Skip to content

Skip to table of contents

Kestion Bann Lekter

Kestion Bann Lekter

Kisannla Gog ki sorti Magog ki mansione dan liv Ezekiel?

Pandan plizir lane, nou bann piblikasion inn explike ki Gog ki sorti Magog fer referans ar Satan Lediab apre ki’nn tir li dan lesiel. Kifer ti donn sa lexplikasion-la? Se parski liv Revelasion idantifie Satan kouma sef ki pou diriz latak mondial ki pou ena kont pep Bondie. (Rev. 12:1-17) Alor, nou ti panse ki Gog se enn lot nom pou Satan.

Me, ena sertin problem avek sa lexplikasion-la. Reflesi lor la: Kan Li pe koz lor destriksion Gog, Zeova dir: “Mo pou donn to laser pou manze tou kalite zwazo ki lasas ek bann zanimo sovaz ki dan karo.” (Eze. 39:4) Apre sa, Zeova azoute: “Sa zour-la mo pou donn Gog enn tom laba dan Izrael . . . Se la kot zot pou anter Gog ek tou so bann larme.” (Eze. 39:11) Me kouma bann “zwazo ki lasas ek bann zanimo sovaz ki dan karo” kapav manz enn kreatir spiritiel? Kouma Satan kapav ena “enn tom” lor later? Labib dir dan enn fason bien kler ki enn anz pou zet Satan dan labim, enn pwi san fon, pou 1,000 an. Li pa dir ki pou anter li ouswa ki bann zanimo pou manz li.Rev. 20:1, 2.

Labib dir osi ki alafin 1,000 an, pou larg Satan. Li pou sorti dan sa pwi san fon la, ek li pou “sedwir [“anbet,” NW] bann nasion dan kat kwin later, Gog ek Magog. Li pou rasanble zot pou lager.” (Rev. 20:8) Me kouma Satan kapav anbet Gog si limem li Gog? Alor, ki dan liv Ezekiel ouswa Revelasion, kan Labib koz lor “Gog” li pa fer referans ar Satan.

Me alor kisannla Gog ki sorti Magog? Pou gagn repons sa kestion-la, li bon nou fer bann resers dan Labib pou kone kisannla ki atak pep Bondie. Labib pa koz zis lor latak ‘Gog ki sorti Magog’, me osi lor latak “lerwa lenor” ek ‘bann lerwa later.’ (Eze. 38:2, 10-13; Dan. 11:40, 44, 45; Rev. 17:14; 19:19) Eski li pe koz lor diferan latak? Nou kapav dir non. Labib pe koz lor mem latak, me li servi diferan nom. Kifer nou dir sa? Parski li dir ki tou bann nasion lor later pou inplike dan latak final ki pou deklans lager Armagedonn.Rev. 16:14, 16.

 Kan nou konpar tou sa bann verse Labib ki koz lor latak final ki pou ena kont pep Bondie la, li kler ki Gog ki sorti Magog pa fer referans ar Satan. Okontrer li fer referans ar tou bann nasion ki’nn fer enn koalision. Eski se “lerwa lenor” sinbolik ki pou diriz sa bann nasion-la? Nou pa kapav dir sa dan enn fason kategorik. Me sa lide-la paret an akor avek seki Zeova dir lor Gog: “To pou sorti dan to plas, dan parti pli retire ki ena dan lenor, twa ek boukou pep avek twa, zot tou lor bann seval, enn gran lasanble, enn gran larme.”Eze. 38:6, 15.

Get seki profet Daniel, ki ti viv dan mem lepok ki Ezekiel, ti dir li osi konsernan lerwa lenor: “Bann nouvel ki sorti dan les ek dan lenor pou trouble li, ek li pou sorti avek enn gran koler pou detrir boukou. Li pou pik so bann latant rwayal ant gran lamer ek montagn sakre Dekorasion; ek li pou ariv ziska so destriksion, ek pa pou ena personn pou ed li.” (Dan. 11:44, 45) Sa li parey avek seki liv Ezekiel dir konsernan bann kitsoz ki Gog pou fer.Eze. 38:8-12, 16.

Ki pou arive apre sa latak final la? Daniel dir: “Pandan sa lepok-la, Mikael [Zezi Kris] pou leve [zour Armagedonn], sa gran prins ki pe debout [depi 1914] an faver to pep la. Ek pou ena enn lepok detres [gran detres] kouma zame finn ena depi ki enn nasion inn existe ziska sa lepok-la. Ek dan sa lepok-la, to pep pou sape, tou bann ki ena zot nom ekrir dan liv-la.” (Dan. 12:1) Sa aksion ki Zezi pe fer antan ki reprezantan Bondie la, li mansione osi dan Revelasion 19:11-21.

Me kisannla “Gog ek Magog” ki mansione dan Revelasion 20:8? Gog ek Magog reprezant tou bann ki pou rebel kont Zeova ek pou atak so pep pandan test final ki pou ena alafin 1,000 an. Zot pou ena mem latitid kriminel ki ‘Gog ki sorti Magog,’ setadir bann nasion ki pou atak pep Bondie alafin gran detres. Gog ek Magog pou konn mem sor ki ‘Gog ki sorti Magog,’ setadir enn destriksion eternel! (Rev. 19:20, 21; 20:9) Alor li apropriye pou apel tou bann ki pou rebele alafin 1,000 an, “Gog ek Magog.”

Antan ki bann etidian Parol Bondie, nou bien anvi kone kisannla dan lavenir pou vinn “lerwa lenor.” Me selman, ninport kisannla ki pou diriz tou sa bann nasion ki’nn fer enn koalision la, ena de kitsoz nou sir: (1) Gog ki sorti Magog ek so bann larme pou konn enn defet ek enn destriksion; ek (2) nou Lerwa, Zezi Kris pou delivre pep Bondie ek pou fer zot rant dan enn nouvo lemond kot pou ena lape ek vre sekirite.Rev. 7:14-17.