Skip to content

Skip to table of contents

Eski To Pou “Kontign Veye”?

Eski To Pou “Kontign Veye”?

“Pran kont [“kontign veye,” NW], parski zot pa konn ni zour, ni ler.”MAT. 25:13.

1, 2. (a) Ki Zezi finn anonse konsernan bann dernie zour? (b) Ki bann kestion nou pou examine?

MAZINN Zezi pe asiz lor montagn Pie Zoliv ki fer fas ar tanp Zerizalem. Ansam avek li ena so kat zapot, Pier, Andre, Zak, ek Zan. Zot zorey gran ouver, zot pe ekout Zezi anons enn profesi extraordiner konsernan lavenir. Sa profesi-la koz lor seki pou arive dan bann dernie zour sa move lemond-la, kan Zezi pou dirize dan Rwayom Bondie. Zezi dir zot ki pandan sa lepok-la, so ‘lesklav fidel ek saz’ pou reprezant li lor later, ek pou donn so bann disip nouritir spiritiel dan ler ki bizin.Mat. 24:45-47.

2 Apre, dan sa mem profesi la, Zezi koz lor parabol dis zennfi. (Lir Matie 25:1-13.) Dan sa lartik-la nou pou examinn trwa kestion: (1) Ki mesaz inportan ena dan sa parabol-la? (2) Kouma bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel finn aplik konsey ki ena dan sa parabol-la, ek ki rezilta sa finn ena? (3) Kouma sakenn parmi  nou kapav tir profi ar sa parabol-la zordi?

MESAZ DAN PARABOL DIS ZENNFI

3. Dan lepase kouma nou bann piblikasion ti explik parabol dis zennfi, ek ki rezilta sa finn ena?

3 Dan lartik avan nou ti aprann ki dan bann lane ki’nn fek pase, tigit par tigit lesklav fidel inn fer bann sanzman dan fason ki explik sertin zistwar Biblik. Asterla zot met plis laksan lor bann leson pratik plito ki lor sinifikasion sinbolik, ouswa profetik sa bann zistwar-la. Anou pran lexanp parabol dis zennfi. Lontan, nou bann piblikasion ti mem explike seki lalanp, delwil, flakon, ek lezot kitsoz reprezante. Me, eski li posib ki telman nou’nn met laksan lor bann ti detay, ki nou’nn rat mesaz sinp ek inportan sa parabol-la? Repons sa kestion-la bien inportan.

4. Dan sa parabol-la, kouma nou kone kisannla (a) nouvo marye? (b) bann zennfi?

4 Anou examinn mesaz inportan ki ena dan sa parabol-la. An premie, nou pou koz lor bann personaz. Kisannla nouvo marye? Zezi. Nou konn sa parski dan enn lot lokazion Zezi ti konpar limem ar enn nouvo marye! (Lik 5:34, 35) Kisannla bann zennfi? Se “ti troupo,” setadir bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel. Kouma nou konn sa? Dan parabol-la, Zezi dir ki bann zennfi bizin pare avek zot lalanp alime, kan nouvo marye vini. Asterla remark seki Zezi ti dir so bann disip ki pou al dan lesiel: “Pare ek gard zot lalanp alime. Zot bizin kouma bann dimounn ki pe atann zot met retourne.” (Lik 12:32, 35, 36) Anplis, lapot Pol ek lapot Zan toulede konpar bann Kretien ki pou al dan lesiel ar bann zennfi vierz. (2 Kor. 11:2; Rev. 14:4) Alor li kler ki parabol Zezi ki trouv dan Matie 25:1-13, li enn konsey ek enn lavertisman pou sa bann Kretien-la.

5. Kouma Zezi fer nou kone ar ki lepok sa parabol-la aplike?

5 Asterla, anou gete ar ki lepok konsey ki Zezi ti done, aplike. Lafin parabol la, Zezi donn nou enn indikasion kan li dir: “Nouvo marye arive.” (Mat. 25:10) Kouma nou ti examine dan Latour Degard 15 Ziliet 2013, Zezi wit fwa fer referans ar so larive dan Matie sapit 24 ek 25. Dan sak ka, li servi diferan form mem mo Grek. Alor, kan Zezi pe koz lor so larive, li pe fer referans ar enn moman pandan gran detres kan li pou vini pou zize ek pou detrir sa move lemond la. Li kler ki sa parabol-la aplik ar bann dernie zour, me li pou termine dan enn fason remarkab pandan gran detres.

6. Ki mesaz inportan ena dan sa parabol-la?

6 Ki mesaz inportan ena dan sa parabol-la? Anou gete ki Zezi ti dir zis avan li rakont sa. Dan Matie sapit 24, Zezi koz lor so ‘lesklav fidel ek saz’. Sa esklav-la se enn ti group frer ki ena lesperans pou al dan lesiel. Se zot ki pou gid bann disip Kris pandan bann dernie zour. Zezi donn zot enn lavertisman: Zot bizin res fidel. Dan sapit 25, Zezi servi parabol dis zennfi pou donn enn konsey tou bann disip ki pou al dan lesiel, ki viv dan bann dernie zour. Li dir zot: “Pran kont [“kontign veye,” NW]” pou ki zot pa perdi zot rekonpans. (Mat. 25:13) Aster anou examinn sa parabol-la ek gete kouma bann Kretien ki pou al dan lesiel inn aplik konsey ki ena ladan.

 BANN KRETIEN KI POU AL DAN LESIEL APLIK KONSEY PARABOL-LA

7, 8. (a) Kifer sa sink zennfi saz la ti pare? (b) Kouma bann Kretien ki pou al dan lesiel inn montre ki zot inn pare?

7 Dan parabol dis zennfi, Zezi atir latansion lor enn kitsoz: Bann zennfi saz zot, zot ti pare pou larive nouvo marye, me pa bann ki insousian. Kifer bann zennfi-la ti pare? Se parski premierman zot ti prepar zot bien, ek deziemman zot ti res lor zot gard. Toule dis zennfi ti bizin atann. Zot ti bizin gard zot lalanp alime ek res lor zot gard toutlong lanwit, ziska ki nouvo marye arive. Se seki sink zennfi saz inn fer. Zot inn prepar zot bien, zot inn amenn bann flakon delwil anplis. Me lot sink-la ti insousian, zot pa’nn fer parey. Pandan bann dernie zour, kouma bann Kretien fidel ki ena lesperans pou al dan lesiel, inn montre ki zot inn bien prepar zot?

8 Sa bann Kretien-la inn azir kouma sa bann zennfi saz la. Zot inn bien prepar zot pou akonpli zot mision ziska lafin. Zot inn bien reflesi lor seki sa pou koute pou servi Zeova. Sa bann Kretien-la inn realize ki zot pou bizin sakrifie bann lavantaz ki ena dan sa lemond Satan la. Zot inn konsakre zot lavi pou servi Zeova, pa parski lafin pre, me parski zot kontan Li ek so Garson. Zot gard zot fidelite ek zot pa les move latitid sa lemond imoral, materyalis, ek egois-la, detin lor zot. Parey kouma sa sink zennfi saz la, zot inn pare ek zot kontign briye kouma bann lalimier. Sa bann Kretien-la pe atann avek boukou pasians ki Nouvo Marye arive, mem si li paret pe tarde.Fil. 2:15.

9. (a) Ki lavertisman Zezi ti donn bann Kretien ki pou al dan lesiel? (b) Kouma sa bann Kretien-la inn reazir kan zot inn tann kriye: “Gete! Ala nouvo marye!”? (Get osi not.)

9 Deziemman, bann zennfi saz la ti res lor zot gard. Eski savedir ki sertin Kretien ki pou al dan lesiel pou “kaskou” pandan ki zot pe atann larive Kris? Wi. Dan sa parabol-la, Zezi dir ki toule dis zennfi “koumans kaskou ek zot gagn somey.” Kifer? Se parski li paret ki nouvo marye pe tarde. Zezi ti kone ki mem si enn dimounn pe atann avek inpasians, li kapav les li distrer parski laser feb. Alor, bann Kretien fidel ki pou al dan lesiel finn ekout sa lavertisman-la. Zot finn travay ankor pli dir ek finn fer ankor plis zefor pou res lor zot gard. Dan sa parabol-la, toule dis zennfi finn leve kan zot finn tann kriye dan lanwit: “Gete! Ala nouvo marye!” Me zis bann ki’nn res lor zot gard ki’nn andire ziska lafin. (Mat. 25:5, 6; 26:41) Zordi, ki nou kapav dir lor bann Kretien fidel ki pou al dan lesiel? Pandan bann dernie zour, sa bann Kretien fidel la finn reazir kan zot inn trouv bann prev solid ki Zezi pre pou vini. Se koumadir zot finn tann kriye: “Gete! Ala nouvo marye!” Zot inn andire ek zot inn pare pou larive Nouvo Marye. * Asterla, anou examinn lafin parabol Zezi, ki atir latansion lor enn peryod letan bien presi.

 REKONPANS POU BANN KI SAZ EK PINISION POU BANN KI INSOUSIAN

10. Ki nou kapav demann noumem an rapor avek konversasion ki ena ant bann zennfi insousian ek bann ki saz?

10 Alafin sa parabol-la, bann zennfi insousian demann bann ki saz pou donn zot inpe delwil. Me bann zennfi saz la refize. (Lir Matie 25:8, 9.) Paret drol, pa vre? Kitfwa nou demann noumem: “Kan eski bann Kretien fidel finn deza refiz ed lezot?” Pou nou konpran pli bien sa konversasion-la, nou bizin konpran ar ki lepok sa parabol-la aplike. Dapre seki nou finn konpran, Nouvo Marye arive pou fer zizman, ver lafin gran detres. Alor, li lozik pou dir ki sa konversasion-la fer referans ar seki arive avan ki ena sa zizman-la. Kifer nou dir sa? Parski sa moman-la, bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel pou’nn fini sele dan enn fason definitif.

11. (a) Ki pou arive avan ki gran detres koumanse? (b) Ki bann zennfi saz ti pe rod dir kan zot demann bann ki insousian al aste delwil?

11 Alor, avan ki gran detres koumanse, tou bann Kretien ki Bondie inn swazire ek ki ankor lor later, pou sele dan enn fason definitif. (Rev. 7:1-4) Apartir sa moman-la, zot san poursan sir ki zot pou al dan lesiel. Me, ki pou ariv bann ki pa’nn res lor zot gard pandan bann lane avan ki gran detres koumanse? Zot pou perdi zot rekonpans pou al dan lesiel. Li kler ki zot pa pou sele dan enn fason definitif. Avan ki gran detres koumanse, Bondie pou’nn fini swazir lezot Kretien fidel pou ranplas zot. Kan gran detres koumanse, kitfwa sa bann Kretien insousian la pou gagn sok kan zot pou trouv destriksion Gran Babilonn. Kitfwa se lerla ki zot pou realize ki zot pa’nn pare pou larive Nouvo Marye. Ek si dan sa ler-la, zot sipliye pou demann led, ki pou arive? Nou gagn repons dan parabol Zezi. Bann zennfi saz refiz partaz zot delwil avek bann ki insousian. Okontrer zot dir bannla al aste delwil. Me rapel, ki sa arive “ler minwi sone.” Eski sa ler-la zot pou kapav trouv enn marsan delwil? Pena sime! Inn tro tar.

12. (a) Pandan gran detres, ki pou ariv bann Kretien ki’nn vinn infidel avan ki ena sele definitif? (b) Alafin, ki pou ariv bann ki parey kouma sa bann zennfi insousian-la?

12 Pandan gran detres, bann Kretien ki pou al dan lesiel pa pou kapav fer nanye pou bann ki’nn vinn infidel. Li pou tro tar, personn pa pou kapav ed zot. Alor, ki pe atann zot? Zezi explike ki’nn arive kan sa bann zennfi insousian la inn ale pou al aste delwil. Li dir: “Nouvo marye arive. Sa sink zennfi ki ti pare la rant ansam avek nouvo marye dan lasal ek bann la met lakle dan laport.” Kan Kris dan so laglwar pou vini ver lafin gran detres, li pou rasanble avek li tou bann ki ena lesperans pou al dan lesiel. (Mat. 24:31; 25:10; Zan 14:1-3; 1 Tes. 4:17) Tou bann ki infidel, parey kouma sa bann zennfi insousian-la, pou retrouv zot devan enn laport ferme. Kitfwa zot pou kriye: “Misie, misie, ouver laport!” Ki repons zot pou gagne dan sa ler kot Zezi pou fer zizman la? Mem repons ki Li donn tou bann ki pa’nn obeir, ek ki konpare ar bann kabri: “Laverite, mo dir zot, mo pa konn zot.” Bien tris pou zot!Mat. 7:21-23; 25:11, 12.

13. (a) Kifer fode pa nou tir konklizion ki boukou Kretien ki pou al dan lesiel pou vinn infidel? (b) Kifer nou kapav dir ki lavertisman ki Zezi done montre so konfians dan sa bann Kretien-la? (Get zimaz koumansman lartik.)

13 Dapre seki nou’nn fek examine, ki  konklizion nou kapav tire? Eski Zezi ti pe rod dir ki boukou pou vinn infidel ek pou bizin ranplas zot? Non. Rapel ki li ti fek averti so ‘lesklav fidel ek saz,’ ki fode zame li vinn enn move esklav. Me sa pa vedir ki li ti atann ki sa pou arive. Li parey pou parabol dis zennfi. Dan sa parabol-la, Zezi donn enn lavertisman bien pwisan. Parey kouma sa sink zennfi insousian ek sa sink zennfi saz-la, sak Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel, ena full kapasite pou swazir si li pou res fidel ouswa non. Bondie ti inspir lapot Pol pou donn mem lavertisman so bann konpagnon Kretien. (Lir Ebre 10:29, 39; Konpar ar Deteronom 30:19.) Lavertisman Pol bien ferm. Me zis apre, li exprim so konfians kan li dir ki “zot lor bon semin ladelivrans,” setadir ki ena bann pli bon kitsoz ki pe atann zot devan. Alor lavertisman ki ena dan parabol dis zennfi osi, montre konfians ki Zezi ena dan bann Kretien ki pou al dan lesiel. Kris kone ki sakenn parmi zot kapav res fidel ek gagn sa rekonpans extraordiner la!

‘BANN LEZOT BREBI’ TIR PROFI AR SA PARABOL-LA

14. Kifer ‘bann lezot brebi’ osi kapav tir profi ar parabol dis zennfi?

14 Li vre ki Zezi ti dir sa parabol-la sirtou pou so bann disip ki pou al dan lesiel. Me eski ‘bann lezot brebi’ osi kapav tir profi ar sa parabol-la? (Zan 10:16) Biensir! Rapel leson bien sinp ki ena ladan: “Kontign veye.” Eski sa aplik zis ar bann Kretien ki pou al dan lesiel? Dan enn lot lokazion, Zezi ti dir: ‘Saki mo pe dir zot, mo pe dir li pou zot tou: Kontign veye.’ (Mark 13:37) Zezi atann ki tou so bann disip prepar zot bien ek kontign veye. Alor, tou bann Kretien kapav swiv bon lexanp bann Kretien ki pou al dan lesiel, ki met zot servis an premie. Rapel osi ki sa sink zennfi insousian la ti demann sa sink ki saz la inpe delwil. Me bann saz la ti refize. Ki leson nou aprann? Personn pa kapav res fidel dan nou plas, res dan laverite dan nou plas, ouswa kontign veye dan nou plas. Sakenn pou bizin rann kont ar Zezi, sa Ziz ki drwat ki Zeova inn etabli la. Biento li pe vini, alor nou bizin inn pare!

Personn pa kapav res fidel dan nou plas ouswa veye dan nou plas

15. Kifer tou bann vre Kretien pe fite pou maryaz Lannyo?

15 Sa parabol-la koz osi lor enn levennman bien inportan ki pou fer tou bann Kretien gagn bann bienfe. Sa levennman-la se maryaz Lannyo. Sirman nou tou nou pe fite pou sa maryaz-la! Bann Kretien ki’nn swazire par Bondie pou deza dan lesiel. Apre Armagedonn, zot pou vinn lamarye Kris. (Rev. 19:7-9) Gras-a sa maryaz-la, pou ena enn gouvernman parfe ki pou dirize. Lerla, tou bann ki viv lor later pou gagn bann bienfe. Ki nou ena lesperans pou al dan lesiel ouswa pou viv lor later, nou bizin bien determine pou bien prepar nou ek kontign veye. Si nou fer sa, nou pou kapav profit lavenir extraordiner ki Zeova inn rezerve pou nou!

^ par. 9 Dan sa parabol-la, apre ki tann kriye: “Gete! Ala nouvo marye!” (verse 6) ziska ki nouvo marye arive (verse 10), ena enn peryod letan. Pandan bann dernie zour, bann Kretien ki pou al dan lesiel finn res lor zot gard. Zot finn rekonet sign prezans Zezi. Alor, zot kone ki li ‘la,’ li pe regne dan Rwayom Bondie. Mem sa, zot bizin kontign res lor zot gard ziska ki li arive pandan gran detres.