Skip to content

Skip to table of contents

Kestion Bann Lekter

Kestion Bann Lekter

Dan lepase, souvan nou bann piblikasion ti mansionn bann “type” ek bann “antitype,” me sa bann dernie lane-la, bien rar zot inn fer sa. Kifer?

Latour Degard 15 Out 1952, an Franse, ti explike ki savedir enn “type” ek enn “antitype.” Li ti dir: “Enn type reprezant enn kitsoz ki pou arive dan lavenir. Enn antitype se sa kitsoz ki sa type-la reprezante limem. Alor, enn type, se koumadir enn lombraz; enn antitype se realite limem.”

Lontan, nou bann piblikasion ti dir ki bann zom ek bann fam fidel kouma Debora, Eliou, Yifta, Zob, Raab, Rebeka, ek lezot ankor, ti bann type, setadir zot reprezant, swa bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel swa bann manb “gran lafoul.” (Rev. 7:9) Par exanp, nou ti panse ki Yifta, Zob, ek Rebeka reprezant bann ki ena lesperans pou al dan lesiel, alor ki Debora ek Raab reprezant bann manb gran lafoul. Selman, sa bann dernie lane la, nou pa’nn fer bann konparezon koumsa. Kifer?

TYPE

Lannyo ki ti sakrifie pou Pak an Izrael ti enn typeNonb 9:2

ANTITYPE

Pol ti dir ki Lekris se ‘nou lannyo Pak’1 Kor. 5:7

Labib koz lor sertin personaz kouma bann type ek montre ki zot ena enn pli gran sinifikasion. Dan Galat 4:21-31, lapot Pol koz lor enn ‘zistwar ki ena enn lot sinifikasion’ ek ki inplik de madam. Agar, esklav Abraam, reprezant ouswa koresponn ar nasion Izrael ki ti lie ar Zeova parski zot ti anba Lalwa Mozaik. Me Sara, “fam lib” ki lapot Pol mansione, reprezant parti lorganizasion Bondie ki trouv dan lesiel. Dan let ki li ti ekrir bann Ebre, Pol konpar lerwa-pret Melkisedek ar Zezi kan li atir latansion lor bann pwin komin ki ena ant toulede. (Ebre 6:20; 7:1-3) Pol konpar osi Izai ek so bann garson ar Zezi ek so bann disip ki ena lesperans pou al dan lesiel. (Ebre 2:13, 14) Bondie ti inspir Pol pou ekrir tousala. Alor nou aksepte lexplikasion ki li done lor sa bann konparezon la.

Selman, mem si Labib montre ki enn sertin personaz reprezant enn lot ki pli gran, sa pa vedir ki tou ti detay lor lavi sa dimounn-la bizin ena enn pli gran sinifikasion. Par exanp, Pol servi  Melkisedek kouma enn type pou reprezant Zezi. Me kan Melkisedek ti amenn dipin ek divin pou Abraam apre viktwar ki li ti gagne lor kat lerwa, Pol pa fer okenn konparezon lor la. Alor, dan sa ka-la, pena okenn baz Biblik pou rod enn sinifikasion pou seki ti arive.Zen. 14:1, 18.

Dan bann siek apre lamor Zezi, sertin ekrivin finn tom dan enn piez—zot ti trouv bann type partou dan Labib. Konsernan bann lansegnman Origène, Ambroise, ek Jérôme, enn ansiklopedi (The International Standard Bible Encyclopaedia) dir: “Zot ti pe rod bann type, ek biensir zot ti trouv sa bann type-la dan tou seki ti arive, mem dan pli tipti levennman ki Lekritir rakonte. Zot ti panse ki ti ena bann verite ki kasiet mem dan bann levennman bien sinp ek ordiner . . . , mem dan kantite pwason ki bann disip ti lapes lanwit ki zot Sover ti resisite ek ti aparet ar zot. Sertin inn esey tir tou sort kalite konklizion lor sa sif 153 la!”

Augustin, enn levek Katolik ki sorti Hippone, ti donn enn kantite detay lor seki Zezi ti fer kan li ti nouri 5,000 dimounn avek sink dipin lorz ek de pwason. Bann dimounn ti konsider lorz inferyer ar dible. Alor, Augustin ti panse ki sa sink dipin la ti bizin reprezant sink liv Moiz (“lorz” reprezant “Lansien Testaman” ki ti konsidere kouma inferyer.) Ek de pwason-la, ki zot ti reprezante dapre li? Pou enn sertin rezon, li ti dir ki zot reprezant enn lerwa ek enn pret. Enn lot biblis ki bien kontan rod bann type ek bann antitype ti dir avek konviksion ki drwa premie ne ki Zakob ti aste ar Ezai pou enn bol lanti rouz, reprezant leritaz dan lesiel ki Zezi ti aste avek so disan rouz!

Si bann interpretasion koumsa paret pa realist ditou, nou konpran ki problem sa kapav kree. Bann imin pena kapasite pou kone ki zistwar dan Labib bann type ouswa non. Nou zis bizin mazinn sa: Si Labib ansegn nou ki enn dimounn, enn levennman, ouswa enn lobze reprezant enn lot kitsoz, nou aksepte li. Me si Labib pa dir nanye, fode pa nou fer okenn aplikasion.

Alor, kouma nou kapav tir leson ar bann levennman ek bann lexanp ki ena dan Labib? Dan Romin 15:4, lapot Pol dir sa bann parol-la ar so bann frer dan premie siek: ‘Tou seki ti ekrir dan Lekritir lontan ti ekrir pou nou linstriksion, pou ki gras-a nou landirans ek rekonfor ki li donn nou, nou gagn lesperans.’ Pol ti pe dir ki tou bann ki ena lesperans pou al dan lesiel kapav aprann boukou kitsoz ar bann levennman ki Bondie finn fer ekrir dan bann Lekritir. Selman, tou bann serviter Bondie, ki zot parmi bann 144,000 ouswa parmi “bann lezot brebi,” ki zot viv ‘dan bann dernie zour,’ ouswa non, zot kapav tir bann leson ar “tou seki ti ekrir dan Lekritir lontan.”Zan 10:16, NW; 2 Tim. 3:1.

Alor, fode pa nou aplik bann zistwar dan Labib zis ar enn sel kategori dimounn. Fode pa osi nou aplik li zis ar enn sertin peryod letan. Nou konpran ki pep Bondie, ninport ki lesperans zot ena ek ninport ki peryod zot viv, zot tou zot kapav tir leson ar bann zistwar ki ena dan Labib. Par exanp, fode pa nou aplik seki ena dan liv Zob zis ar bann leprev ki bann Kretien ki al dan lesiel, inn fer fas pandan Premie Lager Mondial. Boukou serviter Bondie, zom ek fam toulede, ki zot parmi bann 144,000 ouswa gran lafoul, finn konn bann leprev parey kouma Zob. Me zot finn ‘trouve seki Zeova finn fer, kouma Zeova ena konpasion ek mizerikord.’Zak 5:11.

Zordi dan nou bann kongregasion, sirman ou’nn remarke ki ena bann ser aze ki fidel parey kouma Debora, bann zenn frer ki ena sazes parey kouma Eliou, bann pionie ki ena kouraz parey kouma Yifta, ek bann zom ek fam fidel ki ena pasians parey kouma Zob. Nou bien kontan ki Zeova finn prezerv “tou seki ti ekrir dan Lekritir lontan,” pou ki ‘gras-a nou landirans ek rekonfor ki [Lekritir] donn nou, nou gagn lesperans’!

Alor, se pou sa bann rezon-la ki nou bann piblikasion met plis laksan lor bann leson ki nou kapav tire dan bann zistwar Labib olie ki zot esey trouv bann type ek bann antitype ek zot realizasion.