Skip to content

Skip to table of contents

Kestion Bann Lekter

Kestion Bann Lekter

Ki kapav fer pou ed bann frer ek ser ki alerzi ar parfin?

Li pa fasil pou bann ki alerzi ar parfin. Dan zot lavi toulezour, zot pa kapav evit tou dimounn ki met parfin. Me, sertin finn demande si kapav demann bann frer ek ser pou pa met parfin kan zot vinn renion ek lasanble.

Kan nou vinn Lasal nou pa anvi met personn malalez, a enn pwin ki li pa pou kapav asiste renion. Okenn Kretien pa pou anvi fer sa par expre. Nou tou nou bizin lankourazman ki gagne dan bann renion. (Ebre 10:24, 25) Me, si enn kikenn bien alerzi ek sa anpes li asiste renion, ki li kapav fer? Kitfwa li bon ki li koz sa avek bann ansien. Me li pa bon ek li pa an-akor avek bann prinsip Labib ki bann ansien etabli bann lalwa dan sa domenn-la. Selman, zot kapav donn bann ransegnman neseser ki pou ed bann manb kongregasion konpran sitiasion sa frer ouswa sa ser-la. Depandan sitiasion, zot kapav deside pou examinn enn lartik ki koz lor sa size-la dan enn bezwin kongregasion, ouswa fer enn lanons lor-la, avek tak. * Me, li pa pou bon ki bann ansien fer sa kalite lanons-la a sak fwa. Dan nou bann renion, touletan ena bann nouvo ek bann viziter. Zot pa konn nanye lor sa problem-la. Alor nou pa anvi anbaras zot. Fode pa ki enn kikenn santi li malalez zis parski li’nn met inpe parfin.

Me dan bann kongregasion kot ena sa problem-la ek si ena enn posibilite, komite bann ansien pou pran bann dispozision pou ki sa dimounn-la asiz dan enn plas apar dan Lasal. Par exanp, si ena enn deziem lekol kot ena enn sistem sonorizasion, sa frer ouswa sa ser-la kapav swiv bann renion laba. Si la osi problem-la pa’nn regle, kongregasion kapav pran dispozision pou anrezistre bann renion pou sa frer ouswa sa ser-la, ouswa fer li swiv renion par telefonn depi kot li.

Pa tro lontan, Nou Minister finn ankouraz bann frer ek ser pou montre konsiderasion pou lezot dan sa domenn-la kan zot asiste bann lasanble rezional. Boukou pei fer laplipar zot lasanble dan bann lasal ferme kot ena klimatizer. Akoz sa, demann bann asistan pou evit met bann parfin tro for pandan sa bann rasanbleman-la. Se sirtou dan bann lasanble rezional ki li bon ki sakenn ena konsiderasion dan sa domenn-la. Kifer? Parski an zeneral, dan sa bann plas-la, pa kapav prevwar bann landrwa separe pou bann ki alerzi ar parfin. Me, zame inn dir ki sa linstriksion ki paret dan Nou Minister la bizin aplike pou bann renion.

Tanki nou viv dan sa lemond-la, nou tou nou bizin siport bann konsekans linperfeksion ki nou’nn erite. Nou bien apresie kan lezot korper avek nou pou soulaz nou soufrans! Kitfwa pou sertin se enn sakrifis pou evit met parfin pou ki enn frer ek enn ser kapav asiste bann renion alez. Me, lamour pou pous nou fer sa sakrifis-la.

 Apart Labib, ki prev nou ena ki Pons Pilat ti existe?

Lor sa plak an ros-la ena nom Pons Pilat, an Latin

Bann ki lir Labib kone kisannla Pons Pilat parski li ti inplike dan zizman ek lamor Zezi. (Mat. 27:1, 2, 24-26) Selman, so nom pa aparet zis dan Labib. Plizir fwa nou trouv so nom dan bann lezot liv ki rakont bann levennman ki’nn arive dan so lepok. Dapre enn diksioner Biblik, (The Anchor Bible Dictionary,) dosie ki koz lor Pons Pilat, “pli gro ek pli detaye ki tou bann [dosie] lezot gouverner Romin ki ti ena dan Zide.”

Nom Pilat paret pli souvan dan bann liv ki Joseph, enn istorien Zwif finn ekrir. Joseph mansionn trwa levennman presi ki koz lor bann difikilte ki Pilat ti gagne kan li ti pe gouverne dan Zide. Philon, enn lot istorien Zwif ti mansionn enn katriem levennman. Tacite, enn ekrivin Romin, ki ti ekrir lavi bann anperer Romin, ti konfirme ki Pons Pilat ti donn lord pou exekit Zezi pandan regn Tiber.

An 1961, bann arkeolog ti dekouver enn plak an ros dan bann rwinn ansien teat Romin dan Sezare, an Izrael. Lor sa plak-la ti ena nom Pilat, an Latin. Sa inskripsion-la (ki ena anba) pa konple. Me, boukou panse ki se sa ki ti ekrir lor la: “Pou bann bondie onorab, Tiberiem Pontis Pilat, Gouverner Zide, finn dedie (sa).” Li posib ki sa batiman-la se enn tanp ki ti dedie an loner Lanperer Romin Tiber.

Eski enn proklamatris bizin kouver so latet si enn proklamater pe asiste letid?

Lartik “Kestion Bann Lekter” dan Latour Degard 15 Ziliet 2002 an Franse, dir ki enn ser bizin kouver so latet si enn proklamater, batize ouswa non, pe asiste letid. Me apre ki finn re-examinn sa kestion-la, inn trouve ki li bon modifie sa linstriksion-la.

Si enn proklamater batize pe akonpagn enn ser dan enn letid bien etabli, li normal ki ser-la bizin kouver so latet. Kan li fer sa, li montre so respe pou dispozision ki Zeova inn etabli dan kongregasion an rapor avek lotorite. Parski an realite, li pe ranpli enn responsabilite ki normalman enn frer ena. (1 Kor. 11:5, 6, 10) Biensir si li anvi, li kapav demann frer-la pou kondir letid, si frer-la kalifie ek si li kapav fer li.

Me, si enn proklamater ki pa batize akonpagn enn ser dan enn letid bien etabli, ek proklamater-la se pa so misie, li pa neseser ki ser-la kouver so latet. Selman, akoz zot konsians, kitfwa sertin ser pou kontign kouver zot latet, mem dan sa bann sitiasion-la.

^ par. 2 Pou gagn plis ransegnman lor la get lartik « Aider les malades, » ki trouv dan Réveillez-vous ! 8 Out 2000, paz 8-10.