Skip to content

Skip to table of contents

Ena Limilite ek Konpasion Parey Kouma Zezi

Ena Limilite ek Konpasion Parey Kouma Zezi

“Kris limem finn soufer pou zot, li finn donn zot enn lexanp pou zot swiv [“bien so tras,” NW].”1 PIER 2:21.

1. Kifer kan nou imit Zezi nou vinn pli pros ar Zeova?

SOUVAN nou ena tandans pou imit bann dimounn ki nou admire. Parmi tou bann dimounn ki’nn viv lor later, meyer lexanp ki nou kapav swiv se Zezi Kris. Kifer nou dir sa? Enn fwa, limem li ti dir: “Seki finn trouv mwa finn trouv mo Papa.” (Zan 14:9) Zezi imit so Papa dan enn fason parfe. Alor, kan nou aprann lor Zezi se koumadir nou pe aprann lor Zeova Limem. Ek kan nou imit li nou vinn pli pros ar Zeova, pli gran Personaz dan liniver. Vremem, kan nou imit Zezi nou gagn boukou bienfe!

2, 3. (a) Kifer Zeova inn donn bann detay lor lavi Zezi, ek ki Li atann nou fer? (b) Ki nou pou examine dan sa lartik-la ek dan prosin lartik?

2 Me, kouma nou pou kone kouma Zezi ete vremem? Erezman Zeova inn donn nou bann detay lor lavi Zezi dan bann lekritir Grek. Li anvi ki nou bien konn so Garson pou ki nou kapav imit li. (Lir 1 Pier 2:21.) Dan Labib, lexanp Zezi konpare ar bann “pa” ouswa bann tras lipie. Zeova anvi ki nou swiv tras Zezi, setadir imit li dan tou seki li ti  fer. Biensir, Zezi ti parfe. Selman, Zeova pa atann ki nou imit so Garson dan enn fason parfe. Okontrer, Li anvi ki nou fer tou seki nou kapav pou imit Zezi.

3 Alor, anou examinn de-trwa zoli kalite ki Zezi ena. Dan sa lartik-la nou pou koz lor so limilite ek so konpasion. Dan prosin lartik nou pou examinn so kouraz ek so disernman. Pou sak kalite nou pou reponn trwa kestion: Ki sa kalite vedir? Kouma Zezi inn montre sa kalite-la? Kouma nou kapav imit li?

ZEZI ENA LIMILITE

4. Ki ete limilite?

4 Ki ete limilite? Dan sa lemond ranpli ar lorgey-la, boukou dimounn panse ki limilite se enn sign febles ouswa enn mank konfians. Me eski li vre sa? An realite, nou bizin lafors ek kouraz pou montre limilite. Enn diksioner dir ki limilite se lekontrer fierte ek larogans. Pou devlop sa kalite-la, dabor nou bizin examinn fason ki nou konsider noumem. Enn diksioner Biblik dir: “Limilite vedir ki nou rekonet ki kantite nou tipti devan lizie Bondie.” Si nou vremem inb, nou pa pou panse ki nou meyer ki lezot. (Rom. 12:3; Fil. 2:3) Li pa fasil pou bann imin inparfe devlop sa kalite-la. Me, nou kapav aprann pou vinn inb si nou reflesi lor grander Zeova ek nou swiv bann pa so Garson.

5, 6. (a) Kisannla larkanz Mikael? (b) Kouma Mikael inn montre ki li ena enn latitid inb?

5 Kouma Zezi ti montre so limilite? Garson Bondie finn touletan ena limilite, mem kan li ti dan lesiel antan ki enn anz pwisan, ek mem kan li ti lor later antan ki enn imin parfe. Anou get de-trwa lexanp.

6 So latitid. Zid, enn ekrivin Labib ti sit enn levennman ki ti arive dan lesiel avan ki Zezi vinn lor later. (Lir Zid 9.) Antan ki larkanz Mikael, Zezi ti “lager” avek Satan. Li ti pe diskite avek sa kikenn ki move-la konsernan “lekor Moiz.” Kan Moiz ti mor, Zeova ti anter so lekor dan enn landrwa ki personn pa kone. (Det. 34:5, 6) Kitfwa Lediab ti anvi servi lekor Moiz pou pous bann Izraelit pratik fos ladorasion. Nou pa kone ki Satan ti ena dan so latet. Me seki nou kone se ki Mikael ti bien ferm avek li. Enn liv referans dir ki bann mo grek ki’nn tradir par “lager” ek “diskite” (NW), kapav aplike osi ar enn ka legal. Sa fer nou konpran ki kitfwa Mikael ‘ti met an dout drwa ki Lediab ena’ pou pran lekor Moiz. Pourtan, mem si Zezi limem Larkanz, setadir Sef Bann Anz, li ti rekonet ki se pa li ki bizin ziz Lediab. Li ti refer sa case-la Zeova, Ziz Siprem. Alor, mem kan ti provok li, Mikael ti res dan so plas. Li’nn vremem montre ki li ena enn latitid bien inb!

7. Kouma Zezi inn montre limilite par so bann parol ek so bann aksion?

7 Kan li ti lor later, Zezi ti montre, par so parol ek so aksion ki li vremem inb. So bann parol. Zame li’nn atir latansion lor limem. Okontrer li’nn touletan donn laglwar so Papa. (Mark 10:17, 18; Zan 7:16) Zame li’nn abes so bann disip ek fer zot santi ki zot bet ouswa inferyer. Okontrer, li ti respekte zot, ek li ti felisit zot kan li ti trouv seki bon dan zot. Li ti dir zot osi ki li fer zot konfians. (Lik 22:31, 32; Zan 1:47) So bann aksion. Zezi ti swazir pou amenn enn lavi sinp. Li pa ti ankonbre li avek enn kantite kitsoz. (Mat. 8:20) Li ti  mem dispoze pou fer bann travay ki lezot ti denigre. (Zan 13:3-15) Dan enn fason remarkab, li ti montre limilite par so lobeisans. (Lir Filipien 2:5-8.) Zezi pa ti parey kouma bann dimounn arogan ki pa kontan obeir. Avek limilite, li ti soumet ar volonte Bondie ek li ti “obeisan ziska lamor.” Eski li pa kler ki Zezi, Garson Limanite ti ena enn “leker ranpli ar imilite”?Mat. 11:29.

IMIT LIMILITE ZEZI

8, 9. Kouma nou kapav montre limilite?

8 Kouma nou kapav montre limilite parey kouma Zezi? Nou latitid. Kan nou inb nou pa pou abiz nou lotorite. Alor, si nou rekonet ki nou pena lotorite pou ziz lezot, nou pa pou kritik zot kouma zot fer enn ti erer ek nou pa pou met an dout zot motivasion. (Lik 6:37; Zak 4:12) Si nou ena limilite, nou pa pou konsider nou kouma enn dimounn “tro zis.” Nou pa pou panse ki nou pli extra ki lezot parski nou ena bann kapasite ouswa bann privilez ki kitfwa zot, zot pena. (Ekle. 7:16) Bann ansien ki inb pa pou konsider zot pli siperyer ki zot bann frer ek ser. Okontrer, sa bann berze la pou “konsider lezot meyer ki zotmem,” savedir pli inportan ki zot.Fil. 2:3; Lik 9:48.

9 Nou ena lexanp Frer Walter Thorn ki ti koumans servi kouma pelrin ouswa sirveyan an 1894. Apre plizir lane, lorganizasion ti demann li pou al travay dan enn laferm ki trouv dan lenor New-York. Laba li ti bizin okip bann poul. Li ti dir: “Sak fwa ki mo panse mo enn kikenn inportan, mo repran momem ek mo dir: ‘Twa sinp ti-lapousier, ki to ete pou to fer to gran-nwar?’” (Lir Izai 40:12-15. *) Samem ki apel enn latitid inb!

10. Kouma nou montre limilite dan nou bann parol ek nou bann aksion?

10 Nou bann parol. Si nou leker ranpli ar limilite, sa pou reflekte dan nou bann parol. (Lik 6:45) Dan nou konversasion, nou pa pou atir latansion lor seki nou’nn fer ek lor nou bann privilez. (Prov. 27:2) Okontrer, nou pou konsantre nou lor bann bon kalite ek kapasite ki nou bann frer ek ser ena, ek nou pou felisit zot pou seki zot fer. (Prov. 15:23) Nou bann aksion. Bann Kretien ki ena limilite pa interese pou rod grander dan sa lemond-la. Okontrer zot prefer amenn enn lavi sinp. Zot mem dispoze pou fer bann travay ki lezot denigre, pou zot kapav fer plis pou Zeova. (1 Tim. 6:6, 8) Me se sirtou kan nou obeir ki nou montre limilite. Nou bizin ena limilite pou ‘obeir bann ki diriz nou’ dan kongregasion, ek aksepte ek swiv direksion ki lorganizasion Zeova donn nou.Ebre 13:17.

ZEZI ENA KONPASION

11. Explike ki savedir konpasion.

11 Ki ete konpasion? Se enn santiman pitie, sinpati ek lapenn ki enn dimounn resanti pou enn kikenn ki pe pas par enn moman difisil. Li ena osi  enn lien avek lezot santiman kouma lafeksion ek mizerikord. Par exanp, Labib dir ki Zeova ek Zezi ena konpasion ek mizerikord. (Lik 1:78; 2 Kor. 1:3; Fil. 1:8) Enn liv referans lor Labib dir ki konpasion se pa zis sagrin ki nou resanti pou bann ki bizin led. Me li inplik plis ki sa. Konpasion pous nou pou “interese ar lezot a enn pwin ki nou dispoze pou ed” zot, ek fer kitsoz pou zot. Se enn santiman bien pwisan ki pous enn dimounn pou amelior lavi lezot.

12. Kouma nou kone ki Zezi ti ena konpasion pou lezot, ek ki sa ti pous li pou fer?

12 Kouma Zezi ti montre konpasion? So bann santiman ek so bann aksion. Get seki ti arive kan Lazar ti mor. Kan Zezi ti trouv so kamarad Marie ek lezot pe plore, ‘li plore’ ansam avek zot. (Lir Zan 11:32-35.) So leker fermal ek li ena pitie pou zot. Se sa mem santiman la ki ti pous li pou resisit garson enn vev, ek asterla se sa mem santiman la ki pous li pou resisit Lazar. (Lik 7:11-15; Zan 11:38-44) Par sa aksion-la, kitfwa Zezi ti fer Lazar gagn lesperans pou al dan lesiel. Enn tipe avan sa, enn gran lafoul ti vinn ver Zezi ek kan li trouv zot, “so leker kase.” Konpasion ki li ena pou zot, pous li pou “koumans ansegn zot boukou kitsoz.” (Mark 6:34) Sa inn vremem sanz lavi bann ki ti swiv so lansegnman! Zezi pa ti zis resanti konpasion, me sa santiman-la ti pous li pou fer kitsoz pou ed lezot.Mat. 15:32-38; 20:29-34; Mark 1:40-42.

13. Kouma par so bann parol, Zezi ti montre konpasion pou lezot? (Get zimaz koumansman lartik.)

13 So bann parol. Zezi ti koz avek konpasion, sirtou ar bann ki ti santi zot abat. Matie ti aplik sa bann parol Izai la ar Zezi: ‘Li pa pou kas okenn baton rozo ki deza pliye, li pa pou soufle lor enn lames ki deza pe al tegn.’ (Iza. 42:3; Mat. 12:20) Zezi ti servi bann parol pou remont moral bann ki ti santi zot pliye, kraze anba presion ouswa bann ki pa ti pe trouv okenn semin sorti. Li ti pres enn mesaz lespwar ar “bann ki ena enn gran sagrin dan zot leker.” (Iza. 61:1) Zezi ti invit bann ki “fatige, ki pe sarye enn fardo bien lour” pou vinn ver li. Li ti donn zot lasirans ki zot pou gagn repo ouswa rekonfor. (Mat. 11:28-30) Li ti dir so bann disip ki Bondie ena konpasion pou sakenn so bann adorater, mem pou “bann ti dimounn”—bann ki paret pena okenn linportans pou sa lemond-la.Mat. 18:12-14; Lik 12:6, 7.

IMIT KONPASION ZEZI

14. Kouma nou kapav ena bann santiman konpasion pou lezot?

14 Kouma nou kapav imit konpasion Zezi? Nou bann santiman. Labib ankouraz nou pou devlop “bann santiman konpasion,” mem si li pa dan nou natir. Sa bann santiman-la fer parti “nouvo personalite” ki Zeova demann tou Kretien pou met lor zot. (Lir Kolosien 3:9, 10, 12NW.) Kouma to kapav ena bann santiman konpasion pou lezot? ‘Ouver to leker angran.’ (2 Kor. 6:11-13) Ekout bien kan enn kikenn pe partaz so bann santiman ek so lapenn avek twa. (Zak 1:19) Sey met twa dan so plas ek demann tomem: ‘Si mo ti dan so sitiasion, ki mo ti pou resanti? Ki mo ti pou kontan lezot fer pou mwa?’1 Pier 3:8.

15. Ki nou kapav fer pou ed bann ki dan lapenn ouswa ki pe soufer?

 15 Nou bann aksion. Konpasion pous nou pou ed lezot, sirtou bann ki dan lapenn ouswa ki pe soufer. Kouma nou kapav ed zot? Romin 12:15 dir: ‘Partaz lapenn bann ki dan lapenn.’ Bann ki dan lapenn pli bizin konpasion ki solision. Apre lamor so tifi, enn ser ti bien apresie rekonfor ki so bann frer ek ser Kretien ti donn li. Li dir: “Sa ti tous mwa kan sertin ti vini ek ti plor ansam avek mwa.” Nou kapav osi montre konpasion kan nou fer bann bon aksion. Eski dan to kongregasion ena enn vev ki bizin led pou fer bann reparasion dan so lakaz? Eski ena enn ser ouswa enn frer aze ki bizin enn transpor pou al renion, pou sorti predikasion, ouswa pou al kot dokter? Enn sinp ti aksion kapav fer dibien ek sanz lavi nou frer ouswa nou ser ki dan lapenn. (1 Zan 3:17, 18) Nou montre ki nou ena konpasion sirtou kan nou fer tou seki nou kapav pou partisip dan predikasion. Pena pli bon fason ki nou kapav ed bann dimounn sinser pou sanz zot lavi!

Eski to ena konpasion pou to bann frer ek ser? (Get paragraf 15)

16. Kouma nou kapav ankouraz bann ki deprime?

16 Nou bann parol. Nou konpasion pous nou pou “ankouraz bann ki deprime.” (1 Tes. 5:14, NW) Ki nou kapav dir pou ankouraz bann ki dan sa sitiasion-la? Nou kapav remont zot moral kan nou dir zot ki kantite nou kontan zot. Nou kapav felisit zot ek ed zot pou trouve ki zot ena bann bon kalite ek bann kapasite. Nou kapav rapel zot ki se Zeova ki finn fer zot trouv laverite, alor zot ena boukou valer pou Li. (Zan 6:44) Nou kapav rasir zot ki Zeova bien trakase pou so bann serviter ki “ena enn gran sagrin dan zot leker” ouswa “ki demoralize.” (Ps. 34:18) Nou bann parol kapav soulaz bann ki bien bizin rekonfor.Prov. 16:24.

17, 18. (a) Kouma Zeova anvi ki bann ansien tret so bann brebi? (b) Ki nou pou examine dan prosin lartik?

17 Ansien, Zeova atann ki to tret so bann brebi avek konpasion. (Zist. 20:28, 29) Rapel ki se to responsabilite pou nouri, ankouraz, ek rekonfort so bann brebi. (Iza. 32:1, 2; 1 Pier 5:2-4) Alor, enn ansien ki ena konpasion pa pou kontrol lavi so bann frer ek ser. Li pa pou etabli bann lalwa ouswa fer zot santi zot koupab pou ki zot fer plis ki seki zot kapav. Okontrer li pou anvi ki so bann frer ek ser servi Zeova avek lazwa. Li ena konfians ki se lamour pou Zeova ki pous zot pou fer tou seki zot kapav pou servi Li.Mat. 22:37.

18 Kan nou reflesi lor limilite ek konpasion ki Zezi ena, sa pous nou pou kontign swiv so tras. Dan prosin lartik, nou pou examinn de lezot kalite ki Zezi ena: kouraz ek disernman.

^ par. 9 Izai 40:12-15: 12 Kisannla ki’nn kapav mezir tou delo dan so lame, ek inn pran mezir lesiel avek so pla lame? Kisannla ki’nn ramas tou lapousier later dan enn mezir ouswa inn pez dan enn balans bann montagn ek bann kolinn? 13 Kisannla ki’nn mezir lespri Zeova, ek kisannla ki kapav ansegn Li antan ki so konseye? 14 Kisannla Li’nn al gete pou gagn lintelizans, ouswa kisannla ki ansegn Li semin lazistis? Kisannla ki donn Li konesans, ouswa ki montre Li semin vre lintelizans? 15 Gete! Bann nasion parey kouma enn gout delo dan enn seo, ek zot kouma enn ti kous lapousier lor balans. Li lev bann zil ki parey kouma enn lapousier.”