Skip to content

Skip to table of contents

 BIOGRAFI

Enn Pli Zoli Karyer

Enn Pli Zoli Karyer

KAN Gwen ek mwa nou ti ena sink an, nou ti koumans aprann danse. Nou pa ti ankor zwenn nou kamarad. Me amezir nou pe grandi, nou toulede ti kontan dans bale ek nou ti anvi fer sa vinn nou karyer. Me selman, apre ki nou ti ariv bien lwin, nou ti les tou tonbe. Ki finn pous nou pou pran sa desizion-la?

David: Mo’nn ne an 1945 dan enn rezion bien trankil ki apel Shropshire, an Angleterre. Mo papa ti ena enn laferm. Apre lekol, mo ti kontan donn bann poul manze ek ramas dizef. Mo ti kontan osi okip bann bef ek bann mouton. Dan konze lekol, mo ti donn koudme pou fer rekolt, parfwa mo ti kondir bann trakter.

Me, ti ena enn lot kitsoz ki ti pe koumans pran plas dan mo lavi. Mo papa ti remarke ki depi bien tipti mo ti kontan danse. Sak fwa ki mo ti tann lamizik, mo pa ti kapav res anplas. Alor, kan mo ti gagn sink an, li ti dir mo mama amenn mwa dan enn lekol pou mo aprann dans klaket. Mo profeser ti remarke ki mo kapav vinn enn bon danser bale, ek li ti donn mwa enn formasion ladan osi. Laz 15 an, mo ti gagn enn labours pou al dan enn gran lekol dan Londres ki apel The Royal Ballet School. Laba, mo ti zwenn Gwen. Nou ti koumans dans ansam, ek nou ti vinn bann partner.

Gwen: Mo’nn ne dan Londres an 1944. Depi bien tipti, mo ti ena enn gran lafwa dan Bondie. Mo ti esey lir Labib, me mo ti trouv li bien difisil pou konpran. Bien boner, laz sink an, mo’nn koumans aprann danse. Si-z-an plitar, mo ti gagn premie pri dan enn konpetision, kot ti ena bann partisipan ki sorti partou dan Grande Bretagne. Sa pri-la se enn admision dan seksion jinior dan The Royal Ballet School. Sa lekol-la ti trouv dan White Lodge, enn gran residans, dan Richmond Park, andeor Londres. Laba, mo ti al lekol, ek anmemtan bann profeser bien renome ti donn mwa enn formasion pou vinn enn danser bale. Laz 16 an, mo ti al dan seksion sinior dan The Royal Ballet School ki ti trouv dan sant Londres. Se laba mem ki mo’nn zwenn David. Zis de-trwa mwa apre, nou ti koumans prezant bann koregrafi bale dan bann lopera ki ti pe zwe dan Royal Opera House, Covent Garden, dan Londres.

Gras-a nou karyer profesionel, nou finn kapav al danse dan lemond antie

David: Parey kouma Gwen ti dir, dan nou karyer nou finn gagn lokazion pou dans dan bann landrwa bien renome kouma Royal Opera House, ek London Festival Ballet (ki asterla apel English National Ballet). Enn parmi bann koregraf dan Royal Ballet, ti kree so prop group internasional dan Wuppertal, l’Allemagne. Li ti swazir nou kouma so bann danser profesionel pou dans an solo. Dan nou karyer, nou finn dans dan bann teat  partou dan lemond. Nou finn gagn lokazion pou dans avek bann dimounn seleb kouma par exanp, Dame Margot Fonteyn ek Rudolf Nureyev. Enn lavi koumsa fer enn dimounn vinn fier, ek nou toulede, nou ti mor pou nou travay.

Gwen: Mo ti viv zis pou ladans. David ek mwa nou ti ena enn sel lanbision: Vinn bann dimounn seleb. Mo ti bien kontan kan bann dimounn ti demann mwa sign bann otograf, ti donn mwa bann fler, ek ti aplodi mwa. Mo ti antoure ar bann dimounn imoral, ki fime ek bwar ek parey kouma tou bann ki fer sa metie-la, mo ti atase ar mo bann port-boner.

NOU LAVI SANZE NET

Zour nou maryaz

David: Apre plizir lane dan sa metie-la, mo ti’nn fatige ar tou sa bann vwayaz ek sa lavi instab-la. Parski mo finn grandi dan enn laferm, sa ti lavi sinp-la ti’nn koumans mank mwa boukou. Alor an 1967, mo’nn abandonn mo karyer danser pou al travay dan enn gran laferm pre kot lakaz mo bann paran. Fermie-la ti lwe enn ti lakaz ar mwa. Zis apre, mo ti telefonn Gwen ek ti propoz li pou marye ar mwa. Sa lepok-la, Gwen ti enn gran danser, li ti ariv bien lwin dan so karyer. Alor, pa ti fasil pou li pran sa desizion-la. Malgre sa, li ti aksepte pou marye ar mwa. Li ti vinn res dan lakanpagn ek li ti dispoze pou amenn enn lavi bien diferan avek seki li ti kone.

Gwen: Viv dan laferm ti bien difisil pou mwa. Ki ena bo tan ouswa move tan, mo ti bizin trer bann vas, nouri koson ek donn poul manze. Sa ti enn gran sanzman pou mwa. David ti koumans swiv enn kour nef mwa pou aprann bann dernie teknik ki bann fermie servi. Pandan lazourne mo ti santi mwa bien tousel parski li ti retourn tar aswar. Sa lepok-la, nou premie tifi, Gilly, ti fini ne. David ti ankouraz mwa pou aprann kondir. Se seki mo’nn fer. Enn zour kan mo ti al dan enn lavil, pa tro lwin kot mo reste, mo ti zwenn Gael. Se kan li ti pe travay dan enn magazin dan landrwa, ki mo ti fer so konesans.

Dan laferm apre ki nou ti fek marye

Gael ti invit mwa pou bwar enn ti dite kot li. Li ti montre mwa so bann foto maryaz, ek lor enn foto, mo ti trouv enn group dimounn devan enn Lasal. Mo ti demann li ki sa legliz-la sa. Kan li ti dir mwa ki li ek so mari Temwin Zeova, mo ti extra kontan. Mo rapel ki enn mo matant ti Temwin Zeova. Mo rapel osi kouma mo papa ti ankoler ek pa ti dakor ditou avek li, ek li ti mem zet so bann magazinn dan poubel. Touletan mo ti demann mwa  kifer mo papa, ki pourtan ti enn dimounn bien amikal, ti ankoler koumsa avek enn bon dimounn kouma mo matant.

Sa ti enn lokazion pou mo kone kifer seki mo matant ti krwar, ti diferan ar bann lansegnman legliz. Gael ti montre mwa seki Labib ansegne vremem. Mo ti bien etone kan mo’nn aprann ki Labib pa ansegn bann doktrinn kouma Trinite ek nam ki pa mor. (Ekle. 9:5, 10; Zan 14:28; 17:3) Anplis, se premie fwa dan mo lavi ki mo’nn trouv nom Bondie, Zeova, dan Labib.Ex. 6:3.

David: Gwen ti rakont mwa seki li ti pe aprann. Mo rapel kan mo ti tipti, mo papa ti dir mwa ki mo bizin lir Labib. Alor, Gwen ek mwa ti aksepte ki Gael ek so mari, Derrick, fer nou letid. Apre sis mwa, nou ti demenaze pou al Oswestry, ki trouv dan mem rezion ki Shropshire. Laba, nou ti gagn lokazion lwe enn ti laferm. Avek boukou pasians, Deirdre, enn Temwin dan landrwa, ti kontign nou letid. Nou bann progre ti bien lant. Tou nou letan ti fini ar bann zanimo. Me, tigit par tigit, laverite ti koumans pran rasinn dan nou leker.

Gwen: Enn gran lobstak ki mo’nn bizin sirmonte, se siperstision. Izai 65:11 ti ed mwa trouve kouma Zeova konsider bann “ki pe prepar latab pou bondie Lasans.” Sa inn pran letan, ek mo’nn bizin priye boukou pou mo kapav zet tou mo bann port-boner. Dan mo letid, mo’nn aprann ki ‘dimounn ki anvi gagn laglwar, Bondie pou imilie li, ek dimounn ki imilie limem, pou gagn laglwar.’ (Mat. 23:12) Sa inn ed mwa konpran ki kalite dimounn Zeova rode. Mo’nn aprann osi ki Bondie telman kontan nou ki Li’nn donn so Garson kouma enn ranson pou nou. Mo ti anvi servi enn Bondie koumsa. Sa lepok-la, nou ti gagn enn lot tifi. Nou ti extra kontan pou aprann ki nou fami ti pou kapav viv pou touletan dan enn paradi lor later.

David: Kan mo’nn konpran dan ki fason bann profesi, kouma par exanp profesi ki trouv dan Matie sapit 24 ek dan liv Daniel, inn realize dan enn fason extraordiner, sa inn konvink mwa ki samem laverite. Mo’nn realize ki pena nanye dan sa lemond-la ki ena plis valer ki bann bon relasion avek Zeova. Alor, amezir letan pase, mo ti nepli ena mem lanbision ki avan. Mo’nn konpran ki mo madam ek mo bann tifi osi zot bien inportan. Filipien 2:4 inn sanz mo fason panse. Mo’nn konpran ki fode pa mo pans zis mo tousel ek mo dezir pou gagn enn pli gran laferm. Okontrer, Zeova bizin an premie dan mo lavi. Mo’nn aret fime. Me li pa ti fasil pou organiz nou pou al asiste renion dan Samdi tanto. Nou ti bizin vwayaz 10 kilomet, ek zis dan sa ler-la nou ti bizin trer nou bann vas. Me avek led Gwen, zame nou fami inn rat ni enn renion, ni enn zour predikasion dan Dimans gramatin—apre ki nou’nn fini trer nou bann vas.

 Nou bann fami pa ti kontan ditou kan zot ti trouv sa bann sanzman-la. Papa Gwen pa ti koz ar li pandan si-z-an. Mo bann paran osi ti esey fer nou aret frekant bann Temwin.

Gwen: Me Zeova inn ed nou andir tou sa bann difikilte-la. Avek letan, bann frer ek ser dan kongregasion Oswestry inn vinn koumadir nou fami, zot inn kontan nou ek soutenir nou dan nou bann difikilte. (Lik 18:29, 30) Nou’nn voue nou lavi ar Zeova ek nou’nn pran batem an 1972. Mo ti anvi ed pli boukou dimounn posib pou konn laverite, alor mo’nn koumans fer pionie.

ENN PLI ZOLI KARYER

David: Pandan tou sa bann lane-la, nou’nn travay bien dir dan nou laferm; me anmemtan nou’nn esey donn nou bann tifi enn bon lexanp lor plan spiritiel. Avek letan, gouvernman ti diminie bann sibvansion, ek nou ti nepli kapav roul nou laferm. Nou pa ti ena ni lakaz ni travay, ek nou trwaziem tifi ti ena zis enn an. Alor, nou’nn priye Zeova pou ed nou ek gid nou. Pou gagn nou lavi, nou’nn deside pou servi nou talan ek nou’nn ouver enn lekol pou montre danse. Nou ti bien deside pou met bann kitsoz spiritiel an premie, ek sa inn raport bann bon fri. Nou toule trwa tifi inn koumans fer pionie kouma zot inn kit lekol. Sa ti enn gran lazwa pou nou! Gwen osi ti pionie, alor li ti kapav soutenir nou bann tifi toulezour.

Kan nou de pli gran tifi, Gilly ek Denise, inn marye, nou’nn aret donn bann kour danse. Nou’nn ekrir biro nasional pou kone kotsa nou kapav al ede. Zot inn dir nou ki nou kapav al dan sid-es l’Angleterre. Nou ti ena zis nou tifi Debbie pou okipe, alor mo’si mo’nn koumans fer pionie. Sink an plitar, zot inn demann nou pou al ede dan bann kongregasion inpe plis ver lenor. Apre ki Debbie inn marye, nou’nn gagn privilez pou servi pandan di-z-an dan bann konstriksion internasional dan Zimbabwe, Moldovie, Hongrie, ek Côte d’Ivoire. Apre sa nou’nn retourn l’Angleterre pou ede dan bann konstriksion ki ti ena dan Betel Londres. Parski mo ti konn bann travay laferm, bann frer ti demann mwa pou al ede dan laferm Betel ki ti ena sa lepok-la. Asterla, nou pe fer pionie dan nor-wes l’Angleterre.

Nou finn gagn enn gran lazwa pou servi dan bann konstriksion internasional

Gwen: Premie kitsoz ar ki nou ti voue nou lavi, se bale. Se enn kitsoz ki nou ti bien kontan, me li pa’nn dir lontan. Me nou deziem ve, se ve pli inportan ki nou’nn fer. Nou’nn voue nou lavi ar Zeova. Sa finn fer nou gagn boukou lazwa, ek sa ve-la li eternel. Nou ankor bann partner. Me asterla, nou servi nou lipie pou fer pionie ansam. Kan nou ed bann dimounn pou aprann laverite ki kapav sov zot lavi, nou resanti enn gran boner. Sa bann ‘let rekomandasion la’ ena plis valer ki laglwar dan sa lemond-la. (2 Kor. 3:1, 2) Si nou pa ti konn laverite, zordi nou ti pou ena zis bann souvenir, bann vie foto, ek bann program teat.

David: Enn karyer dan servis Zeova finn sanz nou lavi net. Mo konsian ki se sa ki’nn ed mwa pou vinn enn pli bon mari ek enn pli bon papa. Labib dir nou ki Miriam, Lerwa David, ek lezot, ti danse pou exprim zot lazwa. Nou osi, ansam avek lezot nou pe atann kan nou pou kapav danse avek lazwa dan nouvo lemond ki Zeova pou etabli.Ex. 15:20; 2 Sam. 6:14.