Skip to content

Skip to table of contents

Zot “Finn Trouv” Bann Promes Bondie

Zot “Finn Trouv” Bann Promes Bondie

‘Zot pa finn resevwar bann promes Bondie; me zot finn trouv sa bann promes-la delwin.’EBRE 11:13.

1. Kifer li bon nou fer vizion bann kitsoz ki zame nou’nn trouve? (Get zimaz koumansman lartik.)

ZEOVA inn donn nou enn kado extraordiner. Se kapasite pou imazinn bann kitsoz ki zame nou’nn trouve. Sa kapasite-la ed nou atann avek inpasians bann bon kitsoz, fer bann plan pou lavenir, ek evit bann problem. Zeova trouv pli devan, Li konn lavenir, ek dan Labib Li dir nou ki pou arive plitar. Mem si nou pa kapav trouv sa bann kitsoz-la, nou kapav fer vizion kouma sa pou ete. An realite, sa kapasite-la ed nou pou ena lafwa.2 Kor. 4:18.

2, 3. (a) Kifer li inportan ki nou limazinasion baze lor bann kitsoz bien reel? (b) Ki bann kestion nou pou examine dan sa lartik-la?

2 Parfwa nou mazinn bann kitsoz ki zame pa pou arive, ki pa baze lor realite. Pran par exanp enn tifi ki pe fer vizion li pe anvole lor ledo enn papiyon. Sa se zis enn rev. Me Ana, mama Samiel li, li pa ti pe reve kan li ti mazine kouma sa pou ete zour li pou pran so garson, pou amenn li dan tanp pou travay avek bann pret. So limazinasion ti baze lor enn kitsoz bien reel, setadir seki li ti deside pou fer. Sa ti ed li fixe so lizie lor so lobzektif. (1 Sam. 1:22) An realite, kan  nou mazinn bann promes Bondie, nou pe fer vizion bann kitsoz ki vremem pou arive.2 Pier 1:19-21.

3 Boukou serviter fidel dan lepase ti pran letan pou mazinn bann kitsoz ki Bondie inn promet. Kifer sa ti enn bon kitsoz pou zot? Ek kifer li bon ki nou’si nou mazinn lavi extraordiner ki nou pou amene kan bann promes Bondie pou realize?

ZOT LAFWA TI VINN FOR KAN ZOT TI “TROUV” ZOT LESPERANS

4. Kifer Abel ti kapav fer vizion enn zoli lavenir?

4 Eski Abel, premie zom fidel, ti “trouv” bann kitsoz ki Zeova ti promet? Li ti kone ki Zeova ti dir sa serpan dan Edenn la: “Mo pou met laenn ant twa ek fam-la, ant to desandans ek so desandans. Li pou kraz to latet ek to pou bles li dan so talon.” (Zen. 3:14, 15) Selman, li pa ti kone kouma sa promes-la pou realize exakteman. Me pena dout ki li ti bien reflesi lor seki Bondie ti dir ek sirman li ti demann limem: ‘Kisannla sa serpan-la pou blese dan so talon ek ki pou ed limanite revinn parfe? Nou pa kone ki vizion Abel ti fer konsernan lavenir, me so lafwa ti baze lor promes Bondie. Akoz sa, Zeova ti aksepte so sakrifis.Lir Zenez 4:3-5; * Ebre 11:4.

5. Kouma vizion ki Enok ti fer lor lavenir ti ankouraz li?

5 Enok se enn lot zom fidel ki ti ena lafwa. Li ti viv parmi bann move dimounn ki ti dir bann kitsoz sokan lor Bondie. Zeova ti inspir Enok pou anonse ki Li pou vini ‘avek plizir miryad anz, pou exekit zizman lor tou dimounn, pou kondann zot pou zot move aksion ek bann kitsoz sokan ki bann peser finn dir kont Li.’ (Zid 14, 15) Gras-a so lafwa, kitfwa Enok ti fer vizion enn lemond kot pa pou ena mem enn move dimounn.Lir Ebre 11:5, 6.

6. Apre Deliz, ki kitsoz Noe ti kontign gard dan so lespri?

6 Si Noe ti gagn lavi sov kan ti ena Deliz, se gras-a so lafwa. (Ebre 11:7) Apre Deliz, so lafwa ti pous li pou ofer bann sakrifis zanimo. (Zen. 8:20) Parey kouma Abel, li ti sir ki enn zour limanite pou delivre ar pese ek lamor. Mem si apre Deliz, ti rekoumans ena bann move dimounn, ek ki Nimrod ti opoz li ar Zeova, Noe li, li’nn touletan gard enn lafwa solid. (Zen. 10:8-12) Sirman sa ti rekonfort li kan li ti fer vizion enn lemond kot pa pou ena bann dirizan dominer, pese ek lamor. Nou’si nou kapav “trouv” ouswa fer vizion bann kitsoz extraordiner ki la, devan laport!Rom. 6:23.

ZOT TI “TROUV” BANN PROMES ZEOVA REALIZE

7. Ki lavenir Abraam, Izaak, ek Zakob ti kapav “trouve”?

7 Abraam, Izaak, ek Zakob ti kapav fer vizion enn lavenir extraordiner. Kifer? Se parski Bondie ti promet zot ki se par mwayin zot desandans ki tou bann nasion lor later pou gagn benediksion. (Zen. 22:18; 26:4; 28:14) Sa desandans-la ti pou vinn enn gran nasion ek ti pou viv dan Later Promiz. (Zen. 15:5-7) Gras-a zot lafwa, koumadir zot ti fini  “trouv” zot desandans pe viv dan sa pei-la. An realite, depi pese Adan ek Ev, Zeova inn donn so bann fidel serviter lasirans, ki enn zour limanite pou regagn bann benediksion ki Adan inn perdi.

8. Ki’nn ed Abraam montre so lafwa mem dan bann moman bien difisil?

8 Abraam ti kapav ‘trouv’ bann kitsoz ki Bondie inn promet. Se sa ki ti pous li pou fer bann aksion ki montre so lafwa, mem dan bann moman bien difisil. Labib dir ki mem si Abraam ek lezot serviter fidel pa “finn resevwar bann promes Bondie” kan zot ti ankor vivan, ‘zot finn trouv sa bann promes la delwin.’ (Lir Ebre 11:8-13.) Abraam inn trouve kouma Zeova inn touletan realiz so bann promes. Alor pou li, bann promes ki Zeova inn fer pou lavenir ti koumadir inn fini realize!

9. Kouma lafwa ki Abraam ti ena dan bann promes Zeova inn ed li?

9 Lafwa Abraam dan bann promes Zeova ti fer li pli determine ankor pou fer volonte Bondie. So lafwa ti pous li pou kit lavil Our, kot li’nn grandi, pou al Kanaan. Me li ti refiz etabli li dan enn fason permanan dan okenn lavil. Parey kouma Our, Abraam ti kone ki sa bann lavil-la pa pou tini lontan, parski so bann dirizan pa ti ador Zeova. (Zozie 24:2) Toutlong so lavi, li’nn “atann sa lavil avek enn fondasion solid la, ki Bondie Limem arsitek ek konstrikter.” (Ebre 11:10) Abraam ti fini “trouv” li pe viv dan sa lavil dirize par Zeova la. Parey kouma li, Abel, Enok, Noe, ek lezot fidel serviter Zeova ti krwar dan rezireksion. Zot osi zot ti pe atann avek inpasians pou viv lor later dirize par Rwayom Bondie. Sak fwa zot ti mazinn zot lavi dan paradi, zot lafwa an Zeova ti ogmante.Lir Ebre 11:15, 16.

10. Kouma vizion pozitif ki Sara ti ena lor lavenir ti ed li?

10 Sara, madam Abraam, li osi ti ena enn lafwa solid dan bann promes Zeova. Mem si li ti ena 90 an ek ti steril, li ti ena enn vizion pozitif lor lavenir. Se koumadir li ti fini trouv so desandans pe gagn bann benediksion ki Zeova ti promet. (Ebre 11:11, 12) Kifer li ti sir koumsa? Se parski Zeova ti dir so misie: “Mo pou beni to madam ek mo pou osi donn twa enn garson atraver li; mo pou beni to madam ek li pou vinn bann nasion; atraver li pou ena bann lerwa diferan pep.” (Zen. 17:16) Parey kouma Zeova ti promet, Sara ti donn nesans Izaak. Sa mirak-la ti konvink li ki lezot promes Bondie pou realize. Si nou’si nou fer vizion bann kitsoz extraordiner ki Bondie inn promet, nou lafwa pou vinn pli solid.

LI TI FIXE SO LIZIE LOR REKONPANS

11, 12. Ki finn ed Moiz devlop lamour pou Zeova?

11 Moiz osi ti ena lafwa dan bann promes Zeova ek enn profon lamour pou Li. Li ti elve kouma enn prins dan fami rwayal Lezip. Alor fasilman li ti kapav devlop lamour pou larises ek dezir pou gagn plis pouvwar. Me avek so bann paran, li ti aprann konn Zeova ek so proze pou liber so pep ek donn zot Later Promiz. (Zen. 13:14, 15; Ex. 2:5-10) Ki ti grandi dan leker Moiz amezir li ti reflesi lor sa bann promes-la? Pena dout ki se lamour pou Zeova.

12 Labib dir: “Par lafwa, Moiz ler li finn grandi, li ti refiz apel li garson tifi Faraon. Li ti prefer gagn maltrete  ansam ar pep Bondie olie ki fer so leker kontan par plezir pese, ki zis pou enn ti moman. Li ti konsidere ki soufer [“antan ki,” NW] Lemesi ena boukou plis valer ki bann trezor Lezip, parski li ti gard so lizie fixe lor rekonpans ki pou vini apre.”Ebre 11:24-26.

13. Kouma sa ti ed Moiz kan li ti reflesi an profonder lor bann promes Bondie?

13 Amezir Moiz ti reflesi an profonder lor promes Zeova, so lafwa ek so lamour ti grandi. Parey kouma lezot serviter Bondie, Moiz ti fini trouv zour kot Zeova pou delivre bann dimounn ar lamor. (Zob 14:14, 15; Ebre 11:17-19) Pena dout ki sa ti pous li pou kontan Bondie ki ti ena konpasion pou bann Ebre ek pou limanite antie. Lafwa ek lamour, se samem ki ti motiv Moiz pou servi Zeova toutlong so lavi. (Det. 6:4, 5) Mem kan Faraon ti menas pou touy li, li pa ti per. So lafwa, so lamour pou Bondie, ek vizion bien kler ki li ti ena lor lavenir ti donn li kouraz pou fer fas ar sa menas-la.Ex. 10:28, 29.

MAZINN SEKI RWAYOM BONDIE POU FER

14. Ki vizion boukou dimounn ena lor lavenir?

14 Kan zot mazinn lavenir, boukou dimounn zordi pans bann kitsoz ki pa realist ditou. Par exanp, sertin dimounn bien pov reve ki enn zour zot pou dormi lor larzan ek tou zot problem pou anvole. Me Labib dir ki lavi enn dimounn dan sa lemond Satan la li “ranpli ar maler ek sagrin.” (Ps. 90:10) Sertin fer vizion ki enn zour enn gouvernman imin pou regle tou bann problem dan sa lemond-la. Me Labib dir ki se zis Rwayom Bondie ki pou kapav fer sa. (Dan. 2:44) Boukou panse ki sa lemond-la zame pou sanze, tou pou res parey kouma li ete. Pourtan, Labib desinn enn tablo bien diferan. Li dir ki Bondie pou detrir sa move lemond-la. (Sef. 1:18; 1 Zan 2:15-17) Vizion ki sa bann dimounn la ena lor lavenir, se zis enn rev, parski proze Zeova pou lavenir bien diferan.

Eski to trouv tomem dan lemond nouvo? (Get paragraf 15)

15. (a) Kifer li bon nou fer vizion lavenir ki Bondie inn promet? (b) Mansionn enn kitsoz ki to pe atann avek inpasians.

15 Antan ki Kretien, nou ankouraze pou mazinn nou lavenir extraordiner, ki li dan lesiel ouswa lor later. Si to fer sa, pena dout ki to pou resanti enn gran lazwa ek to pou gagn kouraz pou kontign servi Zeova. Eski to fer vizion to pe profit bann kitsoz ki Bondie inn promet? Kitfwa to “trouv” twa pe viv pou touletan lor later, pe travay ansam avek to bann kamarad pou fer later antie vinn enn zoli paradi. Bann ki pe diriz sa gran travay-la pa met presion lor twa, parski zot vremem interese ar twa. Tou to bann vwazin kontan Zeova parey kouma twa. To bien, to ena lenerzi ek to pena enn sou traka. To ere ki to pe kapav servi to bann talan pou ed lezot ek onor Bondie. Par exanp, to pe ed bann resisite pou konn Zeova. (Zan 17:3; Zist. 24:15) Non, to pa pe reve! Sa zimaz ki dan to lespri la pou vinn vivan, parski li baze lor seki Labib dir konsernan lavenir.Iza. 11:9; 25:8; 33:24; 35:5-7; 65:22.

KOZ LOR TO LESPERANS

16, 17. Kifer li bon nou koz lor nou lesperans?

16 Kan nou koz lor seki nou anvi fer dan lemond nouvo, nou vizion lor paradi vinn pli kler. Li vre ki nou pa kone exakteman seki sakenn parmi nou pou  fer. Me kan nou koz lor sa bann promes-la, nou ankouraz nou kamarad ek nou montre nou lafwa dan bann promes Zeova. Kan lapot Pol ti vizit so bann frer dan Rom, pena dout ki zot ti apresie lankourazman ki sakenn ti donn so kamarad. Zordi osi parey, dan lepok difisil ki nou pe viv, bann lankourazman fer nou dibien.Rom. 1:11, 12.

17 Kan nou mazinn lavenir ki Zeova inn promet nou, sa ed nou pou ena enn latitid pozitif lor nou bann problem. Kitfwa lapot Pier ti pe trakase kan li ti dir Zezi: “Get nou, nou finn kit tou pou swiv twa. Alor ki pou ariv nou?” Pou ed Pier ek lezot fer enn vizion seki pe atann zot dan lavenir, Zezi ti dir: “Laverite mo dir zot, dan sa nouvo lemond la, kan Garson Limanite pou asiz lor so tronn dan laglwar, zot ki finn swiv mwa, zot osi zot pou asiz lor douz tronn pou ziz douz tribi Izrael. Dimounn ki finn kit lakaz, frer, ser, papa, mama, zanfan ek zot later akoz mwa, pou resevwar san fwa plis ek zot pou erit lavi eternel.” (Mat. 19:27-29) Pier ek lezot disip ti kapav fer enn vizion zot pe asize lor bann tronn ansam avek Zezi pou diriz later ek ed bann dimounn pou vinn parfe.

18. Kifer li bon nou mazinn lepok kan bann promes Bondie pou realize?

18 Nou finn trouve ki kitsoz ki finn ed bann serviter Zeova gard enn lafwa solid. Sa tigit ki Abel ti kone lor bann promes Bondie-la ti ase pou fer li mazinn enn lavenir extraordiner, montre lafwa, ek ena enn lespwar solid. Abraam ti kapav mazinn lepok kot promes Zeova konsernan so “desandans” pou realize, ek sa ti pous li pou montre so lafwa dan enn fason extraordiner. (Zen. 3:15) Moiz ti “gard so lizie fixe lor rekonpans ki pou vini apre.” Sa ti ogmant so lamour pou Zeova ek pous li pou montre lafwa. (Ebre 11:26) Si nou’si nou pran letan pou mazinn lepok kan bann promes Zeova pou realize, sa pou ogmant nou lafwa ek nou lamour pou Li. Kouma nou kapav servi bien nou limazinasion? Prosin lartik pou koz lor la.

^ par. 4 Zenez 4:3-5: “3 Apre inpe letan, Kain ti amenn de-trwa frwi kouma enn lofrand pou Zeova. Me Abel li, li ti amenn bann premie-ne dan so troupo, ek osi zot lagres. Zeova ti get Abel ek so ofrand avek faver, me Li pa ti get Kain ek so ofrand avek faver. Alor, Kain ti bwi ar koler ek so figir ti vinn long.