Skip to content

Skip to table of contents

Fer Zeova Touletan Konfians!

Fer Zeova Touletan Konfians!

“Fer Li touletan konfians.”PSOM 62:8.

1-3. Kouma Pol so konfians an Zeova inn ogmante? (Get zimaz koumansman lartik.)

SI TO ti enn Kretien ki res dan Rom dan premie siek, to lavi ti pou an danze. Bann Romin ti akiz bann Kretien. Zot ti dir ki se bannla ki ti deklans enn gran dife dan Rom an 64 Nou Lepok, ek ki zot ti ena laenn pou lezot. Si to ti viv sa lepok-la, pa ti pou ena enn zour kot to ti pou trankil. Bann Romin ti kapav debarke enn kout, aret twa ek tortir twa. Zot ti mem zet sertin to bann frer ek ser ar bann zanimo ki’nn devor zot. Zot ti koulout sertin lor poto ek lor lamem ti bril zot vivan pou ekler semin aswar.

2 Se pandan sa lepok difisil la ki lapot Pol ti dan prizon pou deziem fwa dan Rom. Eski lezot Kretien pou ena kouraz pou vinn ed li? Kitfwa Pol pe trakase parski premie fwa personn pa ti vinn ed li. Li ti dir Timote: “Premie fwa, kan mo ti ena pou prezant mo defans, pa ti ena personn pou soutenir mwa. Zot tou ti abandonn mwa. Bondie pardonn zot.” Malgre sa, Pol rekonet ki li pa tousel. Li ekrir: “Me Lesegner  ti avek mwa, li ti donn mwa lafors.” Lesegner Zezi ti donn Pol lafors ki bizin. Kouma sa inn ed li? Pol dir: ‘Li ti tir mwa dan grif lion.’2 Tim. 4:16, 17. *

3 Sirman kan Pol ti rapel sa lexperyans-la, sa ti fortifie li. Li ti ena konfians ki Zeova pou donn li lafors pou andir bann leprev ki li pe gagne asterla, ek ninport ki leprev li kapav gagne plitar. Li ti telman sir ki deswit li ti ekrir: ‘Lesegner pou delivre mwa dan tou bann piez.’ (2 Tim. 4:18) Pol ti aprann enn kitsoz: Kan personn pa pe kapav ed li, Zeova ek so Garson touzour la pou li!

BANN LOKAZION POU “FER ZEOVA KONFIANS”

4, 5. (a) Kisannla kapav touletan donn twa led ki bizin? (b) Kouma to kapav fer to relasion avek Zeova vinn pli solid?

4 Eski to’nn deza santi twa tousel dan enn sitiasion difisil? Kitfwa to ti perdi to travay, to ti pe gagn bann presion dan lekol, to ti ena enn problem lasante, ouswa lezot problem ankor. Kitfwa to’nn demann led, me malerezman personn pa’nn kapav ed twa. An realite, nou bizin rekonet ki ena sertin problem ki bann sinp imin pa kapav regle. Dan sa bann sitiasion-la, eski to “fer Zeova konfians” parey kouma Labib ankouraz twa? (Prov. 3:5, 6) Eski to sir ki vremem Zeova pou ed twa? Wi, to kapav sir! Dan Labib, ena boukou lexanp ki montre ki Zeova vremem ed so pep.

5 Alor, olie to vinn amer kan to trouve ki personn pa pe kapav fer kitsoz pou twa, konsider sa sitiasion-la kouma enn lokazion pou kont plis lor Zeova. To pou trouve kouma Li pran twa swin. Sa pou fer twa ena enn pli gran konfians an Li ek to relasion avek Li pou vinn pli solid.

LI INPORTAN NOU FER ZEOVA KONFIANS

6. Kifer li pa touzour fasil pou fer Zeova konfians kan nou pe fer fas ar bann difikilte?

6 Kitfwa ena enn problem ki pe fatig twa. To’nn fer tou seki to kapav pou regle sitiasion-la ek to’nn priye Zeova pou ed twa. Apre ki to’nn fer tousala, eski asterla to kapav les tou dan so lame ek santi twa anpe? Wi to kapav fer Li konfians! (Lir Psom 62:8; * 1 Pier 5:7.) Li inportan ki to aprann fer sa si to anvi devlop enn bon relasion avek Zeova. Me selman, li pa touzour fasil. Kifer? Enn rezon se parski Zeova pa touletan reponn nou lapriyer deswit.Ps. 13:1, 2; 74:10; 89:46; 90:13; Aba. 1:2.

7. Kifer Zeova pa touletan reponn nou lapriyer deswit?

7 Kifer Zeova pa reponn tou nou lapriyer deswit? Li bon nou rapel ki dapre Labib, Zeova Li kouma enn papa pou nou. (Ps. 103:13) Enn papa pa pou donn so zanfan tou seki li demande deswit. Li kone ki parfwa zanfan-la kapav demann enn kitsoz ki li pa vremem bizin. Pou sertin kitsoz, papa-la kone ki pli bon moman pou donn li sa. Li kone ki ena sertin kitsoz ki kapav fer zanfan-la ditor ek lezot dimounn osi. Me, si li donn so zanfan tou seki li demande deswit, se koumadir li, li’nn vinn esklav, ek zanfan-la inn vinn met. Li parey pou nou. Parfwa pou nou bien, Zeova ki saz ek ki kontan nou, les letan pase avan ki Li reponn nou lapriyer. Antan ki nou Kreater, nou Met ek nou Papa, Li ena tou drwa pou fer sa. Si Li exos tou nou lapriyer deswit, sa pou  sanz relasion Met-Esklav ki ena ant nou ek Li.—Konpar Izai 29:16; 45:9.

8. Ki Zeova promet nou?

8 Enn lot rezon se parski Zeova kone ki nou kapav ek ki nou pa kapav andire. (Ps. 103:14) Li kone ki li difisil pou nou fer fas ar nou bann problem par nou prop lafors. Akoz sa, Li donn nou lafors ki nou bizin. Li vre ki parfwa nou ena linpresion nou nepli kapav kontigne. Me Zeova donn nou lasirans ki zame Li pa pou les so bann serviter soufer ziska ki zot nepli kapav tini. Li pou trouv enn semin sorti pou zot. (Lir 1 Korintien 10:13.) Alor, nou ena bann bon rezon pou fer Zeova konfians parski Li kone ziska ki pwin nou kapav andire.

9. Ki nou pou fer si Zeova pa reponn nou lapriyer deswit?

9 Me ki nou pou fer si Zeova pa reponn nou lapriyer deswit? Avek pasians, anou atann Li. Li kone ki pli bon moman pou azir. Pa bliye ki Li osi Li pe atann avek pasians parski Li anvi ed nou. Labib dir: “Zeova pe atann avek pasians pou montre twa so faver. Ek Li pou leve pou montre twa so mizerikord. Parski Zeova Li enn Bondie lazistis. Tou bann ki pe atann Li pou dan lazwa.”Iza. 30:18.

‘DAN GRIF LION’

10-12. (a) Kouma sitiasion enn Kretien kapav vinn difisil sirtou kan li pe okip enn manb so fami ki malad? (b) Kan nou fer Zeova konfians dan bann moman difisil, ki lefe sa ena lor nou relasion avek Li? Donn enn lexanp.

10 Dan bann moman bien difisil, kitfwa to ena mem santiman ki Pol. To ena linpresion ki to ‘dan grif lion.’ Se dan sa bann moman lamem ki li pli difisil, me li pli inportan to fer Zeova konfians. Anou pran enn lexanp. Fer koumadir to pe bizin okip enn manb to fami ki malad. Sirman to’nn priye Zeova pou gagn sazes ek lafors. * Apre ki to’nn fer tou seki to kapav, kitfwa to resanti enn lape parski to kone ki lizie Zeova lor twa. To kone Li pou ed twa andire avek fidelite.Ps. 32:8.

11 Me li kapav paret ki Zeova pa pe reponn to lapriyer. Kitfwa, plizir dokter pe donn twa diferan lopinion. Ouswa, to bann fami pe konplik to sitiasion, alor ki to ti panse zot pou soulaz twa. Me kontign demann Zeova lafors. Kontign apros twa ar Li. (Lir 1 Samiel 30:3, 6. *) Zour ki to realize ki Zeova inn reponn to lapriyer, to relasion avek Li pou vinn pli solid.

12 Se seki Linda * inn resanti. Pandan enn bon bout letan, li’nn okip so bann paran ki ti malad ziska zot lamor. Li dir: “Dan sa sitiasion-la, souvan mo misie, mo frer ek mwa, nou ti ariv kot pa kone. Nou ti zis gete san ki nou kapav fer nanye. Selman asterla, kan nou get deryer, nou trouve dan enn fason bien kler kouma Zeova ti avek nou. Li’nn donn nou lafors ek seki nou bizin, mem kan nou ti ena linpresion pa ti ena okenn semin sorti.”

13. Kouma konfians ki enn ser ena an Zeova inn ed li fer fas ar bann maler?

13 Li parey pou nou. Enn konfians total an Zeova pou ed nou kan nou konn bann maler. Anou get lexanp Rhonda.  So misie ki pa Temwin ti demann li divors. Sa mem lepok-la, so frer ti aprann ki li ena lupus, enn maladi bien grav. De-trwa mwa apre, madam so frer ti mor. Apre tou sa bann sok-la, Rhonda inn reisi repran kouraz ek li’nn koumans fer pionie permanan. Me pa fini. Zis apre, so mama inn mor. Ki’nn ed Rhonda pou fer fas ar tou sa bann maler-la? Li dir: “Mo ti koz ar Zeova toulezour, mem pou bann ti desizion, ek Zeova ti vinn reel pou mwa. Sa ti aprann mwa pou kont lor Li olie mo kont lor momem ouswa lor lezot. Li ti vremem ed mwa, mo pa ti mank nanye. Sa bann sitiasion-la inn permet mwa kone ki savedir travay lame dan lame avek Zeova.”

Enn sitiasion dan lafami kapav fer nou kone kouma nou relasion avek Zeova ete (Get paragraf 14-16)

14. Kouma Zeova kapav ed twa si enn manb to fami inn exkli?

14 Anou get enn lot sitiasion. Fer koumadir enn manb to fami inn exkli. Dapre seki to’nn aprann dan Labib, to kone kouma bizin tret bann exkli. (1 Kor. 5:11; 2 Zan 10) Me parski to bien kontan sa dimounn-la, sa kapav paret difisil ouswa mem inposib pou soutenir desizion ki bann ansien inn pran. * Eski to ena konfians ki Zeova pou donn twa lafors ki bizin pou res ferm ek obeir seki Labib dir? Eski to pou konsider sa kouma enn lokazion pou fer to relasion avek Zeova vinn pli solid?

15. Kifer Adan ti dezobeir lord Zeova?

15 An rapor avek sa, pans enn ti moman Adan, premie zom ki Bondie ti kree. Li ti bien kone ki si li dezobeir Zeova li pa pou kontign viv, parski Labib  dir: “Pa Adan ki ti rant dan piez Satan.” (1 Tim. 2:14) Me alor, kifer li’nn dezobeir? Adan ti manz frwi ki Ev ti ofer li parski li ti pli kontan so madam, ki Zeova. Li’nn ekout lavwa so madam olie ki li ekout lavwa Zeova.Zen. 3:6, 17.

16. Kisannla nou bizin pli kontan, ek kifer?

16 Eski savedir ki fode pa nou kontan bann manb nou fami? Non! Me sa lexanp-la aprann nou ki se Zeova ki nou bizin pli kontan. (Lir Matie 22:37, 38.) An realite, sa li dan lintere bann manb nou fami, ki zot pe servi Zeova ouswa non. Alor, kontign ogmant to lamour pou Zeova ek to konfians an Li. Me ki to pou fer si to trakase pou enn manb to fami ki’nn exkli? Devid to leker ar Zeova dan lapriyer. * (Rom. 12:12; Fil. 4:6, 7) Mem si sa fer twa lapenn, konsider sa sitiasion difisil-la kouma enn lokazion pou fer to relasion avek Zeova vinn pli solid. Sa pou ed twa ena konfians an Zeova ek kan to obeir Li, to pou trouve ki tou pou tourn bien pou twa.

PANDAN KI NOU PE ATANN

Montre ki to fer Zeova konfians kan to res bien okipe dan so servis (Get paragraf 17)

17. Kan nou bien okipe dan predikasion, kouma nou montre ki nou fer Zeova konfians?

17 Pou ki rezon Pol ti reisi sap ‘dan grif lion’? Limem li dir: “Pou ki atraver mwa predikasion kapav fer dan enn fason konplet ek tou bann nasion kapav tann sa.” (2 Tim. 4:17, NW) Zeova finn donn nou osi responsabilite pou pres “bonn nouvel,” ek Li apel nou bann ki “travay ansam avek” Li. (1 Tes. 2:4; 1 Kor. 3:9) Si parey kouma Pol, nou res bien okipe dan sa laktivite-la, nou kapav sir ki Zeova pou donn nou tou lezot kitsoz ki nou bizin. (Mat. 6:33) Si nou bien aktif dan travay ki Zeova inn donn nou, li pou pli fasil pou nou atann Li reponn nou lapriyer.

18. Kouma nou kapav ogmant nou konfians an Zeova ek fer nou relasion avek Li vinn pli solid?

18 Alor sak zour ki pase, fer to relasion avek Zeova vinn pli solid. Si to pe pas par enn sitiasion difisil, konsider sa kouma enn lokazion pou vinn pli pros ar Li. Lir, etidie, ek medit lor Parol Bondie. Kontign priye Zeova ek res bien okipe dan so servis. Si to fer sa, to kapav ena konfians ki Zeova pou ed twa fer fas ar ninport ki sitiasion difisil azordi ek dan lavenir.

^ par. 2 Li posib ki Pol ti pe koz lor bann vre lion ouswa lor enn sitiasion danzere ki li ti kone.

^ par. 6 Psom 62:8: “Fer Li touletan konfians! Devid zot leker ar Li. Bondie Li enn refiz pou nou.”

^ par. 10 Finn pibliye sertin lartik pou ed bann Kretien fer fas ar zot maladi ek pou bann ki pe okip zot. Get Réveillez-vous ! 8 Fevriye 1994; 8 Fevriye 1997; 22 Me 2000; ek 22 Zanvie 2001, an Franse.

^ par. 11 1 Samiel 30:3, 6: “Kan David ek so bann zom ariv dan lavil, zot trouve ki li’nn brile net. Bann ki’nn atak lavil-la inn anlev zot madam, zot bann tifi ek zot bann garson. David bien trakase parski lepep pe dir zot pou lapid li. Zot inn vinn amer parski zot inn perdi zot bann garson ek zot bann tifi. Me David ti gagn lafors gras-a Zeova so Bondie.”

^ par. 12 Bann nom finn sanze.

^ par. 16 Ena bann lartik ki’nn pibliye pou ed nou kan enn manb nou fami kit Zeova. Get Latour Degard 1Septam 2006, paz 17-21, ek Latour Degard 15 Zanvie 2007 paz 17-20, an Franse.