Skip to content

Skip to table of contents

Ansien, Form Lezot pou Zot Vinn Bann Frer Kalifie

Ansien, Form Lezot pou Zot Vinn Bann Frer Kalifie

‘To finn tann mo lansegnman. Transmet tousala bann dimounn fidel.’2 TIM. 2:2.

1. (a) Ki bann serviter Bondie inn konpran depi touletan konsernan formasion, ek kouma sa aplike zordi? (b) Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

DEPI touletan bann serviter Bondie inn konpran ki pena sikse san formasion. Par exanp Abram “ti mobiliz so bann zom ki bien antrene” pou al sap Lot—ek zot ti reisi. (Zen. 14:14-16) Dan lepok Lerwa David, bann santer dan tanp “ti gagn formasion pou sant pou Zeova” ek loue Li. (1 Kro. 25:7) Azordi nou bizin lager kont Satan ek so lemond. (Efe. 6:11-13) Anplis, nou fer zefor pou loue Zeova kan nou fer konn so nom. (Ebre 13:15, 16) Alor, parey kouma bann serviter Bondie dan lepase, pou nou gagn sikse, nou bizin formasion. Dan kongregasion, Zeova inn donn responsabilite bann ansien pou form bann frer pou zot kapav pran swin troupo Bondie. (2 Tim. 2:2) Ki bann metod bann ansien ki ena lexperyans servi pou form zot pou zot vinn bann frer ki kalifie?

RANFORSI SO LAMOUR POU ZEOVA

2. Avan ki enn ansien ansegn enn frer pou devlop sertin kapasite, ki li kapav fer, ek kifer?

2 Enn ansien li parey kouma enn zardinie. Avan ki enn  zardinie koumans plant bann lagrin, sirman li remarke ki later-la bizin inpe disel pou ki plant-la grandi ek raporte. Li parey pou enn ansien ki pe form enn frer ki ena mwins lexperyans. Avan li ansegn frer-la pou devlop sertin kapasite, kitfwa li pou anvi partaz sertin verse Labib avek li pou fortifie li. Koumsa, li pou pli fasil pou frer-la aksepte ek aplik seki li pe aprann.1 Tim. 4:6.

3. (a) Kouma enn ansegnan kapav servi Mark 12:29, 30 dan so konversasion avek enn zelev? (b) Ki lefe lapriyer enn ansien kapav ena lor frer ki li pe forme?

3 Li inportan ki ansegnan-la kone ki linflians laverite ena lor panse ek aksion zelev-la. Pou konn sa, kitfwa li bizin demann zelev-la: ‘Kan to’nn vwe twa ar Zeova, kouma sa finn sanz to lavi?’ Sa kapav debous lor enn konversasion bien interesan lor kouma li kapav servi Zeova avek tou so leker. (Lir Mark 12:29, 30.) Kitfwa alafin zot konversasion, to kapav priye Zeova pou donn zelev-la lespri sin ki li bizin pou konplet so formasion. Pena dout ki sa pou vremem ankouraz li kan li tann twa priye pou li avek tou to leker!

4. (a) Sit bann lexanp Biblik ki kapav motiv enn zelev pou progrese. (b) Ki lobzektif bann ansien bizin ena kan zot pe form lezot?

4 Pou koumanse, examinn sertin lexanp Biblik avek zelev-la. Sa kapav ed li pou konpran linportans pou ena limilite, pou vinn enn kikenn ki dispoze pou ed lezot, ek lor ki lezot kapav konte. (1 Ler. 19:19-21; Ne. 7:2; 13:13; Zist. 18:24-26) Sa bann kalite-la zot kouma disel. San sa bann kalite-la, later-la pou tarde pou raporte, setadir zelev-la pou tarde pou progrese. Jean-Claude, enn ansien dan la France, dir: “Mo lobzektif prinsipal kan mo pe form enn kikenn, se ed li pran bann bon desizion ki baze lor bann prinsip Labib. Mo rod bann lokazion kot nou kapav lir ansam enn verse Labib pou ‘ouver so lizie’ pou ki li kapav trouv ‘bann kitsoz extraordiner’ ki ena dan Parol Bondie.” (Ps. 119:18) Dan ki lezot fason ankor enn ansegnan kapav ed enn zelev?

FIXE BANN LOBZEKTIF —DONN BANN REZON

5. (a) Kifer li inportan ki nou koz lor bann lobzektif spiritiel avek enn zelev? (b) Kifer bann ansien bizin form bann frer ki ankor bien zenn? (Get not.)

5 Demann zelev-la: ‘Ki bann lobzektif spiritiel to ena?’ Si li pena okenn lobzektif, to kapav ed li pou fixe enn ki rezonab ek ki pa tro difisil pou li. Rakont li kouma tomem to’nn deza fixe enn lobzektif. Avek lantouziast, dir li ki lazwa to’nn gagne kan to’nn reisi realiz sa. Sa metod paret bien sinp, me selman li efikas. Victor, enn ansien ek pionie dan l’Afrique, dir: “Kan mo ti zenn, enn ansien ti poz mwa de-trwa kestion konsernan mo bann lobzektif. Sa bann kestion-la inn ed mwa pou reflesi bien lor mo minister.” Bann ansien ki ena lexperyans met laksan osi lor linportans pou form bann frer ki ankor bien zenn, setadir ki’nn fek koumans zot ladolesans. * Zot donn bannla bann ti travay pou fer dan kongregasion dapre zot laz. Sa formasion-la ed zot gard zot lizie fixe lor bann lobzektif spiritiel ek pa les  zot distrer amezir ki zot pe grandi.Lir Psom 71:5, 17. *

Explik zelev-la kifer li bizin fer enn travay, ek felisit li pou so bann zefor (Get paragraf 5-8)

6. Sit enn laspe inportan dan formasion ki Zezi ti donn lezot.

6 To kapav osi motiv zelev-la pou devlop enn dezir pou servi, kan to pa zis explik li ki li bizin fer me osi kifer li bizin fer sa. Kan to fer sa, to pe imit Zezi, nou Gran Ansegnan. Get seki li ti fer avan ki li donn so bann zapot mision pou al fer bann disip. Li ti dir zot kifer zot bizin obeir sa komannman-la: “Finn donn mwa tou pouvwar dan lesiel ek lor later.” Apre sa li azoute: ‘Al dan tou bann pep ki ena ek fer bann disip.’ (Mat. 28:18, 19) Kan to pe form lezot kouma to kapav imit Zezi?

7, 8. (a) Kouma bann ansien kapav imit fason ki Zezi ti form lezot? (b) Kifer li bien inportan ki nou felisit enn zelev? (c) Sit sertin sigzesion ki kapav ed bann ansien pou form lezot. (Get lankadre “ Kouma Form Lezot?”)

7 Explik zelev-la pou ki rezon Biblik pe demann li fer enn travay. Koumsa to pe aprann li pou rezone dapre bann prinsip Labib. Par exanp, sipoze to demann enn frer pou gard lantre Lasal prop, ek veye ki pena nanye ki kapav fer enn kikenn tonbe. To kapav examinn Tit 2:10 avek li ek explik li kouma so travay pou “onor lansegnman Bondie nou Sover.” Anplis, to kapav demann li pou pans bann ki aze dan kongregasion ek reflesi kouma so travay kapav ed zot. Bann konversasion koumsa form parti dan so formasion, ek sa pou ed li reflesi lor bien-et so bann frer ek ser olie ki li zis swiv bann linstriksion. Kan li trouve kouma zot pe tir profi gras-a so travay, li pou resanti enn gran lazwa.

8 Anplis, pa bliye felisit li pou bann zefor ki li fer pou aplik to bann sigzesion. Kifer sa li inportan? Bann felisitasion sinser zot kouma delo ki nou mete dan enn plant. Se sa ki fer li viv, ki fer li pouse.—Konpar ar Matie 3:17.

ENN LOT DIFIKILTE

9. (a) Ki difikilte bann ansien ki viv dan bann pei ris, gagne? (b) Kifer pou sertin zenn frer, laverite zame ti enn priorite dan zot lavi?

9 Dan bann pei ris, bann ansien fer fas ar enn lot difikilte: kouma pou motiv bann frer ki ena plis ki 20 ouswa plis ki 30 an pou fer plis dan kongregasion.  Nou’nn demann plizir ansien ki ena lexperyans, dan apepre 20 pei, pou dir kifer zot panse sertin zenn frer ezite pou aksepte bann privilez. Laplipar inn dir: Kan sa bann frer-la ti ankor zenn, zot bann paran pa’nn ankouraz zot pou fixe bann lobzektif spiritiel. An realite, dan sertin ka, ena bann zenn ki ti anvi fer plis, me zot paran inn ankouraz zot plito pou gagn enn gran ledikasion ouswa fer enn karyer dan sa lemond-la! Alor pou sa bann zenn-la, laverite zame ti enn priorite dan zot lavi.Mat. 10:24.

10, 11. (a) Kouma enn ansien kapav ed enn frer pou sanz so latitid tigit par tigit? (b) Ki bann verse Labib enn ansien kapav servi pou rezonn avek enn frer, ek kifer? (Get not.)

10 Ki enn ansien pou fer si enn frer paret pa interese pou fer plis dan kongregasion? Kitfwa sa pou demann twa boukou zefor ek pasians pou ed li sanz so fason panse. Me, li pa inposib! Pou ed enn plant pous drwat, enn zardinie pou met enn ti baton ar li pou redres li dousman-dousman. Dan mem fason, tigit par tigit to kapav ed enn frer pou trouve ki li bizin sanz so latitid an rapor avek bann privilez dan kongregasion. Me kouma pou fer sa?

11 Pran letan pou devlop enn lamitie avek frer-la. Fer li kone ki nou bizin li dan kongregasion. Apre, amezir letan pase, trouv enn moman kot zot kapav asize ansam ek fer li rezone lor bann verse ki kapav ed li pou reflesi lor ve ki li’nn fer ar Zeova. (Ekle. 5:4; Iza. 6:8; Mat. 6:24, 33; Lik 9:57-62; 1 Kor. 15:58; 2 Kor. 5:15; 13:5) Pou tous so leker kitfwa to kapav demann li: ‘Ki to ti promet Zeova kan to ti vwe to lavi ar li? Ki to panse Zeova ti resanti zour to ti batize? (Prov. 27:11) Ki Satan ti resanti?’ (1 Pier 5:8) Zame souzestim lefe ki bann verse Labib bien swazire kapav ena lor enn frer.Lir Ebre 4:12. *

MONTRE KI TO FIDEL

12, 13. (a) Antan ki enn zelev, ki latitid Elisha inn montre? (b) Kouma Zeova inn rekonpans Elisha pou so fidelite?

12 Zenn frer, kongregasion bizin to led! Me, ki latitid to bizin ena pou to reisi dan to servis pou Zeova? Pou reponn sa kestion-la, anou examinn sertin levennman ki’nn arive dan lavi enn zelev dan lepase.

13 Apepre 3,000 an Avan Nou Lepok, profet Eliya ti demann zenn Elisha pou ed li. Elisha deswit aksepte. Avek fidelite, li ed sa profet aze la kan li fer bann ti travay pou li. (2 Ler. 3:11) Eliya form Elisha pandan si-z-an. Apre sa, kan so travay dan Izrael pre pou al fini, li dir Elisha ki li kapav aret ed li aster. Li mem sipliy Elisha pou aret swiv li, me trwa fwa Elisha dir li: “Mo pa pou kit twa.” Li ti determine pou res ar so ansegnan tanki li kapav. An retour, Zeova inn rekonpans Elisha pou so fidelite kan li’nn les li trouv Eliya mont dan lesiel dan enn tanpet divan.2 Ler. 2:1-12.

14. (a) Kouma enn zelev kapav imit Elisha? (b) Kifer li inportan ki zelev-la montre ki li enn dimounn sir, setadir fidel?

14 Kouma to kapav imit lexanp Elisha? Kan konfie twa enn responsabilite, mem si se enn ti travay, aksepte deswit. Rapel osi ki to ansegnan se to kamarad. Alor, dir li ki kantite to apresie zefor ki li fer pou ed twa. An realite, par fason to reazir se koumadir to pe dir li: “Mo pa pou kit twa.” Me seki  pli inportan, ninport ki responsabilite ki’nn konfie twa, fer li avek fidelite. Kifer sa li inportan? Parski kan to montre ki to enn dimounn sir, setadir to fidel ek ki kapav fer konfians, sa pou donn bann ansien lasirans ki Zeova anvi to gagn plis responsabilite dan kongregasion.Ps. 101:6; lir 2 Timote 2:2.

MONTRE RESPE

15, 16. (a) Kouma Elisha inn montre ki li ena respe pou so ansegnan? (Get zimaz koumansman lartik.) (b) Kifer lezot profet ti kapav fer Elisha konfians?

15 Lexanp Elisha montre kifer li inportan ki bann frer ena respe pou bann ansien ki ena lexperyans. Apre ki Eliya ek Elisha ti vizit enn group profet dan Zeriko, toulede marse ziska ki zot ariv kot larivier Zourdin. Laba, ‘Eliya tir so linz ofisiel, roul li ek tap delo avek sa. Lerla, larivier fann an-de.’ Zot travers Zourdin ki’nn sek, zot ‘marse, ek zot koze anmemtan.’ Tanki Eliya ankor la, Elisha ekout bien sak parol ki so ansegnan dir li. Zame li’nn panse ki li konn tou. Apre sa, Eliya mont dan lesiel dan enn tanpet divan. Elisha retourn kot larivier Zourdin. Li tap delo avek linz ofisiel Eliya ek li kriye: “Kot Zeova, Bondie Eliya?” Ankor enn fwa larivier Zourdin fann an-de.2 Ler. 2:8-14.

16 Eski to’nn remark enn kitsoz? Premie mirak ki Elisha ti fer ti exakteman parey kouma dernie mirak Eliya. Ki sa aprann nou? Li vre ki asterla se Elisha ki pe tini labar. Me sa pa’nn travers so lespri ki deswit-deswit, li bizin sanz tou seki Eliya ti pe fer. Okontrer, Elisha inn kontign swiv mem metod ki Eliya. Koumsa li’nn montre respe pou so ansegnan, ek sa finn fer lezot profet ena konfians an li. (2 Ler. 2:15) Elisha inn servi kouma profet pandan plis ki 60 an. Ek Zeova inn mem donn li pouvwar pou fer boukou plis mirak ki Eliya. Ki leson enn zelev kapav tire dan sa lexanp-la?

17. (a) Kouma bann zelev kapav imit latitid Elisha? (b) Avek letan, kouma Zeova kapav servi bann zelev ki fidel?

17 Kan to gagn plis responsabilite dan kongregasion, fode pa to panse ki deswit-deswit to bizin sanz fason ki ti pe fer bann kitsoz. Pa bliye pou ki rezon fer bann sanzman: se pa parski twa to anvi ena sanzman, me se par rapor ar seki kongregasion bizin ek direksion ki lorganizasion Zeova done. Elisha ti montre respe pou Eliya ek ti fer lezot profet ena konfians an li, kan li ti kontign servi mem metod ki Eliya. Azordi osi parey. To pou fer bann frer ek ser ena konfians an twa ek to pou montre respe pou bann ansien ki ena lexperyans, kan to kontign servi zot bann metod baze lor Labib. (Lir 1 Korintien 4:17.) Me pena dout ki amezir to gagn lexperyans, to pou aplik bann sanzman ki kapav ed kongregasion pou mars ansam avek lorganizasion Zeova ki pe kontign avanse. Avek letan, ki kone Zeova kapav ed zot, bann zelev ki fidel, pou fer bann pli gran travay ki zot bann ansegnan.Zan 14:12.

18. Kifer formasion bann frer dan bann kongregasion li enn priorite zordi?

18 Nou espere ki bann sigzesion ki ena dan sa de lartik-la pou ankouraz bann ansien pou pran letan ki bizin pou form lezot frer. Ek nou espere ki bann frer aksepte formasion ki zot pou gagne, ek servi sa bien amezir ki zot pran swin bann brebi Zeova. Sa pou fortifie bann kongregasion dan lemond antie, ek pou ed sakenn parmi nou pou res fidel dan bann moman difisil ki pe vini.

^ par. 5 Si enn zenn montre ki li ena matirite, li ena limilite ek li ranpli bann kondision Biblik, bann ansien kapav rekomann li kouma asistan ministeryel mem si li ena mwins ki 20 an.1 Tim. 3:8-10, 12; get Latour Degard 1Ziliet 1989, paz 29, an Franse.

^ par. 5 Psom 71:5, 17: Parski to mo lespwar, mo konfians depi mo zenes, A Souverin Segner Zeova. 17 A Bondie, to finn ansegn mwa depi mo zenes, ek ziska asterla mo pe anons to bann travay extraordiner.”

^ par. 11 To kapav examinn bann pwin ki trouv dan Latour Degard 1Avril 2012, paz 20-22, paragraf 8-13; ek “Reste dan l’amour Bondié,” sapit 16, paragraf 1-3.