Skip to content

Skip to table of contents

Kouma To Relasion Avek Zeova Ete?

Kouma To Relasion Avek Zeova Ete?

“Apros zot ar Bondie ek Li pou vinn pros ar zot.”ZAK 4:8.

1. Kifer nou bizin fer nou relasion avek Zeova vinn pli solid?

ESKI to’nn vwe to lavi ar Zeova ek to’nn batize? Si wi, to posed enn kitsoz ki ena boukou valer—enn relasion personel avek Bondie. Me, ena bann kitsoz ki pe atak sa relasion-la. Enn kote ena lemond Satan, ek lot kote ena nou bann prop febles. Tou bann Kretien bizin fer fas ar sa sitiasion difisil la. Akoz sa, nou bizin fer nou relasion avek Zeova vinn pli solid ki kapav.

2. (a) Ki ete enn relasion? (Get not.) (b) Kouma nou kapav fer nou relasion avek Zeova vinn pli solid?

2 Eski Zeova Li reel pou twa? Eski to konsider Li kouma to Kamarad? Eski to ti pou kontan ki to relasion avek Li vinn pli solid ankor? Zak 4:8 dir nou ki nou bizin fer: “Apros zot ar Bondie ek Li pou vinn pros ar zot.” Remarke ki se pa enn semin one-way, me two-way. * Amezir nou fer bann pa pou apros nou ar Bondie, Li osi Li fer bann pa pou apros ar  nou. Plis nou fer sa, plis Zeova pou vinn reel pou nou, ek nou relasion avek Li pou vinn pli solid. Avek letan, nou pou vinn telman pros avek Li, ki nou pou ena mem santiman ki Zezi kan li ti dir: “Sa Enn ki finn avoy mwa la, [“Li reel,” NW] . . . Mo konn Li.” (Zan 7:28, 29) Me ki bann pa nou bizin fer pou vinn pros ar Zeova?

Kouma to kapav kominik avek Bondie? (Get paragraf 3)

3. Kouma nou kapav kominik avek Zeova?

3 Si to anvi vinn pros ar Zeova, li bien inportan ki to koz avek Li regilierman. Me kouma to pou fer sa? Si to ena enn kamarad ki res bien lwin, kouma to fer pou kominik avek li? Sirman zot ekrir zot kamarad ek zot koze lor telefonn bien souvan. Li parey pou Zeova. To koz ar Li kan to priye Li regilierman. (Lir Psom 142:2. *) Me kouma to pou les Zeova koz ar twa? Kan regilierman to lir so Parol Labib ek to medit lor la. (Lir Izai 30:20, 21. *) Alor, anou gete kouma sa kominikasion ant twa ek Zeova la kapav fortifie to relasion avek Li ek fer Li vinn pli reel pou twa.

LES ZEOVA KOZ AVEK TWA KAN TO ETIDIE LABIB

4, 5. Kouma Zeova koz avek twa atraver so Parol Labib? Donn enn lexanp.

4 Sirman to dakor ki Labib se mesaz Bondie pou limanite. Me eski Labib kapav ed twa pou vinn pros ar Zeova? Wi! Amezir to lir ek etidie Labib regilierman, analiz to reaksion ek reflesi kouma to kapav aplik seki to pe lir. Kan to fer sa, to pe les Zeova koz ar twa atraver so Parol ek to pou vinn pli pros ar Li.Ebre 4:12; Zak 1:23-25.

5 Par exanp, ki to reaksion kan to lir sa bann parol Zezi-la: “Aret ramas bann trezor pou zot lor later?” Si to pe fer tou pou met Zeova an premie dan to lavi, to santi koumadir Li pe felisit twa. Me, si to realize ki to bizin sinplifie to lavi ek konsantre plis lor to servis pou Bondie, to santi koumadir Zeova pe averti twa. Li pe fer twa kone dan ki domenn to bizin travay pou to vinn pli pros ar Li.Mat. 6:19, 20NW.

6, 7. (a) Kan nou etidie Labib, ki lefe sa ena lor nou lamour pou Zeova ek lor so lamour pou nou? (b) Avek ki lobzektif nou bizin etidie Labib?

 6 Kan nou etidie Labib, nou pa zis kone dan ki domenn nou bizin progrese. Nou aprann osi lor bann kalite Zeova ek lor so fason azir, ek sa ogmant nou lamour pou Li. Ek plis nou kontan Bondie, plis so lamour pou nou vinn pli for. Se koumsa ki nou relasion avek Li vinn pli solid.Lir 1 Korintien 8:3.

7 Selman, pou nou vinn pros ar Zeova, li bien inportan ki nou etidie avek enn bon lobzektif. Zan 17:3 dir: “Ki ete lavi eternel? Se dekouver ki tomem vre Bondie ek ki Zezi Kris, limem ki to finn avoye.” Alor, nou lobzektif se pa zis pou gagn konesans, me se sirtou pou “dekouver,” setadir pou konn pli bien personalite Zeova.Lir Exod 33:13; * Ps. 25:4.

8. (a) Ki sertin kapav panse kan zot get fason ki Zeova inn tret Lerwa Azaria dan 2 Lerwa 15:1-5? (b) Kan nou konn Zeova, kifer nou pa pou dout so fason azir?

8 Amezir nou konn Zeova pli bien, nou pa pou fatig nou latet plis ki bizin kan Labib pa explike kifer Zeova inn azir dan enn sertenn fason. Par exanp, anou get fason ki Zeova ti tret Azaria, Lerwa Zida. (2 Ler. 15:1-5) Labib dir ki dan sa lepok-la, “lepep ti ankor pe fer bann sakrifis ek fer lafime monte pou bann zidol dan bann plas dan oter.” Malgre sa, Azaria li, li “ti kontign fer seki drwat devan lizie Zeova.” Pourtan, “Zeova ti pini lerwa-la, ek ziska zour so lamor li ti ena lalep.” Kifer? Labib pa dir nanye lor la. Eski nou bizin kas nou latet pou kone kifer Zeova inn pini Azaria san okenn rezon valab? Non. Si nou konn bien fason azir Zeova sa pa pou fatig nou. Nou kone ki touletan Li koriz nou “zis kantite ki bizin.” (Zer. 30:11) Alor, mem si nou pa kone kifer Zeova inn pini Azaria, seki nou sir se ki Li’nn azir dan enn fason ki drwat.

9. Ki bann detay ed nou konpran kifer Zeova ti fer Azaria gagn lalep?

9 Selman dan ka Lerwa Azaria, Labib donn nou plis detay. Par exanp nou aprann ki li ti apel osi Ouziya. (2 Ler. 15:7, 32) Dan 2 Kronik 26:3-5, 16-21, nou aprann ki mem si pandan enn tan, Ouziya ti fer seki drwat devan lizie Zeova, plitar “so leker ti ranpli ar lorgey ziska ki li’nn konn so prop destriksion.” Avek enn larogans, li ti esey fer travay ki zis bann pret ti gagn drwa fer. Katrovin-enn pret ti dir li, li an tor ek ti anpes li fer sa. Kouma Ouziya ti reazir? Telman li ti vinn arogan ki li ti ankoler kont sa bann pret-la. “So koler ti mont dan so bout nene.” Asterla nou konpran kifer Zeova ti fer li gagn lalep pou pini li!

10. (a) Kifer li pa neseser ki touletan nou bizin enn explikasion lor tou seki Zeova fer? (b) Kouma nou kapav ena plis konfians dan so fason azir?

10 Ki leson inportan nou aprann? Dan ka Lerwa Azaria, Labib inn donn nou ase detay pou konpran kifer Zeova inn pini li. Me kan Labib pa donn okenn detay, eski to ena tandans pou dout fason azir Zeova? Ouswa, seki finn ekrir dan Labib li ase pou fer twa ena konfians ki Zeova touletan azir dan enn fason ki drwat? (Det. 32:4) Plis nou konn Zeova, plis nou lamour pou Li  pou grandi ek plis nou pou fer Li konfians. Pou ariv enn moman kot nou pou nepli bizin enn explikasion lor tou seki Li fer. Amezir nou etidie ek medit lor Parol Bondie, Zeova pou vinn pli reel pou nou ek nou pou vinn pli pros ar Li.Ps. 77:12, 13.

TO KOZ AVEK ZEOVA KAN TO PRIYE LI

11-13. Kouma nou kone ki Zeova ekout bann lapriyer? (Get zimaz koumansman lartik.)

11 Kan nou priye Zeova, nou vinn pros ar Li. Nou kapav loue Li, remersie Li, ek rod so direksion. (Ps. 32:8) Me, pou ki Zeova vinn reel pou nou, nou bizin sir ki Li ekout bann lapriyer.

12 Boukou dimounn panse ki lapriyer ena zis enn lefe sikolozik, setadir ki li soulaz nou lespri. Zot dir ki si enn dimounn panse ki so lapriyer inn exose, se zis parski dimounn-la inn bien reflesi lor so problem ek inn fer tou pou trouv enn solision par limem. Li vre ki lapriyer kapav ed nou dan sa fason-la. Me kouma nou kapav sir ki Zeova ekout bann lapriyer sinser ki nou fer?

13 Reflesi lor la: Avan li vinn lor later, Zezi ti trouv so Papa reponn lapriyer bann fidel serviter. Plitar kan li ti vinn lor later, Zezi ti servi lapriyer kouma enn mwayin pou partaz so bann santiman avek so Papa ki dan lesiel. Enn fwa, li ti mem pas enn lanwit pou priye. Eski li ti pou fer sa si li ti panse ki Zeova pa pe vremem ekout li? (Lik 6:12; 22:40-46) Eski li ti pou ansegn so bann disip pou priye si li ti panse ki lapriyer ena zis enn lefe sikolozik? Alor li kler ki Zezi ti kone ki Zeova vremem ekout bann lapriyer. Enn fwa li ti mem dir: “Papa, mo rann twa gras parski to finn ekout mwa. Mo kone ki to [“ekout,” NW] mwa touletan.” Nou’si nou kapav sir ki Zeova ‘ekout nou lapriyer.’Zan 11:41, 42; Ps. 65:2.

14, 15. (a) Ki bienfe nou gagne kan nou presi dan nou bann lapriyer? (b) Kouma lapriyer inn ed enn ser pou ena bann pli bon relasion avek Zeova?

14 Parfwa fason ki Zeova reponn bann lapriyer, li pa touzour evidan. Me kan to presi dan to lapriyer, li pou pli  fasil pou to trouve kouma Zeova pe reponn twa. Ek sa kapav fer Zeova vinn pli reel pou twa. Plis to devid to leker ar Zeova, plis Li pou apros Li ar twa.

15 Anou examinn lexanp Kathy. * Mem si souvan li ti sorti predikasion, li pa ti kontan prese. Li dir: “Mo pa ti kontan prese. Kan mo dir pa kontan, se pa kontan mem. Kan mo ti pran retret, enn ansien ti ankouraz mwa pou fer pionie permanan, li ti mem donn mwa enn form pou ranpli. Mo ti deside pou fer pionie, me anmemtan, toulezour mo ti priye Zeova pou ed mwa kontan predikasion.” Eski Zeova inn ekout so lapriyer? Kathy dir: “Asterla, sa fer trwa-z-an ki mo pionie. Mo’nn amelior mo kapasite pou prese parski mo pas plis letan dan mo minister ek mo’nn aprann boukou avek lezot ser. Azordi, mo pa zis kontan prese—mo extra kontan prese. Me pli inportan, mo’nn vinn pli pros ar Zeova.” Pena dout ki lapriyer inn ed Kathy pou ena bann pli bon relasion avek Zeova.

FER NOU PAR

16, 17. (a) Ki nou bizin fer pou ki nou bann relasion avek Zeova vinn pli solid? (b) Ki nou pou examine dan prosin lartik?

16 Toutlong nou lavi nou bizin kontign devlop bann bon relasion avek Zeova. Si nou fer bann pa ki bizin pou vinn pros ar Li, Li osi pou vinn pros ar nou. Alor anou fer tou seki nou kapav pou gard enn bon kominikasion avek Zeova kan nou lir Labib ek priye Li toulezour. Si nou fer sa, nou relasion avek Li pou vinn pli for, ek nou pou reisi fer fas ar bann sitiasion difisil.

Kontign devlop bann bon relasion avek Zeova (Get paragraf 16, 17)

17 Me parfwa mem si nou pe kontign priye, nou ena linpresion ki nou bann problem pale fini. Dan sa bann sitiasion-la, nou kapav koumans perdi konfians an Zeova. Kitfwa nou kapav demann noumem si Zeova pe ekout nou lapriyer ouswa si Li vremem konsider nou kouma so kamarad. Si nou koumans pans koumsa, ki nou kapav fer? Nou pou examinn sa dan prosin lartik.

^ par. 2 Enn relasion se lien ki ena ant de dimounn, seki zot resanti pou zot kamarad ek fason ki zot azir ant zot. Toulede dimounn inplike dan sa relasion-la.

^ par. 3 Psom 142:2: “Devan Li, mo devid mo leker pou dir Li tou mo traka; mo rakont Li tou seki fatig mwa.”

^ par. 3 Izai 30:20, 21: “20 Mem si Zeova pou donn zot dipin dan form maler ek delo dan form traka, to Gran Instrikter pou nepli kasiet, ek to pou trouv to Gran Instrikter avek to de lizie. 21 To zorey pou tann enn parol deryer twa, ki dir: ‘Ala semin-la. Mars ladan,’ si zot bizin al a-drwat ou si zot bizin al a-gos.”

^ par. 7 Exod 33:13: “Silteple, si mo’nn gagn to faver, fer mwa konn to bann fason azir. Koumsa mo kapav konn twa, ek kontign gagn to faver. Ek pran an konsiderasion osi ki sa nasion-la se to pep.”

^ par. 15 Nom-la finn sanze.