou ki zot pa “rekonet ki zot pov lor plan spiritiel.” (Mat. 5:3, NW) Li avegle lespri boukou dimounn “pou ki zot pa trouv” laverite lor Zeova.2 Kor. 4:4.

15 Enn pli gran mwayin ki Satan servi pou anbet dimounn, se fos relizion. Li kone ki Zeova atann ki nou ‘res atase zis ar Li tousel’ ek ki nou pa ador ninport kisannla ouswa ninport ki kitsoz  apart Li. (Ex. 20:5) Asterla mazine ki kantite li kontan kan li trouv bann dimounn pe ador zot anset, lanatir, ouswa bann zanimo! Malerezman, mem bann ki panse zot pe ador Bondie dan enn bon fason, zot lipie koumadir atase ar bann fos krwayans ek bann koutim initil. Zot fer pitie, inpe parey kouma bann Izraelit ar ki Zeova ti dir: “Kifer zot pe kontign depans larzan pou enn kitsoz ki pa dipin, ek kifer zot pe depans seki zot gagne pou enn kitsoz ki pa fer zot gagn okenn satisfaksion? Ekout mwa bien, ek manz seki bon, ek zot pou apresie bann manze ki vremem ris.”Iza. 55:2.

16, 17. (a) Kifer Zezi ti dir Pier: “Pas deryer mwa, Satan”? (b) Kouma Satan kapav fer nou aret veye?

16 Satan kapav anbet mem bann serviter Zeova ki bien zele. Par exanp, get seki ti arive kan Zezi ti dir so bann disip ki biento so bann lennmi pou touy li. Pena dout ki se avek bann bon lintansion ki lapot Pier ti amenn li enn kote ek ti dir li: “To bizin bon avek tomem Segner! Zame sa pa pou ariv twa.” Lor enn ton sever Zezi ti reponn li: “Pas deryer mwa, Satan!” (Mat. 16:22, 23, NW) Kifer Zezi ti apel Pier, “Satan”? Parski Zezi ti fini konpran seki pou arive. Biento, li pou mor. Li pou donn so lavi kouma enn ranson ek prouve ki Lediab enn manter. Sa ti enn moman kritik dan listwar limanite. Pa ler pou Zezi montre li “bon” anver limem. Bes so gard, se exakteman seki Satan ti anvi Zezi fer dan sa ler-la.

17 Amezir lafin sa lemond-la pe koste, nou osi nou pe viv bann lepok bien kritik. Satan anvi ki nou bes nou gard, nou montre nou “bon” anver noumem. Li anvi nou fer nou ti nik dan sa lemond-la, ek lerla nou aret veye. Pa les sa arive! Okontrer, “kontign veye.” (Mat. 24:42, NW) Fode zame to les Satan anbet twa ek fer twa krwar ki lafin bien-bien lwin, ouswa ki li pa pou vini.

18, 19. (a) Dan ki fason Satan anbet nou ankor? (b) Kouma Zeova ed nou pou gard nou bon sans ek res lor nou gard?

18 Satan esey anbet nou dan enn lot fason ankor. Li anvi fer nou krwar ki nou pa merit lamour Bondie ek ki Bondie zame pou pardonn nou bann pese. Tousala se bann mansonz ki Satan pe fane pou anbet nou. Apre tou, kisannla vremem pa merit lamour Bondie? Se Satan. Kisannla ki zame pou gagn pardon Bondie? Ankor enn fwa, se Satan. Me Labib donn nou sa lasirans-la: ‘Bondie, Li pa inzis pou bliye zot travay ek lamour ki zot finn montre pou Li.’ (Ebre 6:10) Zeova apresie tou nou bann zefor pou fer Li plezir ek nou pa perdi nanye kan nou servi Li. Nou servis pa dan vid. (Lir 1 Korintien 15:58.) Alor, pa les Satan anbet twa par so bann mansonz!

19 Kouma nou’nn trouve, Satan bien pwisan, bien kriel, ek bien konn anbet dimounn. Me kouma nou kapav gagn viktwar kont enn lennmi koumsa? Zeova pa les nou san defans. So Parol revel nou bann metod ki Satan servi, koumsa “nou kone ki li pe maniganse.” (2 Kor. 2:11) Kan nou konn so bann taktik, nou pou pli kapav gard nou bon sans, ek res lor nou gard. Me zis konn bann taktik Satan, li pa ase. Labib dir: ‘Reziste kont Lediab ek li pou sove, li pou al lwin ar zot.’ (Zak 4:7) Dan prosin lartik nou pou get trwa domenn kot nou kapav lager kont Satan ek gagn viktwar.

^ par. 11 Zenez 12:14-20: “14 Letan Abram ti rant dan Lezip, bann Ezipsien ti trouve ki so madam bien zoli. 15 Ek bann prins Faraon zot osi zot ti trouv li, ek zot ti koumans flat li devan Faraon. Lerla ti fer amenn Saray dan lakaz Faraon. 16 Akoz li, Faraon ti tret Abram bien, ek li ti gagn bann mouton, bann bef, bann bourik mal ek femel, bann servant ek bann serviter, ek bann samo. 17 Lerla Zeova ti fer Faraon ek so fami gagn bann gran maler akoz Saray, madam Abram. 18 Alor Faraon ti apel Abram ek ti dir li: ‘Ki to’nn fer? Kifer to pa’nn dir mwa ki se to madam? 19 Kifer to’nn dir: “Mo ser sa,” ek mwa mo ti pe al fer li vinn mo madam? Ala to madam. Pran li ale!’ 20 Lerla Faraon donn so bann zom lord konsernan Abram, ek fer li ale avek so madam ek tou seki li ti ena.”