Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Mars 2015

Marye dan Laverite—Eski Se enn Konsey Ki’nn Demode?

Marye dan Laverite—Eski Se enn Konsey Ki’nn Demode?

“Dan kongregasion, mo pa pe reisi trouv enn kikenn pou marye, ek mo pa anvi retrouv mwa tousel dan mo vie zour.”

“Sertin garson dan lemond bien zanti. Zot ena bon manier ek zot bien atansione. Zot pa opoze ar mo relizion, ek zot paret pli interesan ki sertin frer.”

Sertin serviter Bondie ki selibater finn fer bann mem komanter. Pourtan, zot konn bien konsey ki lapot Pol donn tou bann Kretien pou ‘marye zis avek enn Kretien’ dan laverite. (1 Kor. 7:39) Alor, kifer zot fer sa bann komanter-la?

KIFER SERTIN ENA BANN DOUT?

Bann Kretien ki fer sa bann komanter-la, kitfwa zot panse ena plis ser selibater ki frer selibater. Dan sertin pei, se enn sitiasion ki existe vremem. Par exanp dan Corée, lor sak 100 Temwin ki selibater, 57 ladan se bann ser ek 43 bann frer. Dan Colombie, 66 poursan bann Temwin se bann ser ek 34 poursan bann frer.

Dan sertin pei, bann selibater bizin fer fas ar enn sitiasion ase konplike. Bann paran ki pa dan laverite parfwa demann boukou larzan ouswa bann kado bien-bien ser kan zot donn zot tifi pou marye. Boukou frer selibater pena ase mwayin pou fer sa bann kado-la. Sa sitiasion-la kapav amenn sertin ser pou panse ki posibilite trouv enn konzwin dan laverite, li bien-bien mins. Alor, kitfwa zot demann zotmem: “Trouv enn bon konzwin dan laverite, eski sa li touzour valab zordi?” *

KONFIANS AN ZEOVA LI BIEN INPORTAN

Si zame sa bann panse-la inn deza travers to lespri, rasir twa ki Zeova konpran to sitiasion. An realite, Li kone exakteman seki to resanti.—2 Kron. 6:29, 30.

Malgre sa, dan so Parol Labib, Li’nn donn lord  so bann serviter pou marye zis avek enn kikenn dan laverite. Kifer? Parski Li kone ki pli bon pou zot ek Li anvi protez zot. Li pa anvi nou fer bann move swa ek nou konn lapenn. Li anvi nou ere. Dan lepok Neemia, kan boukou Zwif ti pe marye ar bann tifi ki pa ti ador Zeova, Neemia ti sit move lexanp Salomon. Mem si “so Bondie ti kontan li, . . . [so] bann madam etranze ti pous li pou fer pese.” (Ne. 13:23-26) Alor, Zeova kone seki bon pou so bann serviter. Akoz sa Li donn nou lord pou marye zis avek enn Kretien dan laverite. (Ps. 19:7-10; Iza. 48:17, 18) Nou bien rekonesan anver Zeova parski Li pran nou swin ek nou kapav kont lor so bann konsey. Kan nou soumet nou ar Li parski Li nou Lerwa, nou montre ki Li ena drwa pou dir nou seki nou bizin fer.Prov. 1:5.

Pena dout, ki to pa anvi “asosie [twa]” avek enn kikenn ki kapav elwagn twa ar Bondie. (2 Kor. 6:14) Konsey Bondie touzour marse. Zordi, boukou Kretien ki finn obeir so konsey finn realize ki zot finn pran meyer desizion ki kapav ena. Me sertin finn deside pou fer lekontrer.

ENN KONSEY KI TOUZOUR VALAB

Maggy, * ki res l’Australie, explik seki ti arive kan li ti koumans sorti avek enn garson dan lemond. Li dir: “Mo ti rat boukou renion zis pou ki mo pas letan avek li. Mo ti tonbe net lor plan spiritiel.” Ratana ki res L’Inde, ti koumans sorti avek enn kamarad lekol ki ti koumans etidie Labib. Selman avek letan, garson-la inn montre so vre kouler: Li ti etidie Labib zis pou li kapav sorti avek Ratana. Alafin, Ratana inn kit laverite ek inn sanz relizion pou li kapav marye.

Ena osi lexanp Ndenguè dan Cameroun. Li’nn marye laz 19 an. So fianse ti promet li ki li pou lib pou pratik so relizion. Me zis de semenn apre zot maryaz, so misie inn anpes li al renion. Ndenguè dir: “Mo ti santi mwa tousel. Mo pa ti aret plore. Mo ti realize ki mo nepli ena kontrol lor mo lavi. Mo ti ena remor touletan.”

Biensir, pa tou konzwin ki parey. Sertin konzwin ki pa Temwin, zot bon ek rezonab. Mem si to’nn marye avek enn dimounn dan lemond, kitfwa to pa’nn konn bann move konsekans. Selman, kouma sa kapav afekte to relasion avek Zeova? Ki to pou resanti kan to kone to pa’nn ekout konsey ki Li’nn donn twa pou to bien? Me pli inportan, ki Zeova panse lor to desizion?Prov. 1:33.

Bann frer ek ser dan lemond antie ki’nn marye ‘avek enn Kretien dan laverite,’ zot sir ki zot inn pran meyer desizion ki ena. Bann frer ek ser selibater zot bien determine pou fer Bondie plezir kan zot rod enn konzwin zis parmi bann adorater Zeova. Michiko se enn ser selibater ki res Japon. So fami ti rod konvink li pou marye avek enn dimounn ki pa servi Zeova. Anplis, li ti trouv sertin so bann kamarad ek konesans pe marye dan laverite. Li dir: “Mo ti pe kontign dir momem ki Zeova Li enn ‘Bondie ere.’ Alor ki nou marye ouswa non, nou boner pa depann lor la. Mo krwar osi ki Li satisfer dezir nou leker. Si nou pa’nn trouv enn kikenn mem si nou anvi marye, li pli bon ki nou res selibater pou le moman.” (1 Tim. 1:11) Finalman, Michiko inn marye avek enn bon frer ek li kontan ki li’nn atann.

Li parey pou sertin frer selibater ki’nn atann pou ki zot kapav trouv enn bon konzwin. Get par exanp Bill ki res L’Australie. Li rekonet ki parfwa li ti atire ar bann tifi ki pa dan laverite. Selman, li ti evit vinn tro kamarad ar zot. Kifer? Li pa ti anvi fer premie pa pou asosie li avek bann ki pa servi Zeova. Plitar, li’nn interes li ar sertin ser, me bannla pa ti interese ar li. Bill inn atann 30 an avan li zwenn enn ser ki ena mem lobzektif ki li. Li dir: “Mo pa regrete ditou.” Li explike: “Pou mwa se enn benediksion parski nou aI prese ansam, etidie ansam, ek ador Bondie ansam. Mo kontan pou zwenn ek pas bann bon moman avek bann kamarad mo madam parski  zot tou bann adorater Zeova. Nou aplik bann prinsip Labib ek se gras-a sa ki nou maryaz marse.”

ATANN EK KONT LOR ZEOVA

Alor ki to’nn met tou dan lame Zeova, ki to kapav fer antretan? Enn kitsoz, se reflesi kifer to pankor marye. Si dapre twa, rezon prinsipal se parski to anvi obeir lalwa Zeova pou marye ‘zis avek enn Kretien’ ki dan laverite, alor to merit bann felisitasion. To kapav sir ki to determinasion pou obeir Zeova, fer Li plezir. (1 Sam. 15:22; Prov. 27:11) Anplis, kontign “devid [to] leker” ar Zeova. Priye Li souvan ek dir Li exakteman seki to resanti. (Ps. 62:8) Amezir ki to tini ferm devan bann presion ek to reziste bann tantasion, to relasion avek Bondie pou vinn pli for zour apre zour. Rasir twa ki devan lizie Zeova to ena boukou valer. Li konn to bann santiman ek seki to bizin vremem. Li pa promet personn enn konzwin. Me, si vremem to bizin enn kikenn dan to lavi, Zeova konn pli bon fason pou konble sa dezir-la.Ps. 145:16; Mat. 6:32.

Parfwa to kapav ena mem santiman ki David, ki ti dir: “A Zeova! Reponn mwa vit. Mo nepli ena lafors. Pa kasiet mwa to figir.” (Ps. 143:5-7, 10) Dan sa bann moman-la, donn Zeova letan pou montre seki Li anvi pou twa. To kapav fer sa kan to pran letan pou lir so Parol ek reflesi lor seki to pe lir. Koumsa to pou konpran pli bien seki Zeova demann twa pou fer ek to pou trouve kouma Li finn ed so bann serviter dan lepase. Kan to ekout Zeova, sa pou ogmant to konfians pou kontign obeir Li.

Bann selibater zot bien itil dan kongregasion, souvan zot ed bann fami ki ena bann ti zanfan

Ki to kapav fer ankor pou gard to lazwa ek ena enn lavi bien ranpli alor ki to selibater? To kapav servi sa letan-la pou devlop bann kalite kouma zenerozite, disernman, latasman pou Bondie, vinn enn kikenn ki bien debrouyar, abordab, ek ena enn bon repitasion. Sa bann kalite-la pou ranforsi to relasion avek Zeova ek zot bien inportan pou ki to ena enn maryaz ere. (Zen. 24:16-21; Rit 1:16, 17; 2:6, 7, 11; Prov. 31:10-27) Met Rwayom Bondie avan tou kitsoz, kan to res bien okipe dan to minister ek dan to kongregasion. Sa li enn proteksion, ek li pou evit twa pran bann move desizion. Konsernan tou sa bann lane li’nn res selibater la, Bill, frer ki nou ti site avan la, dir: “Zot inn pas extra vit! Mo’nn servi sa letan-la pou fer pionie.”

Komannman Bondie pou ‘marye zis avek enn Kretien’ dan laverite, pa’nn demode. Li touzour valab zordi. Kan nou obeir sa komannman-la, nou onor Zeova ek noumem nou pou ere. Labib dir: “Ere sa kikenn ki ena lakrint pou Zeova la, ki swiv so bann komannman avek enn gran plezir. Ena bann kitsoz devaler ek larises dan so lakaz, ek so zistis res pou touletan.” (Ps. 112:1, 3) Alor to bizin bien determine pou swiv lord Zeova pou marye ‘zis avek enn Kretien’ dan laverite.

^ par. 7 Dan sa lartik-la, nou pou koz sirtou lor bann ser, me sa bann mem prinsip-la aplik osi pou bann frer.

^ par. 13 Finn sanz sertin nom.