Skip to content

Skip to table of contents

“Samem To Volonte”

“Samem To Volonte”

“To finn fer bann tipti konn kitsoz ki to finn kasiet bann saz ek bann intelizan.”LIK 10:21.

1. Kifer Zezi ti dan enn gran lazwa? (Get zimaz koumansman lartik.)

MAZINN Zezi dan enn gran lazwa, ena enn gran sourir lor so figir, so lizie pe briye telman li kontan. Kifer? Li fek avoy so 70 disip pou al pres bonn nouvel lor Rwayom Bondie. Asterla, li bien anvi kone kouma zot inn fer sa travay ki li’nn konfie zot la. Ena boukou ki bien opoze ar zot predikasion. Parmi ena bann skrib ek bann Farizien bien malin ki ena enn gran ledikasion. Zot inn mont latet bann dimounn pou ki zot konsider Zezi zis kouma enn sarpantie, ek so bann disip kouma bann dimounn “sinp ek san ledikasion.” (Zist. 4:13; Mark 6:3) Malgre sa, kan bann disip retourne, zot pa kapav kasiet zot lazwa! Okenn lopozision, mem bann demon pa’nn kapav aret zot! Me ki’nn fer zot kontan ek inn donn zot kouraz koumsa?Lir Lik 10:1, 17-21.

2. (a) Kifer Zezi ti konpar so bann disip ar bann zanfan? (b) Ki ti ed bann disip konpran bann verite profon?

2 Remarke seki Zezi ti dir Zeova: “Mo remersie twa, Papa, Segner lesiel ek later, parski to pa finn montre sa bann kitsoz-la bann saz ek bann intelizan, me to finn revel zot ar bann pli tipti. Wi, Papa samem ti to volonte.”  (Mat. 11:25, 26) Kifer Zezi ti konpar so bann disip ar bann pli tipti, setadir bann zanfan? Konpare ar bann skrib ek bann Farizien ki ti panse zotmem pli saz ek pli intelizan, bann disip zot, zot ti kouma bann zanfan. Zot ti ena limilite ek zot ti aksepte ki Zezi ansegn zot. (Mat. 18:1-4) Akoz sa, par mwayin so lespri sin, Zeova inn ed zot konpran bann verite profon. Me, ki’nn ariv bann sef relizie Zwif ki ti boufonn zot? Zame zot lizie inn ouver, parski Satan inn kontign avegle zot, ek zot lorgey inn anpes zot trouv laverite.

3. Ki nou pou aprann dan sa lartik-la?

3 Aster nou konpran kifer Zezi ti dan lazwa! Li ti extra kontan kan li ti trouve kouma Zeova ti revel bann verite profon ar bann dimounn inb, mem si zot pa ti ena enn gran ledikasion. Se sa volonte so Papa, ek Li pa’nn sanze. Kouma Zeova montre ki zordi osi, Li anvi ki bann dimounn inb konn bann verite profon? Se seki nou pou al aprann dan sa lartik-la.

TOU DIMOUNN KAPAV KONPRAN BANN VERITE PROFON

4. Dan ki fason Latour Degard sinplifie, inn vremem enn kado pou boukou?

4 Dan bann lane ki’nn fek pase, lorganizasion Zeova inn met laksan lor linportans pou donn enn lansegnman pli sinp ek pli kler. Anou get trwa lexanp. An premie, ena Latour Degard sinplifie. * Pou bann ki gagn difikilte pou lir ouswa pou konpran enn lang, sa edision-la li vremem enn kado. Bann sef fami remarke ki asterla zot bann zanfan pli konpran letid Latour Degard, mwayin prinsipal ki Zeova servi pou nouri nou lor plan spiritiel. Boukou inn mem ekrir pou exprim zot rekonesans. Enn ser dir ki li ti ezite pou reponn dan letid Latour Degard. Li dir: “Mo ti enn kikenn bien timid. Me asterla non!” Apre ki li’nn servi edision sinplifie, li ekrir: “Aster, mo donn plis ki enn repons, mo laper inn fonn! Mo dir zot ek Zeova enn gran mersi.”

5. Ki bienfe boukou finn gagne ar edision revize New World Translation?

5 Deziem, se edision revize New World Translation of the Holy Scriptures, an Angle, ki ti paret pandan renion aniel le 5 Oktob 2013. * Boukou verse dan sa nouvo edision-la inn vinn pli kourt. Me zot ena touzour mem sans ek an realite, zot pli fasil pou konpran. Par exanp, dan Zob 10:1 ti ena 27 mo, asterla ena 19; dan Proverb 8:6 ti ena 20 mo, asterla ena 13. Pourtan, toulede verse pli kler dan nouvo edision. Get seki enn frer ki’nn servi Zeova pandan boukou lane ek ki ena lesperans pou al dan lesiel, dir: “Mo’nn fek fini lir liv Zob dan sa nouvo edision-la. Mo ena linpresion ki se asterla ki mo pe konpran seki ena ladan!” Boukou finn fer mem komanter.

6. Ki to panse lor nouvo eklersisman Matie 24:45-47?

6 Trwaziem, se bann eklersisman ki pa tro lontan nou’nn gagne. Par exanp,  dan Latour Degard 15 Ziliet 2013, nou ti gagn enn nouvo eklersisman lor “lesklav fidel ek saz.” (Mat. 24:45-47, NW) Sa lartik-la ti explike ki lesklav fidel se Komite Santral. “Bann domestik” se tou bann ki profit lansegnman spiritiel ki lesklav done, ki zot ena lesperans pou al dan lesiel ouswa pou viv lor later. (Zan 10:16) Nou bien kontan pou aprann sa bann verite-la ek ansegn sa bann nouvo! Kouma Zeova inn montre ankor ki Li anvi nou ansegn dan enn fason pli sinp ek pli kler?

BANN ZISTWAR LABIB EXPLIKE DAN ENN FASON PLI SINP

7, 8. Sit sertin lexanp type-antitype ki ena dan Labib.

7 Si sa fer boukou lane ki to pe servi Zeova, sirman to’nn remark enn sanzman dan fason ki nou bann piblikasion explik boukou zistwar Biblik. Dan lepase, souvan nou bann piblikasion ti explike ki sak dimounn, sak levennman, ek sak kitsoz dan enn zistwar Labib, reprezant enn lot kitsoz. Nou ti konsider zistwar-la kouma enn type, ek seki li reprezante, kouma so antitype. Eski ena bann bon rezon pou explik bann zistwar Biblik dan sa fason-la? Wi. Par exanp, Zezi ti koz lor “sign profet Yona.” (Lir Matie 12:39, 40.) Li ti explike ki, peryod letan ki Yona ti pase dan vant pwason ti reprezant letan ki li ti pou pase dan tom.

8 Dan Labib ena lezot lexanp type-antitype koumsa. Lapot Pol mansionn plizir. Par exanp, relasion ki ti ena ant Abraam ek so de madam, Agar ek Sara, reprezant relasion ki ti ena ant Zeova ek nasion Izrael ek parti lorganizasion Bondie ki dan lesiel. (Gal. 4:22-26) Li parey osi pou tabernak ek tanp, zour Propisiasion, gran pret, ek lezot laspe Lalwa Moiz. Zot ti “enn lonbraz bann vre kitsoz ki pou vini apre.” (Ebre 9:23-25; 10:1) Kan nou etidie sa bann lexanp-la ek seki zot reprezante, sa fortifie nou lafwa. Me, eski savedir ki tou personaz, tou levennman, ouswa tou lobze ki mansione dan Labib reprezant enn kikenn ouswa enn kitsoz?

9. Dan lepase ki lexplikasion ti done lor zistwar Nabot?

9 Anou gete kouma dan lepase nou ti konpran zistwar Nabot. Pou gagn karo rezin Nabot, move larenn Zezabel ek so mari, Aab, ti tret li dan enn fason inzis ek ti fer touy li. (1 Ler. 21:1-16) An 1932, Latour Degard ti explike ki Aab ek Zezabel reprezant Satan ek so lorganizasion; Nabot reprezant Zezi ek lamor Nabot reprezant lamor Zezi. Me an 1961, liv « Que ton nom soit sanctifié, » ti explike ki Zezabel reprezant bann relizion ki dir zot Kretien, ek Nabot, bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel. Alor, persekision Nabot, reprezant persekision ki sa bann Kretien-la pou gagne pandan bann dernie zour. Pandan boukou lane, sa bann explikasion-la inn fortifie lafwa bann serviter Bondie. Me kifer sa bann explikasion-la inn sanze zordi?

10. (a) Kifer lesklav fidel fer bien atansion avan li donn bann explikasion lor sertin zistwar Labib? (b) Lor ki kitsoz nou bann piblikasion met plis laksan zordi?

10 Avek letan, Zeova inn ed “lesklav  fidel ek saz” pou vinn ankor pli saz. Asterla, lesklav fidel fer bien atansion avan li dir ki enn zistwar Biblik ena enn pli gran sinifikasion, amwin ki li ena enn bon rezon Biblik pou fer sa. Anplis, zot finn remarke ki bann detay dan sa bann zistwar-la—kisannla reprezant kisannla ek kifer—bien difisil pou konpran, pou rapel, ek pou fer bann aplikasion. Pli inportan, kan met tro laksan lor sinifikasion sak ti detay ki ena dan sa bann zistwar-la, li vinn bien difisil pou trouv bann leson pratik. Akoz sa, nou bann piblikasion zordi met plis laksan lor bann leson sinp ek pratik ki ena enn rapor avek lafwa, landirans, latasman pou Bondie ek lezot kalite. *

Zistwar Nabot ansegn nou enn leson inportan (Get paragraf 11)

11. (a) Kouma nou konpran zistwar Nabot zordi, ek kouma li enn lexanp pou nou tou? (b) Kifer asterla bien rar nou bann piblikasion koz lor bann type ek antitype? (Get “Kestion Bann Lekter” dan sa nimero-la.)

11 Alor, kouma nou bizin konpran zistwar Nabot zordi? Leson ki ena deryer sa zistwar-la, li kler ek sinp. Nabot inn mor, pa parski li reprezant Zezi ouswa bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel, me parski li ti enn dimounn fidel. Li’nn res atase ar Lalwa Zeova mem si sertin inn servi zot pouvwar pou met presion lor li. (Nonb 36:7; 1 Ler. 21:3) Nabot vremem enn bon lexanp pou tou bann serviter Bondie zordi ki pe gagn sa kalite persekision la. (Lir 2 Timote 3:12.) Li boukou pli fasil pou tou bann Kretien konpran, rapel, ek aplik bann leson koumsa.

12. (a) Ki fode pa nou panse lor bann zistwar ki ena dan Labib? (b) Kifer nou kapav konpran mem bann kitsoz profon? (Get not.)

12 Eski savedir ki dan bann zistwar Biblik ena zis bann leson pratik? Non. Azordi, nou bann piblikasion nepli dir ki sak personaz ouswa levennman dan enn zistwar Biblik reprezant enn lot kitsoz presi. Okontrer, sa bann zistwar-la rapel nou ouswa servi kouma  enn lexanp pou lezot personaz ek levennman osi. Par exanp, lamor ek fidelite Nabot devan bann persekision fer nou rapel fidelite Kris ek bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel. Me sa rapel nou osi fidelite bann “lezot brebi”. Eski fason ki Zeova ansegn nou, li pa vremem sinp ek fasil pou konpran? *

BANN PARABOL ZEZI EXPLIKE DAN ENN FASON PLI SINP

13. Sit bann lexanp pou montre ki asterla nou bann piblikasion explik bann parabol Zezi dan enn fason pli sinp.

13 Zezi Kris limem pli gran Ansegnan ki’nn existe lor later. Li ti bien kontan servi bann parabol ouswa bann lexanp pou ansegne. (Mat. 13:34) Bann lexanp zot bien efikas. Zot kree bann zimaz dan nou lespri ki pous nou pou reflesi, ek sa kapav tous nou leker. Pli ale, nou bann piblikasion explik bann lexanp Zezi dan enn fason boukou pli sinp ek pli kler. Par exanp, dan Latour Degard 15 Ziliet 2008, nou ti gagn bann eklersisman lor parabol levin, lagrin moutard, ek file lapes. Sa ti fer nou bien kontan, pa vre? Asterla, nou trouv bien kouma sa bann parabol-la aplik ar Rwayom Bondie. Nou trouve osi kouma sa Rwayom-la inn ed enn kantite dimounn pou kit move lemond Satan ek vinn bann disip Kris.

14. (a) Dan lepase, kouma nou bann piblikasion ti explik parabol bon Samaritin? (b) Asterla, kouma nou konpran sa parabol-la?

14 Me, ki nou kapav dir lor bann zistwar pli detaye ki Zezi ti rakonte? Sertin ladan ena enn sinifikasion sinbolik ek profetik; lezot met laksan lor bann leson pratik. Me kouma nou fer sa diferans-la? Avek letan, repons-la inn vinn pli kler. Par exanp, anou get lexplikasion ki enn Latour Degard 1924 ti done lor parabol bon Samaritin. (Lik 10:30-37) Sa Latour Degard la ti dir ki bon Samaritin reprezant Zezi; semin ki sorti Zerizalem ki desann pou al Zeriko reprezant kondision bann imin, ki’nn deteryore depi rebelion dan zardin Eden; bann voler reprezant bann gran-gran konpagni ek bann biznesman ki fer profi lor ledo lezot; pret ek Levit reprezant bann relizion ki dir zot Kretien. Me zordi, nou bann piblikasion servi sa parabol-la pou rapel nou ki fode pa get de lizie kan nou pe ed lezot, sirtou kan nou pe ed zot pou konn Zeova. Eski nou pa kontan kan nou trouve ki Zeova pe fer so lansegnman vinn pli kler?

15. Ki nou pou examine dan prosin lartik?

15 Dan prosin lartik, nou pou examinn enn lot parabol Zezi—parabol dis zennfi. (Mat. 25:1-13) Kouma Zezi ti anvi so bann disip ki viv dan bann dernie zour, konpran sa parabol-la? Eski zot bizin konpran li kouma enn parabol ki ena enn sinifikasion sinbolik? Ouswa kouma enn parabol ki ena enn leson pratik? Anou gete.

^ par. 4 Se an Ziliet 2011 ki Latour Degard sinplifie an Angle, ti disponib. Me asterla, sa edision-la disponib dan de-trwa lang.

^ par. 5 Sa edision revize la pou disponib osi dan lezot lang biento.

^ par. 10 Par exanp, liv Imit Zot Lafwa koz lor lavi 14 personaz Biblik. Sa liv-la met laksan lor bann leson pratik, pa lor bann seki sak personaz reprezante.

^ par. 12 Li vre ki dan Parol Bondie ena bann kitsoz ki “difisil pou konpran,” parmi ena sertin pasaz ki Pol finn ekrir. Me selman, tou bann ekrivin Labib ti inspire par lespri sin Bondie. Ek zordi, se sa mem lespri la ki ed bann vre Kretien konpran bann verite ki ena dan Labib, “mem bann kitsoz profon ki konsern Bondie” ek ki depas zot lintelizans.2 Pier 3:16, 17; 1 Kor. 2:10.