Skip to content

Skip to table of contents

Zeova Diriz Nou Travay Lansegnman

Zeova Diriz Nou Travay Lansegnman

“Mwa, Zeova, momem to Bondie, Momem ki ansegn twa pou to profi, Momem ki gid twa lor semin ki to bizin marse.”IZA. 48:17.

1. Ki bann obstak bann Kretien dan lepok modern inn kone?

BANN Etidian Labib * ki’nn viv ver lafin bann lane 1800 ek koumansman bann lane 1900 finn konn boukou obstak. Parey kouma bann Kretien premie siek, zot inn pres enn mesaz ki laplipar dimounn pa ti kontan. Zot ti enn ti-group, ek dimounn ti konsider zot kouma bann ki pena enn gran ledikasion. Anplis, zot ti pou bizin fer fas ar koler Satan. (Rev. 12:12) Finalman, zot ti pou bizin prese dan bann dernie zour bien difisil.2 Tim. 3:1.

2. Ki Zeova inn fer pou nou kapav pres bonn nouvel dan nou lepok?

2 Malgre sa, Zeova ti anvi ki dan nou lepok, so pep pres bonn nouvel partou lor later kouma zame zot finn fer avan. Nanye pa pou kapav aret so proze. Parey kouma Li ti delivre nasion Izrael dan Babilonn, dan lepok modern osi Li’nn liber so pep ar “Gran Babilonn,” lanpir mondial tou bann fos relizion. (Rev. 18:1-4) Li ansegn nou pou nou profi, Li donn nou lape, ek Li ed nou pou fer lezot konn so lansegnman. (Lir Izai  48:16-18. *) Zeova ena kapasite pou konn bann kitsoz alavans. Me sa pa vedir ki Li servi sa kapasite-la pou kontrol sak ti levennman lor later pou ed nou pres bonn nouvel. Li vre ki finn ena bann kondision favorab ki’nn permet predikasion al delavan. Me, nou touzour pe bizin fer fas ar bann persekision ek lezot difikilte, parski lemond dan pouvwar Satan. Li pe met baton dan nou larou pou anpes nou prese. Me se zis avek led Zeova ki nou kapav andire.Iza. 41:13; 1 Zan 5:19.

3. Kouma “vre konesans” inn vinn an-abondans?

3 Zeova ti inspir profet Daniel pou anonse ki dan lepok lafin, “vre konesans” pou an-abondans. (Lir Daniel 12:4. *) Li’nn ed so bann serviter konpran bann verite inportan ki ena dan Labib. Sa bann verite-la ti res kasiet pandan lontan akoz bann fos lansegnman ki bann relizion swadizan Kretien ti pe ansegne. Me azordi, nou trouve kouma profesi Daniel pe realize. Zeova pe servi so pep pou fer bann dimounn partou lor later gagn vre konesans. Preske 8,000,000 dimounn inn aksepte laverite ek zot pe ansegn sa dan lemond antie. Ki kitsoz finn permet pep Zeova pres bonn nouvel partou lor later?

TRADIKSION LABIB

4. Ver lafin 19em siek dan komie lang Labib ti tradir?

4 Zordi, boukou dimounn ena enn Labib ek sa finn rann nou predikasion pli fasil. Pandan plizir siek, boukou pret finn dekouraz ek finn mem anpes bann dimounn lir Labib. Zot finn mem touy sertin ki ti tradir Labib. Me plitar, pandan 19em siek bann sosiete Biblik finn tradir ek inprim Labib an antie ouswa an parti, dan apepre 400 lang. Ver lafin 19em siek, boukou dimounn ti ena enn Labib me zot pa ti ena enn konesans exakt lor bann lansegnman Biblik.

5. An rapor avek tradiksion Labib, ki bann Temwin Zeova inn fer?

5 Bann Etidian Labib ti kone ki zot bizin prese. Alor, zot inn fer tou pou explik bann dimounn seki Labib ansegne. Anplis, pep Zeova inn servi ek distribie plizir version Labib. Depi 1950, zot finn pibliye Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau an antie ouswa an parti dan plis ki 120 lang. Edision revize sa tradiksion-la an Angle inn sorti an 2013. Sa edision-la pli fasil pou konpran ek pli fasil pou tradir. Kan nou servi enn Labib ki fasil pou lir ek konpran, sa ed nou dan nou predikasion.

ENN PERYOD LAPE

6, 7. (a) Ki bann lager finn ena pandan 20em siek? (b) Kouma pep Zeova inn profit peryod lape ki finn ena dan sertin pei?

6 Kitfwa ou demann oumem: ‘Kan finn ena lape lor later?’ Pandan 20em siek, dimounn par milyon finn mor dan bann lager, sirtou pandan Premie ek Deziem Lager Mondial. An 1942, alor ki Deziem Lager Mondial ti pe fer ravaz, Nathan Knorr ti pronons enn diskour lasanble, « La paix de demain sera-t-elle de longue  durée ? » Frer Knorr ti explik profesi Revelasion sapit 17 ek ti montre ki zis apre sa lager-la, pa ti pou ena Armagedonn, me enn peryod lape.Rev. 17:3, 11.

7 Biensir, sa pa vedir ki apre lager ti ena lape partou. Dapre enn statistik, depi 1946 ziska 2013, finn ena 331 lager ek plizir milyon dimounn inn mor. Me pandan sa bann lane-la, boukou pei finn konn enn peryod lape ek pep Zeova finn profit sa sitiasion-la pou pres bonn nouvel. Ki rezilta sa finn ena? An 1944, ti ena mwins ki 110,000 proklamater dan lemond. Me azordi, ena apepre 8,000,000! (Lir Izai 60:22. *) Eski nou pa kontan ki nou pe kapav prese pandan sa peryod lape la?

FASILITE TRANSPOR

8, 9. Kifer zordi li pli fasil pou vwayaze, ek kouma sa finn ed nou dan nou travay?

8 Bann fasilite transpor ki ena zordi finn ed nou pou pres bonn nouvel ankor plis. Dan bann lane 1900, apepre 21 an apre ki premie Latour Degard ti inprime, ti ena zis 8,000 loto dan l’Amérique, ek pa ti ena bann bon larout. Me azordi, dan lemond antie ena plis ki 1.5 milyar loto ek bann bon semin partou. Gras-a sa bann fasilite-la, nou kapav pres ar bann dimounn ki res dan bann landrwa retire. Me ki nou pou fer si nou res dan enn landrwa kot pena fasilite transpor ek ki nou bizin mars bann long distans? Mem sa, nou fer tou seki nou kapav pou pres avek maximum dimounn.Mat. 28:19, 20.

9 Nou servi osi lezot mwayin transpor. Par exanp, gras-a bann kamion, bato, ek trin, bann frer ek ser ki res dan bann landrwa izole kapav gagn bann piblikasion bien vit. Bann sirveyan sirkonskripsion, bann manb Komite Nasional, bann misioner, ek lezot, vwayaz par avion pou al fer bann diskour dan bann lasanble ek pou ed bann kongregasion. Bann manb Komite Santral ek lezot frer dan Biro Mondial, zot osi zot pran avion pou al ankouraz ek form bann frer ek ser dan lezot pei. Tousala favoriz linite parmi pep Zeova.Ps. 133:1-3.

LANG EK TRADIKSION

10. Kifer nou kapav dir ki Angle se enn lang internasional?

10 Dan premie siek, laplipar dimounn  ki ti viv dan lanpir Romin ti koz lang Grek Koinè. Eski azordi ena enn lang internasional ki boukou dimounn dan lemond antie kone? Wi, se Angle. Get seki enn liv (English as a Global Language) dir: “Apepre enn kar popilasion mondial koz ouswa konpran Angle.” Boukou aprann Angle parski se lang internasional ki servi dan biznes, politik, sians, ek teknolozi.

11. Kouma lang Angle finn ed bann serviter Zeova fer konn laverite partou lor later?

11 Sa lang-la finn ed bann serviter Zeova fer konn laverite partou lor later. Se an Angle ki nou bann piblikasion ti aparet an premie. Pandan plizir lane Latour Degard ek bann lezot piblikasion ti disponib zis dan sa lang-la. Dan biro mondial bann Temwin Zeova, Angle se lang ofisiel ki zot servi. Ek se lang ki servi pou donn bann formasion dan Patterson, New York.

12. Dan komie lang nou tradir bann piblikasion, ek kouma bann program elektronik ed nou pou fer sa?

12 Me nou ena osi responsabilite pou pres bonn nouvel avek bann dimounn dan tou nasion. Akoz sa, nou tradir nou bann piblikasion dan plis ki 700 lang. Bann computer ek bann program elektronik, kouma MEPS (sistem elektronik fotokonpozision miltilang), ed nou fer sa gran travay-la. Tousala permet ki ena linite parmi bann Temwin Zeova dan lemond antie. Anplis sa ed nou konpran “lang pir,” setadir laverite ki sorti dan Labib.Lir Sefania 3:9. *

BANN LALWA EK BANN DESIZION LAKOUR

13, 14. Kouma bann lalwa ek bann desizion lakour inn ed nou?

13 Kouma nou ti gete dan lartik avan, lalwa Romin ti enn gran led pou bann Kretien dan premie siek. Azordi osi parey, lalwa dan boukou pei, ed nou pou fer nou travay predikasion. Par exanp, dan l’États Unis—kot nou biro mondial trouve—dapre Konstitision, bann dimounn ena liberte pou exprim zot, swazir zot relizion, ek rasanble ansam. Sa finn permet nou bann frer organiz bann renion, prese an piblik, ek partaz seki zot aprann. Nou biro mondial ena osi drwa legal pou diriz laktivite predikasion ki pe  fer dan lemond antie. Biensir, parfwa nou’nn bizin al lakour pou defann sertin drwa ki nou ena. (Fil. 1:7) Dan sertin ka, nou’nn bizin mem al plizir fwa devan bann lakour siprem ek lapliparditan nou’nn gagn sa bann case-la.

14 Dan boukou lezot pei osi, nou finn bizin met zafer lakour pou defann drwa ki nou ena pou ador Zeova ek pou prese. Dan sertin pei, nou finn perdi bann ka. Alor, nou finn fer apel ar bann lakour Internasional. Par exanp, an Zin 2014, la Cour européenne des droits de l’homme ti fini rann zizman an nou faver pou 57 ka, ek tou bann pei ki form parti dan Conseil de l’Europe finn bizin respekte sa desizion-la. Mem si ‘tou bann nasion ayir nou,’ lalwa dan boukou pei inn donn nou liberte pou pratik nou relizion.Mat. 24:9.

BANN INVANSION KI’NN ED NOU

Nou fer bann dimounn lor later antie gagn bann piblikasion Biblik

15. Ki bann progre finn ena dan domenn linprimri ek kouma sa finn ed nou?

15 Bann progre ki’nn fer dan domenn linprimri finn ed nou pou pres bonn nouvel ar pli boukou dimounn. Pandan plizir siek bann dimounn inn servi metod ki Johannes Gutenberg ti invante dan bann lane 1450, pou inprim bann liv. Me, dan sa 200 an ki’nn pase la, finn ena bann gran sanzman dan domenn linprimri. Zordi ena bann gran-gran lapres ki travay pli vit ek ki pli sofistike. Prodiksion papie ek binding bann liv nepli kout ser kouma avan. Asterla, bann lapres modern ki travay bien-bien vit inprim bann zimaz pli bon kalite. Ki lefe sa finn ena lor nou travay? Reflesi lor la: An Ziliet 1879, premie nimero Latour Degard ti sorti zis an Angle, san okenn zimaz, ek ti inprime an 6000 kopi selman. Zordi, 136 an plitar, sak nimero Latour Degard inprime an plis ki 50,000,000 kopi, dan plis ki 200 lang, avek bann zoli zimaz bien kolore! Eski sa pa extraordiner?

16. Ki bann invansion inn ed nou pou pres bonn nouvel partou lor later? (Get zimaz koumansman lartik.)

16 Anou get sertin invansion ki pep Bondie inn servi pou pres bonn nouvel dan bann dernie 200 an ki’nn pase. Apart trin, loto, ek avion, ena osi bisiklet, masinn tipe, masinn pou ekrir bray, bann telegraf, telefonn, kamera, laparey pou anrezistre lor odio ek video, radio, televizion, fim, ordinater, ek Internet. Li vre ki pep Bondie pa’nn invant tou sa bann kitsoz-la. Me, zot finn bien konn servi resours bann nasion, kouma par exanp, bann teknolozi modern, pou prodir bann Labib ek bann piblikasion dan plizir lang. Se koumsa ki zot “bwar dile bann nasion,” parey kouma Labib ti anonse.Lir Izai 60:16. *

17. (a) Ki sa montre kan nou trouv bonn nouvel pe progrese? (b) Kifer Zeova permet nou “travay ansam” avek Li?

17 Li kler ki Bondie pe beni nou travay. Biensir Zeova pa depann lor nou pou realiz so proze. Me, Li permet nou “travay ansam” avek Li, ek kan nou fer sa travay-la nou montre nou lamour pou Li ek pou nou prosin. (1 Kor. 3:9; Mark 12:28-31) Alor, anou sezi tou lokazion pou pres mesaz lor Rwayom Bondie, travay pli inportan ki ena lor later zordi. Anou montre Zeova ki nou bien kontan ki Li pe diriz nou ek pe beni nou dan sa gran travay lansegnman la!

^ par. 1 Bann Etidian Labib ti pran nom Temwin Zeova an 1931.Iza. 43:10.

^ par. 2 Izai 48:16-18: 16 ‘Vinn pre ar mwa ek ekoute. Depi koumansman mo pa’nn koz an sekre. Depi ki sa ti arive, mo ti la. Ek asterla, Souverin Segner Zeova finn avoy mwa, ek so lespri.’ 17 Ala seki Zeova, Limem ki’nn Reaste twa la, Sin Izrael, dir: ‘Mwa, Zeova, momem to Bondie, Momem ki ansegn twa pou to profi, Momem ki gid twa lor semin ki to bizin marse. 18 Si selman to ti pran kont mo bann komannman! Lerla to lape ti pou vinn parey kouma enn larivier, ek to lazistis parey kouma bann vag lamer.’”

^ par. 3 Daniel 12:4: “Me twa, Daniel, gard sa bann parol-la sekre ek sel sa liv-la ziska lepok lafin. Boukou pou rod parsi-parla, ek vre konesans pou an-abondans.”

^ par. 7 Izai 60:22: “Seki tipti pou vinn enn milye ek seki tigit pou vinn enn nasion for. Mwa, Zeova, mo pou akseler sa dan so ler.”

^ par. 12 Sefania 3:9: “Parski lerla mo pou sanz lang bann pep pou fer li vinn enn lang pir, pou ki zot tou invok nom Zeova, pou ki zot servi Li kot-a-kot.”

^ par. 16 Izai 60:16: “Ek to pou bwar dile bann nasion, ek dile bann lerwa; ek vremem, to pou kone ki mwa, Zeova, momem to Sover ek Bondie Pwisan Zakob, Limem ki finn reaste twa.”