Skip to content

Skip to table of contents

Ansien, Eski To Pe Form Lezot?

Ansien, Eski To Pe Form Lezot?

“Pou tou kitsoz ena enn ler fixe.”EKLE. 3:1.

1, 2. Ki sitiasion bann sirveyan sirkonskripsion inn trouve dan boukou kongregasion?

ENN sirveyan sirkonskripsion pe terminn so renion avek komite bann ansien. Li ena enn gran lamour pou sa bann frer ki pe travay dir pou kongregasion la. Sertin parmi zot aze, zot ti kapav mem so papa. Pourtan, enn kitsoz pe trakas li. Li demann zot: “Frer, ki zot inn fer pou form lezot pou pran plis responsabilite dan kongregasion?” Zot rapel bien kouma dan so dernie vizit, li ti ankouraz zot pou pas plis letan pou form lezot. Finalman, enn ansien dir: “Pou dir twa fran, nou pa’nn fer gran kitsoz.” Lezot bouz latet, zot tou dakor ar li.

2 Si to enn ansien, kitfwa to ti pou donn mem repons. Bann sirveyan sirkonskripsion dan lemond antie inn trouve ki dan boukou kongregasion, bann ansien bizin pas plis letan pou form bann zenn frer ek bann ki pli aze. Kitfwa sa kapav enn defi pou bann ansien. Kifer?

3. (a) Kouma Labib montre ki li bien inportan pou form bann frer, ek kifer nou tou nou konserne par sa formasion-la? (Get not.) (b) Kifer sertin ansien trouv sa difisil pou form lezot frer?

 3 Antan ki ansien, sirman to realize ki li bien inportan to pran letan pou donn enn formasion personel bann frer. * To kone ki zordi, bizin pli boukou frer pou pran swin bann kongregasion ek pou soutenir bann nouvo kongregasion dan lavenir. (Lir Izai 60:22. *) To kone osi ki Parol Bondie ankouraz twa pou “ansegn lezot.” (Lir 2 Timote 2:2.) Selman, parey kouma bann ansien dan koumansman sa lartik-la, kitfwa twa osi to trouv sa difisil. To ena to fami pou okipe, to ena to travay, to bann responsabilite dan kongregasion, ek lezot kitsoz irzan pou fer. Kan to’nn fini fer tousala, kitfwa to rann twa kont ki to pa res boukou letan pou form bann frer. Malgre sa, anou gete kifer li bien inportan ki to form bann frer.

FORMASION LI ENN PRIORITE

4. Pou ki rezon parfwa bann ansien ranvway formasion bann frer?

4 Kifer sertin ansien trouv sa difisil pou rezerv letan pou form bann frer? Kitfwa zot panse: ‘Formasion bien inportan, me li pa pli irzan ki lezot kitsoz ki bizin regle deswit dan kongregasion. Si mo ranvway sa formasion-la pou plitar, sa pa pou afekte kongregasion.’ Li vre ki ena boukou kitsoz inportan ki bizin regle deswit. Selman, si bann ansien tarde pou donn enn formasion bann frer, sa kapav fer ditor kongregasion.

5, 6. (a) Ki nou kapav aprann ar lexanp enn sofer ek fason ki li okip so loto? (b) Kouma kapav aplik sa ar formasion ki bann ansien done dan kongregasion?

5 Les nou reflesi lor sa lexanp-la: Enn sofer kone ki so loto pou roul bien ek so moter pou kontign travay, si li sanz delwil regilierman. Me kitfwa li panse ki met lesans dan loto boukou pli irzan ki sanz delwil. Apre tou, san lesans so loto pa pou bouz enn pous. Kitfwa li kapav dir ar limem: ‘Mem si mo pa sanz delwil asterla, loto-la pou kontign roule.’ Me ki danze ena ladan? Si sofer-la touletan pe ranvway so servising, sa kapav andomaz so loto. Si sa arive, li pou bizin depans enn ta kas, ek pas boukou letan pou fer reparasion. Ki leson nou kapav tire?

6 Parey kouma sa sofer-la bizin touletan verifie ki ena lesans dan tank, bann ansien bizin “verifie bien bann kitsoz ki pli inportan.” (Fil. 1:10, NW) Si bann ansien tard-tarde pou okip bann kitsoz inportan deswit, se kongregasion ki pou soufer. Me sertin ansien telman okipe avek sa bann kitsoz-la ki zot negliz pou form lezot frer. Se koumadir zot bliye fer servising. Si bann ansien kontign ranvway sa formasion-la, enn zour pa enn zour kongregasion pou pati. Pa pou ena ase frer kalifie pou pran swin kongregasion.

7. Kouma nou bizin konsider bann ansien ki pran letan pou form bann frer?

7 Alor, fode zame bann ansien panse ki formasion li pa enn priorite. Bann ansien ki trouv pli lwin ek ki pran letan pou form bann frer ki ena mwins  lexperyans, montre ki zot ena sazes. Zot bann bon administrater ek zot enn vre benediksion pou zot kongregasion. (Lir 1 Pier 4:10, NW.) Me kouma kongregasion gagn bann bienfe?

ENN BON LINVESTISMAN

8. (a) Pou ki rezon bann ansien form lezot? (b) Ki responsabilite irzan bann ansien ki servi dan bann kongregasion kot bizin led, ena? (Get lankadre “ Enn Mision Irzan.”)

8 Mem bann ansien ki ena boukou lexperyans bizin rekonet zot limit. Avek laz zot pa pou kapav fer mem kantite ki zot pe fer asterla. (Mika 6:8) Anplis, zot bizin realist. “Bann moman ek bann levennman ki nou pa atann” kapav enn sel kout sanz zot sitiasion. Kitfwa zot pou nepli kapav asim bann responsabilite dan kongregasion. (Ekle. 9:11, 12; Zak 4:13, 14) Alor, parski zot kontan ek zot trakase pou pep Zeova, bann ansien pran letan pou form bann zenn frer ek partaz avek zot lexperyans ki zot finn gagne pandan boukou lane.Lir Psom 71:17, 18. *

9. Akoz ki levennman li inportan ki bann ansien form lezot?

9 Pou ki rezon ankor bann ansien ki form lezot, zot enn benediksion pou bann frer ek ser? Zot fortifie kongregasion. Kouma? Gras-a sa formasion-la, boukou frer kapav ed kongregasion pou gard linite ek res fidel, pa zis asterla, me osi plitar, dan bann moman difisil pandan gran detres. (Eze. 38:10-12; Mika 5:5, 6) Alor ansien, nou sipliye zot, pran letan pou form lezot regilierman apartir zordi mem.

10. Pou ki enn ansien gagn letan pou form lezot, ki li bizin fer?

10 Biensir, nou konpran ki to program bien ranpli, parski to ena boukou kitsoz inportan pou okipe dan kongregasion. Alor, kitfwa to pou bizin pran inpe dan sa letan-la pou form lezot. (Ekle. 3:1) Si to fer sa, se koumadir to pe fer enn bon linvestisman.

PREPAR LEKER ENN ZELEV

11. (a) Kan nou examinn sigzesion plizir ansien dan diferan pei, ki kitsoz interesan nou remarke? (b) Dapre Proverb 15:22, kifer li bon nou examinn sigzesion sa bann ansien-la?

11 Pa tro lontan, finn demann plizir ansien kouma zot inn fer pou reisi donn enn bon formasion bann frer dan zot kongregasion. * Mem si sa bann ansien-la viv dan diferan pei, zot tou inn donn preske mem konsey. Ki sa montre? Parey kouma dan lepok lapot Pol, ‘partou, dan tou kongregasion’ bann frer bizin enn formasion ki baze lor Labib. (1 Kor. 4:17) Alor, dan sa lartik-la ek dan prosin lartik, nou pou examinn sertin sigzesion ki sa bann ansien-la inn fer. (Prov. 15:22) Pou fer sinp, dan sa bann lartik-la, nou pou apel bann ki pe donn formasion “bann ansegnan,” ek bann ki pe gagn formasion “bann zelev.”

12. Ki enn ansegnan bizin fer, ek kifer?

12 An premie, enn ansegnan bizin prepar leker so zelev avan li donn li formasion. Anou pran enn lexanp. Enn zardinie pou binn later avan ki li  sem bann lagrin. Li parey pou enn ansegnan. Li pou prepar leker so zelev, setadir ankouraz li, avan li montre li bann nouvo kitsoz. Kouma bann ansegnan kapav fer sa? Se kan zot swiv lexanp enn profet dan lepase. Ki sa profet-la ti fer?

13-15. (a) Ki responsabilite profet Samiel ti gagne? (b) Kouma li’nn asim sa responsabilite-la? (Get zimaz koumansman lartik.) (c) Kifer seki Labib dir lor Samiel li bien inportan pou bann ansien zordi?

13 Inn gagn 3,000 an, Zeova ti dir Samiel, enn profet ki ti aze: “Demin ver sa ler-la, mo pou avoy enn zom ki res dan teritwar Binzamin kot twa. To bizin vers delwil lor so latet ek fer li vinn enn gid pou mo pep Izrael.” (1 Sam. 9:15, 16) Samiel realize ki so mision antan ki gid pep Bondie pe al fini ek Zeova inn donn li responsabilite pou etabli enn ranplasan. Sirman, Samiel ti pe demann limem: ‘Kouma mo pou prepar sa dimounn-la pou sa travay-la?’ Li gagn enn lide ek met enn plan debout.

14 Landemin kan Samiel trouv Sail, Zeova dir li: “Limem sa zom-la.” Deswit, Samiel fer seki li’nn deside. Li invit Sail pou pran enn repa dan enn lasal a-manze. Li donn li ek so serviter meyer plas ek pli bon bout laviann. Li dir zot: “Manze, parski’nn rezerv sa pou zot pou sa lokazion-la.” Apre repa, Samiel invit Sail kot li. Lor semin, zot gagn enn bon konversasion. Kan zot ariv kot Samiel, zot mont lor twa so lakaz. Inn koumans fer nwar, ek enn ti labriz pe tape. Samiel profit sa bon latmosfer ki ena la pou “kontign koz avek Sail,” ziska ki zot al dormi. Landemin, Samiel vers delwil lor latet Sail, anbras li, ek donn li bann linstriksion. Apre sa, Sail al kot li—bien prepare pou bann levennman ki pou vini apre.1 Sam. 9:17-27; 10:1.

15 Swazir enn kikenn pou gid nasion Izrael, ek donn formasion enn frer pou li vinn ansien ouswa asistan ministeryel dan kongregasion, se de zafer bien diferan. Malgre sa, bann ansien kapav tir bann leson bien inportan ar fason ki Samiel ti form Sail. Anou examinn de leson.

BANN BON ANSEGNAN EK BANN VRE KAMARAD

16. (a) Ki Samiel ti resanti kan bann Izraelit ti demann enn lerwa imin? (b) Kouma Samiel inn reazir kan Zeova ti dir li fer Sail vinn lerwa?

16 Avek tou to leker to bizin dispoze pou form lezot. Kan premie fwa Samiel ti tande ki bann Izraelit pe rod enn lerwa imin, li ti sagrin ek ti santi li rezete. (1 Sam. 8:4-8) An realite, telman li pa ti anvi fer seki lepep ti demande, ki trwa fwa Zeova ti’nn bizin demann li pou ekout zot. (1 Sam. 8:7, 9, 22) Malgre sa, Samiel pa’nn les zalouzi ouswa rankinn pran rasinn dan so leker pou sa zom ki pou ranplas li la. Kan Zeova ti dir li vers delwil lor latet Sail, Samiel pa’nn tike. Okontrer, li ti dispoze pou obeir, pa parski li ti oblize, me parski li ti kontan Zeova.

17. Azordi kouma bann ansien imit Samiel, ek ki lazwa zot gagne?

17 Parey kouma Samiel, azordi osi bann ansien ki ena lexperyans form lezot avek tou zot leker. (1 Pier 5:2) Zot pa egois, okontrer zot dispoze pou form bann frer dan kongregasion ek zot pa per pou partaz sertin privilez avek zot. Bann bon ansien pa konsider zot bann frer kouma bann rival, me kouma bann ki “travay ansam” avek  zot. Pou zot, sa bann frer-la zot kouma enn kado ki ena boukou valer. (2 Kor. 1:24, NW; Ebre 13:16) Mazinn lazwa sa bann ansegnan-la kan zot trouve kouma bann zelev pe servi zot kapasite pou ed bann frer ek ser dan kongregasion!Zist. 20:35.

18, 19. Kouma enn ansien kapav prepar leker enn zelev, ek kifer sa li inportan?

18 Vinn enn kamarad, pa zis enn ansegnan. Zour ki Samiel ti zwenn Sail, li ti kapav fer li vinn lerwa deswit; li ti kapav pran so flakon delwil, vers sa lor latet Sail ek les li ale. Sail ti pou gagn tit lerwa. Me eski li ti pou pre pou diriz pep Bondie? Non. Akoz sa, Samiel inn pran letan pou prepar leker Sail. Samiel inn atann bon moman. Se zis apre ki zot inn pran enn bon repa, fer enn ti promnad, gagn enn long konversasion, ek fer enn bon somey, ki li’nn vers delwil lor latet Sail.

Formasion koumans avek enn bon lamitie (Get paragraf 18, 19)

19 Li parey azordi. Avan ki enn ansien koumans form enn frer, li pou pran letan pou devlop enn lamitie avek frer-la. Fason ki enn ansien azir pou met frer-la alez ek devlop enn bon relasion avek li, pa pou parey dan sak pei. Sa pou depann lor kiltir ek sitiasion lokal. Me ninport ki pei to reste, si to rezerv letan pou zelev-la, mem si to bien okipe, se koumadir to pe dir li: “To inportan pou mwa.” (Lir Romin 12:10.) Pena dout ki frer-la pou bien rekonesan ek pou bien apresie seki to pe fer pou li.

20, 21. (a) Kouma to pou dekrir enn bon ansegnan? (b) Ki nou pou examine dan prosin lartik?

20 Ansien rapel sa: Enn bon ansegnan pa zis kontan form lezot, me li kontan osi sa dimounn ki li pe forme la. (Konpar avek Zan 5:20.) Kifer sa inportan? Parski, si sa dimounn ki to pe forme la santi ki vremem to interese ar li, li pou pli dispoze pou aprann. Alor ansien, kan to pe form lezot, pa vinn zis enn ansegnan, vinn enn kamarad.Prov. 17:17; Zan 15:15.

21 Se apre ki enn ansegnan inn prepar leker enn zelev ki li pou kapav koumans form li. Ki bann metod li kapav servi? Nou pou examinn sa dan prosin lartik.

^ par. 3 Sa lartik-la ek prosin lartik inn ekrir spesialman pou bann ansien, me nou tou dan kongregasion konserne ar seki pou etidie. Kifer? Parski sa pou permet bann frer batize konpran ki zot bizin formasion pou zot kapav ede dan kongregasion. Ek lerla nou tou dan kongregasion pou gagn bann bienfe.

^ par. 3 Izai 60:22: “Seki tipti pou vinn enn milye ek seki tigit pou vinn enn nasion for. Mwa, Zeova, mo pou akseler sa dan so ler.”

^ par. 8 Psom 71:17, 18: 17 A Bondie, to finn ansegn mwa depi mo zenes, ek ziska asterla mo pe anons to bann travay extraordiner. 18 Mem ziska mo vinn vie ek mo bann seve vinn blan, Bondie pa abandonn mwa. Les mwa fer prosin zenerasion konn to pouvwar ek tou bann ki pou vini apre, to pwisans.”

^ par. 11 Sa bann ansien-la res l’Australie, Bangladesh, Belgique, Brésil, Corée, Guyane, Japon, l’États-Unis, la France, la Réunion, la Russie, Mexique, Namibie, Nigeria, ek Sud Afrique.