“Zot, bann zanfan ki Bondie kontan, . . . imit Li.”EFE. 5:1.

1. Ki kapasite kapav ed nou pou imit bann kalite Bondie?

ZEOVA inn kree nou avek kapasite pou met nou dan plas lezot. Alor dan enn sertenn mezir, nou kapav imazinn noumem dan enn sitiasion ki zame nou’nn viv. (Lir Efezien 5:1, 2.) Kouma nou kapav servi bien sa kapasite-la? Ki danze ena kan nou mal servi sa kapasite-la?

2. Kan nou soufer, ki Zeova resanti?

2 Zeova promet nou enn lavenir extraordiner. Bann Kretien ki pou al dan lesiel pou gagn lavi imortel ek bann ‘lezot brebi’ pou viv pou touletan lor later. (Zan 10:16; 17:3; 1 Kor. 15:53) Pena dout ki pa pou ena okenn soufrans ni dan lesiel, ni lor later. Me zordi, Zeova konpran nou lapenn, parey kouma dan lepase Li ti konpran soufrans bann Izraelit ki ti esklav dan Lezip. Labib dir: “Pandan tou zot soufrans, Li osi Li’nn soufer.” (Iza. 63:9) Plitar kan bann Zwif ti rekonstrir tanp, zot ti per zot bann lennmi ki ti met baton dan larou. Me Bondie ti dir: “Seki tous zot, pe tous mo lagrin lizie.” (Zek. 2:8) Parey kouma enn mama ki bien kontan so tibaba, Zeova bien kontan so pep ek sa pous Li pou fer kitsoz pou zot. (Iza.  49:15) Dan enn sertenn sans, Zeova kapav met Li dan plas lezot ek Li’nn donn nou osi sa kapasite-la.Ps. 103:13, 14.

KOUMA ZEZI TI IMIT LAMOUR ZEOVA?

3. Kouma nou kone Zezi ti ena konpasion?

3 Zezi ti konpran lapenn bann dimounn, mem si zame li’nn pas dan mem sitiasion ki zot. Par exanp, li ti kone ki boukou dimounn dan so lepok ti viv dan laper, parski bann sef relizie ti anbet zot ek inpoz enn kantite lalwa initil lor zot. (Mat. 23:4; Mark 7:1-5; Zan 7:13) Me, Zezi pa ti per sa bann sef relizie-la ek zot pa ti kapav anbet li. Li ti konpran dan ki sitiasion sa bann dimounn-la ti ete. Alor, kan li ti get lafoul “li ti ranpli ar konpasion pou zot, parski zot ti pe plegne ek zot ti abat kouma bann mouton ki pena berze.” (Mat. 9:36) Parey kouma so Papa, Zezi ti ena boukou lamour ek konpasion.Ps. 103:8.

4. Ki Zezi ti resanti kan li ti trouv soufrans lezot?

4 Kan Zezi ti trouv bann dimounn soufer, so lamour ti pous li pou ed zot. Se koumsa ki li ti reflet dan enn fason parfe lamour so Papa. Apre enn long zourne predikasion, Zezi ek so bann zapot ti rod enn landrwa trankil pou repoze. Me kan Zezi trouv enn lafoul dimounn pe atann li, li resanti enn gran pitie pou zot. Mem si li fatige, “li koumans ansegn zot boukou kitsoz.”Mark 6:30, 31, 34.

KOUMA NOU KAPAV IMIT LAMOUR ZEOVA?

5, 6. Pou nou imit lamour Zeova, kouma nou bizin tret lezot? Donn enn lexanp. (Get zimaz koumansman lartik.)

5 Nou kapav imit lamour Zeova dan fason ki nou tret lezot. Anou pran enn lexanp: Enn zenn frer ki nou pou apel Alan, pe reflesi lor sitiasion enn frer aze ki pa tro trouv kler, ki gagn difikilte pou lir ek ki pa tro kapav marse dan predikasion. Alan rapel sa bann parol Zezi la: “Seki to ti a kontan lezot fer pou twa, fer samem pou zot.” (Lik 6:31) Alor, Alan demann limem: “Ki mo ti a kontan lezot fer pou mwa?” Li reflesi, ek li dir: “Mo ti pou kontan ki zot zwe boul ar mwa!” Me frer aze la li, li pa pou kapav zwe boul. An realite, seki Alan bizin demann limem se: “Ki mo ti pou kontan lezot fer pou mwa si mo ti dan plas sa frer-la?”

6 Alan ankor zenn, me li esey imazinn limem dan enn sitiasion ki zame li’nn viv. Li pas letan avek sa frer aze la ek li ekout li bien kan li koze. Tigit par tigit, Alan koumans konpran sitiasion enn dimounn aze, ki pa kapav lir so Labib, ek ki pa tro kapav marse dan predikasion. Amezir ki Alan konpran soufrans sa frer-la, li trouve ki kalite led li bizin ek li anvi fer kitsoz pou li. Nou’si nou kapav fer parey. Pou imit lamour Zeova, nou bizin met nou dan plas nou bann frer.1 Kor. 12:26.

Imit Zeova kan to montre lamour (Get paragraf 7)

7. Kouma nou kapav konpran soufrans nou bann frer?

7 Li vre ki li pa touzour fasil pou konpran exakteman lapenn ki lezot resanti. Kifer? Kitfwa parski noumem zame nou’nn pas par sa bann sitiasion-la. Par exanp, boukou nou bann frer pe soufer akoz enn blesir grav, enn maladi, ouswa akoz lavieyes. Ena lezot ki pe bizin lite kont depresion, bann kriz panik, ouswa bann tromatis akoz seki zot inn sibir dan lepase. Ena lezot ki pe elve zot zanfan tousel, ouswa zot  tousel dan laverite. Tou dimounn ena zot problem, ek ena sertin problem ki zame noumem nou’nn kone. Dan sa bann sitiasion-la, kouma nou kapav imit lamour Zeova? Se kan nou pran letan pou ekoute ek nou fer zefor pou konpran seki zot resanti. Lerla nou pou kapav donn zot led ki zot bizin. Mem si tou dimounn diferan, nou kapav donn zot enn led spiritiel ek fer bann kitsoz pratik pou zot.Lir Romin 12:15; 1 Pier 3:8.

IMIT BONTE ZEOVA

8. Ki ti ed Zezi pou montre bonte?

8 Garson Bondie ti dir: “Bondie Treo . . . Li bon ar bann ingra ek bann move.” (Lik 6:35) An realite, Zezi ti imit bonte so Papa. Ki ti ed li fer sa? Avan mem li dir ouswa fer enn kitsoz, li ti fini mazine ki lefe sa pou ena lor santiman bann dimounn. Par exanp, anou gete seki ti arive kan enn madam ki amenn enn move lavi ti vinn pre kot Zezi. Li ti plore, avek so larm li ti mouy lipie Zezi, ek ti souy so lipie avek so seve. Zezi ti trouv repantans sinser sa madam-la ek li ti kone ki madam-la pou bien sagrin si li dir li ale. Alor li’nn felisit li ek pardonn li. Kan enn Farizien ti trouv sa, li ti dir Zezi ki li pa dakor avek seki li’nn fer. Me Zezi ti koz bien ar li osi.Lik 7:36-48.

9. Ki pou ed nou imit bonte Zeova? Donn enn lexanp.

9 Kouma nou kapav imit bonte Zeova? Lapot Pol ti dir: “Enn bon serviter Lesegner li pa enn bagarer, li bizin [“ena douser,” NW] anver tou dimounn.” (2 Tim. 2:24) Enn dimounn ki ena douser ouswa takt, li kone kouma bizin reazir dan sa bann sitiasion-la pou evit bles lezot. Fer koumadir to sipervayzer pa pe fer so travay kouma bizin, kouma to pou reazir? Enn frer inn vinn asiste renion apre plizir mwa, ki to pou dir li? Si dan predikasion enn dimounn dir twa li bien okipe, li pa gagn letan pou koze. Kouma to pou montre twa bon anver sa dimounn-la? Si to madam demann twa: “Kifer to pa’nn dir mwa ki to’nn organiz kitsoz Samdi?” Eski to pou reponn li brit, ouswa avek douser? Li bon nou met nou dan plas lezot ek esey mazine ki lefe nou bann parol pou ena lor zot. Koumsa nou pou kone ki pou fer ek ki pou dir pou nou kapav imit bonte Zeova.Lir Proverb 15:28. *

IMIT SAZES BONDIE

10, 11. Ki pou ed nou imit sazes Zeova? Donn enn lexanp.

10 Sazes se enn parmi bann kalite prinsipal Zeova ek si Li anvi, alavans, Li kapav trouv an-detay konsekans sertin aksion. Li vre ki nou pena kapasite pou konn lavenir, me nou kapav imit sazes Bondie. Kouma? Se kan nou servi kapasite ki nou ena pou imazinn noumem dan enn sitiasion ki zame nou’nn viv, ek reflesi lor konsekans nou bann aksion. Nou ena lexanp bann Izraelit ki pa ti reflesi ki pou arive si zot dezobeir Bondie. Malgre tou seki Zeova inn fer pou zot, Moiz ti kone ki zot pou fer seki pa bon. Devan tou bann Izraelit ki ti rasanble, li ti sit bann parol enn sante ki dir: “Zot enn nasion ki pa ekout konsey, ek pena lintelizans parmi zot. Si selman zot ti ena  sazes, zot ti pou medit lor la! Zot ti pou reflesi lor seki pou ariv zot.”Det. 31:29, 30; 32:28, 29.

11 Me kouma to kapav imit sazes Zeova kan to pe frekante? Reflesi lor konsekans to bann aksion. Fode pa to bliye ki li difisil pou de dimounn ki kontan, kontrol zot santiman ek zot bann dezir sexiel. Alor fode zame to fer bann plan, ouswa ninport ki kitsoz ki kapav met an danze to bann bon relasion avek Zeova! Okontrer, to pou montre ki to ena sazes kan to ekout konsey Zeova: “Enn dimounn ki ena bon zizman kasiet kan li trouv enn danze, me enn kikenn ki pena lexperyans kontign ale, ek li pey bann konsekans.”Prov. 22:3.

KONTROL TO BANN PANSE

12. Kouma nou bann panse kapav fer nou ditor?

12 Enn kikenn ki ena sazes realize ki bann panse zot kapav kouma enn dife. Nou kapav servi dife pou kwi manze. Me si nou pa konn kontrol li, li kapav fer boukou dega. Li kapav bril nou lakaz net ek mem fer nou trouv lamor. Nou bann panse osi parey. Zot itil kan zot ed nou pou imit Zeova. Me si nou ena bann panse imoral, sa kapav fer nou ditor. Par exanp, ki pou arive si nou pran labitid pou imazinn noumem pe fer bann kitsoz imoral? Nou pou telman anvi fer sa bann kitsoz-la, ki enn zour pa enn zour, nou pou fer li. Sa bann kalite rev-la kapav fer nou trouv lamor lor plan spiritiel!Lir Zak 1:14, 15.

13. Ki vizion sirman Ev ti fini fer?

13 Anou gete kouma Ev ti devlop dezir pou manz frwi ki lor “pie konesans bon ek move.” (Zen. 2:16, 17) Satan ti dir li: “Zot pa pou mor zot. Bondie kone ki zour zot manz sa frwi-la, zot lizie pou ouver, ek zot pou vinn kouma Bondie, zot pou konn seki bon ek seki pa bon.” Ev ti fini fer vizion kouma sa pou ete si li kapav deside par limem ki bon ki pa bon. Personn pa pou bizin dir li ki li bizin fer. Li’nn kontign pans lor la ek li’nn “trouve ki frwi sa pie-la ti bon pou manze ek pie-la ti zoli pou gete.” Ki’nn arive apre? “Li’nn kas frwi-la ek li’nn manze. Apre li’nn donn sa so mari kan li ti avek li, ek li osi li’nn manze.” (Zen. 3:1-6). Malerezman Ev so limazinasion inn amenn so prop maler! Atraver so mari, Adan, “pese finn vinn dan lemond, ek lamor finn rantre par pese.”Rom. 5:12.

14. Ki lavertisman Labib donn nou an rapor avek limoralite?

 14 Pese ki Ev ti fer pa ti inplik limoralite sexiel. Me, Zezi ti averti nou kont danze ki ena kan enn kikenn imazinn limem pe komet limoralite. Li ti dir: “Tou dimounn ki [“kontign,” NW] get enn fam ek anvi li, finn deza komet adilter dan so leker.” (Mat. 5:28) Anplis, Lapot Pol ti donn sa lavertisman-la: “Pa fer bann proze pou bann dezir laser.”Rom. 13:14NW.

15. Ki kalite trezor nou bizin ramase, ek kifer?

15 Ena lezot Kretien ki fer vizion kouma zot lavi pou ete si zot gagn enn ta kas, olie ki zot konsantre lor zot servis pou Zeova. An realite, rises ki enn dimounn posede, ‘li koumadir enn miray ki proteze, dan so limazinasion.’ (Prov. 18:11) Zezi ti koz lor enn misie ki “ramas dibien zis pou li, me ki pa ramas rises kot Bondie,” ek li dekrir li kouma enn dimounn bien bet. (Lik 12:16-21) Kan nou ‘ramas bann trezor dan lesiel’ ek nou fer bann kitsoz ki fer Zeova plezir, nou gagn so faver ek noumem nou ere. (Mat. 6:20; Prov. 27:11) Pena nanye ki ena plis valer ki enn bon relasion avek Zeova!

ARET TRAKASE

16. Ki kapav ed nou pou pa trakase plis ki bizin?

16 Mazine ki kantite traka nou pou met lor nou latet si nou pas nou letan “ramas trezor lor later.” (Mat. 6:19) Zezi ti servi enn lexanp pou montre kouma ‘bann problem lavi toulezour ek lamour dibien materyel’ kapav touf parol lor Rwayom Bondie. (Mat. 13:18, 19, 22) Sertin Kretien trakase parski touletan zot pe imazinn bann maler ki kapav ariv zot. Me si nou kontign fatig nou latet avek sa bann kitsoz-la, sa kapav gat nou lasante ek nou bann relasion avek Zeova. Alor, anou fer konfians Zeova ek rapel ki “traka fer enn dimounn so leker lour, me enn bon parol fer li gagn lazwa.” (Prov. 12:25) Kan lezot konpran nou ek dir nou bann parol ankourazan, sa fer nou leker kontan. Kan nou devid nou leker ar nou paran, nou konzwin, ouswa ar enn kamarad ki ena mem fason panse ki Bondie, nou mwin trakase.

17. Kouma Zeova ed nou kan nou trakase?

17 Kan nou trakase, pena personn ki kapav konpran nou pli bien ki Zeova. Lapot Pol ti ekrir: “Pa bizin zot trakase ditou, me dan ninport ki sitiasion, avek enn leker rekonesan, ofer zot lapriyer ek siplikasion Bondie. Lape Bondie ki depas tou lintelizans, pou gard zot leker ek zot lespri dan Zezi Kris.” (Fil. 4:6, 7) Alor kan to trakase, pans bann ki Zeova pe servi pou ed twa gard to bann bon relasion avek Li, kouma par exanp to bann frer ek ser, bann ansien, lesklav fidel ek saz, bann anz, ek Zezi.

18. Kouma kapasite pou met nou dan plas lezot ed nou?

18 Kouma nou’nn trouve, nou kapasite pou met nou dan plas lezot ed nou pou imit bann kalite Zeova, kouma par exanp lamour, bonte ek sazes. (1 Tim. 1:11; 1 Zan 4:8) Nou pou dan lazwa si nou montre vre lamour, reflesi lor konsekans nou bann aksion, ek aret trakase plis ki bizin. Alor anou servi bien kapasite ki Bondie inn donn nou pou fer vizion nou lesperans ek pou imit so bann kalite.Rom. 12:12.

^ par. 9 Proverb 15:28: “Leker enn dimounn ki zis, medite avan li reponn, me boukou move kitsoz sorti dan labous enn move dimounn.”