LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Mars 2015

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid pou 4 ziska 31 Me 2015.

LIFE STORY

Enn Pli Zoli Karyer

David ek Gwen Cartwright ti bann partner dan ladans me asterla zot servi zot lipie dan enn pli bon fason.

“Samem To Volonte”

Kifer dan bann lane ki’nn fek pase, souvan nou bann piblikasion inn explik bann zistwar Labib dan enn fason pli kler ek sinp?

Eski To Pou “Kontign Veye”?

Lir lexplikasion pli kler lor parabol dis zennfi ki met laksan lor enn mesaz sinp ek irzan.

Kestion Bann Lekter

Dan lepase, souvan nou bann piblikasion ti mansionn bann type ek bann antitype, me sa bann dernie lane-la, bien rar zot inn fer sa. Kifer?

Ki Nou Aprann dan Parabol Bann Talan?

Sa lartik-la fer nou konpran pli bien parabol bann talan.

Soutenir Bann Frer Kris Avek Fidelite

Kouma bann ki Kris ziz zot kouma bann brebi soutenir so bann frer?

Marye dan Laverite—Eski Se enn Konsey Ki’nn Demode?

Bann ki bien deside pou obeir konsey Bondie fer so leker kontan ek zot gagn bann benediksion.