Skip to content

Skip to table of contents

To Kapav Lager Kont Satan ek Gagn Viktwar!

To Kapav Lager Kont Satan ek Gagn Viktwar!

“Res touzour ferm dan lafwa ek reziste [Satan].”1 PIER 5:9.

1. (a) Kifer lager ki nou pe fer kont Satan bien inportan zordi? (b) Kouma nou kone li posib nou gagn viktwar lor Satan?

SATAN pe lager kont bann Kretien ki pou al dan lesiel ek zot bann konpagnon, bann ‘lezot brebi.’ (Zan 10:16) Lobzektif Lediab se devor maximum serviter Zeova dan sa tigit letan li reste la. (Lir Revelasion 12:9, 12.) Eski nou kapav gagn viktwar lor li? Pena dout! Labib dir: ‘Reziste kont Lediab ek li pou sove, li pou al lwin ar zot.’Zak 4:7.

2, 3. (a) Kan bann dimounn pa krwar ki Satan existe, kouma sa enn lavantaz pou li? (b) Kouma to kone ki Satan li bien reel?

2 Boukou dimounn riye kan zot tann dir ki Satan existe. Pou zot, Satan ek bann demon, se bann personaz fiksion ki existe zis dan bann liv, bann fim orer, ek bann zwe video. Zot dir ki bann dimounn intelizan pa krwar dan bann move lespri. Eski to panse sa fer Satan kitsoz kan bann dimounn pa krwar ki li ek so bann demon existe? Sa pa fer li nanye! Okontrer li pli fasil pou li avegle lespri bann dimounn ki dout so lexistans. (2 Kor. 4:4) Propaz bann lide koumsa, se enn bann mwayin ki Satan servi pou anbet bann dimounn.

3 Antan ki bann serviter Zeova, nou pa les Satan anbet  nou. Nou kone ki Lediab li reel ek nou pena okenn dout lor la. Kouma nou konn sa? Labib dir ki se limem ki ti koz avek Ev atraver enn serpan. (Zen. 3:1-5) Li ti provok Zeova konsernan Zob. (Zob 1:9-12) Se Satan mem ki ti tant Zezi. (Mat. 4:1-10) Ek apre nesans Rwayom Bondie an 1914, se Satan ki ti “deklar lager” avek bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel. (Rev. 12:17) Sa lager-la ankor pe dire parski Satan pe fer tou pou detrir lafwa leres 144,000 ki ankor lor later ek bann lezot brebi. Pou nou gagn viktwar, nou bizin reziste kont Satan ek gard nou lafwa solid. Sa lartik-la koz lor trwa fason nou kapav fer sa.

REZET LORGEY

4. Kouma Satan inn montre ki li ranpli ar lorgey?

4 Pli orgeye ki Satan, pena! An realite, pou ki enn kreatir spiritiel oze defie drwa ki Zeova ena pou dirize ek debout kouma so rival, fode vremem li vantar ek ranpli ar lorgey. Alor, enn fason ki nou kapav reziste kont Satan, se kan nou rezet lorgey ek nou devlop limilite.—Lir 1 Pier 5:5.

5, 6. (a) Eski li move ki nou ena enn sertenn fierte? Explike. (b) Kifer lorgey li danzere, ek ki bann lexanp Biblik montre sa?

5 Li pa move ki nou ena enn sertenn dignite ek respe pou noumem. Nou kapav osi ena enn sertenn fierte parski nou, ouswa bann dimounn ki pros ar nou, finn fer enn bon aksion ouswa zot ena bann talan. Pena nanye de mal ladan. Lapot Pol ti dir bann Tesalonisien: “Nou koz lor zot avek boukou fierte dan [“kongregasion,” NW] Bondie. Zot pe tini ferm dan zot lafwa malgre tou bann persekision ek detres ki zot ankor pe siporte.” (2 Tes. 1:4) Alor, kan nou fier travay ki lezot inn fer ek mem kan nou resanti enn sertenn fierte pou seki nou’nn reisi fer, sa fer nou dibien. Fode pa nou ont nou fami, nou kiltir, ouswa landrwa kot nou’nn grandi.Zist. 21:39.

6 Me lot kote, lorgey kapav tigit-tigit rwinn nou bann bon relasion avek lezot ek sirtou nou lamitie avek Zeova. Sa lorgey-la kapav fer nou rezet enn konsey ki nou bien bizin ek gard rankinn, olie ki nou aksepte sa avek limilite. (Ps. 141:5) Nou kapav dekrir sa kalite lorgey-la kouma “enn lestim exazere lor noumem” ouswa “enn latitid vantar ki pous enn dimounn krwar ki li pli bon ki lezot, alor ki sa pa vre.” Zeova deteste bann ki ena larogans ek lorgey. (Eze. 33:28; Amos 6:8) Me Satan kontan kan li trouv bann dimounn ena enn latitid koumsa, parski zot pe reflet so larogans. Sirman Satan ti bien kontan kan li ti trouv bann zom kouma Nimrod, Faraon, ek Absalom montre zot lorgey kan zot ti fer zot vantar! (Zen. 10:8, 9; Ex. 5:1, 2; 2 Sam. 15:4-6) Si Kain inn tonbe, se osi akoz lorgey. Bondie Limem ti konsey Kain, me li ti tro orgeye pou aksepte koreksion. Li’nn fer latet dir, li’nn ignor lavertisman Zeova ek li’nn fons direk dan presipis.Zen. 4:6-8.

7, 8. (a) Ki ete rasism, ek kifer nou dir ki li mars ansam avek lorgey? (b) Explike kouma lorgey kapav detrir lape enn kongregasion.

7 Azordi bann dimounn montre zot lorgey dan plizir fason ki fer ditor lezot. Souvan lorgey mars ansam avek rasism. Dapre enn diksioner, rasism se “enn latitid arogan kont bann dimounn enn lot ras,” ek se “enn fason panse ki  fonde lor krwayans ki diferan ras ena diferan kalite ek kapasite, ek ki sertin ras siperyer ek lezot ras inferyer.” Rasism finn provok bann emet, bann lager rasial ek mem bann masak.

8 Biensir, sa bann kitsoz-la pena so plas dan kongregasion. Selman, parfwa akoz lorgey, bann gran diskision kapav deklanse ant Kretien ziska enn pwin kot nepli kapav kontrole. Dan premie siek, se samem ki ti arive. Akoz sa, Zak ti poz bann Kretien sa kestion-la: “Tou sa bann dispit ek konfli ant zot la, ki kote li sorti sa?” (Zak 4:1) Si dan fon nou leker nou ena laenn, ek nou panse nou pli siperyer ki lezot, sa pou pous nou pou dir ouswa fer kitsoz ki kapav fer lezot ditor. (Prov. 12:18) Alor li kler ki lorgey kapav detrir lape enn kongregasion.

9. Kouma Labib ed nou pou konbat rasism ek rezet lorgey? (Get zimaz koumansman lartik.)

9 Si nou ena tandans pou panse ki nou pli extra ki lezot, alor nou bizin rapel ki “Zeova deteste enn kikenn ki ena enn leker orgeye.” (Prov. 16:5) Li bon nou examinn osi fason ki nou konsider bann dimounn enn lot ras, enn lot nasionalite ouswa enn lot kiltir. Si nou enn dimounn rasist ouswa nou fier nou pei, savedir nou’nn bliye ki ‘depi enn sel zom, Bondie finn fer tou nasion.’ (Zist. 17:26) Dan enn sertin sans, nou tou nou mem ras parski nou ena enn sel anset: Adan. Alor, li bien bet pou panse ki sertin ras pli siperyer ouswa inferyer ki lezot. Si nou pans koumsa, se koumadir nou pe donn Satan lokazion pou detrir lamour ek linite ki ena parmi nou. (Zan 13:35) Pou lager kont Satan ek gagn viktwar lor li, nou bizin rezet lorgey.Prov. 16:18.

REZET MATERYALISM EK LAMOUR POU LEMOND

10, 11. (a) Kifer li bien fasil pou devlop lamour pou lemond? (b) Kouma Demas inn montre ki li kontan lemond?

10 Satan limem “sef sa lemond-la,” ek lemond dan so lame. (Zan 12:31; 1 Zan 5:19) Alor boukou kitsoz ki lemond ankouraze, zot al kont bann prinsip Labib. Biensir pa tou kitsoz ki pa bon dan sa lemond-la. Selman, nou bizin atann ki Satan pou servi sa pou explwat nou bann dezir ek tant nou pou fer pese. Li kapav osi pous nou pou devlop lamour pou lemond ek negliz nou ladorasion pou Zeova.Lir 1 Zan 2:15, 16.

11 Dan premie siek, sertin Kretien ti tom dan sa piez-la. Par exanp Pol ti dir: “Demas finn prefer [“kontan,” NW] lemond prezan, li finn abandonn mwa.” (2 Tim. 4:10) Labib pa dir exakteman ki kitsoz Demas ti kontan dan sa lemond-la, ki’nn fer li abandonn Pol. Li posib ki li ti koumans devlop enn lamour pou bann kitsoz materyel plis ki so servis pou Zeova. Si sa li vre, alor Demas inn rat bann gran privilez dan servis Bondie, kouma par exanp privilez pou travay ansam avek Pol. Eski sa ti vo lapenn? Eski lemond ti pou kapav ofer li enn kitsoz ki ena plis valer ki bann benediksion Zeova?Prov. 10:22.

12. Kouma Satan kapav gagn nou avek “pouvwar ki larises ena pou anbet dimounn”?

12 Seki’nn ariv Demas kapav ariv nou’si. Antan ki Kretien, li normal ki nou ek nou fami bizin bann kitsoz materyel pou viv. (1 Tim. 5:8) Zeova anvi ki nou viv bien parski Li ti met Adan ek Ev dan enn zoli paradi. (Zen. 2:9) Me Satan kapav explwat nou bann dezir  kan li servi “pouvwar ki larises ena pou anbet dimounn.” (Mat. 13:22, NW) Boukou panse pou zot ere ek pou zot reisi dan lavi, zot bizin ena enn ta kas ouswa boukou dibien materyel. Nou pou anbet noumem si nou pans koumsa. Sa kapav mem fer nou perdi kitsoz ki ena plis valer: nou lamitie avek Zeova. Zezi ti averti so bann disip: ‘Personn pa kapav servi de met. Swa li ayir enn ek kontan lot la, ou bien li atas li ar enn ek mepriz lot la. Zot pa kapav servi de met Bondie ek Larises.’ (Mat. 6:24) Si nou travay kouma enn esklav pou Larises, savedir nou’nn aret servi Zeova. Se samem ki Satan anvi nou fer! Fode zame nou les larzan ouswa bann kitsoz ki larzan kapav aste vinn enn baryer ant nou ek Zeova. Pou lager kont Satan, nou bizin ena enn fason panse ekilibre lor bann kitsoz materyel.Lir 1 Timote 6:6-10.

REZET LIMORALITE SEXIEL

13. Kouma lemond finn ankouraz bann dimounn pou ena enn move lopinion lor maryaz ek sex?

13 Enn lot piez ki lemond Satan servi, se limoralite sexiel. Zordi, boukou konsider fidelite dan maryaz, ek maryaz limem, kouma enn kitsoz ki’nn demode, ek ki anpes zot profit zot liberte. Par exanp, get seki enn aktris bien renome ti dir: “Res avek enn sel dimounn, se enn kitsoz inposib pou enn misie ouswa enn madam. Mo pa konn personn ki fidel, ouswa ki anvi res fidel ar so konzwin.” Enn akter dir: “Mo pa sir ki se dan nou natir pou res avek enn sel dimounn toutlong nou lavi.” Satan devet bien kontan kan bann dimounn seleb zet dezoner lor maryaz ki enn don Bondie! Li pa soutenir ditou sa dispozision ki Zeova inn pran la ek li fer latet-lipie pou ki bann maryaz kase. Alor, pou nou gagn viktwar lor Satan, nou bizin ena mem fason panse Bondie lor maryaz.

14, 15. Kouma nou kapav rezet limoralite?

14 Ki nou marye ouswa selibater, nou bizin fer bann gran zefor pou rezet tou form limoralite. Me eski li fasil pou fer sa? Non, ditou! Par exanp, si to enn zenn, kitfwa to tann to bann kamarad lekol flat zotmem parski zot gagn relasion sexiel avek ninport kisannla zot anvi. Anplis, ena ki pa aret koz lor bann “sexto,” setadir bann zimaz ouswa bann mesaz sexiel ki zot avoye lor zot portab. An realite dan boukou pei, si enn kikenn fer sa, se koumadir li pe distribie bann zimaz pornografik bann zanfan. Labib dir: “Zom ki livre limem dan pese imoralite li fer pese kont so prop lekor.” (1 Kor. 6:18) Limoralite sexiel propaz bann maladi ki amenn soufrans ek lamor. Mazorite bann zenn ki gagn relasion sexiel san ki zot marye dir ki zot regrete seki zot inn fer. Seki media prezante lor sex li bien lwin ar larealite. Zot fer nou krwar ki si nou dezobeir lalwa Bondie, nou pa pou gagn okenn konsekans. Si nou krwar sa, nou pe ‘les nou anbete par pese.’Ebre 3:13.

15 Si to pe lite kont tantasion pou komet limoralite, ki to kapav fer? Rekonet ki to ena enn pwin feb. (Rom. 7:22, 23) Priye Bondie ek demann Li lafors pou kontign lite. (Fil. 4:6, 7, 13) Evit bann sitiasion ki kapav fer twa tom dan piez limoralite. (Prov. 22:3) Ek kan enn tantasion prezant devan twa, rezet li deswit.Zen. 39:12.

16. Ki Zezi ti fer kan Satan ti tant li, ek ki leson nou kapav tire?

16 Zezi inn donn nou enn bon lexanp  dan sa domenn-la. Li pa ti les li anbete par bann promes Satan. Li pa ti mem pran letan pou reflesi lor la. Okontrer, deswit li ti dir sa bann parol-la: “Finn ekrir.” (Lir Matie 4:4-10.) Zezi ti konn Parol Bondie, alor kan Satan ti tant li, li’nn kapav azir vit ek sit bann lekritir. Pou gagn viktwar lor Satan, fode pa nou sede devan tantasion pou komet limoralite sexiel.1 Kor. 6:9, 10.

GAGN VIKTWAR GRAS-A LANDIRANS

17, 18. (a) Ki lezot piez Satan ena dan so sak, ek kifer sa pa etonn nou? (b) Ki’nn rezerve pou Satan, ek kouma sa ankouraz twa pou andire?

17 Lorgey, materialism, ek limoralite sexiel, se zis trwa parmi bann piez ki Satan servi. Me ena ankor enn ta piez dan so sak. Par exanp sertin Kretien bizin siport persekision bann manb zot fami. Sertin bizin fer fas ar bann kamarad lekol ki boufonn zot, ouswa zot viv dan bann pei kot nou laktivite interdi. Sa bann leprev-la pa etonn nou, parski Zezi ti dir: “Tou dimoun pou ayir zot akoz mwa, me seki tini ferm ziska dan bout, li pou sove.”Mat. 10:22.

Enn destriksion total pe atann Satan (Get paragraf 18)

18 Kouma to kapav lager kont Satan ek gagn viktwar? Zezi ti dir so bann disip: “Par zot perseverans [“landirans,” NW] zot pou gagn lavi.” (Lik 21:19) Personn pa kapav fer nou enn ditor ki Zeova pa kapav repare. Personn pa kapav kas nou lamitie avek Zeova, amwin ki noumem nou les sa arive. (Rom. 8:38, 39) Mem lamor bann serviter Zeova pa enn viktwar pou Satan, parski Zeova pou resisit zot! (Zan 5:28, 29) Me lot kote, lavenir Satan li bien som. Apre destriksion sa move lemond-la, Zezi pou zet Satan dan labim pou 1,000 an. (Rev. 20:1-3) Alafin Regn Mil An, Satan “pou libere dan prizon” pou enn tigit letan ek pou enn dernie fwa li pou esey anbet limanite ki’nn vinn parfe. Apre sa, Lediab pou detrir net. (Rev. 20:7-10) Satan pena okenn lavenir devan li, me twa, wi! Reziste kont Satan ek gard to lafwa solid. To kapav lager kont Satan ek gagn viktwar!