Skip to content

Skip to table of contents

 BIOGRAFI

Mo Premie Lamour Inn Ed Mwa pou Andire

Mo Premie Lamour Inn Ed Mwa pou Andire

NOU koumansman lete lane 1970. Mo lor enn lili lopital dan Phoenixville, Pennsylvanie, l’Amérique. Enn infirmie pe pran mo tansion sak trant minit. Mo ena zis 20 an. Mo enn zenn solda ek mo’nn atrap enn infeksion bien grav. Infirmie-la, ki enn tipe pli gran ki mwa, pe paret bien trakase. Amezir ki mo tansion pe kontign bese, mo dir li: “Zame to’nn trouv enn dimounn mor devan twa, pa vre?” So figir vinn tipti ek li dir mwa: “Non, zame.”

Sa lepok-la, mo lavenir ti paret bien som. Me kouma mo’nn ateri dan lopital? Les mo rakont zot enn tipe mo lavi.

MO PREMIE LEXPERYANS LAGER

Mo ti atrap sa infeksion-la kan mo ti pe ede dan enn lasal loperasion pandan lager Vietnam. Mo ti kontan okip bann malad ek bann blese ek mo ti anvi vinn enn sirirzien. Mo’nn debark dan Vietnam an Ziliet 1969. Parey kouma tou bann ki fek arive, mo’nn gagn enn semenn pou mo kapav adapte ar dekalaz orer ek saler.

Zis apre, mo’nn pran mo pos dan enn lopital (Third Surgical Hospital) ki ti okip bann solda Neviem Divizion Larme Ameriken, dan Mekong pre ar Dong Tam. Bann elikopter ti pe amenn enn kantite blese. Mo ti enn kikenn bien patriotik ek mo ti kontan travay, alor mo ti anvi koumans mo travay deswit. Nou ti prepar bann blese, ek san perdi letan nou ti amenn zot dan bann ti kontener klimatize ki ti servi kouma bann lasal loperasion. Ti ena bann lekip plizir sirirzien, anestezis, ek infirmie ki ti pe travay lor shift. Zot ti pe travay koumadir dan enn bwat sardinn, me zot ti pe fer zot best pou sap bann lavi. Mo ti remarke ki ti ena sertin kargezon, bann gran sak nwar, ki bann elikopter pa ti debarke. Mo ti aprann ki dan sa bann sak-la, ti ena bann bout-bout lekor bann solda ki ti eklate dan lager. Se sa mo premie lexperyans lager.

MO ROD BONDIE

Kan mo ti zenn, mo ti gagn lokazion tann laverite

Kan mo ti zenn, mo ti gagn lokazion tann laverite ki bann Temwin Zeova ti pe ansegne. Mo mama ti etidie avek bann Temwin, me li pa’nn  progrese ziska batem. Mo ti kontan asiste so letid. Dan sa mem lepok-la, mwa ek mo boper nou ti pas devan enn Lasal kot fer renion. Mo ti demann li: “Ki ete sa?” Li ti reponn: “Zame to koste ar sa bann dimounn-la!” Mo ti bien kontan mo boper ek mo ti fer li konfians, alor mo’nn ekout li. Se koumsa ki mo’nn perdi tou kontak avek bann Temwin Zeova.

Kan mo’nn retourne depi Vietnam, mo ti santi mo bizin Bondie dan mo lavi. Bann move souvenir ti fer mwa vinn insansib. Mo ti ena linpresion ki personn pa ti konpran seki ti pe pase dan Vietnam. Mo rapel bann manifestasion kot bann dimounn ti pe proteste. Zot ti apel bann solda Ameriken bann ki touy zanfan, parski boukou zanfan inosan ti pe mor dan lager.

Telman mo ti anvi vinn pros ar Bondie ki mo’nn koumans asiste lames dan diferan legliz. Mo ti touletan ena enn gran lamour pou Bondie, me seki ti pase dan sa bann legliz-la pa ti tous mwa ditou. Finalman enn Dimans, Fevriye 1971, mo’nn retrouv mwa dan enn Lasal Bann Temwin Zeova dan Delray Beach, Floride.

Kan mo’nn rantre, diskour piblik ti pre pou fini. Alor mo’nn reste pou letid Latour Degard ki ti ena apre. Mo pa rapel lor ki size ti pe koze, me mo rapel bann ti zanfan ki ti pe tourn paz zot Labib pou rod bann verse. Sa ti extra inpresionn mwa! Mo’nn zis ekoute ek obzerve. Letan mo pe kit Lasal, enn frer ki ti ena apepre 80 an inn vinn ver mwa. Li ti apel Jim Gardner. Li’nn montre mwa enn liv ki apel La vérité qui conduit à la vie éternelle, ek li’nn demann mwa: “Eski to ti pou kontan gagn sa liv-la?” Nou’nn pran randevou pou koumans mo premie letid Labib Zedi gramatin.

Sa Dimans swar-la mo ti bizin travay. Mo ti anplwaye dan enn lopital prive dan Boca Raton, Floride, ek mo ti travay dan lasal emergency. Mo shift ti koumanse 11h00 p.m. ek ti fini 7h00 a.m. Sa lanwit-la pa ti ena boukou ka irzan, alor mo’nn kapav lir liv-la. Enn infirmier ki pli aze, inn koste ek li’nn ras sa liv-la dan mo lame. Li’nn zet enn koudey lor kouvertir-la ek li’nn kriye: “Mo espere to pa pou vinn enn kouma zot?” Mo’nn ras liv-la ar li ek mo’nn dir li: “Mo’nn ariv zis lamwatie, me mo ena linpresion samem pou arive!” Li’nn les mwa trankil, ek mo’nn fini liv-la sa swar-la.

Jim Gardner, enn frer ki ena lesperans pou al dan lesiel, ti fer mo letid

Zour ki mo’nn koumans mo premie letid Labib avek Frer Gardner mo’nn demann li: “Alor, ki nou pou etidie?” Li’nn reponn mwa: “Sa liv ki mo’nn donn twa la.” Mo’nn reponn: “Mo’nn fini lir li.” Avek bonte, Frer Gardner inn reponn mwa: “Be anou examinn zis sa premie sapit-la.” Mo ti etone komie kitsoz mo ti rate. Li’nn fer mwa get enn kantite verse dan mo Labib King James Version. Anfin, mo ti pe aprann konn vre Bondie,  Zeova! Sa zour-la, Jim ti etidie trwa sapit liv La vérité avek mwa. Depi sa, sak Zedi gramatin, nou ti etidie trwa sapit. Mo ti extra kontan sa letid-la. Pou mwa, sa ti enn gran privilez ki enn frer ki ena lesperans pou al dan lesiel ek ki’nn konn personelman Charles Russell, ti fer mo letid!

Apre de-trwa semenn, mo’nn vinn enn proklamater. Jim inn ed mwa fer fas ar boukou sitiasion difisil, parmi ti ena predikasion lakaz par lakaz. (Zist. 20:20) Amezir ki Jim ti pe pres ansam avek mwa, mo’nn koumans kontan predikasion. Ziska zordi, mo ankor konsider predikasion kouma pli gran privilez ki mo’nn gagne. Se vremem enn gran lazwa pou travay ansam avek Bondie!1 Kor. 3:9.

MO PREMIE LAMOUR POU ZEOVA

Asterla, les mo rakont zot enn kitsoz bien personel—mo premie lamour pou Zeova. (Rev. 2:4) Sa lamour-la inn ed mwa fer fas ar bann move souvenir lager ek boukou leprev ankor.Iza. 65:17.

Mo lamour pou Zeova inn ed mwa fer fas ar bann move souvenir lager ek boukou leprev ankor

Mo ti batize an Ziliet 1971 pandan Lasanble Distrik « Le nom divin » dan Yankee Stadium

Mo rapel enn zour spesial an 1971. Mo boper ti fek met mwa deor dan lapartman kot mo ti pe reste. Zame li pa ti pou les enn Temwin Zeova res lor so propriete. Sa lepok-la, mo ti pe roul lor zant. Mo ti fek gagn mo lapey kinzenn. Tou mo kas ti fini dan linz ki mo ti aste pou partisip dan predikasion pou ki mo reprezant Zeova dan enn fason dign. Mo ti ena enn ti kas dekote, me li ti dan enn labank dan Michigan, kot mo’nn grandi, enn landrwa bien lwin depi kot mo ti ete. Alor, mo ti bizin res dan mo loto pou de-trwa zour. Pou mo raze ek begne mo ti al dan twalet bann stasion lesans.

 Enn zour, lepok mo ti pe res dan mo loto, mo ti ariv Lasal enn tipe an avans pou renion predikasion. Mo ti fek fini mo shift. Alor ki mo ti pe atann dan mo loto deryer Lasal, kot personn pa ti kapav trouv mwa, bann move souvenir Vietman inn revinn dan mo lespri. Mo’nn koumans santi loder bann dimounn mor ki pe brile, ek trouv bann lekor asasine ek disan partou. Dan mo latet, mo ti kapav trouv ek tann bann zenes ki pe demann mwa: “Eski mo pou sape? Eski mo pou sape?” Mo ti kone zot pou mor, me mo ti esey fer tou seki mo kapav pou rekonfort zot, san ki mo les zot trouv sa lor mo figir. Enn sel kout, mo leker inn gro.

Mo’nn fer mo best, sirtou dan bann moman difisil, pou pa perdi mo premie lamour pou Zeova

Amezir ki mo ti pe priye, bann gro-gro larm ti koumans koule lor mo figir. (Ps. 56:8) Mo’nn koumans reflesi an profonder lor lesperans rezireksion. Enn kout enn panse inn vinn dan mo lespri: Gras-a rezireksion, Zeova pou repar tou ditor ki mo finn trouve ek soufrans ki mwa ek lezot finn kone. Li pou resisit tou sa bann zenes la, ek zot pou gagn lokazion pou aprann laverite lor Li. (Zist. 24:15) Sa moman-la, mo ti resanti enn gran lamour pou Zeova ek sa ti tous mwa dan pli profon mo leker. Sa zour-la inn res touzour grave dan mo lespri. Depi sa, mo’nn fer tou pou pa perdi mo premie lamour pou Zeova, sirtou kan mo pe pas par bann leprev ek bann difikilte.

ZEOVA INN MONTRE LI BON ANVER MWA

Pandan lager, bann dimounn fer bann kitsoz orib. Mo’si mo parmi. Me kan mo’nn medit lor de verse Labib ki mo pli kontan, sa finn ed mwa. Premie la, se Revelasion 12:10, 11. Sa verse-la dir ki se pa zis gras-a nou temwaniaz, me osi par disan Lagno ki Lediab perdi laviktwar. Deziem verse-la, se Galat 2:20. Gras-a sa verse-la mo’nn konpran ki Zezi Kris inn mor “pou mwa.” Zeova get mwa atraver disan Zezi, ek Li’nn pardonn mwa pou tou seki mo’nn fer. Sa finn permet mwa ena enn konsians kler ek finn motiv mwa pou fer tou seki mo kapav pou ed lezot konn laverite lor Zeova, nou Bondie ki ranpli ar mizerikord!Ebre 9:14.

Kan mo reflesi lor mo lavi, mo bien rekonesan ki Zeova inn touletan pran mwa swin. Par exanp, mem zour ki Jim inn aprann ki mo ti pe res dan mo loto, li’nn fer mwa rant an kontak avek enn ser ki ti pe lwe bann lapartman. Mo sir ki se Zeova ki’nn servi Jim ek sa ser-la pou ed mwa trouv enn plas pou reste. Zeova vremem bon! Li pran swin so bann serviter ki fidel.

MO’NN APRANN POU ENA TAKT

An Me 1971, mo ti bizin al Michigan pou okip sertin kitsoz. Avan mo kit kongregasion Delray Beach dan Floride, mo ti ranpli mo box loto ar bann piblikasion, ek mo ti pran direksion lenor, lor lotorout. Mem si mo ti ena enn larout plizir kilomet pou fer, lamwatie semin mem tou piblikasion ti fini. Mo ti pres bonn nouvel dan tou kalite landrwa. Mo ti al dan bann prizon. Dan bann landrwa kot bann dimounn ti arete pou repoze, mo ti mem donn trak bann misie dan twalet. Mo finn touletan demann mwa si omwin enn lagrin laverite ladan inn pouse.1 Kor. 3:6, 7.

Selman mo bizin rekonet enn kitsoz: Kan mo ti konn laverite, mo pa ti ena takt ditou, sirtou kan mo ti pres ar bann manb mo fami. Telman mo lamour pou Zeova ti for, ki mo ti dir zot bann zafer pak-pak dan zot figir. Mo bien kontan mo bann frer John ek Ron, ek mo pa ti aret bonbard zot ar laverite. Plitar mo’nn bizin demann zot exkiz akoz fason mo’nn azir. Selman, zame mo’nn aret priye pou ki enn zour zot aksepte laverite. Depi sa, Zeova inn form mwa, ek asterla mo  ena plis takt kan mo prese ek ansegn lezot.Kol. 4:6.

LEZOT LAMOUR DAN MO LAVI

Mem si mo touzour rapel mo premie lamour pou Zeova, ena osi lezot lamour dan mo lavi ki mo pa bliye. Mo deziem lamour se Susan, mo madam. Mo ti touletan anvi marye avek enn kikenn ki pou soutenir mwa dan mo servis. Susan se enn kikenn ki bien spiritiel. Li ti res avek so paran dan Cranston, Rhode Island. Enn zour kan mo ti pe al frekante, mo ti trouv Susan pe asize anba lavarang. Li ti pe lir Latour Degard ek li ti ena so Labib avek li. Seki ti inpresionn mwa, se ki li ti pe lir enn lartik segonder ek ti pe verifie bann verse Labib. Mo ti dir ar momem: ‘Sa se enn kikenn ki spiritiel!’ Nou’nn marye an Desam 1971, ek mo bien rekonesan ki li’nn touletan akote mwa ek li’nn soutenir mwa. Seki mo pli apresie avek Susan, se ki mem si li kontan mwa, se Zeova ki li pli kontan.

Avek mo madam, Susan, ek nou de garson, Paul ek Jesse

Susan ek mwa nou’nn gagn de garson, Jesse ek Paul ek zot enn benediksion pou nou. Amezir zot inn grandi, Zeova ti avek zot. (1 Sam. 3:19) Zot bien kontan laverite, ek se enn gran loner pou mwa ek Susan. Zot kontign servi Zeova parski touletan zot rapel zot premie lamour pou Li. Toulede dan servis aplintan pandan plis ki 20 an. Mo  fier osi mo de zoli belfi, Stephanie ek Racquel, ki mo konsider kouma mo bann prop tifi. Mo de garson inn marye avek bann ser bien spiritiel ki kontan Zeova avek tou zot leker ek tou zot nam.Efe. 6:6.

Nou ti kontan pres an fami dan bann teritwar kot pa ti ena boukou proklamater

Apre mo batem mo’nn servi pandan 16 an lor Rhode Island ek laba mo finn gagn bann bon kamarad. Mo’nn gagn lokazion travay avek bann ansien extraordiner ek sa, se bann bon souvenir ki mo ena. Anplis, mo rekonesan anver tou bann sirveyan ki finn ena enn bon linflians lor mwa. Sa ti enn gran privilez pou travay ansam avek bann frer ki’nn touletan gard zot premie lamour pou Zeova! An 1987, nou ti demenaze pou al servi dan Caroline du Nord kot ti bizin led. Laba osi nou finn gagn lezot bon kamarad. *

Mo pe diriz enn renion predikasion alor ki mo pe vizit bann kongregasion

An Out 2002, Susan ek mwa nou’nn aksepte linvitasion pou form parti dan fami Betel Patterson dan l’États-Unis. Mo ti travay dan Departman Servis, ek Susan dan departman kot lav linz. Li ti extra kontan travay laba! Apre sa, an Out 2005, mo’nn gagn privilez pou servi kouma enn manb Komite Santral. Mo ti santi mwa bien tipti devan sa gran privilez-la. Kan mo madam ti pans lor sa reponsabilite-la, lor travay ek vwayaz ki sa ti pou inplike, li ti bien trakase. Zame li’nn santi li alez pou vwayaz par avion, me se samem ki nou fer lapliparditan! Susan dir ki se lankourazman ki bann madam bann lezot manb Komite Santral inn donn li, ki’nn fer li pli determine ankor pou fer tou seki li kapav pou soutenir mwa. Vremem li’nn soutenir mwa, ek mo kontan li pou sa.

Dan mo biro mo antoure ar bann foto ki ena boukou valer pou mwa! Zot rapel mwa lavi extraordiner ki mo finn ena. Mo’nn deza fini gagn bann gran rekonpans parski mo’nn fer mo best pou pa bliye mo premie lamour pou Zeova!

Pas letan avek mo fami fer mwa gagn boukou lazwa

^ par. 31 Nou kapav gagn bann detay lor servis aplintan Frer Morris dan Latour Degard 15 Mars 2006, paz 26, an Franse.