Skip to content

Skip to table of contents

 DAN NOU BANN ARSIV

“Enn Lepok Extraordiner”

“Enn Lepok Extraordiner”

AN 1870, Charles Taze Russell avek enn ti group dan Pittsburgh (Allegheny), l’Amérique, ti koumans fer bann resers dan Labib. Zot ti etidie lor laranson ek bien vit zot ti konpran ki sa lansegnman-la ena enn plas bien inportan dan proze Zeova. Mazine kouma zot finn kontan kan zot finn aprann ki laranson permet bann dimounn gagn lavi, mem bann dimounn ki zame inn tann koz lor Zezi! Alor, pou montre zot rekonesans, zot ti bien deside pou komemor lamor Zezi sak lane, pou rapel seki li’nn fer.1 Kor. 11:23-26.

Frer Russell ti koumans pibliye Le Phare de la Tour de Sion. Sa magazinn-la ti montre ki laranson samem pli gran fason ki Zeova inn montre so lamour. Sa magazinn-la apel sa lepok Memoryal la enn “lepok extraordiner.” Li ti ankouraz so bann lekter pou komemor sa levennman-la, swa dan Pittsburgh ouswa dan lezot plas, an bann ti-group. Sa magazinn-la dir: “Mem si ena de ouswa trwa ki ena lafwa”—ouswa zis enn sel—“Lesegner pou la avek zot.”

Sak lane, pli ale, pli boukou dimounn ti vinn asiste Memoryal dan Pittsburgh. Lor linvitasion Memoryal zot ti kapav lir: “Avek tou nou leker nou pou akeyir zot.” Se seki ti arive. Bann etidian Labib dan Pittsburgh ti loz zot bann frer ek ser spiritiel ek ti ofer zot manze. An 1886, pandan lepok Memoryal, ti ena “Enn Renion Zeneral” ki ti dire plizir zour. Le Phare de la Tour de Sion ti ankouraz zot tou pou “vini, avek enn leker ranpli avek lamour pou zot Met, pou zot bann frer, ek pou laverite.”

Enn plan ki montre kouma pou pas lanblem dan Tabernak Londres

Pandan plizir lane, bann Etidian Labib dan Pittsburgh ti organiz bann rasanbleman pou bann ki asiste Memoryal laba ek ki ti krwar dan laranson. Amezir ki bann Etidian Labib ti pe ogmante partou dan lemond, ti ena pli boukou rasanbleman ek pli boukou asistan pou Memoryal. Ray Bopp ki ti dan eclésia (kongregasion) Chigago, rapel ki dan bann lane 1910, ti pran plizir lertan pou pas lanblem parmi plizir santenn asistan, parski laplipar ti pran lanblem.

Ki bann lanblem ti servi? Zot ti kone ki Zezi ti servi divin pandan Repa Nou Segner. Me pandan enn tan, Le Phare de la Tour de Sion ti demann bann frer pou pas zi rezin, ki ti fer avek bann rezin fre ouswa bann rezin ki’nn kwi. Zot ti fer sa parski zot pa ti anvi tant bann ki “feb.” Selman, zot ti prevwar divin pou bann ki ti panse ki se “divin ki ti bizin servi.” Plitar, bann Etidian Labib finn konpran ki sinbol apropriye pou reprezant disan Zezi, se divin rouz ki pa melanze ar nanye.

Dan enn prizon, dan Nicaragua, bann frer ti pas sa papie-la ek sa kreyon-la kaso par kaso, pou ekrir lasistans Memoryal

Memoryal ti enn bon lokasion pou reflesi lor lamor Zezi. Selman dan sertin kongregasion, ti ena  koumadir enn latmosfer lanterman ek kan Memoryal ti fini, personn pa ti le koze. Zot tou ti retourne avek enn figir tris. An 1934, liv Jéhovah ti dir ki fode pa selebre Memoryal “dan tristes” parski Zezi ti mor dan enn fason atros. Me bizin selebre sa levennman-la “dan lazwa” parski Zezi inn koumans regne depi 1914.

Bann frer dan enn prizon dan Mordovie, Russie, ki’nn rasanble pou fer Memoryal an 1957

An 1935 finn ena enn gran sanzman ki’nn ena enn lefe lor bann Memoryal ki finn ena apre. Sa lane-la finn gagn bann eklersisman lor lexpresion “gran lafoul” ki trouv dan Revelasion 7:9. Avan, bann serviter Zeova ti panse ki sa group-la se bann Kretien batize ki mwin zele. Asterla, nou konpran ki sa gran lafoul la, se bann fidel serviter Zeova ki ena lesperans pou viv dan paradi lor later. Apre ki’nn gagn sa eklersisman-la, frer Russell Poggensee finn pran letan pou reflesi lor so lesperans. Li ti rekonet: “Zeova pa’nn met dan mwa dezir pou al viv dan lesiel.” Frer Poggensee ek boukou lezot fidel finn aret pran lanblem, me zot inn kontign asiste Memoryal.

Pandan sa “lepok extraordiner[-la],” bann serviter Zeova finn organiz bann kanpagn predikasion spesial. Sa ti enn bon lokazion pou montre zot rekonesans pou laranson. Sa lepok-la ti apel bann ki pran lanblem, bann “sin Memoryal.” Me enn Bulletin an 1932 ti dir ki fode pa zot zis pran lanblem, me zot bizin osi “bann travayer,” setadir bann ki pres mesaz laverite. An 1934, enn Bulletin ti lans sa linvitasion-la: “Eski pou ena 1,000 [auxiliaires] pandan lepok Memoryal?” Konsernan bann ki ena lesperans pou al dan lesiel, l’Informateur ti dir: “Se zis kan zot rann temwaniaz lor Rwayom ki zot pou vremem dan lazwa.” Avek letan, sa ti aplike osi ar bann ki ena lesperans pou viv lor later. *

Kan li ti dan prizon, Harold King ti ekrir bann poem ek bann kantik lor Memoryal

Pou tou bann serviter Zeova, Memoryal se sware pli sakre ki ena dan lane. Mem dan bann sitiasion bien difisil, zot fer tou pou zot pa rat sa levennman-la. An 1930, Pearl English ek so ser, Ora, ti mars apepre 80 kilomet pou asiste Memoryal. Alor ki li ti dan enn kaso izole dan prizon dan la Chine, misioner Harold King ti ekrir bann poem ek bann kantik lor Memoryal. Li ti fer bann lanblem avek rezin nwar ek diri. Partou dan lemond, ki li dan l’Europe de l’Est, l’Amerique Central ek mem dan l’Afrique, bann Kretien ki ena boukou kouraz finn komemor lamor Zezi malgre lager ouswa linterdiksion. Ninport kotsa nou ete, ouswa dan ninport ki sitiasion nou ete, nou rasanble ansam pou donn loner Zeova ek Zezi Kris pandan lepok Memoryal, enn lepok extraordiner.

^ par. 10 Plitar ti apel Bulletin, l’Informateur, ek zordi apel li Nou Minister.