Skip to content

Skip to table of contents

Japon Gagn enn Kado Sirpriz

Japon Gagn enn Kado Sirpriz

LE 28 Avril 2013, ti ena enn renion spesial dan Nagoya, Japon. Pandan sa renion-la, Anthony Morris, enn manb Komite Santral ti fer prezantasion enn nouvo piblikasion ki ti etonn zot tou: Labib—Levanzil Dapre Matie. Antou, plis ki 210,000 dimounn ti al asiste sa renion-la ouswa ti swiv sa par video. Alafin, zot tou ti tap lame pandan enn bon bout letan pou exprim zot lazwa.

Sa piblikasion 128 paz la se Levanzil Matie ki sorti dan Traduction du monde nouveau an Zapone. Selman inn reinprim li dan enn lot forma. Li pa kouma tou lezot piblikasion. Frer Morris ti explike ki sa piblikasion-la inn fer sirtou pou bann dimounn dan teritwar Zapone. Kifer sa liv-la diferan? Kifer inn pibliye sa? Ek kouma bann dimounn inn reazir kan zot inn gagn sa piblikasion-la?

KIFER SA LIV-LA DIFERAN?

Boukou ti etone kan zot ti trouv forma liv Matie. Normalman ekrir bann alfabet Zapone swa an vertikal swa an orizontal. Dan sertin nou bann piblikasion, parmi ena bann piblikasion ki fek sorti, tou ekrir an orizontal. Me, dan sa nouvo piblikasion-la, tou ekrir an vertikal. Boukou lagazet Zapone ek lezot liv servi sa stil lekritir-la. Laplipar Zapone kontan sa stil-la parski zot trouv li pli fasil pou lir. Anplis, dan sa liv-la pena okenn tit lao bann paz. Inn fer tou vinn bann soutit, koumsa bann lekter kapav trouv bann pwin inportan fasilman.

Bann frer ek ser dan Japon finn koumans lir liv Matie deswit kouma zot inn gagn sa. Enn ser ki ena plis ki 80 an dir: “Sa fer plizir fwa ki mo’nn lir liv Matie avan, me stil lekritir vertikal ek bann soutit inn ed mwa pou konpran pli bien Sermon lor Montagn.” Enn zenn ser ti ekrir: “Mo’nn lir Matie enn sel tre. Li vre ki mo abitie ar lekritir orizontal, me boukou Zapone prefer lekritir vertikal.”

POU BANN DIMOUNN DAN TERITWAR ZAPONE

Kifer sa liv Labib-la pou bien itil dan teritwar Zapone? Mem si boukou Zapone pa tro konn Labib, zot dispoze pou lir li. Boukou zame inn trouv enn Labib dan zot lavi. Alor, asterla zot pou gagn lokazion pou trap enn parti sa liv sakre-la dan zot lame ek lir li.

Me kifer inn swazir liv Matie? Se parski pou boukou Zapone, kan zot tann “Labib” deswit zot pans Zezi Kris. Alor, finn swazir Levanzil Matie parski dan sa liv-la ena zenealozi Zezi, so nesans, so Sermon lor Montagn ki boukou dimounn kone. Ena osi bann profesi konsernan bann dernie zour. Tousala se bann size ki interes boukou Zapone.

 Avek enn gran lantouziast, bann proklamater dan Japon finn koumans plas sa nouvo piblikasion la lakaz par lakaz ek dan bann vizit. Enn ser ekrir: “Asterla mo ena plis posibilite pou plas Parol Bondie avek bann dimounn dan teritwar. An realite, zour sa renion spesial lamem, mo’nn plas enn kopi liv Matie!”

KOUMA BANN DIMOUNN INN REAZIR?

Kouma bann proklamater prezant liv Matie? Boukou Zapone konn bann lexpresion kouma “laport etrwat,” “zet perl ar koson,” ek “pa bizin trakase pou dime.” (Mat. 6:34; 7:6, 13) Zot etone kan zot aprann ki se Zezi Kris limem ki’nn dir sa bann parol-la. Alor, kan zot trouv sa bann lexpresion-la dan liv Matie, boukou dir: “Mo’nn touletan anvi lir Labib omwin enn fwa dan mo lavi.”

Kan bann proklamater vizit bann ki’nn aksepte sa liv-la, souvan bann dimounn-la dir ki deswit, zot inn lir enn parti, ouswa zot inn lir li net. Enn misie ki ena inpe plis ki 60 an inn dir enn proklamater: “Mo’nn lir sa liv-la plizir fwa ek sa inn rekonfort mwa. Silvouple, fer mwa konn plis lor Labib.”

Bann proklamater prezant sa liv-la osi dan bann plas piblik. Enn Temwin ti donn so ladres e-mail enn zenn madam ki’nn aksepte enn kopi liv Matie. Enn-er-tan apre, madam-la ti avoy ser-la enn e-mail pou fer li kone ki li’nn lir enn parti sa liv-la ek ki li anvi konn plis. Enn semenn plitar, li’nn koumans etidie ek bien vit li’nn koumans asiste bann renion.

Finn avoy plis ki 1,600,000 kopi liv Labib—Levanzil Dapre Matie, dan Japon. Sak mwa bann Temwin plas preske dis mil kopi. Dan prefas, bann ki’nn pibliye sa liv-la exprim zot santiman: “Avek tou nou leker nou espere ki zot lintere pou Labib pou ogmante amezir ki zot lir sa liv-la.”