Skip to content

Skip to table of contents

Res Touzour Zele dan To Minister

Res Touzour Zele dan To Minister

PRES bonn nouvel, samem travay pli inportan ki pe fer zordi lor later. Antan ki serviter Zeova, pena dout ki pou twa se enn loner pou partisip dan sa travay-la. Me, to pou dakor ki parfwa li pa fasil pou bann pionie ek bann proklamater kontign res zele dan zot minister.

Ki kapav ed twa pou res touzour zele dan to minister?

Dan sertin teritwar, bann proklamater pa reisi zwenn personn kan zot prese lakaz par lakaz. An realite, mazorite dimounn pa la. Ek kan zot reisi zwenn enn dimounn, swa li pa interese swa li opoze. Lezot proklamater ena telman enn gran teritwar bien prodiktif, ki zot santi zot deborde. Zot per zot pa reisi kouver tou zot teritwar. Ena osi sertin proklamater ki pe prese depi boukou lane ek ki’nn dekouraze parski zame zot ti panse zot pou prese pandan tou sa lane-la.

Tou bann serviter Zeova gagn bann difikilte ki kapav fer zot perdi zot lantouziast dan zot minister. Eski sa bizin etonn nou? Non. Nou kone ki li pa fasil pou pres mesaz laverite dan enn lemond ki “dan pouvwar” Satan.1 Zan 5:19.

To kapav sir ki Zeova pou ed twa sirmont ninport ki difikilte to pe gagne pou pres bonn nouvel. Me ki to kapav fer pou vinn pli zele dan to minister? Anou examinn de-trwa sigzesion.

ED BANN KI ENA MWINS LEXPERYANS

Sak lane, plizir milye dimounn pran batem ek vinn Temwin Zeova. Si to’nn fek batize, pena dout ki to bien kontan profit lexperyans bann ki pe prese depi lontan. Asterla, si to enn proklamater ki pe prese depi lontan, eski to pa panse li bon ki to ed bann nouvo? To pou gagn enn gran satisfaksion si to fer sa.

Zezi ti kone ki so bann disip bizin enn formasion pou vinn bann predikater efikas. Alor, li ti montre zot kouma prese. (Lik 8:1) Azordi  osi parey, bizin form bann nouvo pou ki zot vinn bann proklamater efikas.

Fode pa nou panse ki enn nouvo proklamater pou vinn enn bon ansegnan zis parski li pe prese. Bizin ki enn kikenn form li ek donn li bann sigzesion personel. Sa formasion-la inplik kouma (1) prepar ek pratik enn prezantasion, (2) koumans enn konversasion avek enn dimounn dan predikasion ouswa enn pasan, (3) prezant bann piblikasion, (4) swiv lintere, ek (5) koumans enn letid Labib. Si nouvo proklamater-la obzerv bien sa kikenn ki pe form li la, ek aplik bann metod ki li servi, pena dout ki li pou gagn bann bon rezilta. (Lik 6:40) Sirman nouvo proklamater-la pou bien kontan ki ena enn kikenn akote li, ki ekout li, ek ki kapav ed li kan bizin. Li pou apresie osi bann felisitasion ek bann sigzesion pratik.Ekle. 4:9, 10.

GAGN BANN KONVERSASION AVEK TO KONPAGNON SERVIS

Ena zour, malgre tou bann zefor ki to fer, to pa reisi gagn enn konversasion avek bann dimounn dan teritwar. Meyer konversasion ki to gagne, se avek to konpagnon servis. Rapel ki Zezi ti avoy so bann disip prese “de par de.” (Lik 10:1) Amezir ki zot ti pres ansam, zot ti kapav ankouraz ek motiv sakenn zot kamarad. Alor, letan ki nou pase avek nou bann frer ek ser dan predikasion, se enn bon lokazion pou nou “ankouraz nou kamarad.”Rom. 1:12.

Ki bann kitsoz to kapav koze? Eski enn ant zot ena enn lexperyans interesan pou rakonte? Eski to’nn aprann enn kitsoz interesan dan to letid personel ouswa dan to ladorasion an fami? Eski ena enn kitsoz ki to’nn tande dan renion ki’nn ankouraz twa? Parfwa, to kapav pe travay avek enn proklamater ki pa to konpagnon servis. Eski to kone kouma li’nn gagn laverite? Ki finn konvink li ki se samem lorganizasion Zeova? Ki privilez li’nn gagne? Ki so lexperyans dan laverite? Kitfwa to kapav rakont li to lexperyans. Ninport ki rezilta nou gagne dan predikasion, konversasion ki nou ena avek nou konpagnon servis donn nou enn bon lokazion pou kontign ‘ankouraz noumem ek fortifie nou.’1 Tes. 5:11.

GARD TO BANN BON LABITID LETID

Pou to res touzour zele dan to minister, li inportan ki to ena ek ki to gard bann bon labitid letid. “Lesklav fidel ek saz” pibliye enn kantite  lartik lor bann size bien varye. (Mat. 24:45, NW) Alor, ena enn kantite size ki to kapav etidie pou nouri twa lor plan spiritiel. Get par exanp enn size ki to kapav etidie dan to letid personel: Kifer li bien inportan ki nou pres Rwayom Bondie? Lankadre lor paz 16 donn nou de-trwa rezon.

Examinn sa bann pwin-la. Sa kapav motiv twa pou kontign prese. Dan to letid personel, kitfwa to kapav rod ankor lezot rezon pou azout lor sa lalis-la. Apre, medit lor sa bann rezon-la ek lor bann verse Labib ki apiy sa. Si to fer sa, pena dout ki to pou vinn pli zele dan to minister.

ESEY BANN SIGZESION

Lorganizasion Zeova regilierman donn bann sigzesion pou ed nou amelior nou minister. Apart predikasion lakaz par lakaz, nou kapav osi rann temwaniaz par let, par telefonn, lor semin, dan lezot plas piblik, dan bann teritwar komersial, ouswa dan enn fason informel. Kitfwa nou kapav osi organiz nou program pou pres dan bann teritwar ki pa travay souvan.

Eski to dispoze pou esey sa bann sigzesion-la? Eski to finn deza esey de-trwa ladan? Boukou finn seye, ek zot bien kontan ki zot finn gagn bann bon rezilta. Anou get trwa lexanp.

Enn lartik Nou Minister ti montre kouma pou koumans bann letid Labib. Premie lexanp montre lefe ki sa sigzesion-la finn ena. Sa lartik-la ti motiv April, enn ser, pou propoz letid so trwa koleg travay. Li ti etone ek extra kontan kan toule-trwa ti aksepte letid ek ti mem koumans asiste renion.

 Deziem lexanp se an rapor avek bann magazinn ki nou propoze. Enn lartik Nou Minister ti ankouraz nou pou rod bann dimounn dan nou teritwar ki pou interese ar sertin lartik presi dan nou bann magazinn. Dan enn landrwa, enn sirveyan sirkonskripsion dan l’États-Unis ti propoz enn lartik Réveillez-vous ! ki koz lor larou ar bann responsab magazin ki vann larou. Li ek so madam ti vizit osi plis ki 100 konsiltasion dokter dan zot sirkonskripsion ek ti propoz lartik « Mieux comprendre son médecin. » Li dir: “Bann vizit koumsa finn permet bann dimounn konn nou ek nou bann piblikasion. Kan zot inn bien abitie ar nou, lerla nou’nn kapav vizit zot pli souvan.”

Trwaziem lexanp konsern enn lartik ki ti ankouraz nou pou rann temwaniaz par telefonn. Judy, enn ser, ti ekrir biro mondial pou exprim so rekonesans pou sa sigzesion-la. Li dir ki so mama 86 an, ki pena enn bon lasante, partisip regilierman dan sa form temwaniaz-la. Li kondir letid avek enn dimounn 92 an par telefonn ek sa fer li gagn enn gran lazwa!

Pena dout ki bann sigzesion ki lorganizasion donn nou, marse san poursan. Alor, servi zot! Sa pou motiv twa ek pou ed twa gard lazwa dan to minister.

FIXE BANN LOBZEKTIF REZONAB

Eski se kantite piblikasion ki nou plase, kantite letid ki nou fer, ouswa kantite dimounn ki nou amenn dan laverite ki pou determine si nou pe gagn sikse dan nou minister? Non. Apre tou, apart bann manb so fami, komie dimounn Noe ti reisi ede pou vinn bann serviter Zeova? Pourtan, li ti enn bon predikater. Seki vremem inportan se ki nou servi Zeova avek fidelite.1 Kor. 4:2.

Boukou proklamater finn trouve ki zot bizin fixe bann lobzektif rezonab pou ki sa motiv zot plis dan zot minister. Ki sertin lobzektif to kapav fixe? To pou trouv sertin dan lankadre ki ena lor sa paz-la.

Avek led Zeova rod bann mwayin pou to gagn plis lazwa ek bann pli bon rezilta dan to servis. Kan to reisi realiz to bann lobzektif, to pou ena enn gran lazwa ek enn gran satisfaksion parski to kone ki to’nn fer tou pou pres bonn nouvel.

Li vre ki li pa touletan fasil pou prese. Me ena bann kitsoz ki to kapav fer pou to vinn enn proklamater pli zele. Profit lankourazman ki to gagne ar to konpagnon servis, ena ek gard to bann bon labitid letid, met an pratik bann sigzesion ki lesklav fidel ek saz done, ek fixe bann lobzektif rezonab. Me sirtou rapel enn kitsoz: Bondie finn donn twa enn privilez extraordiner pou pres bonn nouvel, antan ki so Temwin. (Iza. 43:10) Alor, si to res touzour zele dan to minister, to pou gagn boukou lazwa!