Skip to content

Skip to table of contents

Ki Nou Aprann dan Parabol Bann Talan?

Ki Nou Aprann dan Parabol Bann Talan?

“Li donn enn sink talan, enn lot de talan ek enn lot enn sel talan.”MAT. 25:15.

1, 2. Kifer Zezi ti donn parabol bann talan?

DAN parabol bann talan, Zezi montre bien gran responsabilite ki so bann disip ki ena lesperans pou al dan lesiel, ena. Me sa parabol-la konsern tou bann vre Kretien. Alor, ki nou ena lesperans pou al dan lesiel ouswa pou viv lor later, li bien inportan ki nou konpran sa parabol-la.

2 Kan eski Zezi ti donn sa parabol-la? Se kan li ti koz ar so bann disip lor “sign ki montre [so] prezans ek konklizion sa sistem-la.” (Mat. 24:3, NW) Alor, se dan nou lepok ki sa parabol-la pe realize ek li form parti dan sign ki montre prezans Zezi antan ki Lerwa.

3. Ki bann leson nou aprann dan kat parabol ki ena dan Matie sapit 24 ek 25?

3 Parabol bann talan, li enn parmi kat parabol ki nou trouve dan Matie 24:45 ziska 25:46. Trwa lezot-la koz lor lesklav fidel ek saz, lor dis zennfi, ek lor bann brebi ek bann kabri. Toule kat fer parti repons ki Zezi ti done konsernan sign so prezans. Dan tou bann parabol-la, Zezi koz lor bann kalite ki bann vre Kretien bizin manifeste dan bann dernie  zour. Parabol lesklav fidel, bann zennfi, ek bann talan aplik ar bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel. Dan parabol lesklav fidel, Zezi montre ki sa ti group ki donn nouritir spiritiel so bann domestik la, bizin fidel ek saz. Dan parabol bann zennfi, Zezi montre ki tou bann Kretien ki pou al dan lesiel, bizin prepar zot ek res lor zot gard, parski zot pa kone ki ler ek ki zour li pe vini. Dan parabol bann talan, Zezi montre ki zot bizin travay dir pou ranpli zot bann responsabilite antan ki Kretien. Me Zezi aplik parabol brebi ek kabri ar bann ki ena lesperans pou viv lor later. Li montre linportans ki zot bizin fidel ek fer tou seki zot kapav pou ed so bann frer lor later. * Asterla, anou examinn parabol bann talan.

MET-LA KONFIE SO BANN ESKLAV SO DIBIEN

4, 5. Dan sa parabol-la kisannla misie ouswa met-la, ek ki valer enn talan ti ena?

4 Lir Matie 25:14-30. Kisannla misie ouswa met ki mansione dan parabol bann talan? Depi lontan nou bann piblikasion inn explike ki se Zezi. Li’nn al dan enn lot pei kan li’nn mont dan lesiel, lane 33 Nou Lepok. Dan enn lot parabol, Zezi fer kone ki se “pou gagn tit lerwa” ki li’nn al dan enn lot pei. (Lik 19:12) Selman, li pa’nn vinn Lerwa deswit kouma li’nn mont dan lesiel. * Okontrer ‘li ti asiz dan kote drwat Bondie ek li ti atann ziska seki Bondie fer so bann lennmi vinn so marspie.’Ebre 10:12, 13.

5 Misie dan sa parabol-la ti ena wit talan. Dan sa lepok-la, sa ti reprezant enn gran fortinn. * Avan li al dan enn lot pei, misie-la partaz so bann talan ar so bann esklav. Li demann zot pou travay dir ek pou fer biznes avek sa. Li parey pou Zezi, avan li al dan lesiel, li ti ena enn kitsoz ki ena boukou valer. Ki ete sa? Se travay ki li ti fer kan li ti lor later.

6, 7. Ki bann talan reprezante?

6 Pou Zezi, travay ki ti pli inportan se prese ek ansegne. (Lir Lik 4:43.) Li ti kone ki res boukou travay pou fer ek ena ankor boukou dimounn ki pou aksepte bonn nouvel. Enn tipe avan li ti dir so bann disip: “Lev zot lizie, gete kouma bann karo finn deza anfler, zot finn pare pou lakoup.” (Zan 4:35-38) Zezi ti pe pans tou bann dimounn sinser ki ti pou vinn so bann disip. Parey kouma enn bon planter, Zezi pa ti pou abandonn enn karo ki’nn pare pou lakoup. Akoz sa, avan li mont dan lesiel, li ti donn sa lord-la so bann disip: “Al dan tou bann pep ki ena ek fer . . . bann disip.” (Mat. 28:18-20) Se koumsa ki Zezi inn konfie zot enn trezor ki ena boukou valer: Responsabilite pou prese.2 Kor. 4:7.

7 Alor ki konklizion nou kapav tire? Parey kouma sa misie-la ti konfie so bann esklav so dibien, Zezi osi inn konfie so bann disip “so dibien,” ouswa  bann talan. (Mat. 25:14) Alor, bann talan reprezant responsabilite pou prese ek pou fer bann disip.

8. Mem si sak esklav pa ti gagn mem kantite talan, ki met-la ti atann zot fer?

8 Dan parabol bann talan nou aprann ki met-la ti donn premie esklav sink talan, deziem-la de, ek trwaziem-la enn sel talan. (Mat. 25:15) Mem si sak esklav pa ti gagn mem kantite talan, met-la ti atann ki zot tou travay dir ek fer biznes avek sa bann talan-la. Dan mem fason, Zezi ti atann ki so bann disip donn zot best dan zot minister. (Mat. 22:37; Kol. 3:23) Bann disip pa’nn perdi letan. Apartir Pantkot lane 33 Nou Lepok, zot inn koumans fer bann disip dan tou bann nasion. Kan nou lir liv Zistwar Bann Zapot dan Labib, vremem nou trouve kouma zot inn travay dir pou prese ek ansegne. *Zist. 6:7; 12:24; 19:20.

FER BIZNES AVEK BANN TALAN DAN LEPOK LAFIN

9. (a) Ki sa de esklav fidel-la inn fer avek bann talan, ek ki sa montre? (b) Ki rol bann lezot brebi ena?

9 Dan lepok lafin, sirtou apartir 1919, bann disip Kris ki ena lesperans  pou al dan lesiel, finn fer biznes avek talan ki zot Met inn donn zot. Parey kouma de premie esklav dan parabol Zezi, sa bann frer ek ser-la inn fer tou seki zot kapav dan laktivite predikasion. Mem si sa de esklav la pa ti gagn mem kantite talan, sa pa vedir ki ena de group Kretien ki pou al viv dan lesiel. Toulede esklav ti travay dir ek zot ti double talan ki zot Met ti donn zot. Me eski bann ki pou viv lor later, zot osi zot ena enn rol dan sa travay-la? Parabol Zezi lor brebi ek kabri montre ki zot ena enn rol bien inportan! Zot ena loner pou soutenir avek fidelite bann frer Kris dan sa travay predikasion ek lansegnman-la. Pandan lepok difisil kot nou pe viv, toulede group travay ansam avek zel kouma “enn sel troupo.”Zan 10:16.

10. Ki laspe inportan dan sign ki Zezi ti done, pe realize zordi?

10 Li normal ki zot Met atann ki zot gagn bann rezilta. Parey kouma nou ti dir avan, bann fidel disip dan premie siek ti ogmant dibien zot Met. Me ki nou kapav dir dan nou lepok kot sa parabol-la pe realize? Bann fidel serviter Zezi ki travay dir, finn akonpli pli gran laktivite predikasion ek lansegnman ki finn ena dan listwar. Zot tou finn met lame ansam. Rezilta? Sak lane, plizir santenn milye nouvo disip pe vinn bann proklamater Rwayom Bondie. Sa se enn prev bien kler ki travay predikasion li enn laspe inportan dan sign ki Zezi ti done lor lepok lafin. Pena dout ki zot Met bien kontan!

Kris inn konfie so bann disip gran responsabilite pou prese (Get paragraf 10)

KAN ESKI ZOT MET POU VINI?

11. Kifer nou dir ki Zezi pou vinn regle bann kont pandan gran detres?

11 Ver lafin gran detres Zezi pou vinn regle bann kont avek so bann esklav. Kifer nou dir sa? Dan profesi ki trouv dan Matie sapit 24 ek 25, plizir fwa Zezi koz lor so larive. Kan li ti pe koz lor zizman ki pou ena pandan gran detres, li dir ki bann dimounn “pou trouv Garson Limanite vini dan niaz.” Pou ankouraz so bann disip ki viv dan bann dernie zour pou res lor zot gard, li ti dir: “Personn pa kone ki  zour zot Segner pou vini” ek “Garson Limanite pou vinn enn ler ki zot pa kone.” (Mat. 24:30, 42, 44) Alor, kan eski met-la setadir Zezi pou “retourne ek [pou] koumans regle so kont ar” so bann esklav? Se kan li pou vini pou zize ek detrir lemond Satan. *Mat. 25:19.

12, 13. (a) Kouma met-la finn reazir avek de premie esklav-la, ek kifer? (b) Kan eski bann Kretien ki pou al dan lesiel pou sele dan enn fason definitif? (Get lankadre “ Zize Kouma Bann Ki Dign Kan Zot Mor.”) (c) Ki rekonpans bann ki’nn soutenir bann frer Kris pou gagne?

12 Dapre parabol Zezi, kan met-la vini, li trouve ki so de premie esklav finn montre ki zot fidel. Seki ti gagn sink talan la inn gagn ankor sink, ek seki ti gagn de talan la, inn gagn ankor de. Met-la dir toulede mem zafer: “To finn bien fer, bon serviter fidel! To finn fidel pou enn ti zafer, mo pou met twa ansarz pli gran zafer ankor.” (Mat. 25:21, 23) Alor, ki Met-la, setadir Zezi, pou fer kan li vini dan lavenir?

13 Zis avan ki gran detres koumanse, Bondie pou sel dan enn fason definitif sa de esklav-la. Zot reprezant bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel, ki’nn travay dir ek ki pou ankor lor later. (Rev. 7:1-3) Avan ki Armagedonn koumanse, Zezi pou donn zot, zot rekonpans. Me ki pou ariv bann ki’nn soutenir bann frer Kris dan laktivite predikasion? Zezi pou ziz zot kouma bann brebi. Zot osi zot pou gagn zot rekonpans: Zot pou viv lor later ki dirize par Rwayom Bondie.Mat. 25:34.

ENN MOVE ESKLAV KI PARES

14, 15. Eski Zezi ti pe rod dir ki boukou parmi so bann disip ki pou al dan lesiel pou vinn move ek pares? Explike.

14 Dan parabol Zezi, trwaziem esklav-la al kasiet so talan anba later. Li ni fer biznes avek sa, ni met li dan labank. Li ena enn move latitid, parski volonterman li travay kont so met. Pa pou nanye ki so met apel li ‘move esklav pares.’ Met-la repran talan ki li’nn donn li, ek li donn sa, sa esklav ki ena dis talan-la. Apre sa li zet move esklav-la “deor dan nwar, kot pou ena boukou plore, kriye ek grinsman ledan.”Mat. 25:24-30; Lik 19:22, 23.

15 Dan sa parabol-la, enn parmi sa trwa esklav la ti kasiet so talan. Alor eski sa vedir ki enn tier bann disip ki pou al dan lesiel, pou move ek pares? Non. Anou get kontex sa parabol-la. Dan parabol lesklav fidel ek saz, Zezi  koz lor enn move esklav ki bat so bann kamarad. Zezi pa ti anonse ki pou ena enn lot group Kretien ki pou al dan lesiel, ki pou reprezant sa move esklav-la. Okontrer, li averti esklav fidel la ki fode pa li devlop mem latitid ki move esklav-la. Li parey pou parabol dis zennfi. Zezi pa ti pe rod dir ki lamwatie so bann disip ki pou al dan lesiel, pou parey kouma sa sink zennfi insousian la. Okontrer, li ti averti zot ki pou arive si zot nepli res lor zot gard ek zot pa prepar zot. * Alor, dan parabol bann talan osi, Zezi pa ti pe rod dir ki dan bann dernie zour, boukou parmi so bann disip ki pou al dan lesiel pou vinn move ek pares. Okontrer li ti pe averti zot pou kontign travay dir—pou ‘fer biznes’ avek zot bann talan. Fode pa osi zot ena mem latitid ki sa move esklav la ek fer parey kouma li.Mat. 25:16.

16. (a) Ki leson nou aprann dan parabol bann talan? (b) Kouma sa lartik-la inn ed nou konpran pli bien parabol bann talan? (Get lankadre “ Kouma Nou Bizin Konpran Parabol Bann Talan?”)

16 Nou aprann de leson dan parabol bann talan. Premie, met dan sa parabol-la, setadir Zezi Kris, inn donn so bann disip ki pou al dan lesiel enn trezor ki ena boukou valer—prese ek fer bann disip. Deziem, Kris atann ki nou tou nou travay dir dan predikasion. Si nou fer sa travay-la avek fidelite ek kontign res lor nou gard, nou sir ki Zezi pou rekonpans nou.Mat. 25:21, 23, 34.

^ par. 3 Nou gagn lexplikasion lor lesklav fidel ek saz dan Latour Degard 15 Ziliet 2013, paz 21-22, paragraf 8-10. Nou gagn lexplikasion parabol dis zennfi dan lartik avan. Nou gagn lexplikasion konsernan parabol brebi ek kabri dan Latour Degard 15 Oktob 1995, paz 23-28, an Franse, ek dan prosin lartik ki nou pou etidie.

^ par. 5 Dan lepok Zezi, enn talan ti vo apepre 6000 denie. Enn travayer ti gagn enn denie par zour. Pou li gagn zis enn talan, li ti bizin travay apepre 20 an.

^ par. 8 Apre lamor bann zapot, ti ena lapostazi partou dan bann kongregasion pandan plizir siek. Laktivite predikasion ti ralanti. Me sa ti pou sanze pandan “rekolt,” setadir dan bann dernie zour. (Mat. 13:24-30, 36-43) Get Latour Degard 15 Ziliet 2013, paz 9-12.

^ par. 11 Get Latour Degard 15 Ziliet 2013, paz 7-8, paragraf 14-18.

^ par. 15 Get paragraf 13 dan lartik, “Eski To Pou ‘Kontign Veye’?” dan sa mem nimero-la.